Xác lập hình ảnh thương hiệu của bạn

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
85
lượt xem
28
download

Xác lập hình ảnh thương hiệu của bạn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi thế giới thương hiệu ngày càng mở rộng, hình ảnh của bạn phải càng nổi bật và khác biệt, có như vậy bạn sẽ không phải lo lằng đứng nhìn các đối thủ cạnh tranh cướp đi những khách hàng “đáng quí” của mình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xác lập hình ảnh thương hiệu của bạn

  1. Xác l p hình nh thương hi u c a b n Khi th gi i thương hi u ngày càng m r ng, hình nh c a b n ph i càng n i b t và khác bi t, có như v y b n s không ph i lo l ng ng nhìn các i th c nh tranh cư p i nh ng khách hàng “ áng quí” c a mình. Chúng ta bi t r ng xu hư ng c a con ngư i a s thích l a ch n nh ng gì phù h p v i h nhưng cũng không quá t m thư ng. V y làm sao thu hút h n v i b n? Theo tôi, i u ó ph thu c ph n nhi u vào vi c b n xác l p hình nh thương hi u c a mình trong tâm trí nh ng ngư i tiêu dùng. Cũng vì v y, b n càng hi u rõ cách ngư i tiêu dùng suy nghĩ v thương hi u, b n càng d dàng hình dung ra ư c nh ng công vi c b n c n ph i làm sau ó. V y ch ng có gì ng c nhiên khi chúng ta nên b t u t chính nh nghĩa “ Hình nh thương hi u là gì?” R t ơn gi n! ó là t t c nh ng s liên tư ng khi khách hàng nghĩ n thương hi u c a b n. Ralph Lauren ã xây d ng cho thương hi u c a mình m t hình nh làm sao khách hàng c a Ralph Lauren c m th y mình luôn h p th i trang, và cho dù qu n áo Ralph Lauren b các i th c nh tranh b t chư c thì h cũng không th “th i h n” vào s n ph m khách hàng c m nh n ư c như c a Ralph Lauren. Nh ng giá tr
  2. c ng thêm ã giúp cho hình nh thương hi u luôn t n t i và ng v ng trong tâm trí khách hàng, vư t hơn h n các i th c nh tranh. S liên tư ng t o l p hình nh thương hi u òi h i có s th u hi u v chính thương hi u c a b n, v i th c nh tranh, v khách hàng hi n t i, khách hàng ti m năng, và c nh ng ngư i trư c ây ã t ng là khách hàng c a thương hi u b n, s h tr tư v n c a nh ng chuyên gia u ngành và các i lý phân ph i c a b n. M u ch t chính là t t c c m nh n mà h có v thương hi u c a b n. Nh ng s liên tư ng ó ư c mô t r t rõ ràng như là nh ng ph n c a m t mô hình kim t tháp. nh ng n tháp chính là s c m nh c a thương hi u g n k t v i ni m tin và giá tr – ó là ph n có s c m nh to l n nh t ng th i khó “sao chép” nh t nhưng cũng khó truy n t i n khách hàng nh t. Ph n trung tâm là nh ng l i ích lí tính hay c m tính mà thương hi u cung c p cho khách hàng. Và ph n cu i c a tháp là nh ng nét c trưng ho c ti n trình ph i ư c ch ng minh v i khách hàng – r t d truy n t i song cũng d “sao chép” và ít quan tr ng nh t. Nh ng thương hi u t n nh i m i n hình là Nordstrom’s, Disney và Federal Express. H t n hư ng lòng ham mu n trung thành c a khách hàng, kh năng bán giá cao và có ư c s c m nh b o tr to l n khi tung ra nh ng s n ph m và d ch v m i. M t khi
  3. ã t n nh kim t tháp, th thách duy nh t c a b n là duy trì v trí ó. N u b n ang mò m m dư i cùng, hãy c g ng lên! S liên tư ng thương hi u ch là m t n a hình nh thương hi u c a b n, N a còn l i chính là cá tính thương hi u. Khi tách bi t, giá tr c a chúng s b suy gi m. K t h p c hai, chúng th hi n sâu s c hơn s th u hi u c a b n dành cho hình nh, ưu khuy t cũng như nh ng i m khác bi t c a thương hi u. Cá tính thương hi u gi ng như nh ng c i m con ngư i bao g m tính cách, gi i tính và kích c mà khách hàng liên tư ng n thương hi u. Khi nó có s c h p d n, khách hàng s thích mua hơn. Còn không, ây chính là th i gian b n nên dành ra ch nh s a thương hi u c a mình. Ví d cá tính cũ c a Target là m t chu i c a hàng bán l v i d ch v nghèo nàn dành cho l p khách hàng t h c p n trung c p. M t lu ng gió m i ã th i vào Target khi nó thành công trong vi c xác nh l i khách hàng quan tr ng và phù h p v i h . Cá tính m i không ch ư c minh ch ng qua quá trình l t xác c a thương hi u. Nh ng c a hàng ư c thi t k l i p hơn, s ch s hơn v i nh ng thương hi u có tên tu i hơn, em lai giá tr cao hơn và m c ph c v khách hàng t t hơn. Nó còn th hi n qua hi u qu truy n thông g n ch t v i hình tư ng m i c a Target.
  4. M t khía c nh khác c n ph i quan tâm khi xây d ng hình nh thương hi u ó chính là b n h p ng thương hi u v n bao g m t t c nh ng l i h a mà thương hi u c a b n ã h a v i khách hàng. B n h p ng này ư c th c hi n trong n i b song l i do th trư ng nhìn nh n và ánh giá. Do v y chúng có th thay i theo th i gian. Chúng giúp nh n nh úng nh ng quan ni m và trông i c a th trư ng. Phát tri n m t h p ng thương hi u liên quan nh ng bư c sau: - H i thăm khách hàng c m nh n c a h như th nào v hình nh thương hi u c a b n. Ch ra nh ng l i h a nào mà thương hi u ã h a, b n ã th c hi n chúng t t ra sao và nh ng l i h a nào khách hàng ang mong i b n. - Chuy n t i b n h p ng thương hi u sang nh ng tiêu chu n hành ng. - Hoàn thành nh ng l i h a t t p và t i thi u hóa nh ng r i ro phá ho i nó. - Ch c r ng b n nh n ra nh ng l i h a t i và s a ch a chúng. Sau cùng, b n có th v ch ra cho mình m t mô hình thương hi u d a trên i tư ng ngư i tiêu dùng giúp b n th u áo t t c nh ng m i quan h gi a ni m tin khách hàng, cách hành x , s n ph m hay d ch v , nh ng ngành hàng và c các i th c nh tranh. Như v y công ty c a b n m i có th th c hi n t t hơn công tác nh v
  5. và n u mu n, b n còn có th m r ng hơn n a thương hi u c a mình ng th i t o ra tác ng m nh m hơn trên quy t nh mua hàng. B n nh t nh ph i tr l i ư c ba câu h i sau: - Vì sao khách hàng l i ch n thương hi u này mà không ch n thương hi u khác? - Thương hi u c a b n như th nào so v i nh ng thương hi u khác? - âu là cơ h i thương hi u c a b n có th phát tri n và m r ng? Tóm l i, nh ng gì chúng tôi c p trên chính là toàn b khái quát nh ng gì b n c n ph i bi t v hình nh thương hi u cũng như m t nh hư ng khá rõ ràng b n có th b t tay xây d ng m t b n k ho ch cho hình nh c a thương hi u chính mình ngay bây gi . V y b n còn ch n ch gì n a ? Hãy x n tay áo lên và b t u công vi c i nhé!

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản