intTypePromotion=1

Bài giảng Chương 4: Kiểm soát ngân quỹ, kiểm soát chất lượng, kiểm soát sự lượng giá

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:36

0
53
lượt xem
7
download

Bài giảng Chương 4: Kiểm soát ngân quỹ, kiểm soát chất lượng, kiểm soát sự lượng giá

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Chương 4: Kiểm soát ngân quỹ, kiểm soát chất lượng, kiểm soát sự lượng giá trình bày các nội dung: Kiểm soát ngân quỹ, kiểm soát chất lượng, kiểm soát sự lượng giá. Mời bạn đọc tham khảo tài liệu để hiểu thêm về các nội dung trên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 4: Kiểm soát ngân quỹ, kiểm soát chất lượng, kiểm soát sự lượng giá

 1. CHƯƠNG 4: KIỂM SOÁT NGÂN QUỸ,  KIỂM SOÁT CHẤT    LƯỢNG, KIỂM SOÁT  SỰ LƯỢNG GIÁ  4.1 Kiểm soát ngân quỹ 4.2 Kiểm soát chất lượng 4.3 Kiểm soát sự lượng giá
 2. ng©n s ách chÊt l­îng Chương 4 : KiÓm s o¸t s ự gi¸m s ¸t, ®iÒu hµnh s ự ®¸nh gi¸
 3. 1. Ng© s¸ch n  Mäi tæ chøc , dï nhá hay lín c ã mét l­îng ng©n s ¸c h s ½n cã nhÊt ®Þnh  Ng hÖ thuËt c ña viÖc qu¶n lý ng ©n s ¸c h lµ ph©n bæ l­îng c hi tiªu tro ng g iai ®o ¹n nhÊt ®Þnh, vÝ dô : 1 n¨m  Chi tiªu mç i th¸ng nªn ®­îc tÝnh to ¸n  Tæ c hø c nªn g i÷ mé t tµi kho ¶n ho ¹t ®é ng . Tµi kho ¶n nµy c hØ ra nh÷ng kho ¶n c hi tiªu c ã n»m tro ng ph©n bæ hay kh«ng .
 4. 1.Ng© s¸ch n 1. Ng©n s ¸ch ®­îc chi tiªu vµo c¸c h¹ng môc c hung nh­:  nh©n viªn  ch­¬ng tr×nh, dÞc h vô    c«ng viÖc hµnh chÝnh  trang thiÕt bÞ vµ c hi phÝ c ung ø ng  c h­¬ng tr×nh  hµnh chÝnh
 5. Ng© s¸ch n  c hi phÝ x©y dùng  c hi phÝ giao th«ng/®i l¹i  c «ng nghÖ th«ng tin vµ truyÒn th«ng  Nh÷ng chi phÝ kh¸c
 6. 1.Ng© s¸ch n 2. Qu¶n lý ng©n s ¸ch dùa vµo c¸c ®Ò môc   mç i c h­¬ng tr×nh  tæ ng ng©n s ¸c h  c hi tiªu ph©n bæ hµng th¸ng  kho¶n ng©n s ¸ch ®· tiªu cho ®Õn hiÖn t¹i  nh÷ng chi phÝ trong t­¬ng lai nÕu c ã
 7. 1. Ng© s¸ch n §­a ra s ù c¶nh b¸o vµ yªu c Çu s ù gi¶i thÝc h nÕu:  Chi tiªu ®ang ë t×nh tr¹ng v­ît møc cho phÐp  Dù tÝnh c hi tiªu tro ng t­¬ng lai c ò ng s Ï v­ît mø c c ho phÐp ®Ò nghÞ/ c¾t gi¶m c hi tiÕt
 8. 1. Ng© s¸ch n 3. Mç i ®Çu ng ©n quü nªn ®­îc ph©n bæ nhá h¬n thµnh c ¸c c h­¬ng tr×nh kh¸c nhau.  VD: ch­¬ng tr×nh c ho c¸c nhãm hç trî c ho ng­êi HIV  ®é i ng ò lµm c h­¬ng tr×nh  ®é i ng ò hµnh c hÝnh  trang thiÕt bÞ vµ c hi phÝ c ung ø ng  c hi phÝ x©y dùng  c hi phÝ g iao th«ng , ®i l¹i
 9. 1. Ng©n s ¸c h  – October budget (10 months­ 83 %) dÞc h vô / ng ©n quü ng ©n quü tæ ng ®· c hiÕm % c h­¬ng c ¶ n¨m th¸ng tiªu ng ©n quü tr×nh n¨m c ¸c nhãm hç trî nh©n viªn/ t×nh ng uyÖn viªn 1. c h­¬ng tr×nh 2.     hµnh c hÝnh trang thiÕt bÞ/ c ung ø ng 1. c h­¬ng tr×nh 2. hµnh c hÝnh c hi phÝ ho ¹t ®é ng
 10. Budgeting – ng©n quü Budgeting  How would you react? –b¹n s Ï ph¶n ø ng ntn?   How would you react?  Possible explanations? – lê i g i¶i thÝc h Possible explanations?  Possible responses? – ®è i phã c ña b¹n Possible responses? 
 11. 1. Ng©n s ¸ch Nh÷ lêi gi¶i thÝch cã thÓ Nh÷ ® phã cã thÓ ng ng èi  chi tiªu khÈn cÊp  g© quü gÊp y  ®Çu t­ vµo kho¶n ® ¾t  Rót tõ c¸c kho¶n kh¸c ®á  ngõng tÊt c¶ chi tiªu cho  kh«ng c Èn thËn trong ® cuèi n¨m Õn ghi c hÐp c hi tiªu  vay m­în
 12. LËp kÕ ho¹ch ng©n quü   1. Quü c è ®Þnh: Duy tr×mét kho¶n kinh phÝ cè ® Þnh tõ n¨m nay sang n¨m kh¸c lµ nh­ nhau  Sù t¨ng hoÆc gi¶m ng© s¸ch mçi n¨m phô n thuéc vµo thu nhËp hµng n¨m cña tæ chøc vµ sù cung cÊp phÝ cña c¸c nhµ tµi trî  C¸c nhµ qu¶n lÝ ® ra c¸c ® ­a Þnh møc nhÊt ® Þnh cho mçi lÜnh vùc trong c¸c dÞch vô cña tæ chøc  Kh«ng cã thay ® qu¸ lín nµo ® víi ch­ æi èi ¬ tr× tæng thÓ ng nh
 13. LËp kÕ ho¹c h ng©n quü 2. LËp ng©n quü b¾t ®Çu tõ co n s è O  mçi lÜnh vùc c«ng viÖc ph¶i kiÓm tra mäi thø vµ quyÕt ® Þnh chi tiªu cho:  kÕt qu¶ c«ng viÖc  tÇm quan träng cho tæ chøc vµ c¸c mèi quan hÖ trong ngoµi cã liªn quan ® tæ chøc Õn  Khè i l­îng c«ng viÖc  nhu cÇu céng ® ång
 14. Budget Planning – lËp kÕ Budget Planning  häc h ng©n quü 2. (tiÕp)  ® hái yªu cÇu ý kiÕn vÒ ßi  Alternative ways the service could be provided – dÞch vô Alternative ways the service could be provided  cã thÓ ® cung cÊp dùa trªn c¸c c¸ch thøc nµo ­îc  The effects if the service was discontinued – c¸c t¸c ® The effects if the service was discontinued  éng nÕu dÞch vô bÞ ng¾t qu·ng  In theory this system – trong lÝ thuyÕt, hÖ thèng In theory this system  nµy  Encourages better priority setting – khuyÕn khÝch xÕp Encourages better priority setting  ® sù ­u tiªn Æt  Focuses budget decisions on providing service in the most  effective way – tËp trung viÖc quyÕt ® effective way  Þnh ng© quü n
 15. LËp kÕ ho¹ch ng©n quü  Budget planning and itemising is particularly important  as an essential part of – lËp kÕ ho¹ch ng© quü vµ viÖc as an essential part of  n ghi thµnh ® iÒu kho¶n lµ quan träng khi lµ mét phÇn thiÕt yÕu cña  Applying for grants – viÖc ® xin tiÒn trî cÊp Applying for grants  i  Justifying activities and service to donors – ho¹ch to donors  ® Þnh ho¹t ® éng vµ dÞch vô cho c¸c nhµ tµi trî  Ensuring that the expenditure of your organisation  matches its stated goals and priorities – b¶o ® matches its stated goals and priorities  ¶m viÖc chi tiªu cña tæ chøc phï hîp víi môc tiªu vµ ­u tiªn ban ® Çu
 16. 2. ChÊt l­îng ChÊt l­îng cã 2 khÝa c¹nh:  kiÓm so¸t chÊt l­îng  lËp tiªu chuÈn  kiÓm tra xem cã phï hîp kh«ng  ® ¶m b¶o chÊt l­îng  ® c¸c sè liÖu vµo vÞ trÝ tr­íc ® ® ­a Ó ¶m b¶o dÞch vô tèt vµ c¶i thiÖn
 17. 1.1 kiÓm s o¸t c hÊt l­îng C¸c tiªu chuÈn cã thÓ ¸p dông cho 1. ch¨m sãc kh¸ch hµng- tæ chøc/c¬së lµm viÖc víi th© chñ dùa trªn tiªu n chuÈn/nguyªn t¾c nµo 2. c¸c ® ra, cÇn ph¶i ® ® c¸i g×® Çu ¹t ­îc Ó ® ® môc ® ¹t ­îc Ých cña tæ chøc 3. c¸c ® vµo vµ tiÕn tr× cÇn thiÕt ® Çu nh Ó ® ® chóng – nh­ b»ng cÊp vµ ® ¹t ­îc µo t¹o ® ngò éi
 18. 1.1 kiÓm s o¸t c hÊt l­îng C¸c tiªu chuÈn tèi thiÓu cÇn ® lËp ra cho ­îc toµn bé tæ chøc víi kiÕn thøc vµ viÖc sö dông ® ® t¹o cña ® ngò. ­îc µo éi 1. Ch¨m sãc kh¸ch hµng VD  tr¶ lêi ® iÖn tho¹i kh«ng l© h¬ 4 tiÐng u n chu«ng  cã nh÷ ng c© tr¶ lêi/ c© hái cung cÊp u u th«ng tin vµ th© thiÖn n
 19. 1.1 kiÓm s o¸t c hÊt l­îng  Tr¶ lêi nh÷ l¸ th­ trong vßng mét tuÇn hoÆc ng göi ® nh÷ b¶n c«ng nhËn víi mét kho¶ng i ng thêi gian cho nh÷ c© tr¶ lêi l© h¬ ng u u n.  TiÕp xóc/liªn hÖ víi sù thay ® míi cña th© æi n chñ trong vßng 2 ngµy
 20. 1.1 kiÓm s o¸t c hÊt l­îng  gi÷cho khu vùc lÔ t© s¹ch sÏ vµ tho¶i m¸i n  gi÷® óng giê hÑn víi th© chñ n  nh© viªn lÔ t© ph¶i lµ ng­êi biÕt chµo ® vµ cã n n ãn nhiÒu kiÕn thøc

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản