intTypePromotion=1

Xã hội hiện đại và lý thuyết học: Phần 1

Chia sẻ: Nguyễn Văn H | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:158

0
51
lượt xem
11
download

Xã hội hiện đại và lý thuyết học: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần 1 tài liệu gồm 5 chương đầu với nội dung như sau: Chương 1 trình bày một số vấn đề về lý thuyết xã hội học hiện đại thông qua tìm hiểu một số từ điển xã hội học. Chương 2 phân tích một số tài liệu về lý thuyết xã hội học để làm rõ sự phát triển khải niệm và kết cấu nội dung của lý thuyết xã hội học hiện đại. Chương 3 tập trung trình bày quan niệm nữ quyết mác xít của Virginia Woolf. Chương 4 giới thiệu sự phát triển lý thuyết xã hội học hiện đại về vị thế và vai xã hội qua phân tích một số quan niệm và lý thuyết của ba nhà xã hội học. Chương 5 tập trung phân tích sự phát triển lý thuyết xã hội học tổng quát của Talcott Parsons. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xã hội hiện đại và lý thuyết học: Phần 1

t-**<br /> <br /> -u.<br /> <br /> LÊ NGỌC HÙNG<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GiA HÀ NỘI<br /> <br /> S á c h đ ư ợ c x u a 't b ả n v ớ i<br /> sự h ỗ trợ c ủ a T ậ p đ o à n<br /> Y tế A M V<br /> S a f e ty F o r Y o u r L ife<br /> <br /> Lê N g ọ c H ù n g . Lỹ th u y ế t xã h ội h ọc h iện đại<br /> N h à xu ất b ản Đ ại h ọ c Q u ố c gia H à N ộ i, 2014<br /> ISBN: 978-604-62-0941-6<br /> C o p y rig h t © Le N g o e H u n g , 2014<br /> Published 2014 by H anoi National University Publishmg H ouse<br /> P rinted in H a n o i, V ietn am<br /> Le N g o c H u n g<br /> M od ern S o cio lo g ica l T heory<br /> Includes bibliographical refferences and index<br /> <br /> LÊ NGỌC H Ù N G<br /> <br /> LỶ THUYẾT<br /> XẪ HỘI HỌC HIỆN ĐẠI<br /> •<br /> <br /> •<br /> <br /> •<br /> <br /> •<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> <br /> ,ỜI NÓI ĐẦ<br /> <br /> Xã h ội học chính thức xuâ't h iện ở V iệt N am với tư<br /> cách là m ột lĩnh vự c n g h iên cứu. khoa học fxfong đôì<br /> đ ộ c lập vào đầu n h ữ n g năm 1980 v ó i sự kiện thành lập<br /> V iện Xã hội học và Tạp chí Xã h ội h ọc năm 1983. Xã<br /> h ội học trở thành m ột n gàn h đ ào tạo trong h ệ thông<br /> giá o d ục đại học V iệt N am vào n h ữ n g năm đầu 1990<br /> v ó i sự xuất hiện của T rung tâm Xã h ội học - Tin học<br /> nay là V iện Xã hội h ọc tại H ọc viện C hính trị quôc gia<br /> H ổ Chí M inh năm 1990, Khoa Xã hội học, Tâm lý học<br /> tại trường Đại học tổn g hợp Hà N ội n ay là Đ ại học<br /> Kl'ioa h ọ c xã hội và N h ân văn, Đ ại học Q uôc gia Hà<br /> N ộ i năm 1 9 9 1 , Klìoa Xã h ội học tại Phân viện Báo chí<br /> và tu yên truyền nay là H ọc viện Báo chí và T uyên<br /> truyền năm 1994, Khoa Xã hội h ọc tại Đại học C ông<br /> đoàn năm 1 9 9 7 và m ột sô'cơ sở đào tạo khác.<br /> Trong thời gian qua đã có n hiều sách xã hội học của<br /> nước ngoài được dịch và xuât bản b ằng tiêhg V iệt như<br /> cuôn ''Các q uy tắc của p h ư ơ n g p háp xã hội học"^ của<br /> <br /> ' Einile D urkhcim . Các quy tắc cùa phương pháp xã hội học. Nxb Khoa<br /> học xã hội. Hà Nội. 1995; Nxb Tri thức. Hà Nội. 2012.<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2