Thư viện Giáo dục học

Văn bản Luật Giáo dục bao gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, ... được Nhà nước và các Bộ GD&ĐT, UBND các tỉnh thành phố ban hành. Văn bản Luật Giáo dục quy định về hệ thống giáo dục quốc dân; nhà trường, cơ sở giáo dục khác của hệ thống giáo dục quốc dân, của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân; tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động giáo dục. Mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Hiển thị 1-10 trên 247 kết quả
 • "Quyết định số: 647/QĐ-SGD&DT Khánh Hòa" trình bày về việc công nhận kết quả xếp loại đề tài Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng hoặc Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2012-2013. Mời các bạn cùng tham khảo.

   ngocmai222 13-06-2018 5 0   Download

 • Quyết định số 2403/QĐ-SGD&ĐT trình bày về việc ban hành "Quy định chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ",... Mời các bạn cùng tham khảo.

   ngocbach76 19-05-2018 4 0   Download

 • Kế hoạch số 78/KH-THPT trình bày bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2017 - 2018 căn cứ thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của bộ GD&ĐT về việc ban hành quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   ngocbach76 19-05-2018 7 0   Download

 • Công văn Số 4612/BGDĐT-GDTrH trình bày về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   hatdautron 14-05-2018 7 0   Download

 • Quyết đinh Số 333/QĐ-ĐHKH-ĐT: Căn cứ quyết định số 1901/QĐ-TT ngày 23 tháng 12 năm 2018 của thủ tướng chính phủ; Căn cứ quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo quyết định số 43/2007/QĐ-BGDDT ngày 15 tháng 08 năm 2007; Căn cứ quyết định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo quyết định số 408?...

   trasuakian 11-04-2018 3 0   Download

 • Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND sửa đổi một số điều của quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Phước được ban hành kèm theo quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 của UBND tỉnh.

   daovanmanh_123 03-03-2018 2 0   Download

 • Kế hoạch số 1983/KH-ĐHKTQD ban hành về thực tập và viết chuyên đề thực tập đối với sinh viên hệ chính quy, Chương trình Tiên tiến khóa 56, năm học 2017 - 2018.

   chung_321 21-02-2018 3 0   Download

 • Quyết định số 6239/QĐ-BGDĐT ban hành kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 của ngành giáo dục.

   bachma49 06-01-2018 3 1   Download

 • Quyết định số 1163/QĐ-BTP ban hành kế hoạch thực hiện chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021. Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;

   daoducmanh0410 05-01-2018 8 0   Download

 • Quyết định số 2247/QĐ-TTg Về việc Thành lập Trường Đại học Mỹ tại Việt Nam. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012;....

   daoducmanh0410 31-12-2017 5 0   Download

Đồng bộ tài khoản