intTypePromotion=1

Bài giảng Gia công plazma

Chia sẻ: Do Thanh Tam | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:10

0
101
lượt xem
28
download

Bài giảng Gia công plazma

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phương pháp gia công dùng dòng Plasma có nhiệt độ từ 10.000 ÷ 14.0000C để cắt kim loại bằng cách làm cho nó nóng chảy cục bộ tại vị trí xác định, vùng áp lực của dòng khí sẽ đẩy phần kim loại nóng chảy ra khỏi vị trí đó.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Gia công plazma

  1. PLASMA CUTTING ́ ̣ I. Khai niêm: Plasma laø chaát khí ñaõ phaân huûy vaø ion hoùa maïnh, töùc laø hoãn hôïp theo moät tæ leä nhaát ñònh cuûa:  Phaân töû  Nguyeân töû  Ion  Ñieän töû
  2. PLASMA CUTTING I.Moät́ niêm: chaát coù traïng thaùi ̣ Khai vaät Plasma neáu ñoäng naêng trung bình W cuûa caùc phaàn töû haït lôùn hôn theá naêng ion hoùa U thì baét ñaàu coù söï phaân huûy nguyeân töû, ñieän töû taùch ra töø haït cuûa nguyeân töû, ion ñöôïc caáu thaønh, Plasma laø moät traïng thaùi vaät nhöng nhoû hôn 106eV. chaát thöù tö, laø hoãn hôïp coù n thaønh phaàn (ion, ñieän töû vaø phaàn töû trung tính).
  3. PLASMA CUTTING ́ ̣ I. Khai niêm: Gia coâng baèng tia Plasma laø coâng ngheä duøng tia Plasma sinh ra töø hoà quang chaùy giöõa catod vaø anod (vaät gia coâng ñaàu phun) hoaëc baèng tia hoà quang Plasma.
  4. PLASMA CUTTING II. Nguyên lý gia công: Phöông phaùp gia coâng duøng doøng Plasma coù nhieät ñoä töø 10.000 ÷ 14.0000C ñeå caét kim loaïi baèng caùch laøm cho noù noùng chaûy cuïc boä taïi vò trí xaùc ñònh, vuøng aùp löïc cuûa doøng khí seõ ñaåy phaàn kim loaïi noùng chaûy ra khoûi vò trí ñoù.
  5. PLASMA CUTTING II. Nguyên lý gia công: Quaù trình caét Plasma ñöôïc chia laøm 2 phaàn : Ñaàu Ñaàu tieân tieân Sau ñoù doøng Sau ñoù doøng doøng doøng khí khí Plasma ñöôïc dòch Plasma ñöôïc dòch noùng noùng laøm laøm chuyeån theo ñöôøng chuyeån theo ñöôøng noùng noùng chaûy chaûy daãn ñaõ ñöôïc vaïch daãn ñaõ ñöôïc vaïch vaø vaø xuyeân xuyeân saün ñeå caét vaät thuûng thuûng vaät chi tieát gia ñeå caét vaät Tia Plasma ñeánvaät saün lieäu. coâng coù lieäu. lieäu. toác cao vaø nhieät ñoä cöïc noùng lieäu. vaän taïi taâm cuûa noù, nhieät ñoä naøy ñuû ñeå caét ñöùt mieáng kim loaïi daøy 155,4mm
  6. ́ Cac san ̉ phâm ̉ được ́ căt băng̀ hồ quang Plasma
  7. PLASMA CUTTING Öu ñieåm cuûa caét hoà quang III. Ö u , n h ö ô ïc ñ ie å m : Plasma ñieàu khieån baèng chöông trình soá laø toác ñoä cao. Toác ñoä caét doïc theo moät ñöôøng daãn coù theå leân ñeán 0,182m/s cho mieáng nhoâm daøy 6,35mm; 0,085m/s cho mieáng theùp daøy 6,35mm. Toác ñoä caét naøy giaûm daàn vôùi taám vaät lieäu daøy hôn. Chaúng haïn toác ñoä toái ña khi caét moät mieáng nhoâm daøy
  8. PLASMA CUTTING Khi söû duïng tia Plasma, ngoaøi caùc bieän III. Ö u ,an toaønïc ñ ie å m : phaùp n h ö ô lao ñoäng ñoái vôùi coâng nhaân coøn caàn theâm nhöõng qui ñònh nghieâm ngaët ñeå ñeà phoøng tai naïn.  Caàn chuù yù noái ñaát vaø caùch ñieän toát, ñoàng thôøi taêng cöôøng caùc bieän phaùp choáng noùng vaø choáng böùc xaï (tia Rôngen, tia hoàng ngoaïi, tia cöïc tím . . .).  Caàn ñaëc bieät chuù yù choáng ngoä ñoäc, choáng noå gaz. Trong quaù trình laøm vieäc coù nhöõng chaát noùng vaø hôi ñoäc sinh ra, neân choã saûn xuaát caàn chuù yù laép heä thoáng thoâng hôi maïnh. Cuõng
  9. PLASMA CUTTING IV. Haàu g heát öùng duïng cuûa gia Ö Ùn d u ïn g : coâng baèng Plasma laø gia coâng caét taám kim loaïi. Ñoät loã hay gia coâng caét doïc theo nhöõng ñöôøng daãn xaùc ñònh. Coù theå gia coâng ñöôïc baèng tay hoaëc baèng ñieàu khieån CNC. Coù theå gia coâng baát cöù kim loaïi naøo, chaúng haïn nhö : theùp cacbon, nhoâm, theùp khoâng gæ, …
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2