intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Giới thiệu môn học Hành vi tổ chức - ThS. Nguyễn Văn Chương

Chia sẻ: Dsgvrfd Dsgvrfd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

97
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu môn học hành vi tổ chức nhằm giúp sinh viên nhận biết sự ảnh hưởng của các yếu tố đặc tính cá nhân đến hành vi cá nhân trong tổ chức, giải thích được những ảnh hưởng của các biến trong cấp độ nhóm đến kết quả công việc và sự hài lòng của nhóm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Giới thiệu môn học Hành vi tổ chức - ThS. Nguyễn Văn Chương

  1. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k TR NG I H C KINH T TP.HCM KHOA QU N TR KINH DOANH c tiêu c a h c viên HÀNH VI T CH C GI NG VIÊN : ThS NGUY N V N CH NG 1 2 c tiêu và n i dung môn h c (tt) c tiêu và n i dung môn h c (tt) Bài c tiêu i dung Bài c tiêu i dung Nh n d ng nh ng thách th c Nh ng thách th i Nh n bi c nh ng c c tính ti u s mà nhà qu n lý ph i m t. i qu n lý . a hành vi cá nhân, nh Tính cách Gi i thích giá tr a vi c n thi t ph i ng c a các y u t ch u Nh n th c Bài 1 nghiên c u có h th ng hành nghiên c u hành vi t Bài 2 n hành vi cá nhân trong t ct p vi t ch c ch c ch c. Các ph ng pháp nh Xác nh nh ng óng góp c a Các khoa h óng Bi t cách ng d ng các ng hành vi. các l nh v c khoa h c khác góp vào hành vi t ph ng pháp nh d ng hành Lý thuy t quy k t. n hành vi t ch c. ch c vi . Gi i thích ph ng pháp ti p Các ph ng pháp Nh n d ng các l i nh n th c n nghiên c u hành vi t nghiên c u hành vi t trong vi c quy k t, ánh giá ch c ch c ng nh ra quy nh. Các 3 bi n pháp kh c ph c. 4 c tiêu và n i dung môn h c (tt) c tiêu và n i dung môn h c (tt) Bài c tiêu i dung Bài c tiêu i dung Nh n bi c s nh h ng c a Giá tr Nh n bi t vai trò vi ng viên ng viên giá tr , thái và s th a mãn i Thái trong t ch c. Tìm hi u nh ng Khái ni m và vai trò i công vi n hành vi cá nhân th a mãn i lý thuy t v ng viên nh ng viên Bài 3 trong t ch c i công vi c Bài 4 thuy t b c thang nhu c u c a Các thuy t v ng Nh n bi c t m quan tr ng c a Maslow; lý thuy t X, Y; h c viên giá tr , thái trong hi u bi t và d thuy t hai nhân t ,.. ng d ng các thuy t oán hành vi c a ng i lao ng Thông qua các lý thuy t này, ng viên Nh n d ng các y u t nh h ng c viên có th rút ra c các n s th a mãn i v i công vi c hình th ng viên phù h và tìm hi u tác ng c a nó n c hành vi mong ng su t, t ng m t và m c nhân viên trong th c ti n. thuyên chuy n 5 6 1
  2. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k c tiêu và n i dung môn h c (tt) c tiêu và n i dung môn h c (tt) Bài c tiêu i dung Bài c tiêu i dung Tìm hi u vai trò c a nhóm a hành vi nhóm Nh n d ng các hành vi trong Các d ng hành vi trong t ch c và quá trình Phân lo i và c u trúc nhóm nh nh tranh và trong nhóm hình thành nhóm. nhóm p tác. Xung t và vi c th c Bài 5 Nh n d ng các y u t nh Nguyên nhân gia nh p Bài 6 Tìm hi u v xung t trong t hi n nhi m v . ng n hành vi nhóm nhóm và các giai n ch c và m i liên h i vi c Bi n pháp gi i quy t ó có cách th c xây phát tri n nhóm . th c hi n nhi m v . xung t. ng nhóm làm vi c hi u Nh ng bi n ng u nhiên Các bài h c v vi c ki m soát qu . nh h ng t i hành vi xung t trong t ch c. cm ts thu t nhóm ra quy nh . c tính c a nhóm có hi u qu 7 8 c tiêu và n i dung môn h c (tt) c tiêu và n i dung môn h c (tt) Bài c tiêu i dung Bài c tiêu i dung Phân bi u/nh m c a các Thông tin qua l i Tìm hi u khái ni m v n hóa t n ch t c a v n ng truy n thông trong t ch c. gi a các cá nhân ch c, v n hóa m nh và v n hóa y u, hóa t ch c Quy trình truy n thông và các v n Thông tin trong n hóa t ch c và v n hóa qu c o ra và duy trì Bài 7 liên quan n tin n . các nhóm Bài 8 gia. n hóa t ch c a ch n kênh truy n thông phù Thông tin trong Cách hình thành,thay i và duy trì p v i thông tin mu n chuy n t i. ch c n hóa trong t ch c nh th nào. Các y u t n tr truy n thông và Nh ng hình th c mà t ch c có th bi n pháp nâng cao hi u qu truy n áp d ng lan truy n v n hóa trong thông. doanh nghi p. 9 10 c tiêu và n i dung môn h c (tt) c tiêu môn h c Nh n bi t c s nh h ng c a các y u t c Bài c tiêu i dung tính cá nhân n hành vi cá nhân trong t ch c. Nh n d ng các áp l c thúc Các áp l c thúc y s Gi i thích c nh ng nh h ng c a các bi n trong y, t o ra s thay i c ng thay i và y u t n p nhóm n k t qu công vi c và s hài lòng nh các nhân t kháng c tr thay i a nhóm. Bài 9 thay i. Qu n lý s thay i có Tìm hi u mô hình thay i c a ho ch Hi u và áp d ng c các v n liên quan n v n Kirt Lewin Mô hình thay i Kirt hoá t ch c. Nh n d ng và ki m soát các Lewin Nh n d ng nh ng áp l c thúc y s thay i c a t áp l c trong công vi c. Ngu n g c áp l c và ch c; nh n bi t c ngu n g c c n tr s thay i cách ki m soát. ó ch ra các bi n pháp kh c ph c c n tr . 11 12 2
  3. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k Ph ng pháp ánh giá và yêu c u môn h c Tài li u tham kh o Ph ng pháp ánh giá : Tài li u h c t p : [1] TS. Nguy n H u Lam (2007), Hành vi t ch c, Tp.HCM: Tham gia trong l p : 10% NXB Th ng Kê. Bài t p nhóm : 20% Tài li c thêm: m bài thi h t môn : 70% [2] TS. Bùi Anh Tu n (ch biên) (2003), Giáo trình Hành vi T Yêu c u môn h c ch c, HN: NXB Th ng Kê. [3] PGS.TS. Lê Thanh Hà, Giáo trình Tâm lý và Ngh thu t lãnh Môn h c c thi t k theo ph ng pháp t ng tác o. thông qua các ho t ng h c t p nh : nghe gi ng, [4] PGS. TS. Nguy n M nh Quân (2007), c kinh doanh & th o lu n nhóm, thuy t trình nhóm. n hóa doanh nghi p, HN: NXB H Kinh T Qu c dân. t c h c viên c tr c tài li u cho m i bu i h c. [5] Rowan Gibson (2004), T duy l i t ng lai, Tp.HCM: NXB Nhóm c phân công trình bày tình hu ng trao i Tr . tr c v i gi ng viên khi thuy t trình tr c l p. [6] Stephen P. Robins (2002), Organizational Behavior, Prentice Hall 13 14 CÁC M C TIÊU CHÍNH 1. Nh n d ng nh ng thách th c mà nhà qu n lý ph i i m t. CH NG 1 2. Gi i thích giá tr c a vi c nghiên c u có h th ng hành vi t ch c GI I THI U V HÀNH VI T CH C 3. Xác nh nh ng óng góp c a các l nh v c khoa c khác n hành vi t ch c. 4. Gi i thích ph ng pháp ti p c n nghiên c u hành vi ch c 5. Nh n d ng các c p phân tích c a mô hình hành vi t ch c 15 16 Thách th c i v i nhà qu n tr Thách th c i v i nhà qu n tr (tt) Xu h ng toàn c u hóa Nguy c ch y máu ch t xám Nhà qu n lý có kh n ng ph i m nh n m t v trí làm vi c th ng giá tr c a ng i lao n c ngoài. ng thay i. Ngay c khi n c mình, các nhà qu n lý c ng có th Môi tr ng làm vi c các làm vi c v i nh ng nhà u công ty a qu c gia h p d n , ng nghi p, nhân viên n. i quy n thu c các n n n hóa khác nhau. 17 18 3
  4. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k Thách th c i v i nhà qu n tr (tt) Thách th c i v i nhà qu n tr (tt) òi h i nâng cao n ng su t và ch t l ng ad ng ngu n nhân l c ad ng v v n hoá. Qu n lý ch t l ng ng b (TQM) ad ng v v ch ng t c. c u l i doanh nghi p. ad ng v s c t c. ad ng v tôn giáo òi h i nâng cao k ng c a ng i Khuy n khích i m i và sáng t o lao ng o môi tr ng làm vi ng i lao ng ng làm vi c nhóm. phát huy tính sáng t o. ng lên k ho ch. Thích ng c v i s thay i do chính ng xây d ng chi n l c. ng i lao ng t o ra. ng giao ti p… 19 20 Gi i thi u v hành vi t ch c (tt) Gi i thi u v hành vi t ch c ch c : M t s s p x p có Môn hành vi t ch c th ng nh ng ng i c nhóm l i v i nhau t nh v c nghiên c u giúp tìm hi u các nh h ng c a cá nhân, c nh ng m c tiêu c th . nhóm và t ch c lên hành vi t ó nâng cao hi u qu a t ch c Hành vi t ch c là m t môn h c nghiên c u có h th ng Nghiên c u có h th ng là xem xét các m i quan h , c ng tìm ra các nguyên nhân và tác ng, rút ra các k t lu n d a trên b ng ch ng mang tính khoa h c 21 22 Lý do nghiên c u hành vi t ch c(OB) Các l nh v c khoa h c óng góp cho OB Tìm hi u các hi n t ng trong t ch c Tâm lý h c Môn khoa h c theo i vi c o l ng, gi i thích và ôi khi nh m thay i hành vi c a con ng i và các sinh v t khác ct p ng viên Tính cách Tâm lý h c Xúc c m Cá nhân Nh n th c Hu n luy n Hi u qu lãnh o nh h ng các hi n t ng báo các hi n t ng tho mãn trong t ch c trong t ch c Ra quy nh ánh giá th c hi n nhi m v o l ng thái nh d ng hành vi 23 24 4
  5. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k Các l nh v c khoa h óng góp cho OB Các l nh v c khoa h c óng góp cho OB Xã h i h c Tâm lý h c xã h i Nghiên c u các cá nhân trong h th ng xã h i nh v c thu c tâm lý trong ó có s hòa h p gi a tâm lý và xã h i trong vi c nghiên c u quan h gi a các cá nhân ng ng nhóm Nhóm Chu n m c Truy n thông Thay i hành vi Xã h i h c Quy n l c Thay i thái Xung t Tâm lý h c XH Thông tin Nhóm Hành vi gi a các nhóm Quy trình nhóm ch c chính th c ch c th ng hành chính i m i t ch c n hóa t ch c 25 26 Các l nh v c khoa h óng góp cho OB Các l nh v c khoa h óng góp cho OB Nhân ch ng h c Chính tr h c Nghiên c u xã h i hi u con ng i và các hành vi c a h Nghiên c u hành vi c a cá nhân và nhóm trong môi tr ng chính Giá tr so sánh tr Chu n m c so sánh Nhóm Thái so sánh Nhân ch ng h c Xung t Chính tr h c Quan h chính tr bên trong t th ng t ch c ch c Quy n l c n hóa t ch c Môi tr ng t ch c ch c 27 28 Bi n ph thu c Bi n ph thu c (tt) Bi n ph thu c Hi u qu : Phép so sánh gi a k t qu t c so v i m c tiêu Ch u tác ng t ng ng v i t ra – làm úng vi c ph i làm các bi cl p y (doing the right thing) Hi u su t : phép so sánh gi a t qu t c và chi phí b ra – làm vi c úng cách (doing the thing right) x Qu n tr là h ng t ch c t m c tiêu v i chi phí th p 29 nh t 30 5
  6. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k Bi n ph thu c (tt) Bi n ph thu c (tt) ng m t Tình tr ng không th c th a mãn công vi c hi n vi c thông báo “làm Thái chung v m t công vi c”. vi c c th ; s khác nhau gi a “ph n th ng h nh n” i “ph n th ng h tin r ng thay th nhân viên áng c h ng”. Tình tr ng r i kh i t ch c do nguyên nhân ch quan và khách quan trong t ch c 31 32 Bi n cl p Bi n ng u nhiên Bi n cl p Các bi n ng u nhiên c cho r ng là các nhân t gây nh h ng lên bi n ph thu c Các y u t tình hu ng trung hòa m i quan h gi a hai hay nhi u bi n khác và c i thi n m i ng quan gi a các bi n Bi n cl p Bi n c p cá Bi n c p nhóm Bi n c p x Các bi n ng u nhiên y nhân th ng t ch c 33 34 Các ph ng pháp nghiên c u Mô hình c s c a hành vi t ch c 1. Quan sát 2. Nghiên c u t ng quan cá th ng t 3. Th c nghi m nhân nhóm ch c 35 36 6
  7. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k XIN C M N S CHÚ Ý L NG NGHE ! 37 7
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2