intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bài giảng Điện gia dụng: Chương 4 - ĐH SPKT TP. HCM

Chia sẻ: Hien Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

168
lượt xem
49
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Điện gia dụng - Chương 1: Chống sét cho các công trình xây dựng trình bày về những khái niệm cơ bản về sét và những nơi dễ bị sét đánh, hệ thống chống sét, phạm vi bảo vệ của kim thu sét và phần câu hỏi ôn tập củng cố kiến thức ở cuối chương.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Điện gia dụng: Chương 4 - ĐH SPKT TP. HCM

  1. Đại học Sư phạm Kỹ thuật Chöông 4 : CHOÁNG SEÙT CHO CAÙC COÂNG TRÌNH XAÂY DÖÏNG NỘI DUNG Chöông 4 CHOÁNG SEÙT CHO CAÙC COÂNG TRÌNH XAÂY DÖÏNG 4.1.Khaùi nieäm veà seùt vaø nhöõng nôi deã bò seùt ñaùnh 1.Khaùi nieäm Seùt laø hieän töôïng phoùng tia löûa ñieän giöõa hai ñaùm maây tích ñieän traùi daáu khi chuùng laïi gaàn nhau, hoaëc giöõa ñaùm maây vôùi nhaø cöûa, vôùi caây coái vaø quaëng kim loaïi döôùi loøng ñaát,… Chôùp laø nhöõng tia löûa ñieän phoùng ra khi coù seùt. Saám laø tieáng noå lôùn gaây ra do söï giaõn nôû ñoät ngoät cuûa khoâng khí taïi vuøng khoâng khí xung quanh nôi seùt ñaùnh. ai Cöôøng ñoä doøng ñieän khi seùt ñaùnh coù theå leân tôùi 200.000A. Th Nhieät ñoä khoâng khí trong raõnh seùt coù theå leân tôùi 10.0000C, do ñoù khi seùt ñaùnh xuoáng ñaát seõ xuyeân thuûng moät lôùp ñaát vaø nung caùt chaûy thaønh thuûy tinh coù daïng hình oáng daøi maø thöôøng n ñöôïc goïi laø löôõi taàm seùt. 2.Nhöõng nôi deã bò seùt ñaùnh - Vuøng ñoài nuùi cao. Va - Vuøng ñaát coù moû kim loaïi, bôø soâng, bôø suoái,… n - Noùc nhoïn cuûa toøa nhaø, oáng khoùi cao, oáng thoâng gioù, choøi, coät côø,… ye 4.2.Heä thoáng choáng seùt Heä thoáng choáng seùt coù nhieäm vuï thu doøng ñieän seùt ñaùnh, daãn vaø phaân taùn doøng seùt thu ñöôïc vaøo trong loøng. Moät heä thoáng choáng seùt seõ bao goàm 3 boä phaän chính sau: gu - Boä phaän thu seùt: coù theå laø kim thu seùt (duøng cho nhöõng coâng trình coù ñoä cao) hoaëc N laø löôùi thu seùt (duøng cho nhöõng coâng trình coù dieän tích roäng) coù nhieäm vuï thu doøng ñieän seùt ñaùnh. by - Boä phaän daãn seùt: coù nhieäm vuï daãn doøng ñieän seùt thu ñöôïc xuoáng ñaát. - Boä phaän noái ñaát: coù nhieäm vuï taûn nhanh doøng ñieän seùt thu ñöôïc vaøo trong loøng d ñaát. le 4.3.Phaïm vò baûo veä cuûa kim thu pi seùt m 1.Phaïm vi baûo veä cuûa moät kim B thu seùt  : phaïm vi baûo veä cuûa kim thu seùt.  Co A  : phaïm vi baûo veä toøa nhaø.  0,8h h h : chieàu cao cuûa kim tính töø maët ñaát ñeán ñænh kim. hx hx : chieàu cao toøa nhaø caàn baûo veä. O C D ½r rx : baùn kính vuøng caàn baûo veä rx töông öùng chieàu cao hx . r = 1,5h  O  GV: Nguyễn Văn Thái -1-
  2. Đại học Sư phạm Kỹ thuật NỘI DUNG Bieát hx vaø h, tính rx :  1 ,5 h  1 ,25h x , if h  3 hx 2 rx   0 ,75h  h , if h x  2  x h 3 Bieát hx vaø rx , tính h:  rx  1 ,9 h x h  , if x  2 ,67  1 ,5 rx h  rx  0 ,75h x , if h x  2 ,67  0 ,75 rx Ví duï: Moät ñaøi nöôùc cao 20m, treân ñænh coù laép moät kim thu seùt daøi 2m. Ñaøi nöôùc ñaët trong moät boàn nöôùc troøn coù baùn kính 3m. Hoûi toaøn boä ñaøi nöôùc coù bò seùt ñaùnh khoâng, neáu coù thì haõy tính choïn laïi chieàu cao cuûa kim? Lôøi giaûi:  h  20 m  2 m  22 m ai hx 20 2  =>   Th  h x  20 m h 22 3 r x  0 ,75h  h x  => n  0,7522 - 20   1,5 m  Va Do rx = 1,5m < 3m neân ñaøi nöôùc khoâng an toaøn khi coù seùt => tính choïn laïi chieàu cao cuûa kim: n  h x  20 m ye hx 20  =>   2 ,67  rx  3 m rx 3 gu rx  0 ,75hx h N 0 ,75 => 3  0,75.20  24m  by  0 ,75 => Chieàu cao cuûa kim thu seùt: d 24m – 20m = 4m le 2.Phaïm vi baûo veä cuûa hai kim thu seùt cuøng chieàu cao pi m I  Co  B1 B2 B B H = 4h A1 A2 A h 0,8h   h0 0,8h0 hx D1 C1 O1 O O2 C2 D2 O C D ½r ½ r0 rx r = 1,5h r0 = 1,5h0 a  bx O1 O O2 GV: Nguyễn Văn Thái -2-
  3. Đại học Sư phạm Kỹ thuật NỘI DUNG  : 2 kim thu seùt cuøng chieàu cao.  : cung troøn giôùi haïn phaïm vi baûo veä.  : toøa nhaø caàn ñöôïc baûo veä.  : vuøng baûo veä cuûa 2 kim. h : chieàu cao kim tính töø maët ñaát ñeán ñænh kim. hx : chieàu cao toøa nhaø caàn baûo veä. rx : baùn kính vuøng caàn baûo veä töông öùng chieàu cao hx . a : khoaûng caùch giöõa 2 kim. h0 : chieàu cao baûo veä thaáp nhaát taïi nôi giao nhau vuøng baûo veä cuûa 2 kim. bx : beà ngang nhoû nhaát taïi nôi giao nhau vuøng baûo veä cuûa 2 kim. Tính h0 : h0  4 h  9h 2  0 ,25a 2 Tính chieàu cao moãi kim: h  0 ,571h0  0 ,183h02  0 ,0357a 2 Tính rx khi bieát hx vaø h: ai  1 ,5 h  1 ,25h x , if h  3 hx 2 Th rx   0 ,75h  h , if h x  2 n  x h 3 Tính bx khi bieát hx vaø h0: Va  1 ,5 h0  1 ,25h x , if h  3 hx 2 n  ye bx   0 0 ,75h  h , if hx  2 gu  0 x h0 3 Tính h0 khi bieát hx vaø bx : N  b x  1 ,9 h x h , if x  2 ,67 by   1 ,5 bx h0    b x  0 ,75h x , if h x  2 ,67 d  le 0 ,75 bx Tính h khi bieát hx vaø rx : pi  rx  1 ,9 h x h m  , if x  2 ,67  1 ,5 rx h Co  rx  0 ,75h x , if h x  2 ,67  0 ,75 rx Ví duï: Cho ngoâi nhaø nhö hình veõ, tính chieàu cao cuûa 2 kim thu seùt. 2m 9m 20m 6m 4,25m GV: Nguyễn Văn Thái -3-
  4. Đại học Sư phạm Kỹ thuật NỘI DUNG Lôøi giaûi: 2 kim thu seùt chæ coù theå baûo veä ñöôïc ngoâi nhaø khi ñoàng thôøi thoûa caû 3 ñieàu kieän sau:  h0  11m 1   rx  4 ,25 2  m  b x  3 3  m Xeùt ñieàu kieän (1) : Chieàu cao baûo veä thaáp nhaát h0 toái thieåu laø 11m, nhö vaäy coù theå choïn h0 = 11m. h  0 ,571h0  0 ,183h02  0 ,0357a 2 =>  0,571.11 0,183.112  0 ,0357.20 2  12,32m  Xeùt ñieàu kieän (2) :   Chieàu cao cuûa toaøn boä ngoâi nhaø laø 2 m  9 m  11m . Trong ñoù maùi nhaø laø 2m, chæ caàn 2 kim baûo veä ñöôïc cho thaân nhaø cao 9m laø coù theå baûo veä ñöôïc toaøn boä toøa nhaø, do ñoù coù theå choïn chieàu cao caàn baûo veä laø hx = 9m. Baùn kính vuøng baûo veä töông öùng chieàu cao hx theo nhö hình veõ laø rx = 4,25m. ai hx 9 =>   2 ,11  2 ,67 Th rx 4 ,25 rx  1 ,9 hx h n 1 ,5 =>  4,25  1,9.9 1 ,5 Va  14,24m  n Xeùt ñieàu kieän (3) : ye Beà ngang nhoû nhaát taïi nôi giao nhau vuøng baûo veä cuûa 2 kim toái thieåu phaûi baèng 3m, do ñoù coù theå choïn bx = 3m. gu hx 9 =>   3  2 ,67 N bx 3 b x  0 ,75hx by h0  0 ,75 => 3  0,75.9 d   13m  le 0 ,75 pi h  0 ,571h0  0 ,183h02  0 ,0357a 2 => m  0,571.13 0,183.132  0 ,0357.20 2  14,14m  Co Ñeå thoûa ñoàng thôøi 3 ñieàu kieän, chuùng ta choïn h = max = 14,24m. => Chieàu cao cuûa moãi kim:   14 ,24 m  2 m  9 m  3 ,24m  GV: Nguyễn Văn Thái -4-
  5. Đại học Sư phạm Kỹ thuật NỘI DUNG CAÂU HOÛI OÂN TAÄP 6.1. Giaûi thích hieän töôïng seùt ñaùnh? Taïi sao taùc duïng phaù hoaïi cuûa seùt laïi lôùn? 6.2. Nhöõng nôi naøo deã bò seùt ñaùnh trong thieân nhieân vaø trong caùc coâng trình xaây döïng? 6.3. Heä thoáng choáng seùt bao goàm nhöõng boä phaän chính naøo? 6.4. Veõ phaïm vi baûo veä cuûa 1 kim thu seùt. 6.5. Veõ phaïm vi baûo veä cuûa 2 kim thu seùt cuøng chieàu cao. 6.6. Cho moät coät côø vaø moät ngoâi nhaø nhö hình veõ, tính chieàu cao cuûa kim thu seùt ñeå coù theå baûo veä ngoâi nhaø khoûi bò seùt ñaùnh. 20m 20m 7m 6.7. Cho moät ngoâi nhaø 4 maùi doác nhö hình veõ. Tuøy theo caùch boá trí kim thu seùt, coù theå ai laø 1 kim hoaëc 2 kim, haõy choïn phöông aùn naøo kinh teá hôn, tính chieàu cao kim thu Th seùt. n Va 2m n 3m ye 22m gu N 6m by 5m d le pi m Co GV: Nguyễn Văn Thái -5-
  6. Đại học Sư phạm Kỹ thuật NỘI DUNG BAØI GIAÛI CAÂU HOÛI OÂN TAÄP 6.6. h  7 m hx 7 2 => x    0 ,35  rx  20 m rx 20 3 r  1 ,9 hx h x 1 ,5 => 20  1,9.7   22 ,2 m 1 ,5 => Chieàu cao cuûa kim thu seùt: 22,2m – 20m = 2,2m 6.7.  Phöông aùn 1: moät kim thu seùt ñaët giöõa nhaø Tính chieàu daøi cuûa ngoâi nhaø: 22m   l  22m  2. 5 2  3 2   30 m ai   6m Th => baùn kính vuøng baûo veä ngoâi nhaø töông öùng vôùi chieàu cao cuûa ngoâi nhaø seõ laø: rx n 30 2  6 2 5m rx   15 ,29 m 2 Va Chieàu cao ngoâi nhaø caàn baûo veä chính laø n thaân cuûa ngoâi nhaø => hx  3m ye hx 3 2 =>   0 ,19  gu rx 15 ,29 3 rx  1 ,9 hx N h 1 ,5 => by 15 ,29  1,9.3   13 ,99m  14 m 1 ,5 d => Chieàu cao cuûa kim thu seùt: le 14m – 5m = 9m pi  Phöông aùn 2: hai kim thu seùt ñaët ôû 2 ñaàu maùi nhaø 2 kim thu seùt chæ coù theå baûo veä ñöôïc ngoâi nhaø khi ñoàng thôøi thoûa caû 3 ñieàu kieän sau: m h  5 m 1 Co  0  rx  5 2  m  b  3 m 3   x Xeùt ñieàu kieän (1) : Chieàu cao baûo veä thaáp nhaát h0 toái thieåu laø 5m, nhö vaäy coù theå choïn h0 = 5m. h  0 ,571h0  0 ,183h02  0 ,0357a 2 =>  0,571.5  0,183.52  0 ,0357.22 2  7,52m  Xeùt ñieàu kieän (2) :   Chieàu cao cuûa toaøn boä ngoâi nhaø laø 2 m  3 m  5 m . Trong ñoù maùi nhaø laø 2m, chæ caàn 2 m kim baûo veä ñöôïc cho thaân nhaø cao 3 laø coù theå baûo veä ñöôïc toaøn boä toøa nhaø, do ñoù coù theå choïn chieàu cao caàn baûo veä laø hx = 3m. Baùn kính vuøng baûo veä töông öùng chieàu cao hx theo nhö hình veõ laø rx = 5m. hx 3 =>   0 ,6  2 ,67 rx 5 GV: Nguyễn Văn Thái -6-
  7. Đại học Sư phạm Kỹ thuật NỘI DUNG BAØI GIAÛI CAÂU HOÛI OÂN TAÄP rx  1 ,9 hx h 1 ,5 => 5  1,9.3   7,13m  1 ,5 Xeùt ñieàu kieän (3) : Beà ngang nhoû nhaát taïi nôi giao nhau vuøng baûo veä cuûa 2 kim toái thieåu phaûi baèng 3m, do ñoù coù theå choïn bx = 3m. hx 3 =>   1  2 ,67 bx 3 b  1 ,9 h x ho  x 1 ,5 => 3  1,9.3   5,8m  1 ,5 h  0 ,571h0  0 ,183h02  0 ,0357a 2 => ai  0,571.5,8 0,183.5,82  0 ,0357.22 2  8,15m  Th m Ñeå thoûa ñoàng thôøi 3 ñieàu kieän, chuùng ta choïn h = max = 8,15 . => Chieàu cao cuûa moãi kim: n   8 ,15 m  2 m  3 m  3 ,15m  Va Xeùt caû 2 phöông aùn 1 vaø 2 chuùng ta thaáy raèng phöông aùn 2 coù tính kinh teá cao hôn phöông aùn 1, hôn nöõa choïn phöông aùn 2 seõ deã thi coâng hôn, do ñoù chuùng ta choïn phöông aùn choáng n ye seùt cho ngoâi nhaø treân laø duøng 2 kim thu seùt ñaët ôû 2 ñaàu maùi nhaø, moãi kim cao 3,15m. gu N by d le pi m Co GV: Nguyễn Văn Thái -7-
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2