intTypePromotion=1

Thư viện Giáo dục học

Văn bản Luật Giáo dục bao gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, ... được Nhà nước và các Bộ GD&ĐT, UBND các tỉnh thành phố ban hành. Văn bản Luật Giáo dục quy định về hệ thống giáo dục quốc dân; nhà trường, cơ sở giáo dục khác của hệ thống giáo dục quốc dân, của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân; tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động giáo dục. Mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Hiển thị 1-10 trên 570 kết quả
 • Văn bản hợp nhất Số 03/VBHN-BGDĐT: Thông tư ban hành Điều lệ trường tiểu học. Điều lệ này quy định tổ chức và hoạt động của trường tiểu học bao gồm: tổ chức và quản lý nhà trường; chương trình giáo dục và hoạt động giáo dục; giáo viên; học sinh; tài sản của nhà trường; nhà trường, gia đình và xã hội.

  pdf28p  runordie3 27-06-2022 4 1   Download

 • Văn bản hợp nhất: Quyết định Ban hành Điều lệ Trường mầm non theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non, có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 5 năm 2008.

  pdf23p  runordie3 27-06-2022 5 1   Download

 • Nghị quyết 88/2014/QH13 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Đề án của Chính phủ căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật giáo dục số 38/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 44/2009/QH12. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf5p  britaikridanik 22-06-2022 7 1   Download

 • Quyết định số 4998/2021/QĐ-BGDĐT ban hành quy định kỹ thuật về dữ liệu của cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo. Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  doc245p  hoadaquy852 16-02-2022 8 0   Download

 • Quyết định số 4996/2021/QĐ-BGDĐT ban hành về việc ban hành quy chế bình chọn “nhà giáo tiêu biểu của năm”. Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Giáo dục và Đào tạo;

  doc5p  hoadaquy852 16-02-2022 22 0   Download

 • Quyết định số 4970/2021/QĐ-BGDĐT ban hành danh mục mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc bộ giáo dục và đào tạo phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương.

  doc80p  hoadaquy852 16-02-2022 9 0   Download

 • Quyết định số 4969/2021/QĐ-BGDĐT ban hành kế hoạch phát triển công tác xã hội trong ngành giáo dục giai đoạn 2021-2025. Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 09 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

  doc8p  hoadaquy852 16-02-2022 12 0   Download

 • Quyết định số 4926/2021/QĐ-BGDĐT ban hành về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, lĩnh vực giáo dục dân tộc thuộc phạm vi, chức năng quản lý của bộ giáo dục và đào tạo. Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  doc7p  hoadaquy852 16-02-2022 6 0   Download

 • Quyết định số 4925/2021/QĐ-BGDĐT ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của bộ giáo dục và đào tạo. Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo và Đào tạo;

  doc14p  hoadaquy852 16-02-2022 8 0   Download

 • Quyết định số 4871/2020/QĐ-BGDĐT ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của bộ giáo dục và đào tạo. Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  doc21p  hoadaquy852 16-02-2022 11 0   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2