intTypePromotion=1

Bài giảng Công nghệ xử lý nước: Xử lý chất đặc biệt trong nước - PGS.TS. Nguyễn Việt Anh

Chia sẻ: Nguyenngoc Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
64
lượt xem
9
download

Bài giảng Công nghệ xử lý nước: Xử lý chất đặc biệt trong nước - PGS.TS. Nguyễn Việt Anh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Công nghệ xử lý nước: Xử lý chất đặc biệt trong nước" cung cấp cho người học các kiến thức về xử lý asen trong nước bao gồm: Định nghĩa asen, các công nghệ xử lý asen trong nước ngầm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Công nghệ xử lý nước: Xử lý chất đặc biệt trong nước - PGS.TS. Nguyễn Việt Anh

C«ng nghÖ xö lý n−íc<br /> <br /> 1. Giíi thiÖu vÒ Asen<br /> xö lý c¸c chÊt ®Æc biÖt<br /> trong n−íc<br /> <br /> Xö lý Asen<br /> <br /> PGS. TS. NguyÔn ViÖt Anh<br /> ViÖn Khoa häc vµ Kü thuËt M«i tr−êng,<br /> Tr−êng ®¹i häc X©y dùng<br /> <br /> Giíi thiÖu vÒ Asen<br /> <br /> Asen lµ nguyªn tè h×nh thµnh tù nhiªn trong vá Tr¸i ®Êt.<br /> C¸c hîp chÊt asen v« c¬:<br /> - Arsenat (As(V), arsenite (As(III), arsenic sulfide (HAsS2),<br /> asen nguyªn tè (As0) vµ asen ë d¹ng khÝ Arsine AsH3 (As(III)).<br /> - C¸c hîp chÊt Arsenate (As(V): H3AsO4, H2AsO4-, HAsO42, AsO43-.<br /> - C¸c hîp chÊt Arsenite (As(III): C¸c hîp chÊt asen v« c¬ bÞ<br /> khö, nh− H3AsO3, H2AsO3-, HAsO32-, AsO33-.<br /> C¸c hîp chÊt asen h÷u c¬: (CH3)2AsO(OH),<br /> C6H5AsO(OH)2, vv...<br /> C¸c d¹ng hîp chÊt h÷u c¬ cña asen th−êng Ýt ®éc h¬n so<br /> víi c¸c hîp chÊt asen v« c¬.<br /> <br /> Nång ®é c¸c hîp chÊt Arsenat As(IV)<br /> trong n−íc ngÇm phô thuéc vµp pH<br /> <br /> Trong MT khö (trong lßng ®Êt):<br /> VK kþ khÝ (Methanogenic bacteria) khö As(V) sang<br /> As (III) vµ Metyl ho¸ chóng, t¹o nªn Methylarsenic<br /> acid CH3AsO(OH)2 hay Dimethyl Arsenic Acid<br /> (cacodylic) (CH3)2AsO(OH).<br /> Nh÷ng chÊt nµy cã thÓ ®−îc Methyl ho¸ tiÕp t¹o<br /> Trimethylarsine bay h¬i rÊt ®éc vµ Dimethylarsine (III)<br /> rÊt ®éc.<br /> <br /> C«ng dông:<br /> Asen tån t¹i phæ biÕn trong m«i tr−êng xung quanh,<br /> vµ mäi ng−êi ®Òu tiÕp xóc víi mét l−îng nhá cña<br /> chóng.<br /> Con ®−êng th©m nhËp chñ yÕu cña asen vµo c¬ thÓ<br /> lµ qua ®−êng thøc ¨n (trung b×nh 25 - 50 ug/ng®),<br /> ngoµi ra cßn mét l−îng nhá qua n−íc uèng vµ kh«ng<br /> khÝ. Mét sè loµi c¸ vµ thuû s¶n dïng lµm thùc phÈm<br /> chøa asen cao h¬n b×nh th−êng, nh−ng l−îng asen<br /> nµy th−êng tån t¹i d−íi d¹ng hîp chÊt asen h÷u c¬ Ýt<br /> ®éc.<br /> As trong tÕ bµo thùc vËt: 0,01 - 5 ppm / träng l−îng kh«.<br /> Thùc vËt biÓn: nhiÒu As h¬n. T¶o biÓn, t¶o n©u: 94 ppm.<br /> TÕ bµo ng−êi: < 0,3 ppm.<br /> T«m c¸ biÓn: 120 ppm/träng l−îng kh«.<br /> <br /> PGS. TS. NguyÔn ViÖt Anh, IESE<br /> <br /> S¶n xuÊt thuèc trõ s©u, diÖt cá (c¶ asen h÷u c¬ vµ<br /> asen v« c¬).<br /> B¶o qu¶n gç.<br /> (Thuèc nhuém, s¬n.)<br /> LuyÖn kim (t¨ng ®é cøng cña ®ång);<br /> Gèm vµ thuû tinh, B¸n dÉn, §iÖn tö, Y häc, Ho¸ chÊt,<br /> vv...<br /> Tr−íc kia, c¸c hîp chÊt asen v« c¬: s¬n, thuèc<br /> nhuém, b¶ chuét, thuèc ch÷a mét sè bÖnh truyÒn<br /> nhiÔm nh− hen, v¶y nÕn, ...<br /> <br /> 1<br /> <br /> C«ng nghÖ xö lý n−íc<br /> <br /> As(III)<br /> <br /> Arsenic in groundwater worldwide<br /> <br /> As(V)<br /> <br /> NhiÒu vïng trªn thÕ giíi ®ang bÞ « nhiÔm hay cã dÊu<br /> hiÖu bÞ « nhiÔm asen trong n−íc ngÇm víi hµm l−îng<br /> cao, nh− Ên ®é, Bangladesh, M«ng cæ, §µi loan,<br /> Ghana, Achentina, Chilª, ...<br /> <br /> USA<br /> 0.4<br /> <br /> n<br /> <br /> 10 Mio.<br /> <br /> Vietnam<br /> 3.6 n 11 Mio.?<br /> <br /> 97% d©n sè Bangladesh (120 triÖu ng−êi) ®ang sö<br /> dông n−íc ngÇm lµm nguån n−íc cÊp cho sinh ho¹t.<br /> Trong sè ®ã cã tíi 77 triÖu ng−êi sö dông nguån n−íc<br /> cã chøa asen víi hµm l−îng cao.<br /> <br /> Nepal<br /> Pakistan<br /> Laos<br /> Cambodia<br /> <br /> Thailand<br /> Sumatra<br /> <br /> Country<br /> <br /> Max<br /> <br /> n<br /> <br /> People<br /> at risk<br /> <br /> n natural<br /> a anthropogenic<br /> m mine waste<br /> <br /> mg/L<br /> <br /> Asen cã ¶nh h−ëng tíi søc kháe<br /> con ng−êi nh− thÕ nµo?<br /> Mét l−îng lín Asen cã thÓ g©y chÕt ng−êi.<br /> Møc ®é « nhiÔm nhÑ h¬n cã thÓ dÉn ®Õn th−¬ng tæn<br /> c¸c m« hay c¸c hÖ thèng cña c¬ thÓ.<br /> Khi Asen th©m nhËp qua miÖng: ®au r¸t hÖ thèng tiªu<br /> hãa, buån n«n, n«n möa vµ tiªu ch¶y. Ngoµi ra cã<br /> thÓ bÞ gi¶m l−îng hång cÇu vµ b¹ch cÇu trong m¸u,<br /> rèi lo¹n tim m¹ch, tæn th−¬ng m¹ch m¸u, suy gan,<br /> thËn, rèi lo¹n thÇn kinh, g©y c¶m gi¸c nh− bÞ gai ®©m<br /> vµo lßng bµn ch©n vµ tay.<br /> <br /> Asen cã ¶nh h−ëng tíi søc kháe<br /> con ng−êi nh− thÕ nµo?<br /> ¤ nhiÔm asen qua ®−êng h« hÊp víi nång ®é kho¶ng<br /> 200 ug/m3 th−êng g©y ®au r¸t mòi, häng vµ da n¬i<br /> tiÕp xóc.<br /> BÞ nhiÔm ®éc ë møc cao h¬n sÏ cã nh÷ng triÖu chøng<br /> t−¬ng tù nh− « nhiÔm m¹n tÝnh qua ®−êng miÖng ë<br /> møc trung b×nh.<br /> <br /> Asen cã ¶nh h−ëng tíi søc kháe<br /> con ng−êi nh− thÕ nµo?<br /> Khi bÞ nhiÔm ®éc Asen d¹ng hîp chÊt v« c¬ qua<br /> ®−êng miÖng: lµ sù xuÊt hiÖn c¸c vÕt mµu ®en vµ<br /> s¸ng trªn da, nh÷ng “h¹t ng«“ nhá trong lßng bµn<br /> tay, lßng bµn ch©n vµ trªn m×nh n¹n nh©n. NÕu<br /> kh«ng ®−îc ch÷a trÞ ®óng c¸ch vµ kÞp thêi, nh÷ng h¹t<br /> nhá nµy cã thÓ sÏ biÕn chøng g©y ung th− da.<br /> Asen cßn t¨ng nguy c¬ g©y ung th− trong c¬ thÓ, nhÊt<br /> lµ ë gan, thËn, bµng quang vµ phæi.<br /> NhiÔm ®éc c¸c hîp chÊt Asen v« c¬ qua ®−êng h«<br /> hÊp: ®au nhÑ ®Õn ®au nhøc da, m¾t, miÖng, ....,<br /> bÖnh ung th− phæi.<br /> <br /> Asen cã ¶nh h−ëng tíi søc kháe<br /> con ng−êi nh− thÕ nµo?<br /> US EPA: víi l−îng tiÕp nhËn hµng ngµy 1 ug/kg.ng®<br /> (kho¶ng 50 - 100 ug ®èi víi ng−êi lín) trong thêi gian<br /> dµi cã thÓ dÉn tíi nguy c¬ ung th− da víi x¸c suÊt<br /> 0.1% (1/1000). L−îng nµy t−¬ng ®−¬ng víi sö dông<br /> n−íc nguån « nhiÔm asen víi hµm l−îng 25 - 50 ug/l<br /> trong mét ®êi ng−êi.<br /> HÝt thë th−êng xuyªn kh«ng khÝ chøa 1ug/m3 asen cã<br /> thÓ dÉn ®Õn ung th− víi x¸c suÊt kho¶ng 0.4%<br /> (4/1000).<br /> <br /> PGS. TS. NguyÔn ViÖt Anh, IESE<br /> <br /> 2<br /> <br /> C«ng nghÖ xö lý n−íc<br /> <br /> 2. C¸c c«ng nghÖ xö lý asen<br /> trong n−íc ngÇm<br /> C¸c nhãm gi¶i ph¸p c«ng nghÖ chñ yÕu:<br /> • T¹o kÕt tña - L¾ng<br /> • Keo tô - L¾ng<br /> • Läc<br /> • HÊp phô<br /> • ¤xy ho¸<br /> • Läc mµng<br /> • Oxy ho¸ quang n¨ng, “<br /> <br /> WHO: nång ®é giíi h¹n cho phÐp cña Asen trong<br /> n−íc cÊp uèng trùc: 10 ug/l.<br /> US EPA, EU: h−íng tíi 2 - 20 ug/l.<br /> ViÖt Nam: nång ®é giíi h¹n cho phÐp cña Asen<br /> trong n−íc cÊp:<br /> ¡n uèng: 10 ug/l (QCVN 01:2009/BYT).<br /> Sinh ho¹t, cÊp n−íc tËp trung: 10 ug/l (QCVN<br /> 02:2009/BYT, Giíi h¹n I).<br /> <br /> Quy m« nhá: tËp trung vµo c¸c gi¶i ph¸p c«ng nghÖ ®¬n gi¶n,<br /> chi phÝ thÊp.<br /> Nh×n chung, c¸c gi¶i ph¸p t¹m thêi, chi phÝ thÊp th−êng kh«ng<br /> ®¸p øng ®−îc tiªu chuÈn cña WHO (10 ppb). CÇn thiÕt ph¶i sö<br /> dông nh÷ng gi¶i ph¸p dµi h¹n, hay sö dông kÕt hîp mét sè c«ng<br /> nghÖ.<br /> <br /> Sinh ho¹t, cÊp n−íc t¹i chç hé gia ®×nh: 50 ug/l (QCVN<br /> 02:2009/BYT, Giíi h¹n II).<br /> <br /> 2.1. T¹o kÕt tña - L¾ng - läc<br /> Nguyªn t¾c: t¹o c¸c chÊt kÕt tña víi c¸c ion tan trong<br /> dung dÞch.<br /> S¾t th−êng tån t¹i trong n−íc ngÇm ë d¹ng Hydro<br /> cacbonat S¾t (II) hoµ tan. Khi gÆp oxy, sÏ ®−îc oxy<br /> ho¸ vµ t¹o thµnh chÊt kÕt tña. C¸c hîp chÊt cña<br /> Asen cã kh¶ n¨ng hÊp phô lªn c¸c ““b«ng““ kÕt<br /> tña ®ã (Ph−¬ng ph¸p céng kÕt tña)<br /> <br /> C¬ chÕ qu¸ trinh xö lý Asen<br /> In solution<br /> <br /> In sand filter<br /> <br /> iron oxidation<br /> <br /> iron oxidation<br /> <br /> iron coagulation<br /> <br /> iron precipitation on sand<br /> <br /> arsenic oxidation<br /> <br /> arsenic oxidation<br /> <br /> arsenic co-precipitation<br /> <br /> arsenic co-precipitation<br /> <br /> T¸ch khái n−íc nhê L¾ng vµ Läc<br /> C¸c tr¹m xö lý n−íc ngÇm chøa s¾t th−êng ®−îc thiÕt<br /> kÕ theo c«ng nghÖ lµm tho¸ng - l¾ng - läc. Nh÷ng<br /> tr¹m nµy còng khö ®−îc asen mµ kh«ng cÇn dïng<br /> ho¸ chÊt keo tô.<br /> <br /> 2.2. Keo tô - l¾ng - läc<br /> Dïng c¸c chÊt keo tô, nh− c¸c muèi cña S¾t hoÆc<br /> Nh«m (phÌn), chuyÓn Asen tõ d¹ng tan sang d¹ng<br /> kh«ng tan nhê ph¶n øng ho¸ häc, sau ®ã t¸ch ra khái<br /> n−íc nhê l¾ng vµ/hoÆc läc.<br /> Cã thÓ ph¶i oxy ho¸ s¬ bé vµ/hoÆc ®iÒu chØnh pH.<br /> Xö lý cÆn th¶i chøa arsen tõ qu¸ tr×nh keo tô?<br /> PhÌn S¾t th−êng cho hiÖu qu¶ xö lý cao h¬n so víi<br /> cïng mét l−îng phÌn Nh«m, ®é dao ®éng pH cho<br /> phÐp lín h¬n.<br /> <br /> 2.3. läc<br /> VËt liÖu läc th«ng th−êng: c¸t, than antraxit, than ho¹t<br /> tÝnh d¹ng h¹t, ...<br /> VËt liÖu läc rÎ tiÒn ë ®Þa ph−¬ng: v¶i, than, s¬ dõa<br /> Ðp, x¬ m−íp, sái nhá, ...<br /> <br /> So s¸nh hiÖu qu¶ khö Asen víi 3 lo¹i phÌn keo tô kh¸c<br /> nhau: FeCl3, FeSO4, Al2(SO4)3:<br /> FeCl3 cho phÐp ®¹t hiÖu suÊt lo¹i bá Asen cao nhÊt: > 90 %.<br /> <br /> PGS. TS. NguyÔn ViÖt Anh, IESE<br /> <br /> 3<br /> <br /> C«ng nghÖ xö lý n−íc<br /> <br /> 2.4. HÊp phô:<br /> Asen cã thÓ ®−îc hÊp phô lªn bÒ mÆt cña c¸c vËt liÖu<br /> d¹ng h¹t, h¹t sÐt hay vËt liÖu gèc xellulo nh−: Than<br /> ho¹t tÝnh; than ho¹t tÝnh ®· xö lý b»ng mét sè hîp<br /> chÊt kim lo¹i; c¸c hîp chÊt oxyt s¾t, oxyt titan, oxyt<br /> silic; sÐt kho¸ng (caolanh, bentonite, ...); boxit,<br /> hematite, felspat; nhùa tæng hîp trao ®æi anion; chitin<br /> vµ chitosan; bone char; c¸t bäc mét líp oxyt s¾t hoÆc<br /> dyoxit mangan MnO2; c¸c vËt liÖu xellulo (mïn c−a,<br /> bét giÊy b¸o), vv...<br /> <br /> Dïng m¹t s¾t (Fe ho¸ trÞ 0)<br /> Fe = 2000 mg/l. HiÖu suÊt lu«n ®¹t > 93%.<br /> Sù cã mÆt cña Sulffat lµm t¨ng hiÖu suÊt xö lý, trong<br /> khi Phosohate l¹i lµm øc chÕ.<br /> t = 12 h ... 3,5 ng®.<br /> <br /> HiÖu suÊt xö lý t¨ng nÕu sö dông c¸c chÊt oxy ho¸ hç<br /> trî qu¸ tr×nh hÊp phô asen.<br /> <br /> dïng O<br /> Oxyt nh«m kim lo¹i ho¹t ho¸<br /> VËt liÖu hÊp phô cã nguån gèc tõ nh«m,<br /> cã kh¶ n¨ng t¸ch Asen ë 2 d¹ng tån t¹i phæ biÕn<br /> ë trong n−íc lµ As (III) vµ As(V)<br /> (Aqua-BindTM, vv.)<br /> Nh«m ho¹t ho¸ cã tÝnh lùa chän cao ®èi víi As(V).<br /> CÇn tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng hoµn nguyªn vµ thay thÕ vËt<br /> liÖu läc khi sö dông.<br /> Hµm l−îng s¾t trong n−íc nguån cµng cao, hiÖu suÊt<br /> khö asen vµ chu kú lµm viÖc gi÷a hai lÇn hoµn<br /> nguyªn cµng t¨ng.<br /> H¹n chÕ: l−îng vËt liÖu hÊp phô th¶i ra lín: 50 - 200<br /> g / m3 n−íc (gÊp gÇn 10 lÇn so víi l−îng cÆn t¹o<br /> thµnh khi sö dông ph−¬ng ph¸p keo tô b»ng phÌn<br /> s¾t).<br /> <br /> dïng Hydroxyt s¾t<br /> VËt liÖu hÊp phô: bét giÊy b¸o cã phñ mét líp<br /> Hydroxyt s¾t (III) (GiÊy b¸o c¾t vôn ®−îc trén víi<br /> kho¸ng chÊt Blender vµ nghiÒn nhá thµnh bét. Sau<br /> ®ã trén víi hydroxyt s¾t vµ khuÊy ®Òu, lµm hydroxyt<br /> s¾t b¸m vµo c¸c sîi xellulo).<br /> VËt liÖu phÊp phô Hydroxyt s¾t d¹ng h¹t (Driehaus,<br /> §øc). VËt liÖu nµy cã kh¶ n¨ng hÊp phô cao:<br /> Nång ®é arsen trong n−íc tr−íc xö lý 100 – 180 ppb,<br /> sau xö lý ®¹t < 10 ppb.<br /> <br /> PGS. TS. NguyÔn ViÖt Anh, IESE<br /> <br /> Sö dông m¹t s¾t kÕt hîp víi c¸t<br /> C«ng nghÖ AsRT: Läc víi vËt liÖu hÊp phô b»ng m¹t<br /> s¾t trén lÉn víi c¸t th¹ch anh.<br /> HÖ thèng bao gåm 2 cét läc nèi tiÕp.<br /> - Cét thø nhÊt víi vËt liÖu läc lµ Sulfat Bari vµ c¸t<br /> th¹ch anh.<br /> - Cét thø hai víi vËt liÖu läc lµ m¹t s¾t vµ c¸t th¹ch<br /> anh.<br /> S¾t bÞ oxy ho¸, t¹o m«i tr−êng thiÕu khÝ (anoxic) ®èi<br /> víi Asen (trong ®iÒu kiÖn thiÕu oxy). M¹t s¾t (= c¸c<br /> Ion s¾t ho¸ trÞ 0) khö Asen v« c¬ thµnh d¹ng kÕt tña<br /> cïng víi s¾t, hçn hîp kÕt tña, hay kÕt hîp víi Sulfat<br /> t¹o Pyrit Asen. Asen ®−îc gi÷ l¹i trong cét läc. Arsen<br /> trong n−íc sau xö lý ®¹t d−íi 27 ppb.<br /> <br /> dïng Laterite<br /> Lµ lo¹i ®Êt sÐt cã mµu ®á, rÊt phæ biÕn ë c¸c vïng<br /> nhiÖt ®íi.<br /> Thµnh phÇn chñ yÕu cña Laterite lµ c¸c Hydroxyt S¾t<br /> vµ Nh«m, hoÆc c¸c oxyt ngËm n−íc cña chóng, vµ<br /> mét l−îng nhá c¸c hîp chÊt cña Mangan, Titan.<br /> ë ®iÒu kiÖn tù nhiªn, lo¹i ®Êt sÐt nµy cã ®iÖn tÝch bÒ<br /> mÆt d−¬ng, cã kh¶ n¨ng hÊp phô c¸c chÊt bÈn mang<br /> ®iÖn tÝch ©m nh− Arsenic.<br /> Cã thÓ ®−a laterite trùc tiÕp vµo n−íc cÇn xö lý nh−<br /> chÊt hÊp phô, sau ®ã ®Ó l¾ng, hoÆc cã thÓ sö dông<br /> lµm vËt liÖu hÊp phô trong bÓ läc.<br /> <br /> 4<br /> <br /> C«ng nghÖ xö lý n−íc<br /> <br /> 2.5. Trao ®æi Ion<br /> <br /> 2.6. Oxy ho¸<br /> <br /> Anion axit m¹nh (Cl-): chuyÓn gèc arsenate H2AsO4sang arsenate H2AsO42- .<br /> Asen sau xö lý cã thÓ ®¹t d−íi 2 ppb.<br /> Hoµn nguyªn: NaCl.<br /> <br /> Lµm tho¸ng b»ng c¸ch sôc kh«ng khÝ vµo n−íc, cã<br /> thÓ oxy ho¸ asen vµ s¾t cã trong n−íc, t¹o chÊt kÕt<br /> tña FeAsO4.<br /> Lµm tho¸ng ®¬n gi¶n vµ l¾ng: Asen sÏ ®−îc t¸ch<br /> cïng víi Hydroxyt S¾t kÕt tña. HiÖu suÊt xö lý ®¹t<br /> 25% ®èi víi n−íc ngÇm chøa nhiÒu s¾t.<br /> <br /> 2.7. Oxy hãa quang ho¸<br /> <br /> Advantage:<br /> <br /> aeration assures oxygen saturation for<br /> iron oxidation<br /> <br /> Disadvantage: construction requires special material<br /> and skills, higher costs<br /> <br /> Lo¹i bá Arsenite (As(III)) vµ c¶ c¸c chÊt hoµ tan kh¸c<br /> nh− S¾t, Phosphorus, Sulfur, ... khái n−íc b»ng c¸ch<br /> ®−a chÊt oxy ho¸ vµ chÊt hÊp phô quang ho¸.<br /> ChiÕu tia cùc tÝm vµo n−íc råi sau ®ã l¾ng.<br /> ChÊt oxy ho¸ cã thÓ lµ oxy tinh khiÕt hoÆc sôc khÝ.<br /> ChÊt hÊp phô quang ho¸ cã thÓ lµ Fe(II), Fe(III),<br /> Ca(II).<br /> Cã thÓ sö dông ¸nh s¸ng mÆt trêi lµm nguån tia cùc<br /> tÝm.<br /> Ph¶n øng cã thÓ x¶y ra ë nhiÖt ®é trong phßng vµ<br /> ¸nh s¸ng thÊp, kh«ng ®ßi hái c¸c thiÕt bÞ phøc t¹p.<br /> Do As(III) bÞ oxy ho¸ thµnh As(V) víi tèc ®é rÊt chËm,<br /> cã thÓ sö dông c¸c chÊt oxy ho¸ m¹nh nh− Cl2, H2O2<br /> hoÆc O3. PhÇn lín chi phÝ xö lý chÝnh lµ c¸c ch©t oxy<br /> ho¸ nµy (Khoa G.H., Emett M.T. et al, 1997).<br /> <br /> Ph−¬ng ph¸p SORAS<br /> Ph¶n øng oxy ho¸ quang ho¸ nhê n¨ng l−îng bøc<br /> x¹ (SORAS):<br /> oxy ho¸ quang ho¸ As(III) thµnh<br /> As(V) nhê ¸nh s¸ng mÆt trêi, sau ®ã t¸ch As(V) ra<br /> khái n−íc nhê hÊp phô b»ng c¸c h¹t Fe(III).<br /> “ T¨ng c−êng hiÖu suÊt nhê nhá thªm vµi giät<br /> chanh, gióp cho qu¸ tr×nh t¹o c¸c b«ng keo<br /> Fe(III).<br /> Hµm l−îng s¾t trong n−íc ngÇm Ýt nhÊt 3 mg/l, c−êng<br /> ®é bøc x¹ UV-A 50 Wh/m2.<br /> <br /> PGS. TS. NguyÔn ViÖt Anh, IESE<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2