intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bài giảng Điện gia dụng: Chương 1 - ĐH SPKT TP. HCM

Chia sẻ: Hien Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

227
lượt xem
53
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Điện gia dụng - Chương 1: Mạch điện một chiều trình bày về những khái niệm cơ bản về mạch điện một chiều, các đại lượng đặc trưng quá trình năng lượng trong mạch điện, mô hình mạch điện một chiều, các định luật của mạch điện, các biến đổi tương đương,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Điện gia dụng: Chương 1 - ĐH SPKT TP. HCM

  1. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT Chöông 1 Moân ÑIEÄN GIA DUÏNG Chöông 01 : MAÏCH ÑIEÄN MOÄT CHIEÀU NOÄI DUNG Chöông 01 MAÏCH ÑIEÄN MOÄT CHIEÀU 1.1.Nhöõng khaùi nieäm cô Doøng ñieän moät chieàu coù trò soá vaø chieàu khoâng ñoåi theo thôøi gian. baûn veà maïch ñieän moät chieàu 1.Nguoàn ñieän moät chieàu Moät soá caùc loaïi nguoàn ñieän moät chieàu nhö sau: a.Pin, acquy Bieán ñoåi hoùa naêng thaønh cô naêng. - Ñeå taêng ñieän aùp chuùng ta maéc noái tieáp caùc pin laïi vôùi nhau: - Ñeå taêng doøng ñieän chuùng ta maéc song song caùc pin laïi vôùi nhau: b.Pin maët trôøi Pin maët trôøi laøm vieäc döïa vaøo hieäu öùng quang ñieän, bieán ñoåi tröïc tieáp quang naêng thaønh ñieän naêng. c.Maùy phaùt ñieän moät chieàu Maùy phaùt ñieän moät chieàu bieán ñoåi cô naêng ñöa vaøo truïc cuûa maùy thaønh ñieän naêng laáy ra ôû caùc cöïc cuûa daây quaán. d.Boä nguoàn ñieän töû coâng Boä nguoàn ñieän töû coâng suaát khoâng taïo ra ñieän aùp maø chæ bieán ñoåi ñieän aùp xoay chieàu (laáy suaát töø löôùi ñieän) thaønh ñieän aùp moät chieàu laáy ra ôû 2 cöïc. 2.Phuï taûi Phuï taûi laø caùc thieát bò ñieän tieâu thuï ñieän naêng ñeå bieán ñoåi thaønh caùc daïng naêng löôïng khaùc ai nhö cô naêng (ñoäng cô ñieän), nhieät naêng (baøn laø ñieän, beáp ñieän), quang naêng (boøng ñeøn Th ñieän),… 3.Maïch ñieän Maïch ñieän laø taäp hôïp caùc thieát bò ñieän (nguoàn, taûi, daây daãn) noái vôùi nhau trong ñoù doøng n ñieän coù theå chaïy qua. Daây daãn A Va n ye MF Ñ ÑC 1 a 2 b 3 gu c N B Maïch ñieän phöùc taïp coù nhieàu nhaùnh, nhieàu maïch voøng vaø nhieàu nuùt. by - Nhaùnh : nhaùnh laø boä phaän cuûa maïch ñieän goàm coù caùc phaàn töû noái tieáp nhau trong ñoù coù cuøng doøng ñieän chaïy qua. d - Nuùt : nuùt laø choã gaëp nhau cuûa caùc nhaùnh (töø 3 nhaùnh trôû leân). le - Maïch voøng : maïch voøng laø loái ñi kheùp kín qua caùc nhaùnh. Ví duï nhö maïch ôû hình veõ treân seõ goàm coù maùy phaùt (MF) cung caáp ñieän cho ñeøn (Ñ) vaø pi ñoäng cô ñieän (ÑC) hình thaønh neân moät maïch ñieän goàm 3 nhaùnh (1, 2 vaø 3) vaø 3 maïch voøng m (a, b vaø c). Co 1.2.Caùc ñaïi löôïng ñaëc tröng quaù trình naêng löôïng trong maïch ñieän 1.Doøng ñieän Doøng ñieän laø doøng chuyeån dôøi coù höôùng cuûa caùc haït mang ñieän tích aâm. Ñôn vò cuûa doøng ñieän laø Ampe, kyù hieäu laø A. Ngöôøi ta quy öôùc chieàu cuûa doøng ñieän chaïy trong vaät daãn ngöôïc vôùi chieàu chuyeån ñoäng cuûa ñieän töû. I 2.Ñieän aùp Taïi moãi ñieåm trong maïch ñieän coù moät ñieän theá ϕ. Hieäu ñieän theá giöõa hai ñieåm goïi ñieän aùp U, ñôn vò laø volt, kyù hieäu laø V. ϕA ϕB Nguoàn U Taûi Nguoàn E UAB Ñieän aùp giöõa 2 ñieåm A vaø B laø: U AB = ϕ A − ϕ B Ñieän aùp giöõa 2 cöïc cuûa nguoàn ñieän khi hôû Chieàu ñieän aùp quy öôùc laø chieàu töø maïch ngoaøi (doøng ñieän I = 0) ñöôïc goïi laø söùc ñieän ñoäng E. ñieåm coù ñieän theá cao ñeán ñieåm coù ñieän theá thaáp. -1-
  2. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT Chöông 1 Moân ÑIEÄN GIA DUÏNG NOÄI DUNG 3.Coâng suaát Coâng suaát cuûa nguoàn söùc ñieän ñoäng laø: P = EI Coâng suaát cuûa maïch ngoaøi laø: P = UI Ñôn vò cuûa coâng suaát laø Oaùt, kyù hieäu laø W, 1kW = 1000W. 1.3.Moâ hình maïch ñieän Khi tính toaùn, maïch ñieän thöïc ñöôïc thay theá baèng moät sô ñoà goïi laø moâ hình maïch ñieän, moät chieàu trong ñoù caùc phaàn töû thöïc ñöôïc thay theá baèng caùc phaàn töû lyù töôûng E, J, R. 1.Söùc ñieän ñoäng E Söùc ñieän ñoäng E laø phaàn töû lyù töôûng, coù trò soá baèng ñieän aùp U ño ñöôïc giöõa 2 cöïc cuûa nguoàn khi hôû maïch ngoaøi. Chieàu cuûa söùc ñieän ñoäng quy öôùc töø ñieän theá thaáp ñeán ñieän theá cao (cöïc aâm tôùi cöïc döông). + Nguoàn E Hôû maïch E U _ ai Chieàu cuûa ñieän aùp quy öôùc töø ñieän theá ñeán ñieän theá thaáp, do ñoù neáu chieàu nhö ôû hình veõ Th thì: U=E n 2.Nguoàn doøng ñieän J Nguoàn doøng ñieän J laø phaàn töû lyù töôûng coù trò soá baèng doøng ñieän ngaén maïch giöõa 2 cöïc cuûa nguoàn. Va n J ye Nguoàn E J Ngaén maïch gu N 3.Ñieän trôû R Ñieän trôû R ñaëc tröng cho moät vaät daãn veà maët caûn trôû doøng ñieän chaïy qua. Veà hieän töôïng naêng löôïng, ñieän trôû R ñaëc tröng cho tieâu taùn, bieán by ñoåi ñieän naêng tieâu thuï thaønh caùc daïng naêng löôïng khaùc nhö nhieät naêng, R quang naêng, … d Coâng suaát cuûa ñieän trôû: le P = RI 2 pi 4.Thieát laäp moâ hình maïch m ñieän a.Sô ñoà thay theá nguoàn ñieän Sô ñoà thay theá cuûa nguoàn ñieän goàm söùc ñieän ñoäng E noái tieáp vôùi ñieän trôû trong Rn. Co I Rn Sô ñoà thay theá nguoàn I duøng nguoàn E. E Nguoàn E I Sô ñoà thay theá nguoàn J Rn duøng nguoàn J. Khi giaûi maïch ñieän coù caùc phaàn töû transisto, nhieàu khi nguoàn ñieän coù sô ñoà thay theá laø E nguoàn doøng ñieän J = maéc song song vôùi ñieän trôû Rn. Rn -2-
  3. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT Chöông 1 Moân ÑIEÄN GIA DUÏNG NOÄI DUNG b.Sô ñoà thay theá taûi Caùc taûi nhö ñoäng cô ñieän moät chieàu, acquy ôû cheá ñoä naïp ñieän ñöôïc thay theá baèng sô ñoà goàm söùc ñieän ñoäng E noái tieáp vôùi ñieän trôû trong Rn, trong ñoù chieàu E ngöôïc vôùi chieàu I. Caùc taûi nhö baøn laø ñieän, beáp ñieän, boùng ñeøn ñieän,… ñöôïc thay theá baèng ñieän trôû R cuûa chuùng. I Rn R E Ví duï: Moät nguoàn ñieän moät chieàu coù söùc ñieän ñoäng E = 100V, ñieän trôû trong Rn = 1Ω cung caáp ñieän cho taûi coù R = 24Ω. Thieát laäp moâ hình maïch ñieän vaø tính doøng ñieän taûi It. Caùch giaûi 1: Moâ hình maïch ñieän theo E ñöôïc veõ nhö hình veõ: Doøng ñieän taûi It : It E Rn=1Ω It = Rn + Rt Rt = 24Ω E = 100V ai 100 = = 4A 1 + 24 Th Caùch giaûi 2: Giaûi baøi toaùn theo moâ hình nguoàn doøng ñieän: Nguoàn doøng ñieän J: n It J= E Rn = 100 1 = 100 A Va J = 100A Rn = 1Ω Rt = 24Ω Doøng ñieän taûi It : n ye 1 I t = 100. = 4A 1 + 24 gu 1.4.Caùc ñònh luaät cuûa maïch ñieän N 1.Ñònh luaät Ohm by a.Maïch thuaàn trôû R Laø maïch chæ coù ñieän trôû R, khoâng coù cuoän daây hoaëc tuï ñieän. I R d U le Bieåu thöùc tính ñieän aùp treân ñieän trôû: pi U = RI m Bieåu thöùc tính doøng ñieän qua ñieän trôû: Co U I= R - Ñôn vò cuûa U laø V. - Ñôn vò cuûa I laø A. - Ñôn vò cuûa R laø Ω. Ví duï: Trong maïch ñieän thuaàn trôû ôû treân, I = 210mA, R = 100Ω. Tính ñieän aùp treân ñieän trôû U. Lôøi giaûi: Ñieän aùp treân ñieän trôû: U = RI = 100.0,21 = 21(V ) b.Maïch coù söùc ñieän ñoäng E Bieåu thöùc tính ñieän aùp U: vaø ñieän trôû R U1 U2 U3 U4 U = U1 + U 2 + U 3 + U 4 = R1 I − E1 + R2 I + E2 I R1 R2 = (R1 + R2 )I − (E1 − E2 ) E1 E2 U -3-
  4. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT Chöông 1 Moân ÑIEÄN GIA DUÏNG NOÄI DUNG Ví duï: Cho maïch ñieän nhö hình veõ: I1 R1=2Ω A R3=1Ω I3 I2 E1 R2=3Ω E3 = 115V B Bieát E1 = 100V, I1 = 5A. Tính ñieän aùp UAB vaø doøng ñieän caùc nhaùnh I2 vaø I3. Lôøi giaûi: Tính ñieän aùp UAB: U AB = E 1 − R1 I 1 = 100 − 2.5 = 90V Doøng ñieän I2: U AB 90 I2 = = = 30 A ai R2 3 Doøng ñieän I3: Th U AB − E 3 90 − 115 I3 = = = −25 A n R3 1 2.Ñònh luaät Kieâcshoâp Va Do I3 = -25A < 0 neân chieàu thöïc cuûa doøng ñieän I3 ngöôïc vôùi chieàu ñaõ veõ treân hình veõ. a.Ñònh luaät Kieâcshoâp 1 Ñònh luaät naøy cho ta quan heä giöõa caùc doøng ñieän taïi moät nuùt, ñöôïc phaùt bieåu nhö sau: n ye Toång ñaïi soá nhöõng doøng ñieän ôû moät nuùt baèng khoâng. Trong ñoù quy öôùc doøng ñieän ñi tôùi nuùt laáy daáu döông, doøng ñieän rôøi khoûi nuùt laáy daáu aâm. gu ∑ I nut = 0 I3 I1 N I2 by Theo nhö hình veõ thì: I 1 + (− I 2 ) + (− I 3 ) = 0 d B.Ñònh luaät Kieâcshoâp 2 Ñònh luaät naøy cho ta quan heä giöõa söùc ñieän ñoäng, le doøng ñieän vaø ñieän trôû trong moät voøng kheùp kín, I1 pi ñöôïc phaùt bieåu nhö sau: R1 Ñi theo moät maïch voøng kheùp kín theo moät chieàu E1 m tuøy yù ñaõ choïn, toång ñaïi soá nhöõng söùc ñieän ñoäng R2 Co baèng toång ñaïi soá caùc ñieän aùp rôi treân caùc ñieän trôû cuûa maïch voøng. E2 ∑ RI = ∑ E R3 Quy öôùc daáu: caùc söùc ñieän ñoäng, doøng ñieän coù I2 E3 I3 chieàu truøng chieàu maïch voøng laáy daáu döông, ngöôïc laïi laáy daáu aâm. Theo nhö hình veõ thì: R1 I 1 − R 2 I 2 + R 3 I 3 = E 1 + E 2 − E 3 -4-
  5. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT Chöông 1 Moân ÑIEÄN GIA DUÏNG NOÄI DUNG Ví duï: Tính doøng ñieän I3 vaø caùc söùc ñieän ñoäng E1, E3 trong maïch ñieän hình veõ. I1 R1 B R3 I3 I2 E1 a R2 E3 b A Cho bieát I2 = 10A, I1 = 4A, R1 = 1Ω, R2 = 2Ω, R3 = 5Ω. Lôøi giaûi: AÙp duïng ñònh luaät Kieâcshoâp 1 taïi nuùt A: − I1 + I 2 − I 3 = 0 ⇒ I 3 = I 2 − I1 ai = 10 − 4 = 6 A AÙp duïng ñònh luaät Kieâcshoâp 2 cho maïch voøng a: Th E 1 = R1 I 1 + R 2 I 2 = 1.4 + 2.10 = 24V n Va AÙp duïng ñònh luaät Kieâcshoâp 2 cho maïch voøng b: E 3 = R3 I 3 + R2 I 2 n = 5.6 + 2.10 = 50V ye 3.Ñònh luaät Jun - Lenxô Khi chuyeån ñoäng trong vaät daãn, caùc ñieän tích bò va chaïm vaøo caùc phaàn töû mang ñieän khaùc laøm taêng möùc chuyeån ñoäng nhieät cuûa caùc phaàn töû naøy. Keát quaû laøm cho vaät daãn noùng leân, gu ñoù laø taùc duïng nhieät cuûa doøng ñieän. Khi ñaët ñieän aùp U vaøo vaät daãn coù ñieän trôû R thì seõ coù doøng ñieän I chaïy trong vaät daãn. Luùc N naøy vaät daãn tieáp nhaän moät coâng suaát P nhö sau: P = U .I by = I 2 .R d Trong khoaûng thôøi gian t doøng ñieän thöïc hieän ñöôïc moät coâng A nhö sau: le A = P .t pi = I 2 .R .t m Naêng löôïng (döôùi daïng nhieät naêng) do doøng ñieän I sinh ra trong khoaûng thôøi gian t laø: Q = A = I 2 .R.t Co Ñôn vò cuûa A vaø Q laø Jun, kyù hieäu laø J. Phaùt bieåu cuûa ñònh luaät Jun – Lenxô: Nhieät löôïng do doøng ñieän sinh ra trong vaät daãn tyû leä thuaän vôùi bình phöông doøng ñieän, vôùi ñieän trôû vaät daãn vaø thôøi gian toàn taïi doøng ñieän trong vaät daãn. 1.5.Caùc bieán ñoåi töông Bieán ñoåi töông ñöông nhaèm muïc ñích ñöa maïch ñieän phöùc taïp veà daïng ñôn giaûn hôn. Khi ñöông bieán ñoåi töông ñöông, doøng ñieän taïi caùc boä phaän khoâng bò bieán ñoåi vaãn giöõ nguyeân. 1.Caùc ñieän trôû maéc noái tieáp R1 R2 Rn Rtñ Ñieän trôû töông ñöông Rtñ cuûa caùc ñieän trôû R1, R2,…, Rn maéc noái tieáp laø: R td = R1 + R 2 + K + R n -5-
  6. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT Chöông 1 Moân ÑIEÄN GIA DUÏNG NOÄI DUNG 2.Caùc ñieän trôû maéc song song R1 R2 Rn Rtñ Ñieän trôû töông ñöông Rtñ cuûa caùc ñieän trôû R1, R2,…, Rn maéc song song ñöôïc tính nhö sau: 1 1 1 1 = + +K+ R td R1 R 2 Rn Trong tröôøng hôïp chæ coù 2 ñieän trôû R1 vaø R2 maéc song song thì ñieän trôû töông ñöông cuûa chuùng seõ laø: R1 R 2 Rtd = R1 + R 2 Ví duï: Tính doøng ñieän trong maïch ñieän nhö hình veõ sau: I R1 = 2,2Ω R3 = 2Ω ai Th E = 110V R2 =18Ω 18 n R4 = 6Ω Lôøi giaûi: Va Tröôùc heát tính ñieän trôû töông ñöông R23 cuûa 2 ñieän trôû R2 vaø R3 maéc song song: n ye R .R 18.2 R 23 = 2 3 = = 1,8Ω R 2 + R 3 18 + 2 gu Sau khi tính ñöôïc R23 ta coù maïch thay theá ñôn giaûn hôn: N I R1 = 2,2Ω by E = 110V R23 =1,8Ω d le R4 = 6Ω pi m Caùc ñieän trôû R1, R23 vaø R4 maéc noái tieáp, do ñoù ñieän trôû töông ñöông R1234 ñöôïc tính nhö Co sau: R1234 = R1 + R 23 + R4 = 2,2 + 1,8 + 6 = 10Ω Doøng ñieän I seõ ñöôïc tính: E 110 I= = 11 A R1234 10 3.Bieán ñoåi sao (Y) thaønh tam giaùc (Δ) vaø ngöôïc laïi a.Bieán ñoåi sao thaønh tam Giaû thieát coù 3 ñieän trôû R1, R2, R3 noái hình sao. Bieán ñoåi hình sao thaønh caùc ñieän trôû ñaáu giaùc tam giaùc: 1 1 R1 R31 R12 R3 R2 3 2 2 3 R23 -6-
  7. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT Chöông 1 Moân ÑIEÄN GIA DUÏNG NOÄI DUNG R R R12 = R1 + R 2 + 1 2 R3 R2 R3 R 23 = R 2 + R 3 + R1 R 3 R1 R 31 = R 3 + R1 + R2 Trong tröôøng hôïp hình sao ñoái xöùng: R1 = R 2 = R 3 = R thì: R12 = R23 = R 31 = 3 R b.Bieán ñoåi tam giaùc thaønh Giaû thieát coù 3 ñieän trôû R12, R23, R31 noái hình tam giaùc. Bieán ñoåi hình tam giaùc thaønh hình sao sao, ñieän trôû caùc caïnh hình sao ñöôïc tính nhö sau: R12 . R 31 R1 = R12 + R 23 + R 31 R 23 . R12 R2 = R12 + R 23 + R 31 R 31 . R 23 ai R3 = R12 + R 23 + R 31 Th Trong tröôøng hôïp hình tam giaùc ñoái xöùng: R12 = R 2 3 = R 31 = R thì: n R R1 = R 2 = R 3 = Ví duï: 3 Va Tính doøng ñieän I chaïy qua nguoàn cuûa maïch caàu nhö hình veõ, bieát R1 = 12Ω, R3 = R2 = 6Ω, R4 = 21Ω, R0 = 18Ω, E = 240V, Rn = 2Ω. n ye Rn A gu I R2 R1 R0 N B C E by R3 R4 D d le pi Lôøi giaûi: m Bieán ñoåi tam giaùc ABC (R1, R2, R0) thaønh sao RA, RB, RC : B Co Rn R1 R 2 12.6 I RA RA = = = 2Ω R1 + R 2 + R 3 12 + 6 + 18 RB O RC R1 R0 12.18 RB = = = 6Ω E B C R1 + R 2 + R 3 12 + 6 + 18 R3 R4 R0 R 2 18.6 D RC = = = 3Ω R1 + R 2 + R 3 12 + 6 + 18 Ñieän trôû töông ñöông toaøn maïch: (R + R3 ).(RC + R4 ) (6 + 6).(3 + 21) ROD = B = = 8Ω R B + R 3 + RC + R 4 6 + 6 + 3 + 21 Ñieän trôû töông ñöông toaøn maïch: R td = R n + R A + ROD = 2 + 2 + 8 = 12Ω Doøng ñieän chaïy qua nguoàn: E 240 I= = = 20 A R td 12 -7-
  8. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT Chöông 1 Moân ÑIEÄN GIA DUÏNG NOÄI DUNG CAÂU HOÛI OÂN TAÄP 1.1. Nguoàn ñieän laø gì? Taûi laø gì? Haõy cho caùc ví duï veà nguoàn ñieän vaø taûi. 1.2. Phaùt bieåu ñònh luaät OÂm. 1.3. Phaùt bieåu ñònh luaät Kieâcshoâp. 1.4. Cho E = 100V, R = 10Ω, I = 5A. Tính ñieän aùp U: a) b) 1.5. Cho E = 50V, R = 5Ω, U = 40V. Tính doøng ñieän I: a) b) ai 1.6. Moät taûi coù ñieän trôû R = 19Ω ñaáu vaøo moät nguoàn ñieän moät chieàu coù E = 100V, ñieän Th trôû trong cuûa nguoàn laø Rtr = 1Ω. Tính doøng ñieän I, ñieän aùp U vaø coâng suaát P cuûa taûi. n 1.7. Moät nguoàn ñieän coù söùc ñieän ñoäng E vaø ñieän trôû trong Rtr = 0,5Ω cung caáp ñieän cho Va moät taûi coù ñieän trôû R. Bieát ñieän aùp cuûa taûi laø U = 95V, coâng suaát taûi tieâu thuï laø P = 950W. Tính E vaø R. 1.8. Cho moät nguoàn ñieän moät chieàu coù söùc ñieän ñoäng E = 50V, ñieän trôû trong Rtr = n 0,1Ω, cung caáp ñieän cho moät taûi coù ñieän trôû R. Bieát coâng suaát toån hao trong nguoàn ye ñieän laø 10W. Tính doøng ñieän I, ñieän aùp U, ñieän trôû R, coâng suaát Pt cuûa taûi. Tính gu coâng suaát P cuûa nguoàn. 1.9. Boán ñieän trôû R1, R2, R3, R4 maéc noái tieáp vaø noái vaøo moät nguoàn ñieän coù E = 12V. N Doøng ñieän chaïy trong maïch ño ñöôïc laø I = 25mA, ñieän aùp ño treân caùc ñieän trôû R1, R2 vaø R3 laø 2,5V, 3V vaø 4,5V. by Haõy veõ sô ñoà maïch, caùch maéc ampe keát vaø voân keá ñeå ño caùc ñaïi löôïng treân. Tính ñieän aùp U4 treân ñieän trôû R4. d Tính caùc giaù trò ñieän trôû R1, R2, R3, R4. le 1.10. Bieát soá chæ cuûa moät soá ampe keá treân hình sau. Haõy xaùc ñònh soá chæ cuûa caùc ampe pi keá coøn laïi. m Co 1.11. Ñeå coù ñieän trôû coù giaù trò laø 150Ω, ngöôøi ta maéc song song 2 ñieän trôû R1 vaø R2 vôùi nhau. Bieát R1 = 330Ω, haõy tính R2. 1.12. Giaù trò doøng ñieän chaïy qua moät maïch coù hai ñieän trôû R1 = 100Ω maéc song song vôùi R2 = 47Ω laø 100mA. Haõy tính doøng ñieän chaïy qua caùc ñieän trôû R1 vaø R2. -8-
  9. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT Chöông 1 Moân ÑIEÄN GIA DUÏNG NOÄI DUNG CAÂU HOÛI OÂN TAÄP 1.13. Cho maïch ñieän nhö hình veõ, bieát U = 80V; R = 1,25Ω; R1 = 6Ω; R2 = 10Ω. Tình doøng ñieän I, I1, I2, coâng suaát nguoàn P, coâng suaát treân caùc ñieän trôû PR, PR1, PR2. Kieåm tra laïi xem coâng suaát nguoàn phaùt ra coù baèng vôùi coâng suaát tieâu thuï treân caùc ñieän trôû hay khoâng. 1.14. Cho maïch ñieän nhö hình veõ, bieát U = 120V; R1 = R2 = R3 = 2Ω; R4 = R5 = R6 = 6Ω. Tính doøng ñieän I vaø coâng suaát nguoàn. ai Th n Va n ye gu N by d le pi m Co -9-
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2