intTypePromotion=3

Bài giảng Bệnh phổi trẻ em - PGS. TS. Phan Hữu Nguyệt Diễm

Chia sẻ: Phạm Thị Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
81
lượt xem
20
download

Bài giảng Bệnh phổi trẻ em - PGS. TS. Phan Hữu Nguyệt Diễm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Bệnh phổi trẻ em - PGS. TS. Phan Hữu Nguyệt Diễm" trình bày định nghĩa viêm phổi, đặc điểm dịch tễ học của viêm phổi, nguyên nhân bệnh viêm phổi ở trẻ em, phương pháp chẩn đoán suy hô hấp qua triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng, nguyên tắc điều trị chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Bệnh phổi trẻ em - PGS. TS. Phan Hữu Nguyệt Diễm

Vieâm phoåi treû em<br /> PGS.TS. PHAN HÖÕU NGUYEÄT DIEÃM<br /> <br /> I.<br /> <br /> ÑÒNH NGHÓA<br /> <br /> Vieâm phoåi laø beänh lyù vieâm caáp<br /> hay maõn cuûa nhu moâ phoåi.<br /> Theo TCYTTG vieâm phoåi bao<br /> goàm vieâm pheá quaûn phoåi, vieâm phoåi<br /> thuøy, aùp xe phoåi.<br /> <br /> II. DÒCH TEÃ HOÏC:<br /> 2.1 Yeáu toá thuaän lôïi:<br /> -hoaøn caûnh kinh teá xaõ hoâïi thaáp<br /> -moâi tröôøng soáng ñoâng ñuùc keùm veä sinh<br /> -cha meï huùt thuoác laù, khoùi buïi<br /> -sanh non thaùng , nheï caân, sdd, sôûi,<br /> thieáu vitamin A<br /> -thôøi tieát laïnh<br /> <br /> 2.2 Yeáu toá nguy cô gaây vieâm phoåi taùi<br /> phaùt:<br /> -suy giaûm mieãn dòch baåm sinh hay maéc<br /> phaûi<br /> -dò taät baåm sinh taïi ñöôøng hoâ haáp<br /> -cao aùp phoåi nguyeân phaùt hay thöù phaùt<br /> -maát phaûn xaï ho: hoân meâ, baïi naõo…<br /> -traøo ngöôïc daï daøy thöïc quaûn-<br /> <br /> 2.3. Nguyeân nhaân vieâm phoåi:<br /> <br /> Ø<br /> <br /> 2.3.1. Do vi sinh:<br /> Do virus: nguyeân nhaân öu theá: RSV, aù cuùm,<br /> cuùm Adenovirus<br /> Do vi truøng :<br /> Theo Hoäi loàng ngöïc Anh (BTS)<br /> 20-60% khoâng xaùc ñònh VT gaây beänh<br /> 8- 40% VP do hoån hôïp VT<br /> (30% virus- VT; 13% virus-virus; 7% do 2 VT)<br /> 2.3.2 Khoâng do vi sinh:<br /> Hít saëc: thöùc aên, söõa, traoø ngöôïc dd- thquaûn;<br /> Doø khq- thöïc quaûn ; dò vaät<br /> Taêng ñaùp öùng mieãn dòch<br /> Chaát phoùng xaï<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản