intTypePromotion=1

Bài giảng Bài 2: Phân tích và hoạch định các báo cáo tài chính

Chia sẻ: Codon_06 Codon_06 | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:59

0
88
lượt xem
4
download

Bài giảng Bài 2: Phân tích và hoạch định các báo cáo tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tìm hiểu tầm quan trọng của phân tích báo cáo tài chính; đọc và hiểu các báo cáo tài chính; những kỹ thuật phân tích báo cáo tài chính;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Bài 2: Phân tích và hoạch định các báo cáo tài chính".

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Bài 2: Phân tích và hoạch định các báo cáo tài chính

 1. Bài 2: Phân tích và hoạch định các  báo cáo tài chính 1
 2. Nội dung bài 2  Mục tiêu của bài này  Nội dung trình bày  Tầm quan trọng của phân tích báo cáo tài chính  Đọc và hiểu các báo cáo tài chính  Những kỹ thuật phân tích báo cáo tài chính  Phân tích các tỷ số tài chính  Phân tích xu hướng tài chính  Phân tích cơ cấu tài chính  Phân tích chỉ số tài chính  Hoạch định (dự báo) các báo cáo tài chính 2
 3. Tầm quan trọng của phân tích  báo cáo tài chính (1)  Phân tích báo cáo tài chính liên quan đến việc sử dụng  các báo cáo tài chính để đánh giá và dự báo tình hình tài  chính công ty.  Những ai quan tâm đến phân tích báo cáo tài chính?  Bản thân công ty – Chủ doanh nghiệp hoặc giám đốc  Các nhà cung cấp bên ngoài công ty   Chủ nợ (ngân hàng, nhà cung cấp nguyên vật liệu …)  Nhà đầu tư  3
 4. Tầm quan trọng của phân tích  báo cáo tài chính (2)  Phân tích báo cáo tài chính quan trọng vì:  Giúp am hiểu được thực trạng và tình hình tài chính  của công ty để ra quyết định đúng đắn và kịp thời.  Giúp cải thiện tình hình và hiệu quả quản lý công ty.  Giúp giữ vững và củng cố uy tín công ty trên thị  trường. 4
 5. Ai và điều gì cần quan tâm  khi phân tích?  Chủ nợ – Ngân hàng và nhà cung cấp  Ngân hàng quan tâm đến khả năng thu nhập bằng tiền  và khả năng trả nợ lâu dài  Nhà cung cấp quan tâm đến khả năng thanh khoản của  công ty.  Nhà đầu tư quan tâm đến khả năng sinh lợi để  công ty có thể trả cổ tức và tránh phá sản.  Ban giám đốc quan tâm đến tình hình và kết quả  hoạt động tài chính nhằm có giải pháp hoạch định  và quản lý hiệu quả. 5
 6. Đọc và hiểu các báo cáo tài chính (1)  Mục đích   Tạo niềm tin và tìm được tiếng nói chung giữa ban  giám đốc và kế toán  Thu thập chính xác và đầy đủ thông tin phục vụ việc  phân tích các báo cáo và ra quyết định tài chính. 6
 7. Đọc và hiểu các báo cáo tài chính (2)  Các báo cáo tài chính cần xem xét  Bảng cân đối tài sản  Báo cáo thu nhập (Báo cáo kết quả kinh doanh)  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ   Thuyết minh báo cáo tài chính  Các báo cáo tài chính mẫu  Bảng cân đối tài sản (Bảng 1)  Báo cáo thu nhập (Bảng 2) 7
 8. Bảng cân đối tài sản công ty AMC (Bảng 1) Taø i saû n 20X2 20X1 Tieàn maët vaøtieån göûi 178 175 Khoaû n phaûi thu 678 740 Haø ng toà n kho 1,329 1,235 Chi phí traûtröôù c 21 17 Thueátraûtröôù c tích luõy 35 29 Taø i saû n lö u ñoäng                     2,241                     2,196 Taø i saû n coá  ñònh                     1,596                     1,538 Tröøkhaá u hao tích luõ y (857) (791) Taø i saû n coáñònh roø ng 739 747 Ñaà u tö daøi haïn 65 - Taø i saû n daøi haïn khaù c 205 205 Toå ng taøi saûn                     3,250                     3,148 Nôï vaø  voá n chuû  sôû  hö õ u Vay ngaé n haïn ngaâ n haøng 448 356 Khoaû n phaûi traûngöôøi baù n 148 136 Khoaû n phaûi traûthueá 36 127 Nôïngaé n haïn khaù c 191 164 Nôï ngaé n haïn                        823                        783 Nôï daø i haïn                        631                        627 Voá n chuûsôûhöõu Voâá n coåñoâ ng goù p 421 421 Voán coåñoâ ng taêng theâ m 361 361 Lôïi nhuaä n giöõlaïi 1,014 956 Toå ng coäng voá n chuû  sôû  höõ u                     1,796                     1,738 8 Toå ng nôï vaø  voá n chuû  sôû  hö õ u                     3,250                     3,148
 9. Những thông tin chính có được từ bảng cân  đối tài sản  Tổng giá trị tài sản  Giá trị tài sản lưu động  Tiền   Khoản phải thu  Hàng tồn kho  Giá trị tài sản cố định  Tài sản cố định hữu hình  Đầu tư tài chính dài hạn  Tổng giá trị nợ và vốn chủ sở hữu  Nợ ngắn hạn phải trả  Phải trả nhà cung cấp  Phải trả CNV  Phải trả khác   Nợ dài hạn  Vốn chủ sở hữu  Vốn cổ phần  Lợi nhuận tích lũy 9
 10. Báo cáo thu nhập công ty AMC  (Bảng 2) 20X2 20X1 Doanh thu roøng                     3,992                     3,721 Giaùvoá n haø ng baù n 2,680 2,500 Laõi goäp                     1,312                     1,221 Chi phí baù n haø ng vaøchi phí quaû n lyù 912 841 Lôïi nhuaän tröôùc thueá vaø laõi                        400                        380 Laõ i vay 85 70 Lôïi nhuaän tröôù c thueá                        315                        310 Thueáthu nhaäp 114 112 Thu nhaäp sau thueá                        201                        198 Coåtöùc 143 130 Lôïi nhuaän giöõ laïi taêng theâm                          58                          68 10
 11. Những thông tin chính có được từ  báo cáo thu nhập  Doanh thu  Giá thành hay giá vốn hàng bán  Lãi gộp   Lợi nhuận trước thuế và lãi  Lợi nhuận trước thuế  Lợi nhuận ròng (Lợi nhuận sau thuế) 11
 12. Sử dụng thông tin từ các báo cáo  tài chính  Tính toán các tỷ số tài chính  Các tỷ số liên quan đến bảng cân đối tài sản  Các tỷ số liên quan đến báo cáo thu nhập  Các tỷ số liên quan đến cả hai  Phân tích xu hướng tài chính  Phân tích cơ cấu tài chính  Phân tích chỉ số tài chính 12
 13. Mô hình phân tích báo cáo tài chính  Phân tích tỷ số: Tỷ số thanh khoản Tỷ số đòn bẩy tài chính Tỷ số trang trải lãi vay Đo lường và đánh giá: Tỷ số hiệu quả hoạt động Tình hình tài chính Tỷ số khả năng sinh lợi Kết quả hoạt động tài  Tỷ số tăng trưởng  chính Phân tích so sánh: Xu hướng tài chính Phân tích xu hướng Phân tích cơ cấu Phân tích chỉ số 13
 14. Phân tích tỷ số tài chính  Liên quan đến việc sử dụng các tỷ số tài chính đo  lường và đánh giá tình hình tài chính của công ty.  Các tỷ số sử dụng bao gồm: Tỷ số thanh khoản (Liquidity ratios) Tỷ số đòn bẩy tài chính (Financial leverage ratios) Tỷ số trang trải lãi vay (Coverage ratios) Tỷ số hoạt động (Activity ratios) Tỷ số khảù năng sinh lợi (Profitability ratios) Tỷ số tăng trưởng (Growth ratios) 14
 15. Các loại tỷ số Tỷ số bảng cân đối TS Tỷ số từ báo cáo thu nhập và từ cả  hai: BCĐTS và BCTN Tỷ số đòn bẩy tài  Tỷ số trang trải lãi vay  chính thể hiện mức độ  đo lường khả năng  sử dụng nợ trong  trang trãi lãi vay của  nguồn vốn công ty công ty Tỷ số thanh khoản đo  Tỷ số hoạt động đo lường  lường khả năng trả nợ  hiệu quả sử dụng tài sản của  ngắn hạn của công ty công ty  Tỷ số khả năng sinh lợi thể hiện quan hệ giữa 15 lợi nhuận và doanh thu hoặc vốn đầu tư
 16. Các bước tiến hành phân tích tỷ số  tài chính  Bước  1:  Xác  định  đúng  công  thức  đo  lường  chỉ  tiêu  cần phân tích  Bước  2:  Xác  định  đúng  số  liệu  từ  các  báo  cáo  tài  chính để lắp vào công thức tính  Bước 3: Giải thích ý nghĩa của tỷ số vừa tính toán  Bước 4: Đánh giá tỷ số vừa tính toán   Bước 5: Phân tích nguyên nhân vì sao tỷ số vừa tính  toán cao, thấp hay phù hợp  Bước  6:  Đưa  ra  biện  pháp  củng  cố,  cải  thiện  hay  tiếp tục duy trì tỷ số vừa tính toán  Bước  7:  Viết  báo  cáo  về  phân  tích  các  báo  cáo  tài  chính. 16
 17. Các tỷ số từ bảng cân đối tài sản  Tỷ số thanh khoản đo lường khả năng trang  trải nợ vay ngắn hạn của công ty.  Tỷ số thanh khoản lưu động (current ratio)  Tỷ số thanh khoản nhanh (quick ratio)  Tỷ số đòn bẩy tài chính (Financial leverage  ratios)  – thể hiện mức độ sử dụng nợ để  tài trợ hoạt động.  Tỷ số nợ so với vốn (Debt­to­equity ratio)  Tỷ số nợ so với tổng tài sản (Debt­to­total asset  ratio) 17
 18. Các tỷ số thanh khoản  Tỷ số thanh khoản lưu động – thể hiện khả năng sử  dụng tài sản lưu động(*) để trang trải các khoản nợ vay  ngắn hạn Giaù tròtaøi saûn löuñoäng 2,241,000 Tyûsoá thanhkhoaûn löuñoäng   2.72 Giaùtrònôïngaén haïn 823,000  Tỷ số thanh khoản nhanh – thể hiện khả năng sử dụng  tài sản thanh khoản nhanh nhất để trang trải nợ vay  ngắn hạn  GT taøisaûnlöuñoäng - GT toàn kho  Tyûsoá thanhkhoaûn nhanh   GT nôïngaén haïn   2,241,000 1,329,000                                            1.11 * Không kể tài sản không sử  823,000 18 dụng trong SXKD
 19. Tỷ số nợ hay  tỷ số đòn bẩy tài chính  Tỷ số nợ so với vốn (debt­to­equity ratio) – đo lường mức  độ sử dụng nợ so với vốn chủ sở hữu. Toångnôï 1,454,000 Tyûsoá nôïsovôùi voán   0.81 Voán chuûsôû höõu 1,796,000  Tỷ số nợ so với tổng tài sản (debt­to­total­assets ratio) –  đo lường mức độ sử dụng nợ so với tổng tài sản.  Toångnôï 1,454,000 Tyûsoá nôïsovôùi taøi saûn   0.45 Toång taøi saûn 3,250,000 19
 20. Các tỷ số từ bảng báo cáo thu nhập  Tỷ số trang trải lãi vay – đo lường khả năng của  công ty trong việc trả lãi vay đến hạn EBIT 400,000 Tyûsoá trangtraûi laõi vay 4.71 Chi phílaõi vay 85,000  Tỷ số hoạt động – đo lường hiệu quả sử dụng tài sản của công ty – bao gồm:  Tỷ số hoạt động khoản phải thu (Receivables activity)  Tỷ số hoạt động khoản phải trả (Payables activity)  Tỷ số hoạt động tồn kho (Inventory activity) 20  Tỷ số hoạt động tổng tài sản (Total asset turnover)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2