intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bài giảng Kiểm toán thực hành - Chương 1: Tổng quan về đơn vị hành chính sự nghiệp

Chia sẻ: Binh Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

177
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kiểm toán thực hành - Chương 1: Tổng quan về đơn vị hành chính sự nghiệp" trình bày khái niệm, đặc điểm đơn vị hành chính sự nghiệp; phân loại cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp; nhiệm vụ kế toán; tổ chức công tác kế toán;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán thực hành - Chương 1: Tổng quan về đơn vị hành chính sự nghiệp

09/09/2016<br /> <br /> Chương 1<br /> <br /> TỔNG QUAN VỀ ĐƠN VỊ<br /> HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP<br /> <br /> 1<br /> 1<br /> <br /> MỤC TIÊU<br />  Giải thích được sự khác biệt giữa cơ quan hành<br /> chính và đơn vị sự nghiệp.<br />  Nêu được nội dung công việc của từng phần<br /> hành kế toán.<br />  Trình bày công tác tổ chức bộ máy kế toán và<br /> phân chia nhiệm vụ cụ thể cho từng phần hành<br /> kế toán theo nội dung công tác kế toán<br />  Phân biệt được cơ chế quản lý tài chính giữa cơ<br /> quan hành chính và đơn vị sự nghiệp.<br /> 2<br /> 2<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> Khái niệm, đặc điểm đơn vị hành chính sự nghiệp<br /> Phân loại cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp<br /> Nhiệm vụ kế toán<br /> Tổ chức công tác kế toán<br /> Nội dung công việc kế toán<br /> Quy chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính<br /> <br /> 3<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1<br /> <br /> 09/09/2016<br /> <br /> KHÁI NIỆM<br /> Cơ quan hành chính<br /> • Là cơ quan công quyền trong bộ máy Nhà<br /> nước hoạt động nhằm duy trì quyền lực của bộ<br /> máy nhà nước từ Trung ương đến địa phương<br /> <br /> Đơn vị sự nghiệp<br /> • Là những tổ chức được thành lập để thực hiện<br /> các hoạt động sự nghiệp nhằm duy trì và đảm<br /> bảo sự hoạt động bình thường của xã hội,<br /> mang tính chất phục vụ là chủ yếu, không vì<br /> mục tiêu lợi nhuận<br /> 4<br /> 4<br /> <br /> Phân biệt CQHC và ĐVSN<br /> Cơ quan hành chính<br /> <br /> Đơn vị sự nghiệp<br /> <br /> • Cơ quan hành chính nhà<br /> nước là một bộ phận của<br /> bộ máy Nhà nước<br /> • Chức năng quản lý Nhà<br /> nước đối với ngành, quản<br /> lý Nhà nước các dịch vụ<br /> công thuộc ngành, lĩnh<br /> vực<br /> • Thực hiện đại diện chủ sở<br /> hữu phần vốn của Nhà<br /> nước tại doanh nghiệp có<br /> vốn của Nhà nước<br /> <br /> • Đơn vị sự nghiệp là những<br /> đơn vị trực thuộc cơ quan<br /> hành chính Nhà nước, do<br /> cơ quan hành chính nhà<br /> nước có thẩm quyền<br /> thành lập<br /> • Không có chức năng quản<br /> lý nhà nước.<br /> • Thực hiện hoạt động sự<br /> nghiệp, cung cấp dịch vụ<br /> công cho xã hội<br /> 5<br /> 5<br /> <br /> ĐẶC ĐIỂM<br /> Hoạt động được trang trải từ nguồn kinh<br /> phí ngân sách nhà nước cấp hoặc cấp<br /> trên cấp và từ các nguồn kinh phí khác<br /> do nhà nước quy định nhằm thực hiện<br /> nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao.<br /> Hằng năm lập dự toán chi tiêu và<br /> phải tuân thủ theo dự toán đã được<br /> giao.<br /> Khi kết thúc năm ngân sách đơn<br /> vị phải lập báo cáo quyết toán<br /> 6<br /> 6<br /> <br /> 2<br /> <br /> 09/09/2016<br /> <br /> PHÂN LOẠI<br /> Cơ quan hành chính<br /> <br /> Đơn vị sự nghiệp<br /> <br /> Chính phủ<br /> <br /> Ví trí<br /> <br /> Các Bộ, cơ quan ngang Bộ<br /> <br /> Lĩnh vực hoạt động<br /> <br /> UBND các cấp<br /> <br /> Khả năng thu phí<br /> <br /> Các cơ quan chuyên môn<br /> của UBND các cấp<br /> <br /> Mức tự đảm bảo chi<br /> <br /> 7<br /> 7<br /> <br /> Nhiệm vụ kế toán đơn vị HCSN<br />  Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán<br />  Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính,<br /> các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra<br /> việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình<br /> thành tài sản;<br />  Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu,<br /> đề xuất các giải pháp<br />  Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy<br /> định của pháp luật.<br /> 8<br /> 8<br /> <br /> Tổ chức công tác kế toán<br /> Tổ chức<br /> bộ máy<br /> kế toán<br /> Tổ chức<br /> công tác<br /> kế toán<br /> 9<br /> 9<br /> <br /> 3<br /> <br /> 09/09/2016<br /> <br /> Tổ chức bộ máy kế toán<br /> <br /> Đơn vị dự toán cấp I<br /> <br /> Đơn vị dự toán cấp II<br /> <br /> Đơn vị dự toán cấp III<br /> 10<br /> 10<br /> <br /> Tổ chức bộ máy kế toán<br />  Tổ chức theo hệ<br /> thống dọc, tương<br /> ứng với từng cấp<br /> ngân sách<br /> <br /> TỔNG CỤC THUẾ<br /> <br />  Tổ chức theo đơn<br /> vị dự toán các cấp<br /> <br /> CỤC THUẾ<br /> <br /> CHI CỤC THUẾ<br /> 11<br /> 11<br /> <br /> Tổ chức bộTrưởng phòng kế toán tại đơn vị<br /> máy kế toán<br /> <br /> Kế toán<br /> vốn<br /> bằng<br /> tiền<br /> <br /> Kế toán<br /> vật tư TSCĐ XDCB<br /> <br /> Kế toán<br /> nguồn<br /> kinh phí,<br /> vốn, quỹ<br /> <br /> Kế toán<br /> hoạt động<br /> sản xuất<br /> kinh doanh<br /> dịch vụ<br /> <br /> Kế toán<br /> tổng<br /> hợp,<br /> BCTC<br /> <br /> Bộ phận<br /> kế toán<br /> thanh<br /> toán<br /> <br /> Kế toán các<br /> khoản thu chi và chênh<br /> lệch thu chi<br /> các hoạt<br /> động<br /> <br /> Các nhân viên kế toán ở các bộ phận trực thuộc<br /> <br /> 12<br /> 12<br /> <br /> 4<br /> <br /> 09/09/2016<br /> <br /> Tổ chức công tác kế toán<br /> Thường<br /> xuyên<br /> <br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> Hệ thống chứng từ kế toán<br /> Hệ thống tài khoản kế toán<br /> Hình thức sổ kế toán<br /> Hệ thống BCTC<br /> <br /> Định kỳ<br /> <br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> Tổ chức kiểm kê tài sản<br /> Tổ chức kiểm tra tài chính – kế toán<br /> Công khai tài chính<br /> Bảo quản – lưu trữ tài liệu<br /> Tiêu huỷ tài liệu<br /> Khôi phục tài liệu<br /> 13<br /> 13<br /> <br /> Hệ thống chứng từ kế toán<br /> <br /> Chứng từ bắt buộc<br /> <br /> Chứng từ hướng dẫn<br /> <br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> Phiếu thu<br /> Phiếu chi<br /> Biên lai thu tiền<br /> Giấy thanh toán tạm ứng<br /> Giấy rút dự toán ngân<br /> sách<br /> • ….<br /> <br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> Bảng chấm công<br /> Phiếu nhập kho<br /> Phiếu xuất kho<br /> Bảng tính phân bổ và<br /> khấu hao TSCĐ<br /> • Biên bản kiểm kê TSCĐ<br /> • ….<br /> 14<br /> 14<br /> <br /> Hệ thống tài khoản kế toán<br />  Loại 1: Tiền và vật tư<br />  Loại 2: Tài sản cố định<br />  Loại 3: Thanh toán<br />  Loại 4: Nguồn kinh phí<br />  Loại 5: Các khoản thu<br />  Loại 6: Các khoản chi<br />  Loại 0: Tài khoản ngoài bảng<br /> 15<br /> 15<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2