intTypePromotion=1

Bài giảng Kiểm toán 1: Hệ thống kiểm soát nội bộ - Trần Thị Vinh

Chia sẻ: Binh Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
83
lượt xem
7
download

Bài giảng Kiểm toán 1: Hệ thống kiểm soát nội bộ - Trần Thị Vinh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kiểm toán 1: Hệ thống kiểm soát nội bộ" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa KSNB và hạn chế tiềm tàng, các bộ phận hợp thành của hệ thống kiểm soát nội bộ; mục đích và trình tự tìm hiểu KSNB của kiểm toán viên. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán 1: Hệ thống kiểm soát nội bộ - Trần Thị Vinh

2016<br /> <br /> HỆ THỐNG<br /> Kiểm soát nội bộ<br /> <br /> MỤC TIÊU HỌC TẬP<br /> Sau khi nghiên cứu xong chương này, người học có thể:<br />  Trình bày được định nghĩa kiểm soát nội bộ<br />  Giải thích các hạn chế tiềm tàng của hệ<br /> thống kiểm soát nội bộ<br />  Trình bày các bộ phận hợp thành của hệ<br /> thống kiểm soát nội bộ<br /> <br />  Giải thích được mục đích nghiên cứu<br /> hệ thống KSNB của kiểm toán viên<br />  Trình bày trình tự nghiên cứu hệ<br /> thống KSNB trong kiểm toán BCTC<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> 1. Định nghĩa<br /> KSNB và hạn chế<br /> tiềm tàng<br /> <br /> Chương 3<br /> <br /> 2. Các bộ phận hợp<br /> thành của hệ thống<br /> kiểm soát nội bộ<br /> <br /> 3.Mục đích và trình<br /> tự tìm hiểu KSNB<br /> của kiểm toán viên<br /> <br /> HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2016<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> 2. Các bộ phận hợp<br /> thành của hệ thống<br /> kiểm soát nội bộ<br /> <br /> 1. Định nghĩa<br /> KSNB và hạn chế<br /> tiềm tàng<br /> <br /> Chương 3<br /> <br /> 3.Mục đích và trình<br /> tự tìm hiểu KSNB<br /> của kiểm toán viên<br /> <br /> HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ<br /> <br /> Rủi ro quản lý là gì?<br /> Rủi ro<br /> quản lý<br /> <br /> Ví dụ rủi ro của doanh nghiệp<br /> • Làm ăn thua lỗ<br /> • Tài sản bị tham ô<br /> • Báo cáo tài chính không trung<br /> thực<br /> • Báo cáo nội bộ không trung thực<br /> • Vi phạm pháp luật<br /> • Không tuân thủ các quy định<br /> <br /> Sự phát triển của một khái niệm<br /> 1900 - 1970<br /> <br /> Phát triển nhận<br /> thức về KSNB<br /> <br /> 1970 - 1992<br /> <br /> Hình thành<br /> các khuôn khổ<br /> về KSNB<br /> <br /> KSNB như một công cụ của<br /> kiểm toán để đánh giá rủi ro<br /> và điều chỉnh thủ tục kiểm<br /> toán<br /> <br /> 1992 - nay<br /> <br /> Vai trò tăng<br /> lên của KSNB<br /> KSNB mở rộng<br /> thành một công<br /> cụ quản lý và<br /> quản trị rủi ro<br /> của tổ chức<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2016<br /> <br /> Rủi ro quản lý là gì?<br /> Rủi ro<br /> quản lý<br /> <br /> CHÍNH SÁCH<br /> TIÊU CHUẨN<br /> THỦ TỤC<br /> <br /> Định nghĩa KIỂM SOÁT NỘI BỘ<br /> Hội<br /> đồng<br /> quản trị<br /> Người<br /> quản<br /> lý<br /> CON NGƯỜI<br /> <br /> Hiệu lực,<br /> hiệu quả<br /> hoạt động<br /> <br /> QUÁ<br /> TRÌNH<br /> <br /> Độ tin<br /> cậy<br /> thông tin<br /> <br /> Kiểm<br /> soát nội<br /> bộ<br /> <br /> Các<br /> nhân<br /> viên<br /> <br /> Tuân thủ<br /> pháp luật<br /> và các<br /> quy định<br /> <br /> BẢO<br /> ĐẢM<br /> HỢP<br /> LÝ<br /> <br /> MỤC TIÊU<br /> <br /> 8<br /> <br /> NOÄI DUNG<br /> <br />  Khái niệm<br />  Cơ cấu hệ thống<br /> KSNB<br />  Tìm hiểu và đánh<br /> giá KSNB<br /> <br /> 3<br /> <br /> 2016<br /> <br /> CƠ CẤU KIỂM SOÁT NỘI BỘ<br /> 5. Giám sát<br /> 3. Các hoạt động<br /> kiểm soát<br /> 4. Thông<br /> tin và<br /> truyền<br /> thông<br /> <br /> 2. Đánh giá rủi ro<br /> <br /> 1. Môi trường kiểm soát<br /> 10<br /> <br /> CƠ CẤU KIỂM SOÁT NỘI BỘ<br /> <br /> 1. Môi trường kiểm soát<br /> 11<br /> <br /> MÔI TRƯỜNG KIỂM SOÁT<br /> Các nhân tố tạo lập bầu không khí chung về kiểm<br /> soát trong toàn đơn vị, phản ảnh các quan điểm<br /> nhận thức của nhà quản lý.<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2016<br /> <br /> MÔI TRƯỜNG KIỂM SOÁT<br /> <br /> Môi<br /> trường<br /> kiểm<br /> soát<br /> <br /> Quy định<br /> <br /> Ý thức<br /> <br /> Các hoạt<br /> động<br /> kiểm<br /> soát<br /> <br /> 13<br /> <br /> CÁC NHÂN TỐ<br /> 1<br /> <br /> Tính trung thực và các giá trị đạo đức<br /> <br /> 2<br /> <br /> Đảm bảo về năng lực<br /> <br /> 3<br /> <br /> Triết lý quản lý và phong cách điều hành<br /> <br /> 4<br /> <br /> Hội đồng quản trị và Ủy ban Kiểm toán<br /> <br /> 5<br /> <br /> Cơ cấu tổ chức<br /> <br /> 6<br /> <br /> Phân định quyền hạn và trách nhiệm<br /> <br /> 7<br /> <br /> Chính sách nhân sự<br /> 14<br /> <br /> CƠ CẤU KIỂM SOÁT NỘI BỘ<br /> 5. Giám sát<br /> <br /> 3. Các hoạt động<br /> kiểm soát<br /> <br /> 4. Thông<br /> tin và<br /> truyền<br /> thông<br /> <br /> 2. Đánh giá rủi ro<br /> <br /> 1. Môi trường kiểm soát<br /> 15<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2