intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Bài giảng học Thuế giá trị gia tăng

Chia sẻ: Phan Thị Thu Thủy | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:44

0
170
lượt xem
64
download

Bài giảng học Thuế giá trị gia tăng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thuế doanh thu được sử dụng trước khi thuế giá trị gia tăng ra đời. Thuế doanh thu là loại thuế gián đơn giản, dễ quản lý.• 2.000 đ tiền thuế doanh thu đã lập đi lập lại nhiều lần.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng học Thuế giá trị gia tăng

 1. Thueá doanh thu ñöôïc söû duïng tröôùc C.F Von Siemens Maurice Lauré (1917 - 2001) (1872 – 1941) khi thueá giaù trò gia taêng ra ñôøi. Thueá doanh thu laø loaïi thueá giaùn ñôn giaûn, deã quaûn lyù. Thueá doanh thu döïa treân Gia ùnguyeân baùn: taéc : “Coù doanh Gia thuùseõ ù n : thueá doanh1 thu”. b a thu 5 0 . 0 0 0 ñ /a ù o 1 0 0 . 0 0 0 ñ /a ù o Th u e á DT = 1 5 0 . 0 0 0 x 2 % Xeùt VD sau: = 3 .0 0 0 ñ AÙo sô mi Xí n g h ie ä p S ie â u t h ò Ng ö ô ø i Tie â u d u ø n may = 100.000x2% + 50.000x2% = 3.000 = 2.000 + 1.000 = 3.000 Th u e á DT = 1 0 0 . 0 0 0 x 2 %
 2. THUEÁ GIAÙ TRÒ GIA TAÊNG • 2.000 ñ tieàn thueá doanh thu ñaõ laäp ñi laäp laïi nhieàu laàn. • Cuøng moät loaïi thueá vaø cuøng moät loaïi haøng hoùa laëp ñi laëp laïi nhieàu laàn ñöa ñeán hieän töôïng “thueá bò truøng laép”. Ñaây chính laø nhöôïc ñieåm lôùn nhaát cuûa thueá doanh thu. • Ngoaøi ra, neáu sieâu thò mua haøng baùn loã haøng hoùa nhö sau: • Giaù mua: 100.000 ñ/aùo, giaù baùn 90.000 ñ/aùo thì sieâu thò vaãn coù doanh thu 90.000 ñ/aùo. • Thueá doanh thu = 90.000x2% = 1.800
 3. THUEÁ GIAÙ TRÒ GIA TAÊNG Thueá GTGT ñaõ ra ñôøi töø nhu caàu veà moät loaïi thueá giaùn thu coù khaû naêng haïn cheá nhöõng nhöôïc ñieåm cuûa thueá doanh thu. Haàu heát caùc quoác gia treân theá giôùi hieän nay ñang aùp duïng thueá GTGT. Tuy nhieân,DoanhMyõ thu neàn kinh teá soá moät theá giôùi vaãn söû duïngBaùnthueá buoân Doanh thu doanh thu chöù khoâng aùp Baùn duïngleû thueá giaù trò gia Xí n g h ie ä p S ie â u t h ò taêng. Ng ö ô ø i Tie â u d u ø n Ma y m a ë c100.000 150.000 Hong Kong thueá GST (goods and service tax) laø Khoâng thu Thu thueá 0%. Thueá DT DT baùn leû = 150.000x2% Baùn buoân = 3.000
 4. KHAÙI NIEÄM Thueá giaù trò gia taêng laø moät loaïi thueá giaùn thu tính treân phaàn giaù trò taêng theâm cuûa taát caû haøng hoùa, dòch vuï phaùt sinh trong quaù trình töø saûn xuaát, löu thoâng cho tôùi tieâu duøng. Thueá GTGT coù phaïm vi ñaùnh thueá raát roäng. Ñoái töôïng chòu thueá giaù trò gia taêng bao goàm taát caû caùc haøng hoùa, dòch vuï ñöôïc söû duïng vaøo caùc muïc ñích nhö sau: Saûn xuaát
 5. ÑOÁI TÖÔÏNG NOÄP THUEÁ Saûn xuaát oå chöùc, caù nhaân Haøng hoùa thöông maïi oå chöùc, caù nhaân Dòch vuï Kinh doanh oå chöùc, caù nhaân Haøng hoùa, dòch vu Nhaäp khaåu Thueá TTÑB thì khaâu thöông maïi khoâng phaûi noäp thueá TTÑB, nhöng thueá GTGT thì khaâu thöông maïi vaãn phaûi
 6. PHAÂN BIEÄT KHAÙI NIEÄM Phaân bieät 3 khaùi nieäm: Khoâng chòu thueá Thueá suaát 0% Mieãn thueá
 7. PHAÂN BIEÄT KHAÙI NIEÄM Khoâng chòu thueá: -Laø ñoái töôïng naèm ngoaøi quy ñònh cuûa luaät, khoâng chòu söï chi phoái cuûa caùc ñieàu khoaûn, quy ñònh cuûa luaät. -Caùc ñieàu khoaûn, quy ñònh cuûa luaät khoâng aùp duïng cho caùc ñoái töôïng khoâng thuoäc dieän chòu thueá. -Coâng thöùc, phöông phaùp tính thueá chæ daønh cho caùc ñoái töôïng chòu thueá chöù khoâng daønh cho caùc ñoái töôïng khoâng chòu thueá. -Khoâng coù coâng thöùc vaø phöông phaùp tính thueá neân soá thueá phaûi noäp laø con soá khoâng theå xaùc ñònh ñöôïc ∞.
 8. PHAÂN BIEÄT KHAÙI NIEÄM Thueá suaát 0%: -Laø ñoái töôïng naèm trong quy ñònh cuûa luaät, hoaøn toaøn chòu söï chi phoái cuûa caùc ñieàu khoaûn, quy ñònh cuûa luaät. -Caùc ñieàu khoaûn, quy ñònh cuûa luaät seõ aùp duïng cho caùc ñoái töôïng thuoäc dieän chòu thueá suaát 0%. -Coâng thöùc, phöông phaùp tính thueá vaãn daønh cho caùc ñoái töôïng chòu thueá suaát 0%. -Coù coâng thöùc vaø phöông phaùp tính thueá nhöng möùc thueá suaát 0% neân soá thueá phaûi noäp laø 0 ñoàng.
 9. PHAÂN BIEÄT KHAÙI NIEÄM Mieãn thueá: -Laø ñoái töôïng naèm trong quy ñònh cuûa luaät, hoaøn toaøn chòu söï chi phoái cuûa caùc ñieàu khoaûn, quy ñònh cuûa luaät. -Caùc ñieàu khoaûn, quy ñònh cuûa luaät seõ aùp duïng cho caùc ñoái töôïng thuoäc dieän mieãn thueá. -Coâng thöùc, phöông phaùp tính thueá vaãn daønh cho caùc ñoái töôïng thuoäc dieän mieãn thueá. -Coù coâng thöùc vaø phöông phaùp tính thueá neân soá thueá phaûi noäp laø con soá xaùc ñònh ñöôïc chöù khoâng phaûi laø khoâng xaùc ñònh ñöôïc
 10. PHAÂN BIEÄT KHAÙI NIEÄM Baùn ra Mua vaøo DN A: Khoâng chòu thueá Chòu thueá ∞ - 100 = ∞ DN B: Thueá suaát 0% Chòu thueá 0 - 100 = - 100 DN A: thueá ñaàu ra laø ∞ neân khoâng theå tröø thueá GTGT ñaàu vaøo ñöôïc vì keát quaû vaãn laø ∞. DN A seõ khoâng ñöôïc khaáu tröø thueá GTGT ñaàu vaøo
 11. ÑOÁI TÖÔÏNG KHOÂNG THUOÄC DIEÄN CHÒU THUEÁ - 26 nhoùm haøng hoùa, dòch vuï khoâng thuoäc dieän chòu thueá giaù trò gia taêng (xem giaùo trình thueá) •Cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng không được khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào, trừ trường hợp áp dụng mức thuế
 12. PHÖÔNG PHAÙP TÍNH THUEÁ GIAÙ TRÒ GIA TAÊNG • PHÖÔNG PHAÙP KHAÁU TRÖØ: • A. ÑOÁI TÖÔÏNG AÙP DUÏNG: Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ và đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế.
 13. PHÖÔNG PHAÙP KHAÁU TRÖØ • B. XAÙC ÑÒNH THUEÁ GTGT PHAÛI NOÄP: Thueá GTGT ñaàu ra – Thueá GTGT ñaàu vaøo ñöôïc khaáu tröø • B.1. THUEÁ GTGT ÑAÀU RA: x • Giaù tính thueá cuûa haøng hoùa Thueá suaát thueá GTGT cuûa • dòch vuï chòu thueá baùn ra haøng hoùa, dòch vuï baùn ra • - Ñoái vôùi haøng hoùa, dòch vuï do cô sôû saûn xuaát kinh doanh baùn ra giaù tính thueá GTGT laø giaù baùn chöa coù thueá GTGT. • Ví duï: Taïi 1 coâng ty thöông maïi baùn 1 quaït ñieän vôùi giaù chöa thueá GTGT 300.000 ñ, thueá suaát thueá GTGT quaït ñieän laø 10%. • Thueá GTGT ñaàu ra = 300.000 ñ x 10% = 30.000 ñ.
 14. GIAÙ TÍNH THUEÁ GTGT • - Ñoái vôùi haøng hoaù chòu thueá TTÑB ôû khaâu saûn xuaát trong nöôùc vaø dòch vuï chòu thueá TTÑB ôû khaâu kinh doanh trong nöôùc thì giaù tính thueá GTGT laø giaù baùn bao goàm caû thueá TTÑB nhöng chöa bao goàm thueá GTGT. • - Ñoái vôùi haøng hoùa baùn theo phöông thöùc traû goùp, traû chaäm, thì giaù tính thueá ñöôïc tính theo giaù baùn cuûa saûn phaåm baùn traû moät laàn chöa bao goàm thueá GTGT khoâng bao goàm laõi traû goùp, laõi traû chaäm. • Ví duï: Doanh nghieäp baùn tuû laïnh theo hai phöông thöùc: neáu thanh toaùn ngay thì baùn vôùi giaù 8 trñ/tuû laïnh, neáu traû chaäm trong voøng 6 thaùng thì baùn vôùi giaù 8,24 trñ. Trong thaùng DN baùn ñöôïc 4 tuû laïnh
 15. GIAÙ TÍNH THUEÁ GTGT • - Ñoái vôùi haøng hoùa, dòch vuï duøng trao ñoåi, tieâu duøng noäi boä, bieáu, taëng, traû thay löông thì giaù tính thueá cuûa nhöõng haøng hoùa, dòch vuï naøy ñöôïc tính theo giaù tính thueá cuûa haøng hoùa, dòch vuï cuøng loaïi hoaëc töông ñöông taïi thôøi ñieåm phaùt sinh hoaït ñoäng naøy. • Ví duï: Doanh nghieäp may maëc A duøng 500 boä quaàn aùo ñeå trao ñoåi vôùi cô sôû B ñeå laáy vaûi, trong khi ñoù giaù baùn chöa thueá giaù trò gia taêng cuûa moät boä quaàn aùo cuøng loaïi laø 190.000 ñ/boä, thueá suaát thueá GTGT laø 10%. Xaùc ñònh thueá ñaàu ra. • Thueá GTGT ñaàu ra cuûa 500 boä quaàn aùo
 16. GIAÙ TÍNH THUEÁ GTGT •- Ñoái vôùi haøng hoùa, dòch vuï coù chöùng töø thanh toaùn ñöôïc cho pheùp ghi giaù thanh toaùn laø giaù ñaõ coù thueá giaù trò gia taêng thì giaù chöa coù thueá giaù trò gia taêng ñöôïc xaùc ñònh: • = ( Giaù thanh toaùn ) / ( 1 + thueá suaát )
 17. THUEÁ GTGT ÑAÀU VAØO Thuế GTGT đầu vào được xác định căn cứ: -Tổng số thuế GTGT ghi trên hoá đơn GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào trong nước. + Rieâng caùc yeáu toá ñaàu vaøo mua trong nöôùc coù c h ö ù n g t ö ø t h a n h t o a ù n la ø g ia ù ñ a õ c o ù t h u e á GTGT thì soá thueá ñaàu vaøo phaûi ñöôïc xaùc ñònh baèng coâng thöùc sau: •= [ g ia ù t h a n h t o a ù n / ( 1 + Th u e á s ua á t)] x thue á s u a á t -Tổng số thuế GTGT ghi trên chứng từ nộp thuế của hàng hoá nhập khẩu hoặc chứng từ
 18. THUEÁ GTGT ÑAÀU VAØO ÑÖÔÏC KHAÁU TRÖØ - Thueá GTGT cuûa haøng hoùa, dòch vuï mua vaøo d u ø n g c h o s a û n x u a á t , k in h doanh haøng hoùa, dòch vuï chòu t h u e á GTGT thì ñöôïc khaáu tröø toaøn boä. • - Thueá GTGT ñaàu vaøo cuûa haøng haøng hoùa, dòch vuï mua vaøo d u ø n g ñ o à n g t h ô ø i cho saûn xuaát, kinh doanh haøng hoùa, dòch vuï chòu thueá GTGT vaø khoâng chòu thueá GTGT thì chæ ñöôïc khaáu tröø soá thueá GTGT ñaàu vaøo cuûa haøng hoùa, dòch vuï duøng cho saûn xuaát, kinh doanh haøng hoùa, dòch vuï chòu thueá GTGT. Cô sôû kinh doanh p h a û i h a ïc h t o a ù n rie â n g t h u e á
 19. THUEÁ GTGT ÑAÀU VAØO ÑÖÔÏC KHAÁU TRÖØ • Ví duï: Trong kyø tính thueá taïi moät ngaân haøng coù tình hình sau: • - Toång soá tieàn laõi thu ñöôïc töø hoaït ñoäng cho vay voán laø 3.200 trñ. • - Doanh soá caùc hoaït ñoäng dòch vuï khaùc thuoäc dieän chòu thueá GTGT(cung öùng caùc dòch vuï thanh toaùn, laøm ñaïi lyù ) 800 trñ ( giaù chöa bao goàm thueá GTGT ). • - Coù moät soá dòch vuï mua vaøo duøng chung cho caùc hoaït ñoäng treân, coù hoùa ñôn GTGT vôùi giaù mua chöa thueá GTGT: 500 trñ, thueá suaát 10%. • Yeâu caàu: xaùc ñònh thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø. • Thueá GTGT ñaàu vaøo duøng chung cho caùc hoaït ñoäng: • = 500trñx10% = 50trñ • Thueá GTGT ñaàu vaøo ñöôïc khaáu tröø:
 20. THUEÁ GTGT ÑAÀU VAØO ÑÖÔÏC KHAÁU TRÖØ Löu yù ñaëc bieät: -Rieâng thueá GTGT ñaàu vaøo cuûa TSCÑ ñoàng thôøi duøng cho saûn xuaát, kinh doanh haøng hoùa, dòch vuï chòu thueá GTGT vaø haøng hoùa, dòch vuï khoâng chòu thueá GTGT thì vaãn ñöôïc khaáu tröø toaøn boä thueá GTGT ñaàu vaøo cuûa nhöõng TSCÑ naøy. - TSCÑ laø oâtoâ chôû ngöôøi töø 9 choã ngoài trôû xuoáng (tröø oâtoâ söû duïng vaän chuyeån haøng hoùa, haønh khaùch, kinh doanh du lòch, khaùch saïn) coù giaù trò vöôït treân 1,6 tyû ñoàng thì soá thueá GTGT ñaàu vaøo töông öùng vôùi phaàn giaù trò vöôït treân 1,6 tyû ñoàng seõ khoâng ñöôïc khaáu tröø. - Thueá GTGT ñaàu vaøo cuûa haøng hoùa,

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản