intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng chuyển hóa các chất - Chuyển hóa Lipid part 10

Chia sẻ: Adfgajdshd Asjdaksdak | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

88
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Gan: NL - Tổng hợp a.M tiên phát(Litocholic,chenodeoxycholic). + AM theo mật - ruột - T/h a.M thứ phát: a.cholic, a.deoxycholic (tiêu hoá lipid). 1 phần a.M theo máu về gan - chu trình Ruột-Gan. trì Ruột T/h hormon: H steroid ở vỏ thượng thận, tuyến sinh dục...  T/h Vit. D3: nhờ ánh sáng mặt trời Cholesterol = tiền vita D3 - t/h Vita D3  Bài tiết theo phân: Cholesterol (TĂ, mật) dưới tác dụng của vi khuẩn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng chuyển hóa các chất - Chuyển hóa Lipid part 10

  1. Néi Néi dung bµI gi¶ng §¹i c­¬ng Tiªu ho¸, hÊp thu vµ vËn chuyÓn lipid I. ChuyÓn ChuyÓn ho¸ acid bÐo acid II. 2.1. - oxyho¸ acid bÐo no, C ch½n (-O/TKSGK) 2.1. oxyho¸ 2.2. Tæng hîp acid bÐo (bµo tương, ty thÓ) ChuyÓn ChuyÓn ho¸ triglycerid triglycerid III. 3.1. Tho¸i ho¸ TG 3.2. Tæng hîp TG ChuyÓn ChuyÓn ho¸ glycerophospholipid/ lecithin glycerophospholipid IV. ChuyÓn ChuyÓn ho¸ cña c¸c thÓ ceton ceton V. ChuyÓn ChuyÓn ho¸ cña cholesterol VI.
  2. Vi. Vi. ChuyÓn ho¸ cña Cholesterol Vai trß  Tæng hîp acid mËt, muèi mËt  + Gan: NL -> Tæng hîp a.M tiªn ph¸t(Litocholic,chenodeoxycholic). Gan: + AM theo mËt -> ruét -> T/h a.M thø ph¸t: a.cholic, a.deoxycholic AM ruét T/h (tiªu ho¸ lipid). 1 phÇn a.M theo m¸u vÒ gan -> chu tr×nh Ruét-Gan.  T/h hormon: H steroid ë vá th­îng thËn, tuyÕn sinh dôc...  T/h Vit. D3: nhê ¸nh s¸ng mÆt trêi Cholesterol => tiÒn vita D3 -> t/h Vita D3  Bµi tiÕt theo ph©n: Cholesterol (T¡, mËt) d­íi t¸c dông cña vi khuÈn ®­êng ruét biÕn ®æi thµnh cholestanol, råi ®µo th¶i theo ph©n.  Este ho¸
  3. Este ho¸  + ë tæ chøc: (gan, vá th­îng thËn, ruét non): Cholesterol tæ este ho¸ ®­îc thùc hiÖn nhê f/­ chuyÓn acyl: HS CoA Acyl CoA Cholesterol este Cholesterol TD Acyl CoA cholesterol transferase + ë huyÕt t­¬ng: nhê lecithin cholesterol transferase (LCAT) Lecithin Lisolecithin Cholesterol TD Cholesterol este LCAT P/­ t¹o cholesterol este tõ cholesterol TD cã t¸c dông chèng XV§M. ↓ LCAT ( gan bÞ tæn th­¬ng) => ↓ cholesterol este ho¸ -> -> ↓Choles este/ Choles TP.
  4.  Tæng hîp cholesterol + ë gan (chñ yÕu), vá th­îng thËn, ruét, da, tinh hoµn + NL: chñ yÕu tõ Acetyl CoA (acetoacetat, alhydric acid) + Coenzym cÇn thiÕt: NADPH2 + Gåm: 35 f/­ Enzym, chia 3 giai ®o¹n: - G®1: T/hîp acid Mevalonic tõ Acetyl-CoA - G® 2: T¹o Squalen (30 C) tõ acid Mevalonic - G® 3: §ãng vßng Squalen (-3C) t¹o Cholesterol + B×nh th­êng: Cholesterol TP = 3,9 – 4,9 mmol/l.  tuæi, giíi.. + BÖnh lý: /XV§M
  5.  §iÒu hoµ tæng hîp cholesterol Acetyl-CoA Cholesterol T.¡ HMG-CoA (-) HMG-CoA-Reductase (-) Mevalonat Cholesterol (> 5,2 mmol/l)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2