intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Luật học: Cải cách thủ tục hành chính ở ủy ban nhân dân xã, thị trấn tại huyện Quảng Xương, Thanh Hóa

Chia sẻ: Vô Phong Vô Ưu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

278
lượt xem
35
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Luật học: Cải cách thủ tục hành chính ở Ủy ban nhân dân xã, thị trấn tại huyện Quảng Xương, Thanh Hóa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Luật học: Cải cách thủ tục hành chính ở ủy ban nhân dân xã, thị trấn tại huyện Quảng Xương, Thanh Hóa

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> KHOA LUẬT<br /> <br /> ĐẶNG NGỌC THANH<br /> <br /> CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Ở ỦY BAN NHÂN<br /> DÂN XÃ, THỊ TRẤN TẠI HUYỆN QUẢNG XƢƠNG,<br /> THANH HÓA<br /> <br /> Chuyên ngành: lý luận và lịch sử nhà nƣớc và pháp luật<br /> Mã số: 60 38 01 01<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> Công trình đƣợc hoàn thành<br /> tại Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Đăng Dung<br /> <br /> Phản biện 1: ........................................................................<br /> Phản biện 2: ........................................................................<br /> <br /> Luận văn đƣợc bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn, họp tại<br /> Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội.<br /> Vào hồi ..... giờ ....., ngày ..... tháng ..... năm 2014<br /> <br /> Có thể tìm hiểu luận văn tại<br /> Trung tâm tƣ liệu Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội<br /> Trung tâm Thông tin – Thƣ viện, Đại học Quốc gia Hà Nội<br /> <br /> MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN<br /> <br /> Trang<br /> Trang phụ bìa<br /> Lời cam đoan<br /> Mục lục<br /> Danh mục các chữ viết tắt<br /> Danh mục các bảng<br /> MỞ ĐẦU .................................................................................................................. 1<br /> Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC<br /> HÀNH CHÍNH ............................................................................................ 6<br /> 1.1. Vị trí, vài trò của thủ tục hành chính ở xã, thị trấn................................. 6<br /> 1.2. Một số khái niệm cơ bản ........................................................................... 10<br /> 1.2.1. Thủ tục và thủ tục hành chính ..................................................................... 10<br /> 1.2.2. Thủ tục ......................................................................................................... 10<br /> 1.2.3. Thủ tục hành chính ...................................................................................... 11<br /> 1.3. Cải cách và cải cách thủ tục hành chính ................................................. 12<br /> 1.3.1. Cải cách ....................................................................................................... 12<br /> 1.3.2. Cải cách thủ tục hành chính ........................................................................ 13<br /> 1.4. Nguyên tắc xây dựng thủ tục hành chính ............................................... 14<br /> 1.5. Nguyên tắc thực hiện thủ tục hành chính ............................................... 14<br /> 1.6. Sự cần thiết cải cách thủ tục hành chính ................................................ 15<br /> 1.7. Mục đích, yêu cầu cải cách thủ tục hành chính ..................................... 18<br /> 1.7.1. Mục đích ...................................................................................................... 18<br /> 1.7.2. Yêu cầu của cải cách thủ tục hành chính .................................................... 18<br /> 1.8. Nội dung cải cách thủ tục hành chính ..................................................... 19<br /> 1.8.1. Đơn giản hóa các thủ tục hành chính .......................................................... 19<br /> 1.8.2. Thực hiện việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính ..................... 19<br /> 1.8.3. Công tác công khai thủ tục hành chính ....................................................... 19<br /> Chƣơng 2: THỰC TRẠNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Ở<br /> UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, THỊ TRẤN HUYỆN QUẢNG<br /> XƢƠNG, TỈNH THANH HOÁ................................................................ 20<br /> 2.1. Khái quát đặc điểm tình hình và một số yếu tố ảnh hƣởng đến<br /> cải cách thủ tục hành chính ở UBND xã, thị trấn tại huyện<br /> Quảng Xƣơng ............................................................................................. 20<br /> 2.2. Thực trạng cải cách thủ tục hành chính ở UBND xã, thị trấn tại<br /> huyện Quảng Xƣơng, tỉnh Thanh hóa .................................................... 31<br /> 2.3. Tình hình thực hiện cải cách thủ tục hành chính ở UBND xã, thị<br /> trấn tại huyện Quảng Xƣơng ................................................................... 33<br /> 2.3.1. Hệ thống các văn bản làm căn cứ và phục vụ cho cải cách thủ tục<br /> hành chính đã ban hành ............................................................................... 33<br /> 2.3.2. Tổ chức hoạt động của bộ phận cải cách thủ tục hành chính ở UBND<br /> xã, thị trấn tại huyện Quảng Xương, Thanh Hoá ........................................ 34<br /> 1<br /> <br /> 2.4. Thực trạng công tác kiểm soát thủ tục hành chính ............................... 55<br /> 2.4.1. Kiểm soát việc ban hành mới các thủ tục hành chính thuộc thẩm<br /> quyền của địa phương ................................................................................. 55<br /> 2.4.2. Rà soát đánh giá và thực hiện các quy định về đơn giản hóa thủ tục<br /> hành chính ................................................................................................... 55<br /> 2.5. Thực trạng công tác công khai thủ tục hành chính tại bộ phận<br /> "một cửa" ................................................................................................... 57<br /> 2.6. Kết quả đạt được trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính ................ 58<br /> 2.6.1. Công tác kiểm soát rà soát các thủ tục hành chính đang được áp dụng<br /> tại UBND cấp xã ......................................................................................... 58<br /> 2.6.2. Công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" ..................... 58<br /> 2.7. Đánh giá kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính ở xã, thị<br /> trấn tại huyện Quảng Xƣơng, tỉnh Thanh hóa....................................... 63<br /> 2.7.1. Những thành tựu .......................................................................................... 63<br /> 2.7.2. Những hạn chế............................................................................................. 64<br /> 2.7.3. Nguyên nhân của những hạn chế ................................................................ 66<br /> Chƣơng 3: CÁC GIẢI PHÁP TIẾP TỤC THỰC HIỆN CẢI CÁCH THỦ<br /> TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CÁC XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN<br /> HUYỆN QUẢNG XƢƠNG, TỈNH THANH HÓA....................................... 68<br /> 3.1. Bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản chỉ đạo thực hiện Chương<br /> trình cải cách nền HCNN giai đoạn 2015 – 2020 tại huyện<br /> Quảng Xương ............................................................................................ 68<br /> 3.1.1. Mục tiêu ....................................................................................................... 68<br /> 3.1.2. Nội dung giải pháp ...................................................................................... 68<br /> 3.2. Cải cách thủ tục hành chính nhằm đơn giản hoá thủ tục hành<br /> chính trên từng lĩnh vực quản lý nhà nƣớc ............................................ 69<br /> 3.2.1. Mục tiêu ....................................................................................................... 69<br /> 3.2.2. Nội dung, giải pháp ..................................................................................... 70<br /> 3.3. Cải cách thủ tục hành chính nhằm đơn giản hoá mẫu đơn, tờ<br /> khai hành chính trong hồ sơ thủ tục hành chính ................................... 70<br /> 3.3.1. Mục tiêu ....................................................................................................... 70<br /> 3.3.2. Nội dung, giải pháp ..................................................................................... 70<br /> 3.4. Cải cách thủ tục hành chính nhằm xây dựng cơ chế tiếp nhận, xử<br /> lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về<br /> cơ chế chính sách thủ tục hành chính không phù hợp ............................. 72<br /> 3.4.1. Mục tiêu ....................................................................................................... 72<br /> 3.4.2. Nội dung, giải pháp ..................................................................................... 72<br /> 3.5. Chỉ đạo xây dựng chuẩn bộ phận "một cửa" cấp xã............................. 73<br /> 3.5.1. Mục đích ...................................................................................................... 73<br /> 3.5.2. Nội dung, giải pháp ..................................................................................... 73<br /> KẾT LUẬN ............................................................................................................ 77<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................ 80<br /> PHỤ LỤC<br /> 2<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> Trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá nói chung, huyện Quảng Xương nói riêng,<br /> cải cách thủ tục hành chính luôn được cấp uỷ, chính quyền UBND xã, thị trấn<br /> quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các Nghị định, Nghị quyết, Quyết<br /> định của Chính phủ, của Tỉnh, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ hành<br /> chính công được đông đảo nhân dân đồng tình và ủng hộ. Tuy nhiên, trong quá<br /> trình triển khai, tổ chức thực hiện bên cạnh những kết quả đạt được như thủ tục<br /> hành chính được công khai, giảm tình trạng gây phiền hà, sách nhiễu. Năng lực<br /> chuyên môn, tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức được nâng lên thì vẫn<br /> còn nhiều vấn đề tồn tại nhiều vấn đề bức xúc như: Một số không ít thủ tục<br /> hành chính còn rườm rà, chồng chéo, trùng lặp chưa được ban hành kịp thời,<br /> chưa mẫu hóa được tối đa các hồ sơ TTHC, còn tình trạng bổ sung hồ sơ TTHC<br /> nhiều lần, tình trạng quá hạn, thái độ và tinh thần trách nhiệm của một bộ phận<br /> cán bộ công chức (CBCC) gây khó khăn cho công dân trong quá trình giải<br /> quyết công việc ở địa phương đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai, an sinh xã hội,<br /> tư pháp..., thiếu cơ chế trong đánh giá kết quả, đánh giá của tổ chức, công dân<br /> về kết quả, chất lượng giải quyết TTHC đối với cơ quan công quyền, đối với<br /> CBCC phụ trách... Mặt khác, có nhiều loại thủ tục hành chính mới bổ sung, sửa<br /> đổi chưa kịp thời được cập nhật, bãi bỏ... để đáp ứng trước yêu cầu của nhân<br /> dân, nâng cao hiệu quả hiệu lực quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng nền<br /> hành chính công để hội nhập được với khu vực và thế giới đòi hỏi phải tiếp tục<br /> đây mạnh việc cải cách thủ tục hành chính, đổi mới về quy trình giải quyết thủ<br /> tục hành chính. Trải qua quá trình công tác tại Ủy ban Kiểm tra huyện uỷ<br /> Quảng Xương, hàng năm bản thân thường xuyên tham mưu cho cấp uỷ và trực<br /> tiếp tham gia kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ cơ sở và tổ<br /> chức quản lý, điều hành của UBND xã, thị trấn trên mọi lĩnh vực của đời sống<br /> xã hội. Trong đó, có việc cải cách thủ tục hành chính. Chúng tôi nhận thấy đây<br /> là vấn đề trọng yêu đối với hoạt động của UBND xã, thị trấn trên địa bàn huyện<br /> được nhiều người dân quan tâm. Với mong muốn đem lại một cái nhìn tổng<br /> quan về quá trình tổ chức thực hiện cải cách thủ tục hành chính ở cấp xã, thị<br /> trấn tại địa bàn huyện Quảng Xương, Thanh Hoá để từ đó đề xuất những giải<br /> pháp thực hiện cải cách thủ tục hành chính đang áp dụng ở UBND cấp xã trên<br /> địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Do đó chúng tôi chọn đề tài: “Cải cách thủ tục hành<br /> chính ở UBND xã, thị trấn tại huyện Quảng Xương, Thanh Hoá”.<br /> Chương 1<br /> CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH<br /> 1.1. Vị trí, vài trò của TTCH ở xã, thị trấn<br /> Trong quản lý nhà nước nói chung, quản lý nhà nước ở cấp cơ sở nói<br /> riêng thì thủ tục hành chính ở xã, thị trấn có vị trí vai trò vô cùng quan trọng bởi<br /> l cấp xã, thị trấn là cấp gần dân, sát dân nhất, trực tiếp quan hệ, làm việc với<br /> 3<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2