intTypePromotion=1

Bài 6 : Hiện đại hóa công nghiệp hóa

Chia sẻ: NGUYỄN HỒNG SEN | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:33

0
68
lượt xem
4
download

Bài 6 : Hiện đại hóa công nghiệp hóa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CNH-HĐH là quá trình cải biến lao động thủ công lạc hậu thành lao động sử dụng KT-CN tiên tiến để đạt được năng suất lao động xã hội cao. Đây có lẽ là một cách tiếp cận đúng bởi nó đã đưa ra mục tiêu CNH-HĐH là tăng năng suất lao động xã hội - các quy định cho sự tồn tại của một chế độ xã hội. Cách tiếp cận này cũng phù hợp với định nghĩa về CNH-HĐH của hội nghị lần thứ 7 ban chấp hành TW Đảng khoá VII: “ CNH-HĐH là quá trình chuyểh đổi...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 6 : Hiện đại hóa công nghiệp hóa

 1. BAØI BAØI 6 6 COÂNG NGHIEÄP HOAÙ HIEÄN ÑAÏI HOAÙ ÑAÁT NÖÔÙC (2 tieát)
 2. NOÄI DUNG BAØI HOÏC I.- Khaùi nieäm vaø noäi dung cô baûn cuûa CNH, HÑH. II.- Coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc laø nhieäm vuï trung taâm cuûa thôøi kì quaù ñoä leân CNXH. Tính taát yeáu khaùch quan phaûi tieán haønh CNH, HÑH. Taùc duïng cuûa CNH, HÑH III.- Traùch nhieäm cuûa coâng daân ñoái vôùi söï nghieäp CNH, HÑH.
 3. Muïc tieâu baøi hoïc Hoïc baøi naøy seõ giuùp hoïc sinh hieåu ñöôïc : 1.- Khaùi nieäm vaø noäi dung cô baûn cuûa CNH – HÑH ñaát nöôùc trong thôøi kyø quaù ñoä leân CNXH ôû nöôùc ta. 2.- CNH – HÑH laø nhieäm vuï trung taâm trong thôøi kyø quaù ñoä leân CNXH 3.- Traùch nhieäm cuûa hoïc sinh vôùi tö caùch laø coâng daân phaûi laøm gì ñoái vôùi söï nghieäp CNH - HÑH
 4. Môøi caùc em xem caùc hình aûnh sau ñaây Söû duïng traâu ñeå böøa Maùy caøy ñeå loàng vaø cho bieát muoán noùi leân ñieàu gì? Xe ngöïa thoà haøng Xe oâ toâ chôû haøng
 5. Lao ñoäng thuû coâng Lao ñoäng söû duïng maùy moùc
 6. Ñöôøng laøng Ñöôøng TP Ñöôøng roäng , khoâ raùo Ñöôøng nhoû heïp, laày loäi
 7. Caàu khæ Caàu treo
 8. Ñöôøng saét hieän ñaïi Ñöôøng saêt • • Ñöôøng oáng • Ñöôøng oáng hieän ñai
 9. • Nhaø gaïch • Nhaø laù Nhaø cao taàng Nhaø moät taàng
 10. Ñöôøng noâng thoân xöa Ngaøy nay
 11. Vaäy Coâng nghieäp hoùa Coâng nghieäp hoùa Hieän ñaïi hoùa laø gì? Hieän ñaïi hoùa CNH,HÑH laø quaù trình chuyeån ñoåi caên baûn, 1.- Coâng toaøn dieän caùc hoaït ñoäng saûn xuaát - kinh doanh, Nghieäp dòch vuï vaø quaûn lyù kinh teá- xaõ hoäi töø söû duïng Hoùa lao ñoäng thuû coâng laø chính sang söû duïng moät caùch phoå bieán söùc lao ñoäng cuøng vôùi coâng ngheä, phöông tieän,phöông phaùp tieân tieán, hieän ñaïi Hieän Ñaïi döïa treân söï phaùt trieån cuûa coâng nghieäp vaø tieán boä Hoùa khoa hoïc –coâng ngheä nhaèm taïo naêng suaát Laø gì? lao ñoäng – xaõ hoäi cao.
 12. Hieän nay ôû nöôùc ta ñaõ • phaùt trieån CNH – HÑH • trong caùc hoaït ñoäng saûn xuaát • – kinh doanh, dòch vuï • vaø quaûn lyù kinh teá • –xaõ hoäi nhö theá naøo? CNH-HÑH: Trong noâng nghieäp Trong coâng nghieäp Trong kinh doanh Trong dòch vuï Trong quaûn lyù kinh teá- xaõ hoäi Môøi caùc em xem moät soá hình aûnh sau:
 13. Trong noâng nghieäp-noâng thoân
 14. Trong coâng nghieäp
 15. Trong kinh doanh
 16. Trong dòch vuï
 17. Trong quaûn lyù kinh teá- xaõ hoäi
 18. a.- Phaùt trieån maïnh meõ löïc löôïng saûn xuaát tröôùc heát baèng vieäc cô khí hoùa neàn saûn xuaát xaõ hoäi treân cô sô aùp duïng nhöõng thaønh töïu khoa hoïc – coâng ngheä hieän ñaïi. 2.- NOÄI DUNG b.- Xaây döïng moät cô caáu kinh teá hôïp lyù , hieän ñaïi vaø hieäu quaû. CÔ BAÛN c.- Cuûng coá vaø taêng cöôøng ñòa vò chuû ñaïo cuûa QHSX-XHCN trong toaøn boä neàn kinh teá quoác daân.
 19. 2.- Noäi dung cô baûn cuûa CNH - HÑH a.- Phaùt trieån maïnh meõ LLSX tröôùc heát baèng vieäc cô khí hoùa neàn saûn xuaát xaõ hoäi treân cô sôû aùp duïng nhöõng thaønh töïu caùch maïng khoa hoïc vaø coâng ngheä hieän ñaïi. Baèng caùch : 1.- Taïo döïng khoa hoïc-coâng ngheä hieän ñaïi töø trong nöôùc 2: Chuyeån giao khoa hoïc coâng ngheä hieän ñaïi töø nöôùc ngoaøi
 20. b.- Xaây döïng moät cô caáu kinh teá hôïp lyù, hieän ñaïi vaø hieäu quaû. Ngaønh kinh teá Vuøng kinh teá Chuyeån dòch töø khu vöïc Vuøng kinh teá ba mieàn: saûn xuaát vaät chaát sang Baéc, Trung, Nam khu vöc dòch vuï. Vuøng kinh teá Nam boä, Chuyeån dòch töø Ñoàng baèng soâng Hoàng, khu vöïc noâng nghieäp Ñoàng baèng soâng sang Cöûu Long… khu vöïccoâng nghieäp.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2