intTypePromotion=3

Tuyển tập 12 đề thi thử Đại học năm học 2010 - 2011

Chia sẻ: Tong Quoc Dinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
42
lượt xem
6
download

Tuyển tập 12 đề thi thử Đại học năm học 2010 - 2011

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo "Tuyển tập 12 đề thi thử Đại học năm học 2010 - 2011" giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập toán học một cách thuận lợi và tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập của mình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tuyển tập 12 đề thi thử Đại học năm học 2010 - 2011

TUY N T P 12 Đ THI TH Đ I H C NĂM H C 2010 - 2011<br /> <br /> c http://www.math.vn<br /> <br /> Vi t Nam - 2011<br /> <br /> M cl c<br /> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3<br /> <br /> n th. v ma p:/ /w w w.<br /> 2<br /> <br /> 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br /> <br /> htt<br /> hungchng@yahoo.com<br /> <br /> http://www.math.vn<br /> <br /> 1<br /> DI N ĐÀN MATH.VN<br /> <br /> 2x + 3 (C) x+1 1 Kh o sát s bi n thiên và v đ th (C) c a hàm s . 2 L p phương trình ti p tuy n c a đ th (C) t i nh ng đi m thu c đ th có kho ng cách đ n đư ng th ng 3x + 4y − 2 = 0 b ng 2. Cho hàm s y = Câu II. (2 đi m) 1 Gi i phương trình: 2 Gi i phương trình: Câu III. (1 đi m) Tính gi i h n π + 3 tan x = 1 + 3 tan x · sin2 x. 3 3x3 − 6x2 − 3x − 17 = 3 3 9(−3x2 + 21x + 5) 2 cos 2x +<br /> <br /> √ 3 2 cos 2x + 1 − 2esin x x→0 ln(1 + x2 ) lim<br /> <br /> Câu IV. (1 đi m) Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang vuông t i A, và D, AB = AD = a,CD = 2a. C nh bên SD vuông góc v i m t ph ng ABCD và SD = a. G i E là trung đi m c a CD. Xác đ nh tâm và tính bán kính m t c u ngo i ti p hình chóp S.BCE. Câu V. (1 đi m) Cho tam giác ABC có ba c nh a, b, c th a mãn đi u ki n 1 1 1 + + =2 a2 + 1 b2 + 1 c2 + 1 √ 3 Ch ng minh r ng SABC ≤ . 8 Câu VI. (2 đi m) 1 Trong m t ph ng v i h t a đ vuông góc Oxy cho ba đi m I(1; 1), J(−2; 2), K(2; −2). Tìm t a đ các đ nh c a hình vuông ABCD sao cho I là tâm hình vuông, J thu c c nh AB, và K thu c c nh CD. 2 Trong không gian v i h t a đ vuông góc Oxyz cho ba đi m A(2; 3; 1), B(−1; 2; 0),C(1; 1; −2). Tìm t a đ tr c tâm H và tâm đư ng tròn ngo i ti p I c a tam giác ABC. Câu VII. (1 đi m) Gi i h phương trình<br /> 2 A3 − 54Cx + x = 29 x 2 log(x−6) y = y log(3x−64) 2<br /> <br /> /w w<br /> 3<br /> <br /> htt<br /> <br /> http://www.math.vn<br /> <br /> p:/<br /> <br /> w.<br /> .<br /> <br /> ma<br /> <br /> th. v<br /> <br /> Câu I. (2 đi m)<br /> <br /> n<br /> hungchng@gmail.com<br /> <br /> http://math.vn Đ thi s : 01<br /> <br /> THI TH Đ I H C 2011 Môn thi: Toán Th i gian làm bài: 180 phút<br /> <br /> 2<br /> DI N ĐÀN MATH.VN<br /> <br /> Câu II. (1 đi m)<br /> <br /> √ π x π 3x Gi i phương trình 2 2 sin − cos − − cos x = 2 sin 2x − 3. 8 2 8 2 3x = 8y2 + 1 √ 3y = 8x2 + 1.<br /> <br /> Câu III. (1 đi m) Gi i h phương trình sau trên R: Câu IV. (1 đi m)<br /> 2<br /> <br /> Tính tích phân<br /> <br /> I=<br /> 1<br /> <br /> x + ln x dx. (1 + x)2<br /> <br /> Câu VII. (1 đi m) Trong m t ph ng v i h t a đ Oxy cho tam giác ABC có phương trình đư ng cao AH : 3x + 2y − 1 = 0, phân giác trong CK : 2x − y + 5 = 0 và trung đi m M(2; −1) c a c nh AC. Tính chu vi và di n tích c a c a tam giác ABC. Câu VIII. (1 đi m) Trong không gian v i h t a đ Oxyz cho m t c u (S) tâm I(1; −2; 1); bán kính R = 4 và đư ng th ng x y−1 z+1 (d) : = = . L p phương trình m t ph ng (P) ch a (d) và c t m t c u (S) theo m t đư ng tròn có di n 2 −2 −1 tích nh nh t. Câu IX. (1 đi m) Cho t p A = {1, 2, 3, . . . , 2011} và n ∈ A, n ≤ 1006. G i B là t p con c a A có n ph n t và B ch a ba s t nhiên liên ti p. H i có bao nhiêu t p B như v y ?<br /> <br /> htt<br /> <br /> hungchng@yahoo.com<br /> <br /> p:/<br /> <br /> /w w<br /> 4<br /> <br /> Câu VI. (1 đi m) Cho a, b, c là đ dài ba c nh c a tam giác nh n ABC. Ch ng minh r ng a3 b3 c3 + + ≥ 12pR2 , cos A cos B cosC trong đó p là n a chu vi và R là bán kính đư ng tròn ngo i ti p ABC.<br /> <br /> w.<br /> <br /> Câu V. (1 đi m) √ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi và AB = BD = a, SA = a 3, SA ⊥ (ABCD). G i M là đi m trên 2 c nh SB sao cho BM = SB, gi s N là đi m di đ ng trên c nh AD. Tìm v trí c a đi m N đ BN ⊥ DM và khi đó 3 tính th tích c a kh i t di n BDMN.<br /> <br /> ma<br /> <br /> th. v<br /> IAB có di n tích b ng<br /> <br /> Câu I. (2 đi m) Cho hàm s y = x3 − 3mx + 2, v i m là tham s 1 Kh o sát s bi n thiên và v đ th (C) c a hàm s v i m = 1. 2 Tìm các giá tr c a m đ đ th hàm s có hai đi m c c tr A, B sao cho I(1; 1).<br /> <br /> n<br /> √ 18, trong đó http://www.math.vn<br /> <br /> http://math.vn Đ thi s : 02<br /> <br /> THI TH Đ I H C 2011 Môn thi: Toán Th i gian làm bài: 180 phút<br /> <br /> 3<br /> DI N ĐÀN MATH.VN<br /> <br /> Câu II. (2 đi m) 1 Gi i phương trình : 2 Gi i h phương trình: Câu III. (1 đi m) Tính tích phân I=<br /> 0<br /> 1 2<br /> <br /> sin x =<br /> <br /> ln(1 − x) dx. 2x2 − 2x + 1<br /> <br /> Câu V. (1 đi m) Cho s th c a, b, c ∈ [0; 1]. Tìm giá tr l n nh t, giá tr nh nh t c a bi u th c P = a5 b5 c5 (3(ab + bc + ca) − 8abc).<br /> <br /> Câu VII. (1 đi m) Gi i b t phương trình 4x − 2x+2 ≤ x2 − 2x − 3<br /> <br /> htt<br /> <br /> http://www.math.vn<br /> <br /> p:/<br /> 5<br /> <br /> /w w<br /> <br /> Câu VI. (2 đi m) 1 Trong m t ph ng Oxy cho đi m A(1; 4) và hai đư ng tròn (C1 ) : (x − 2)2 + (y − 5)2 = 13, (C2 ) : (x − 1)2 + (y − 2)2 = 25. Tìm trên hai đư ng tròn (C1 ), (C2 ) hai đi m M, N sao cho tam giác MAN vuông cân t i A. 2 Trong không gian v i h t a đ Oxyz, cho M (1; 2; 3). L p phương trình m t ph ng đi qua M c t ba tia Ox t i A, Oy t i B, Oz t i C sao cho th tích t di n OABC nh nh t.<br /> <br /> w.<br /> <br /> Câu IV. (1 đi m) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông c nh a. Hình chi u c a S trùng v i tr ng tâm tam giác ABD. M t bên (SAB) t o v i đáy m t góc 60o . Tính theo a th tích c a kh i chóp S.ABCD.<br /> <br /> ma<br /> <br /> 16cos6 x + 2cos4 x . 54 − 51cos2 x x2 + 2y2 − 3x + 2xy = 0 xy(x + y) + (x − 1)2 = 3y(1 − y)<br /> <br /> .<br /> <br /> th. v<br /> <br /> Câu I. (2 đi m) Cho hàm s y = x4 − 2mx2 + 2 (Cm) 1 Kh o sát s bi n thiên và v đ th c a hàm s khi m = 1 2 Tìm t t c các giá tr c a tham s m đ đ th (Cm) có ba đi m c c tr t o thành m t tam giác có đư ng tròn 3 9 ngo i ti p đi qua đi m D ; . 5 5<br /> <br /> n<br /> <br /> http://math.vn Đ thi s : 03<br /> <br /> THI TH Đ I H C 2011 Môn thi: Toán Th i gian làm bài: 180 phút<br /> <br /> hungchng@gmail.com<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản