intTypePromotion=3

Bài 3 - Thuế tiêu thụ đặc biệt - ThS Nguyễn Tiến Trung

Chia sẻ: Phi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
144
lượt xem
20
download

Bài 3 - Thuế tiêu thụ đặc biệt - ThS Nguyễn Tiến Trung

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế gì? Các loại hàng hóa, dịch vụ nào bị đánh thuế tiêu thụ đặc biệt? Mục đích của việc đánh thuế? Click to edit Master title style Thuế TTĐB là khoản thuế gián thu , chỉ thu đối với một số sản phẩm HH, DV mà Nhà nước có chính sách định hướng tiêu dùng. Thuế TTĐB thường áp dụng thuế suất cao mục tiêu nhằm điều tiết thu nhập của những cá nhân tiêu dùng Logo các hàng hoá dịch vụ đặc biệt. Thuế tiêu thụ đặc biệt chỉ đánh vào những hàng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 3 - Thuế tiêu thụ đặc biệt - ThS Nguyễn Tiến Trung

 1. 31/12/2012 Click to edit Master title style Click to edit Master title style 1/ Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 05/1998/QH10 ngày 20 tháng 5 năm 1998; 2/Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ Bài 3 đặc biệt số 08/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003; 3/ Nghị định số 149/2003/NĐ-CP ngày 04/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Logo Logo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; 4/ Thông tư số 119/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 149/2003/NĐ-CP ngày 04/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số Giáo viên: ThS.Nguyễn Tiến Trung điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt Lý thuyết: 10 giờ, Thực hành: 5 giờ Click to edit Master title style Click to edit Master title style Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế gì? Thuế TTĐB là khoản thuế gián thu , chỉ thu đối với Các loại hàng hóa, dịch vụ nào bị đánh thuế tiêu thụ một số sản phẩm HH, DV mà Nhà nước có chính đặc biệt? Mục đích của việc đánh thuế? sách định hướng tiêu dùng. Thuế TTĐB thường áp dụng thuế suất cao mục tiêu nhằm điều tiết thu nhập của những cá nhân tiêu dùng Logo các hàng hoá dịch vụ đặc biệt. Logo Thuế tiêu thụ đặc biệt chỉ đánh vào những hàng hóa, dịch vụ cần thiết hạn chế tiêu dùng. Thông thường các hàng hóa, dịch vụ này là các loại hàng hóa, dịch vụ gây tác hại cho sức khoẻ con người và đời sống văn hóa cộng đồng hoặc quá cao cấp so với mặt bằng thu nhập chung của xã hội. 1
 2. 31/12/2012 Click to edit Master title style Click to edit Master title style Mục tiêu của thuế TTĐB: Cần lưu ý thêm một điểm là các hàng hóa, dịch vụ chịu Thu thuế với mức thuế suất rất cao làm tăng giá bán của thuế tiêu thụ đặc biệt thường là các hàng hóa, dịch vụ có các hàng hóa dịch vụ, đặc biệt qua đó hạn chế mức tiêu độ co giãn cung cầu hàng hóa thấp. dùng các hàng hóa, dịch vụ này. Vì vậy, trong nhiều trường hợp người tiêu dùng sẵn sàng Thuế tiêu thụ đặc biệt cóLogo động rất lớn đến việc định tác chấp nhận trả tiền thuế để tiêu dùng các hàng hóa, dịch Logo hướng hành vi tiêu dùng. vụ này. Điều này được thể hiện trên thực tế rằng các hàng hóa, dịch vụ đặc biệt đó vẫn được tiêu dùng với khối lượng lớn. Việc tiêu dùng các hàng hóa, dịch vụ lúc này sẽ tạo một khoản thu rất lớn cho ngân sách nhà nước. Click to edit Master title style Click to edit Master title style a) Thuốc lá điếu, xì gà và chế phẩm khác từ cây a) Kinh doanh vũ trường, thuốc lá dùng để hút, hít, nhai, ngửi, ngậm b) Mát-xa (Massage), b) Rượu; c) Bia; c) Ka-ra-ô-kê (Karaoke); d) Ô tô dưới 24 chỗ ngồi; b) Kinh doanh ca-si-nô (casino), trò chơi bằng máy Logo giắc-pót (jackpot)… Logo đ) Xăng các loại, nap-ta (naphtha), chế phẩm tái c) Kinh doanh giải trí có đặt cược; hợp (reformade component) và các chế phẩm khác để pha chế xăng; d) Kinh doanh gôn (golf): bán thẻ hội viên, vé chơi gôn; e) Điều hòa nhiệt độ công suất từ 90.000 BTU trở đ) Kinh doanh xổ số. xuống; g) Bài lá; h) Vàng mã, hàng mã. 2
 3. 31/12/2012 TT H ng ho¸, dÞch vô ThuÕ suÊt TT H ng ho¸, dÞch vô ThuÕ suÊt Click to edit Master title style (%) Click to edit Master title style (%) I H ng ho¸ 1 Thuèc l¸ ®iÕu, x× g 5. X¨ng c¸c lo¹i, nap-ta (naptha), chÕ phÈm t¸i hîp a) Thuèc l¸ ®iÕu cã ®Çu läc s¶n xuÊt chñ yÕu b»ng nguyªn liÖu nhËp 65 (reformade component) v c¸c chÕ phÈm kh¸c dïng ®Ó 10 khÈu, x× g pha chÕ x¨ng b) Thuèc l¸ ®iÕu cã ®Çu läc s¶n xuÊt chñ yÕu b»ng nguyªn liÖu s¶n 45 6. §iÒu ho nhiÖt ®é cã c«ng suÊt tõ 90.000 BTU trë xuèng 15 xuÊt trong níc 7. B i l¸ 40 c) Thuèc l¸ ®iÕu kh«ng ®Çu läc 25 2. Ruîu 8. V ng m , h ng m 70 a) Ruîu tõ 40 ®é trë lªn Logo 75 II. DÞch vô Logo b) Ruîu tõ 20 ®é ®Õn díi 40 ®é 30 1. Kinh doanh vò trường, m¸t-xa, (Massage), ka-ra-«-kª 30 c) Ruîu díi 20 ®é, rîu hoa qu¶ 20 (Karaoke) d) Ruîu thuèc 15 2. Kinh doanh ca-si-n« (canino), trß ch¬i b»ng m¸y gi¾c- 25 3. Bia a) Bia chai, bia hép, bia t¬i 75 pãt (jackpot) b) Bia h¬i 30 3. Kinh doanh gi¶i trÝ cã ®Æt cîc 25 4. ¤ t« 4. Kinh doanh g«n (golf); b¸n thÎ héi viªn, vÐ ch¬i g«n 10 a) ¤ t« tõ 5 chç ngåi trë xuèng 80 5. Kinh doanh xæ sè 15 b) ¤ t« tõ 6 ®Õn 15 chç ngåi 50 c) ¤ t« tõ 16 ®Õn díi 24 chç ngåi 25 Click to edit Master title style Click to edit Master title style Đối với hàng hóa xuất khẩu: Hàng hóa do cơ sở sản xuất bán cho cơ sở kinh doanh để xuất khẩu Hàng hóa xuất khẩu đã được di chuyển hoặc tiêu dùng bên theo hợp đồng cơ sở xuất nhập khẩu đã ký với nước ngoài trước khi ngoài lãnh thổ Việt nam hoặc ở trong khu phi thuế quan. mua hàng của cơ sở sản xuất. Trường hợp cơ sở kinh doanh xuất nhập khẩu sau khi mua hàng không xuất khẩu mà bán trong nước thì cơ sở Hàng hóa do các cơ sở sản xuất trực tiếp xuất khẩu này phải nộp đủ số thuế tiêu thụ đặc biệt thay cho cơ sở sản xuất. Hàng hóa do các cơ sở sản xuất ủy thác xuất khẩu ra nước ngoài Ví dụ: Cty XNK Quận 3 mua của Cty rượu Bình Tây 10.000 chai Logo Logo rượu để xuất khẩu theo hợp đồng đã ký kết với nước ngoài. Hết hạn Hàng hóa do các cơ sở sản xuất gia công xuất khẩu (bao gồm cả hàng hóa bán, gia công cho khu phi thuế quan, trừ xe ô tô chở hợp đồng xuất khẩu, Cty XNK chỉ xuất khẩu 8.000 chai, 2.000 chai không xuất khẩu Cty XNK bán trong nước. người dưới 24 chỗ ngồi). Trường hợp này khi mua 10.000 chai rượu Bình Tây để xuất khẩu Hàng hóa tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu trong thời hạn qui định. theo hợp đồng đã ký kết sẽ không thuộc diện chịu thuế TTĐB. Hàng hóa mang ra nước ngoài để bán tại hội chợ triển lãm ở Hết hạn hợp đồng xuất khẩu, Cty XNK đã xuất khẩu 8.000 chai còn nước ngoài. 2.000 chai Cty XNK bán trong nước sẽ phải nộp thuế TTĐB cho 2.000 chai. 3
 4. 31/12/2012 Click to edit Master title style Click to edit Master title style Đối đối hàng hóa nhập khẩu: Quà tặng của các tổ chức, cá nhân nước ngoài cho các cơ quan nhà Hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh, mượn đường qua biên nước, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân theo qui định của Chính phủ hoặc giới Việt Nam. Bộ Tài chính. Hàng hóa từ nước ngoài nhập khẩu vào khu phi thuế quan, hàng hóa từ thị trường nội địa bán vào khu phi thuế quan, Quà tặng cho cá nhân tại Việt Nam theo mức qui định của Chính phủ hoặc Bộ Tài chính. trừ xe ôtô chở người dưới 24 chỗ. Logo Logo Hàng hóa mang theo người trong tiêu chuẩn hành lý miễn thuế nhập Hàng hóa tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu trong thời hạn qui khẩu của cá nhân người Việt Nam và người nước ngoài khi xuất nhập định. cảnh qua cửa khẩu Việt Nam. Hàng hóa nhận viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại Hàng hóa là đồ dùng của tổ chức, cá nhân nước ngoài được Hàng nhập khẩu để bán tại các cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế, bán cho các đối tượng được hưởng chế độ mua hàng miễn thuế. hưởng tiêu chuẩn miễn trừ ngoại giao do Chính Phủ Việt Nam qui định phù hợp với điều ước quốc tế mà Việt Nam Xe chuyên chở người chuyên dùng trong các khu vui chơi, giải trí, thể thao không tham gia giao thông theo quy định của Luật giao đã ký kết hoặc tham gia. thông đường bộ. Click to edit Master title style Click to edit Master title style Hàng nhập khẩu để dự hội chợ triển lãm nếu thực tái xuất trong thời hạn quy định. Tổ chức cá nhân có sản xuất, nhập khẩu HH và kinh Tàu bay, du thuyền sử dụng cho mục đích kinh doanh vận doanh dịch vụ thuộc danh mục hàng hoá dịch vụ nêu chuyển hàng hóa, hành khách, khách du lịch. trên là đối tượng nộp thuế TTĐB Xe ôtô cứu thương; xe ôtô chở phạm nhân; xe ôtô tang lễ; xe ôtô thiết kế vừa có chỗ ngồi, vừa có chỗ đứng chở được từ 24 Logo Logo người trở lên; xe ôtô chạy trong khu vui chơi, giải trí, thể thao Ghi chú: Thuế TTĐB chỉ thu 1 lần khâu sản xuất, nhập không đăng ký lưu hành và không tham gia giao thông. khẩu hoặc kinh doanh dịch vụ. Ở khâu thương mại không nộp thuế TTĐB, trừ trường hợp sau: Hàng hóa mua, bán giữa các khu phi thuế quan với nhau, trừ xe ôtô chở người dưới 24 chỗ. Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa thuộc diện chịu thuế Đối với điều hòa nhiệt độ là loại có công suất từ 90.000 BTU tiêu thụ đặc biệt của cơ sở sản xuất để xuất khẩu nhưng trở xuống theo thiết kế của nhà sản xuất chỉ để lắp trên phương không xuất khẩu mà tiêu thụ trong nước. tiện vận tải, bao gồm ôtô, toa xe lửa, tàu, thuyền, tàu bay. 4
 5. 31/12/2012 Click to edit Master title style Click to edit Master title style Do đặc điểm hàng hoá khác với dịch vụ cho nên hướng dẫn kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế a/ Căn cứ tính thuế : Là giá tính thuế và thuế suất TTĐB được phân biệt theo 3 loại: Thuế TTĐB phải nộp = giá tính thuế TTĐB x thuế suất Giá tính thuế là giá bán của cơ sở SX chưa có thuế Saûn xuaát Haøng hoùa Toå chöùc, caù nhaân TTĐB và chưa có thuế GTGT được xác định cụ thể như Logo chịu thuế TTĐB sau : Logo Kinh doanh Dòch vụ Giá bán đã có thuế = Giá bán chưa có thuế + Thuế Toå chöùc, caù nhaân Giá bán đã có thuế = GBCT + GBCT x Thuế suất chịu thuế TTĐBï Giá bán đã có thuế = GBCT(1 + Thuế suất) Toå chöùc, caù nhaân Nhaäp khaåu Haøng hoùa Giá bán chưa có thuế = Giá bán đã có thuế / (1 + Thuế suất) chịu thuế TTĐB Click to edit Master title style Click to edit Master title style Giá bán Giá bán chưa thuế GTGT = (1 + Thuế suất GTGT) Logo Logo Giá bán chưa thuế GTGT Giá tính thuế TTĐB = (1 + Thuế suất TTĐB ) 5
 6. 31/12/2012 Click to edit Master title style Click to edit Master title style Cơ sở sản xuất hàng hoá chịu thuế tiêu thụ đặc biệt bán hàng qua các cơ sở trực thuộc hạch toán phụ thuộc (chi nhánh, cửa hàng...) thì giá làm căn cứ tính + Đối với bia chai nếu có đặt tiền cược vỏ chai thuế tiêu thụ đặc biệt là giá do các chi nhánh, cửa bia, định kỳ hàng quý cơ sở sản xuất và khách hàng bán ra chưa có thuế GTGT. hàng thực hiện quyết toán số tiền đặt cược vỏ Logo chai thì số tiền đặt cược tương ứng giá trị số vỏ Cơ sở sản xuất bán hàng thông qua đại lý bán đúng Logo chai không thu hồi được phải đưa vào doanh thu giá do cơ sở quy định, hưởng hoa hồng thì giá làm tính thuế TTĐB. căn cứ xác định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá bán chưa có thuế GTGT do cơ sở sản xuất quy định chưa trừ hoa hồng Click to edit Master title style Click to edit Master title style b /Kê khai và nộp thuế Mẫu số: 01/TTĐB b1/ Hàng tháng cơ sở sản xuất hàng hóa chịu thuế Yêu cầu kê khai: TTĐB phải kê khai thuế TTĐB khi tiêu thụ hàng hóa, Hàng tháng (hoặc định kỳ theo quy định của cơ quan trả hàng gia công, trao đổi, biếu, tặng, khuyến mại, tiêu thuế), cơ sở sản xuất, kinh doanh căn cứ vào Bảng kê dùng nội bộ. Logo hoá đơn bán hàng hoá, Logo vụ để kê khai vào các chỉ dịch Việc kê khai và nộp tờ khai thuế theo mẫu số 01/TTĐB tiêu tương ứng gửi cơ quan thuế. kèm theo Bảng kê chứng từ bán hàng theo mẫu số Ghi theo từng loại hàng hoá, dịch vụ theo nhóm thuế 02A/TTĐB và Bảng kê thuế TTĐB được khấu trừ theo suất. mẫu số 04/TTĐB (đối với cơ sở sản xuất hàng hóa chịu thuế TTĐB bằng nguyên liệu đã chịu thuế TTĐB). 6
 7. 31/12/2012 Click to edit Master title style Click to edit Master title style Mẫu số: 01/TTĐB Mẫu số: 02A/TTĐB Yêu cầu kê khai: Cách ghi: Ví dụ: Chỉ tiêu hàng hoá, dịch vụ đối với cơ sở sản xuất Bảng kê bán hàng kê khai theo từng hoá đơn bán ra, ghi bia ghi theo loại bia hộp, bia chai, bia hơi ... theo nhóm theo trình tự thời gian hoặc kết hợp theo từng nhóm, thuế suất tương ứng củaLogo loại. từng Logo loại hàng hoá, dịch vụ và theo từng mức thuế suất Cột 2: ghi doanh số bán đã có thuế tiêu thụ đặc biệt Căn cứ vào Bảng kê này, cơ sở tổng hợp, lập tờ khai (không có thuế GTGT) thuế tiêu thụ đặc biệt . Doanh số bán (cột 2) Cột 3 = --------------------------- 1 + thuế suất Click to edit Master title style Click to edit Master title style b2/ Đối với cơ sở sản xuất hàng hóa chịu thuế TTĐB xuất khẩu Mẫu số: 04/TTĐB (trực tiếp xuất khẩu, ủy thác xuất khẩu, bán hàng hóa cho cơ sở Cách ghi: kinh doanh xuất khẩu để xuất khẩu) ngoài các mẫu biểu phải nộp theo quy định nêu trên phải gởi bổ sung thêm bảng kê hóa Ghi theo thứ tự chứng từ mua hàng, nhập khẩu. Việc đơn hàng hóa xuất khẩu , ủy thác xuất khẩu và hàng hóa bán xác định số thuế được khấu trừ trong kỳ căn cứ vào số cho cơ sở xuất khẩu để xuất khẩu theo mẫu số 02B/TTĐB. Cách Logo hàng nhập khẩu, mua vào sử dụng tương ứng với hàng ghi như sau: Logo sản xuất bán ra. Bảng kê bán hàng kê khai theo từng hoá đơn bán ra, ghi theo trình tự thời gian hoặc kết hợp theo từng nhóm, loại hàng hoá, dịch vụ và theo từng mức thuế suất. Căn cứ vào Bảng kê này, cơ sở tổng hợp, lập tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt. 7
 8. 31/12/2012 Click to edit Master title style Click to edit Master title style b3/ Đối với cơ sở sản xuất ruợu ngoài các mẫu biểu phải nộp b4/ Đối với cơ sở sản xuất bia chai bán bia bao gồm cả vỏ chai theo quy định nêu trên phải gởi bổ sung thêm bảng kê khai ngoài các mẫu biểu phải nộp theo quy định nêu trên phải gởi bổ rượu tiêu thụ trong kỳ theo mẫu số 06A/TTĐB. Cách ghi: sung thêm bảng kê khai rượu tiêu thụ trong kỳ theo mẫu số. Cách ghi: Ghi chi tiết theo từng mặt hàng và từng chứng từ bán hàng. Trường hợp kỳ kê khai có nhiều chứng từ phải lập Bảng kê Ghi chi tiết theo từng mặt hàng và từng chứng từ bán hàng. chi tiết sau đó tập hợp vào bảng kê khai chung theo mặt Logo Trường hợp kỳ kê khai có nhiều chứng từ phải lập Bảng kê chi Logo hàng. tiết sau đó tập hợp vào bảng kê khai chung theo mặt Đơn giá vỏ chai mua vào theo thực tế mua trong kỳ kê khai, Đơn giá vỏ chai mua vào theo thực tế mua trong kỳ kê khai, nếu trong kỳ kê khai không mua thì lấy theo giá mua kỳ gần nếu trong kỳ kê khai không mua thì lấy theo giá mua kỳ gần nhất, cuối năm quyết toán theo giá bình quân gia quyền cả nhất, cuối năm quyết toán theo giá bình quân gia quyền cả năm. năm. Các cột chỉ tiêu doanh số và đơn giá ghi theo giá chưa có Các cột chỉ tiêu doanh số và đơn giá ghi theo giá chưa có thuế thuế GTGT. GTGT. Click to edit Master title style Click to edit Master title style c/ Thời hạn nộp tờ khai : Cơ sở sản xuất bia có công suất đến 20 triệu lít/năm, cơ sở sản xuất thuốc lá điếu có công suất đến 20 triệu bao/năm, cơ sở sản c1/Thời gian nộp tờ khai thuế TTĐB chậm nhất không xuất ô tô, sản xuất máy điều hòa nhiệt độ, cơ sở sản xuất rượu kê quá ngày 10 của tháng tiếp theo. khai nộp thuế theo định kỳ 10 ngày một lần. Ví dụ: Tờ khai thuế của tháng 02 năm 2004 cơ sở phải Cơ sở sản xuất bia có công suất trên 20 triệu lít/ năm, cơ sở sản nộp cho cơ quan thuế chậm nhất không quá ngày 10 xuất thuốc lá điếu có công suất trên 20 triệu bao/năm kê khai Logo Logo thuế theo định kỳ 05 ngày một lần. tháng 3 năm 2004. Riêng cơ sở sản xuất có số thuế TTĐB phát sinh phải Tờ khai thuế định kỳ nộp cho cơ quan thuế vào ngày tiếp sau của định kỳ 05 ngày, 10 ngày. Tờ khai thuế của cả tháng nộp theo nộp lớn thì ngoài việc thực hiện kê khai hàng tháng phải thời hạn đã quy định. kê khai nộp thuế TTĐB theo định kỳ 05 ngày hoặc 10 Cơ sở sản xuất kê khai thuế theo định kỳ 5 ngày, 10 ngày 1 lần ngày một lần theo quy định sau: nêu trên vẫn sử dụng tờ khai thuế tháng và ghi rõ thêm theo thời gian kê khai định kỳ. 8
 9. 31/12/2012 Click to edit Master title style Click to edit Master title style c2/ Đối với trường hợp cơ sở sản xuất bán hàng qua các Trường hợp trong tháng không phát sinh thuế TTĐB thì chi nhánh, cửa hàng, cơ sở phụ thuộc, bán hàng thông cơ sở sản xuất kinh doanh vẫn phải kê khai và gửi tờ qua đại lý bán đúng giá do cơ sở quy định, hưởng hoa khai thuế theo quy định cho cơ quan thuế. hồng, xuất hàng bán ký gửi, cơ sở sản xuất chính phải kê Đối với trường hợp cơ sở sản xuất bán hàng qua các chi khai nộp thuế TTĐB cho toàn bộ số hàng hóa này tại nơi ở khác địa phương (tỉnh, thành nhánh, cơ sở trực thuộc Logo Logo cơ sở sản xuất đăng ký kê khai nộp thuế. Các chi nhánh, phố) thì kê khai căn cứ vào hóa đơn xuất hàng của cơ sở cửa hàng, cơ sở trực thuộc khi gửi báo cáo về cơ sở sản sản xuất và khi quyết toán thuế sẽ quyết toán theo doanh xuất thì đồng gửi một bản cho cơ quan thuế nơi chi số thực tế do chi nhánh, cơ sở trực thuộc bán ra. nhánh, cửa hàng, cơ sở trực thuộc bán hàng biết để theo dõi. Click to edit Master title style Click to edit Master title style c3/ Đối với hàng hoá gia công, trường hợp nếu có chênh lệch Nộp thuế về giá bán ra của cơ sở đưa gia công với giá bán làm căn cứ Thuế TTĐB được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định sau tính thuế TTĐB của cơ sở nhận gia công thì cơ sở đưa gia đây: công phải kê khai nộp bổ sung phần chênh lệch về thuế Cơ sở sản xuất, gia công hàng hóa chịu thuế TTĐB phải nộp thuế TTĐB của hàng đưa gia công theo giá thực tế mà cơ sở bán TTĐB vào ngân sách nhà nước tại nơi sản xuất, gia công hàng ra. hóa. Logo Logo Cơ sở sản xuất nhiều loại hàng hóa và kinh doanh nhiều loại Thời hạn nộp thuế của tháng chậm nhất không quá ngày 25 của dịch vụ chịu thuế TTĐB có các mức thuế suất khác nhau thì tháng tiếp theo. phải kê khai nộp thuế TTĐB theo từng mức thuế suất quy Đối với cơ sở có số thuế TTĐB phải nộp lớn thuộc đối tượng kê định đối với từng loại hàng hóa, dịch vụ; nếu cơ sở sản xuất khai thuế theo định kỳ 05 ngày hoặc 10 ngày một lần phải nộp hàng hóa, kinh doanh dịch vụ không xác định được theo từng thuế TTĐB ngay sau khi kê khai. mức thuế suất thì phải tính và nộp thuế theo mức thuế suất cao nhất của hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở có sản xuất, kinh doanh. 9
 10. 31/12/2012 Click to edit Master title style Click to edit Master title style Nộp thuế a/ Căn cứ tính thuế : là giá tính thuế và thuế suất Đối với những cá nhân, hộ sản xuất hàng hóa chịu thuế TTĐB ở xa cơ quan kho bạc nhà nước thì cơ quan thuế tổ chức thu thuế Giá tính thuế TTĐB = giá tính thuế NK + thuế NK và nộp vào ngân sách nhà nước. Thời hạn cơ quan thuế nộp tiền b/ Kê khai thuế : vào ngân sách nhà nước chậm nhất không quá 3 ngày kể từ ngày thu được tiền. Cơ sở NK hàng hóa phải kê khai và nộp tờ khai HH Logo Logo nhập khẩu theo từng lần NK cùng với kê khai thuế NK Thuế TTĐB nộp vào ngân sách nhà nước bằng đồng Việt Nam. với cơ quan hảI quan c/ Nộp thuế : Cơ sở phải nộp thuế TTĐB theo từng lần NK tại nơI kê khai nộp thuế NK . Thời hạn thông báo và thời hạn nộp thuế TTĐB thực hiện theo theo thời hạn thông báo và nộp thuế NK Click to edit Master title style Click to edit Master title style a/ Căn cứ tính thuế : Là giá tính thuế và thuế suất Cô sôû kinh doanh mua haøng ñeå xuaát khaåu theo hôïp ñoàng ñaõ kyù keát vôùi nöôùc ngoaøi nhöng khoâng xuaát khaåu Thuế TTĐB phải nộp = giá tính thuế TTĐB x thuế suất maø baùn trong nöôùc thì giaù tính thueá TTÑB cuûa phaàn Giá tính thuế là giá cung ứng dịch vụ của cơ sở KD haøng hoùa baùn trong nöôùc xaùc ñònh nhö sau: chưa có thuế TTĐB và chưa có thuế GTGTđược xác định cụ thể như sau : Giaù baùn trong nöôùc cuûa cô sôû Logo Logo Giaù baùn dòch vuï chöa coù thueá GTGT xuaát khaåu chöa coù thueá GTGT Giaù tính thueá = Giaù tính thueá = 1 + Thueá suaát thueá TTÑB 1 + Thueá suaát thueá TTÑB 10
 11. 31/12/2012 Click to edit Master title style Click to edit Master title style Ñoái vôùi hoaït ñoäng vuõ tröôøng, maùt-xa, ka-ra-oâ-keâ giaù Ñoái vôùi kinh doanh saân golf laø doanh thu thöïc thu tính thueá TTÑB laø doanh thu cuûa caùc hoaït ñoäng chöa coù thueá GTGT veà baùn theû hoäi vieân, baùn veù kinh doanh trong vuõ tröôøng, cô sôû kinh doanh maùt- chôi golf, bao goàm caû tieàn phí chôi golf do hoäi vieân xa, ka-ra-oâ-keâ. traû vaø tieàn kyù quyõ (neáu coù). Ñoái vôùi kinh doanh Casino, troø chôi ñieän töû coù Logo Cô sôû kinh doanh saânLogo coù kinh doanh caùc loaïi golf thöôûng, kinh doanh ñaët cöôïc giaù tính thueá TTÑB laø haøng hoùa, dòch vuï khaùc khoâng thuoäc danh muïc chòu doanh thu töø hoaït ñoäng naøy tröø soá tieàn ñaõ traû thueá TTÑB thì caùc haøng hoùa, dòch vuï ñoù khoâng phaûi thöôûng cho khaùch. chòu thueá TTÑB. Ñoái vôùi dòch vuï soå xoá laø giaù veù soá chöa coù thueá GTGT. Click to edit Master title style Click to edit Master title style Neáu cô sôû saûn xuaát maët haøng chòu thueá TTÑB baèng nguyeân lieäu ñaõ chòu thueá TTÑB seõ ñöôïc khaáu tröø soá thueá TTÑB ñaõ noäp ñoái vôùi b/ Kê khai và nộp thuế: nguyeân lieäu töông öùng vôùi soá saûn phaåm ñaõ tieâu thuï. Cơ sở kinh doanh dịch vụ chịu thuế TTĐB phải kê khai Quy trình thuế TTĐB khi cung ứng dịch vụ, trao đổi, biếu, tặng, Nguyeân lieäu saûn xuaát Saûn phaåm khuyến mại, tiêu dùng nội bộ. Việc kê khai thuế phải thực hiện hàng tháng và nộp tờ khai thuế kèm theo Logo Logo Thueá TTÑB 1 Thueá TTÑB 2 Bảng kê chứng từ bán hàng theo mẫu số 01/TTĐB, mẫu số 02A/TTĐB. Thueá TTÑB phaûi noäp = Thueá TTÑB 2 - Thueá TTÑB 1 Soá thueá TTÑB ñaõ Soá thueá TTÑB noäp ôû khaâu Thueá TTÑB = phaûi noäp cuûa nguyeân lieäu mua vaøo - Phaûi noäp haøng xuaát kho töông öùng tieâu thuï trong kyø soá haøng xuaát kho tieâu thuï trong kyø 11
 12. 31/12/2012 Click to edit Master title style Click to edit Master title style - Haøng taïm nhaäp khaåu neáu ñaõ noäp thueá TTÑB, thì khi taùi xuaát Bài 2: Trong tháng 4/2006 Công ty xuất nhập khẩu Tachimex khaåu ñöôïc hoaøn laïi soá thueá TTÑB ñaõ noäp töông öùng vôùi soá haøng ñaõ taùi xuaát khaåu. nhập khẩu một lô hàng gồm 10 xe ô tô 4 chổ ngồi với giá nhập - Haøng nhaäp khaåu ñaõ noäp thueá TTÑB theo khai baùo, nhöng thöïc khẩu (CIF - TPHCM) là 15.000 USD/xe. Tachimex đã bán toàn teá nhaäp khaåu ít hôn so vôùi khai baùo ( do hö hoûng, maát, giao bộ số xe này cho người tiêu dùng với giá là 750 triệu đồng/chiếc khoâng ñuû haøng ). (giá bán chưa có thuế GTGT). - Haøng nhaäp khaåu ñaõ noäp thueá TTÑB nhöng khoâng phuø hôïp veà chaát löôïng, chuûng loaïi theo hôïp ñoàng ñöôïc pheùp xuaát khaåu traû laïi Hãy tính tổng số thuế gián thu mà công ty Tachimex phải nộp cho nöôùc ngoaøi ( thì ñöôïc hoaøn laïi soá thueá TTÑB ñaõ noäp töông Logo Logo trong tháng 4/2006 từ các nghiệp vụ kinh tế trên. Biết rằng: öùng vôùi soá haøng xuaát traû cho nöôùc ngoaøi ). - Haøng hoùa laø nguyeân lieäu nhaäp khaåu ñeå saûn xuaát, gia coâng haøng - Thuế suất thuế nhập khẩu đối với ô tô 4 chổ ngồi là 70% xuaát khaåu, neáu ñaõ noäp thueá TTÑB thì khi xuaát khaåu thaønh phaåm - Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô 4 chổ ngồi là 50% seõ ñöôïc hoaøn thueá TTÑB töông öùng vôùi soá nguyeân lieäu ñaõ duøng ñeå saûn xuaát thaønh phaåm thöïc xuaát khaåu. - Thuế suất thuế GTGT đối với ô tô 4 chổ ngồi là 10% - Haøng nhaäp khaåu cuûa doanh nghieäp Vieät nam ñöôïc pheùp nhaäp - Tỷ giá USD/VND tại thời điểm tính thuế là: 1USD = 16.000 VND khaåu laøm ñaïi lyù giao, baùn haøng cho nöôùc ngoaøi. - Saùp nhaäp, hôïp nhaát, chia, taùch, giaûi theå, phaù saûn, chuyeån ñoåi sôû höõu, chuyeån ñoåi doanh nghieäp, chaám döùt hoaït ñoäng coù coù soá thueá noäp thöøa. - Coù quyeát ñònh hoaøn thueá theo ñieàu öôùc quoác teá. Click to edit Master title style Bài 3:Công ty Rượu Y bán cho Công ty Thương mại X 1.000 chai rượu với giá thanh toán (giá bán bao gồm cả thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá GTGT) của một chai rượu là 72.600 đồng. Xác định thuế giá trị gia tăng đầu ra và thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp của Công ty Rượu Y từ hoạt động bán hàng trên. Giả sử thuế suất thuế Logo TTĐB là 20%. LEANING BY DOING 12

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản