intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kiểm toán (Vũ Hữu Đức) - Chương 6 Hoàn thành kiểm toán

Chia sẻ: Fvdx Fvdx | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

71
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 6 Hoàn thành kiểm toán nhằm giúp sinh viên hiểu các bước chuẩn bị hoàn thành công việc kiểm toán, giải thích các nội dung báo cáo kiểm toán và các ý kiến của kiểm toán viên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán (Vũ Hữu Đức) - Chương 6 Hoàn thành kiểm toán

  1. 28/10/2011 Muïc ñích LOGO Naém ñöôïc caùc böôùc chuaån bò hoaøn thaønh coâng vieäc kieåm toaùn Hoaøn thaønh Giaûi thích ñöôïc noäi dung baùo caùo kieåm toaùn kieåm toaùn vaø caùc yù kieán cuûa kieåm toaùn vieân Vuõ Höõu Ñöùc Vuõ Höõu Ñöùc 2 Noäi dung LOGO ÑAÙNH GIAÙ KEÁT QUAÛ LOGO °AÙp duïng thuû tuïc phaân tích Chuaån bò hoaøn thaønh kieåm toaùn °Ñaùnh giaù söï ñaày ñuû cuûa baèng chöùng °Ñaùnh giaù keát quaû °Ñaùnh giaù toång hôïp sai soùt Baùo caùo kieåm toaùn °Raø soaùt laïi hoà sô kieåm toaùn °Khaùi nieäm vaø vai troø °Yeâu caàu cung caáp thö giaûi trình °Caùc yeáu toá cuûa baùo caùo °Kieåm tra caùc coâng boá treân Baûng thuyeát °Caùc loaïi yù kieán minh °Xem xeùt caùc thoâng tin ñính keøm vôùi baùo caùo taøi chính Vuõ Höõu Ñöùc 3 Vuõ Höõu Ñöùc 4 1
  2. 28/10/2011 Ñaùnh giaù toång hôïp sai soùt LOGO KEÁT QUAÛ KIEÅM TRA TOAØN BOÄ BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH BAÛNG TOÅNG HÔÏP SAI LEÄCH CHƯA ÑIEÀU CHÆNH (A) Xaùc ñònh toång sai soùt chöa ñieàu chænh Aûnh höôûng ñeán So saùnh vôùi möùc troïng yeáu cuûa toaøn boä baùo caùo Sai leäch Lôïi nhuaän tröôùc thueá taøi chính Phaùt hieän Löïa choïn caùch giaûi quyeát thích hôïp cho moãi tình 90 Möùc troïng Döï phoøng Nôï phaûi thu döôùi möùc huoáng yeáu toång Voán hoùa Taøi saûn coá ñònh 240 theå: 1400 330 Möùc troïng yeáu khoaûn Döï kieán muïc: 700 240 Tính giaù Haøng toàn kho 300 Xaùc nhaän Nôï phaûi thu 540 TOÅNG HÔÏP 870 Vuõ Höõu Ñöùc 5 Tình huoáng A LOGO KEÁT QUAÛ KIEÅM TRA TOAØN BOÄ BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH Sai leäch chöa ñieàu chænh nhoû hôn nhieàu so vôùi möùc troïng yeáu BAÛNG TOÅNG HÔÏP SAI LEÄCH CHƯA ÑIEÀU CHÆNH (B) Aûnh höôûng ñeán Sai leäch Lôïi nhuaän tröôùc thueá Phaùt hieän Döï phoøng Nôï phaûi thu döôùi möùc 90 Möùc troïng yeáu toång Voán hoùa Taøi saûn coá ñònh 900 theå: 1400 990 Möùc troïng yeáu khoaûn Döï kieán muïc: 700 240 Tính giaù Haøng toàn kho 300 Xaùc nhaän Nôï phaûi thu 540 TOÅNG HÔÏP 1530 Vuõ Höõu Ñöùc 7 2
  3. 28/10/2011 Tình huoáng B LOGO KEÁT QUAÛ KIEÅM TRA TOAØN BOÄ BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH Sai leäch chöa ñieàu chænh lôùn hôn möùc troïng yeáu BAÛNG TOÅNG HÔÏP SAI LEÄCH CHƯA ÑIEÀU CHÆNH (C) Aûnh höôûng ñeán Sai leäch Lôïi nhuaän tröôùc thueá Phaùt hieän Döï phoøng Nôï phaûi thu döôùi möùc 50 Möùc troïng yeáu toång Voán hoùa Taøi saûn coá ñònh 750 theå: 1400 800 Möùc troïng yeáu khoaûn Döï kieán muïc: 700 140 Tính giaù Haøng toàn kho 300 Xaùc nhaän Nôï phaûi thu 440 TOÅNG HÔÏP 1240 Vuõ Höõu Ñöùc 9 Tình huoáng C Sai leäch chöa ñieàu chænh nhoû hôn nhieàu so vôùi möùc troïng yeáu, nhöng LOGO KEÁT QUAÛ KIEÅM TRA TOAØN BOÄ BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH coù khoaûn muïc sai leäch troïng yeáu BAÛNG TOÅNG HÔÏP SAI LEÄCH CHƯA ÑIEÀU CHÆNH (D) Aûnh höôûng ñeán Sai leäch Lôïi nhuaän tröôùc thueá Phaùt hieän Döï phoøng Nôï phaûi thu döôùi möùc 250 Möùc troïng yeáu toång Voán hoùa Taøi saûn coá ñònh 550 theå: 1400 800 Möùc troïng yeáu khoaûn Döï kieán muïc: 700 250 Tính giaù Haøng toàn kho 300 Xaùc nhaän Nôï phaûi thu 550 TOÅNG HÔÏP 1350 Vuõ Höõu Ñöùc 11 3
  4. 28/10/2011 Tình huoáng D BAÙO CAÙO KIEÅM TOAÙN LOGO LOGO Sai leäch chöa ñieàu chænh xaáp xæ gaàn baèng vôùi möùc troïng yeáu 1. Vai troø cuûa Baùo caùo kieåm toaùn Keát tinh keát quaû coâng vieäc kieåm toaùn Gaén vôùi traùch nhieäm kieåm toaùn vieân Giaûi thích roõ cho ngöôøi söû duïng 2. Chuaån hoùa baùo caùo kieåm toaùn Noäi dung YÙ kieán Vuõ Höõu Ñöùc 13 Vuõ Höõu Ñöùc 14 CAÙC YEÁU TOÁ CUÛA BAÙO CAÙO KIEÅM TOAÙN LOGO LOGO CAÙC LOAÏI YÙ KIEÁN TREÂN BAÙO CAÙO KIEÅM TOAÙN Teân vaø ñòa chæ CTKT Soá hieäu BCKT • Ñoái töôïng kieåm toaùn Chaáp nhaän toaøn phaàn Tieâu ñeà BCKT • Traùch nhieäm ngöôøi quaûn Ngöôøi nhaän BCKT • Khoâng coù ñoaïn nhaán maïnh lyù vaø kieåm toaùn vieân •Chuaån möïc kieåm toaùn • Coù ñoaïn nhaán maïnh Ñoaïn môû ñaàu •Baûo ñaûm hôïp lyù Chaáp nhaän töøng phaàn •Coâng vieäc vaø thuû tuïc ñaõ thöïc hieän Kieåm tra treân cô sôû choïn maãu • Tuøy thuoäc vaøo Phaïm vi vaø Ñaùnh giaù vieäc tuaân thuû caên cöù thöïc hieän Ñaùnh giaù caùc öôùc tình vaø xeùt ñoaùn • Ngoaïi tröø Ñaùnh giaù vieäc trình baøy toaøn boä •Cô sôû hôïp lyù Khoâng chaáp nhaän YÙù kieán cuûa kieåm toaùn vieân Töø choái nhaän xeùt Ñòa ñieåm vaø thôøi gian laäp BCKT Chöõ kyù vaø ñoùng daáu Vuõ Höõu Ñöùc 15 Vuõ Höõu Ñöùc 16 4
  5. 28/10/2011 LOGO LOGO CHAÁP NHAÄN TOAØN PHAÀN KHOÂNG COÙ ÑOAÏN NHAÁN MAÏNH CHAÁP NHAÄN TOAØN PHAÀN KHOÂNG COÙ ÑOAÏN NHAÁN MAÏNH "Theo yù kieán cuûa chuùng toâi, baùo caùo taøi chính ñaõ phaûn aùnh trung Baùo caùo Taøi chính khoâng coù sai leäch troïng yeáu thöïc vaø hôïp lyù treân caùc khía caïnh Baùo caùo taøi chính coù sai leäch troïng yeáu nhöng ñaõ troïng yeáu tình hình taøi chính cuûa ñaõ ñieàu chænh coâng ty ABC taïi ngaøy 31/12/X, cuõng Caùc thay ñoåi chính saùch keá toaùn ñaõ ñöôïc khai baùo nhö keát quaû kinh doanh vaø caùc ñaày ñuû. luoàng löu chuyeån tieàn teä trong naêm taøi chính keát thuùc taïi ngaøy 31/12/X, phuø hôïp vôùi chuaån möïc vaø cheá ñoä keá toaùn Vieät Nam hieän haønh vaø caùc quy ñònh phaùp lyù coù lieân quan./. Vuõ Höõu Ñöùc 17 Vuõ Höõu Ñöùc 18 LOGO LOGO CHAÁP NHAÄN TOAØN PHAÀN COÙ ÑOAÏN NHAÁN MAÏNH CHAÁP NHAÄN TOAØN PHAÀN COÙ ÑOAÏN NHAÁN MAÏNH Khi muoán löu yù ngöôøi ñoïc BCTC veà moät vaán ñeà khoâng aûnh höôûng ñeán yù kieán cuûa KTV: "Theo yù kieán cuûa chuùng toâi, baùo caùo taøi chính ñaõ phaûn aùnh trung thöïc vaø hôïp lyù treân caùc khía caïnh troïng yeáu …….. phuø Thoâng tin ñính keøm vôùi BCTC khoâng nhaát quaùn vôùi hôïp vôùi chuaån möïc vaø cheá ñoä keá toaùn Vieät Nam hieän haønh BCTC vaø caùc quy ñònh phaùp lyù coù lieân quan. Giaû thieát tính hoaït ñoäng lieân tuïc coù theå bò vi phaïm ÔÛ ñaây chuùng toâi khoâng phuû nhaän yù kieán chaáp nhaän toaøn phaàn nhö treân, maø chæ muoán löu yù ngöôøi ñoïc baùo caùo taøi chính ñeán ñieåm X trong phaàn thuyeát minh baùo caùo taøi chính: khoaûn loã thuaàn cuûa ñôn vò laø ZZZ trong naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 20X0 vaø taïi ngaøy naøy, khoaûn nôï ngaén haïn cuûa ñôn vò vöôït quaù toång taøi saûn laø ZZZ. Nhöõng ñieàu kieän naøy, cuøng vôùi nhöõng vaán ñeà khaùc ñöôïc neâu trong ñieåm X trong phaàn thuyeát minh, chæ ra söï toàn taïi cuûa yeáu toá khoâng chaéc chaén troïng yeáu coù theå gaây ra söï nghi ngôø ñaùng keå veà khaû naêng hoaït ñoäng lieân tuïc cuûa ñôn vò". Vuõ Höõu Ñöùc 19 Vuõ Höõu Ñöùc 20 5
  6. 28/10/2011 LOGO LOGO CHAÁP NHAÄN TÖØNG PHAÀN, DAÏNG TUØY THUOÄC VAØO CHAÁP NHAÄN TÖØNG PHAÀN, DAÏNG TUØY THUOÄC VAØO Khi toàn taïi moät tình huoáng chöa roõ raøng, phuï thuoäc vaøo moät söï kieän trong töông lai naèm ngoaøi "Theo yù kieán cuûa chuùng toâi, baùo caùo taøi khaû naêng kieåm soaùt cuûa KTV vaø ñôn vò. chính ñaõ phaûn aùnh trung thöïc vaø hôïp lyù treân caùc khía caïnh troïng yeáu …. phuø hôïp vôùi chuaån möïc vaø cheá ñoä keá toaùn Vieät Nam hieän haønh vaø caùc quy ñònh phaùp lyù coù lieân quan, tuøy thuoäc vaøo: - Khoaûn doanh thu XX VNÑ ñöôïc chaáp nhaän; - Khoaûn chi XY VNÑ ñöôïc Hoäi ñoàng quaûn trò thoâng qua. Vuõ Höõu Ñöùc 21 Vuõ Höõu Ñöùc 22 CHAÁP NHAÄN TÖØNG PHAÀN, DAÏNG NGOAÏI TRÖØ DO GIÔÙI HAÏN LOGO CHAÁP NHAÄN TÖØNG PHAÀN, DAÏNG NGOAÏI TRÖØ DO GIÔÙI HAÏN LOGO PHAÏM VI KIEÅM TOAÙN PHAÏM VI KIEÅM TOAÙN Chuùng toâi ñaõ khoâng theå tham gia kieåm keâ haøng toàn Giôùi haïn phaïm vi kieåm toaùn khi kieåm toaùn vieân khoâng kho vaøo ngaøy 31/12/X, vì taïi thôøi ñieåm ñoù chuùng toâi chöa ñöôïc boå nhieäm laøm kieåm toaùn. Vôùi nhöõng taøi thöïc hieän ñöôïc caùc thuû tuïc kieåm toaùn caàn thieát maø lieäu hieän coù ôû ñôn vò, chuùng toâi cuõng khoâng theå kieåm khoâng coù thuû tuïc thay theá phuø hôïp. tra ñöôïc tính ñuùng ñaén cuûa soá löôïng haøng toàn kho taïi Vaán ñeà giôùi haïn phaïm vi chöa aûnh höôûng ñeán tôûng thôøi ñieåm treân baèng caùc thuû tuïc kieåm toaùn khaùc. theå cuûa BCTC. Theo yù kieán chuùng toâi, ngoaïi tröø nhöõng aûnh höôûng ñeán baùo caùo taøi chính vì lyù do neâu treân, baùo caùo taøi chính ñaõ phaûn aùnh trung thöïc vaø hôïp lyù treân caùc khía caïnh troïng yeáu ... phuø hôïp vôùi chuaån möïc vaø cheá ñoä keá toaùn Vieät Nam hieän haønh vaø caùc quy ñònh phaùp lyù coù lieân quan. Vuõ Höõu Ñöùc 23 Vuõ Höõu Ñöùc 24 6
  7. 28/10/2011 CHAÁP NHAÄN TÖØNG PHAÀN, DAÏNG NGOAÏI TRÖØ DO KHOÂNG LOGO CHAÁP NHAÄN TÖØNG PHAÀN, DAÏNG NGOAÏI TRÖØ DO KHOÂNG NHAÁT LOGO NHAÁT TRÍ VÔÙI GIAÙM ÑOÁC TRÍ VÔÙI GIAÙM ÑOÁC Khi khoâng nhaát trí vôùi Giaùm ñoác daãn ñeán caùc sai leäch troïng yeáu treân BCTC "... Nhö ñaõ neâu trong phaàn thuyeát minh X cuûa baùo Tuy nhieân, sai leäch chöa aûnh höôûng ñeán toång theå caùo taøi chính, ñôn vò ñaõ khoâng tính khaáu hao BCTC TSCÑ, trong khi TSCÑ naøy ñaõ thöïc söï ñöôïc söû duïng treân 6 thaùng, vôùi möùc khaáu hao ñaùng leõ phaûi tính laø XXX VNÑ. Do vaäy, chi phí kinh doanh ñaõ bò thieáu vaø giaù trò thuaàn cuûa TSCÑ ñaõ cao hôn thöïc teá vôùi giaù trò töông ñöông XXX VNÑ, laøm cho laõi taêng giaû taïo XXX VNÑ. Theo yù kieán cuûa chuùng toâi, ngoaïi tröø aûnh höôûng (neáu coù) ñeán baùo caùo taøi chính cuûa söï kieän treân, baùo caùo taøi chính ñaõ phaûn aùnh trung thöïc vaø hôïp lyù treân caùc khía caïnh troïng yeáu..." Vuõ Höõu Ñöùc 25 Vuõ Höõu Ñöùc 26 TÖØ CHOÁI ÑÖA RA YÙ KIEÁN LOGO LOGO TÖØ CHOÁI ÑÖA RA YÙ KIEÁN Giôùi haïn veà phaïm vi kieåm toaùn ñaõ aûnh höôûng Do nhöõng haïn cheá töø phía ñôn vò ñeán toång theå, khieán cho KTV khoâng ñuû baèng maø chuùng toâi ñaõ khoâng theå kieåm chöùng ñöa ra yù kieán veà BCTC nhö laø moät toång tra ñöôïc toaøn boä doanh thu, cuõng theå. khoâng nhaän ñöôïc ñuû caùc baûn xaùc KHOÂNG CHAÁP NHAÄN nhaän nôï phaûi thu töø khaùch haøng, Khi khoâng nhaát trí vôùi Giaùm ñoác maø vaán ñeà naøy vaø vì tính troïng yeáu cuûa caùc söï kieän ñaõ aûnh höôûng ñeán toång theå BCTC, khieán cho naøy, chuùng toâi khoâng theå ñöa ra yù BCTC khoâng coøn trung thöïc vaø hôïp lyù nöõa. kieán cuûa mình veà baùo caùo taøi chính cuûa ñôn vò. Vuõ Höõu Ñöùc 27 Vuõ Höõu Ñöùc 28 7
  8. 28/10/2011 KHOÂNG CHAÁP NHAÄN LOGO Troïng yeáu nhöng Troïng yeáu ñeán Khoâng chöa aûnh höôûng Tình huoáng möùc aûnh höôûng troïng yeáu ñeán toång theå toång theå BCTC BCTC Trong baùo caùo taøi chính, giaù trò TSCÑ laø XXX VNÑ; khoaûn vay coâng ty B laø XY VNÑ ñaõ khoâng phaûn Tình huoáng chöa roõ raøng aùnh trong soå keá toaùn vaø khoâng coù chöùng töø keá toaùn xaùc minh... Giôùi haïn veà phaïm vi Theo yù kieán cuûa chuùng toâi, vì aûnh höôûng troïng yeáu cuûa nhöõng vaán ñeà noùi treân, baùo caùo taøi chính ñaõ phaûn aùnh khoâng trung thöïc vaø khoâng Khoâng nhaát trí vôùi hôïp lyù treân caùc khía caïnh troïng yeáu tình hình taøi GÑ chính cuûa coâng ty ABC taïi ngaøy 31/12/X, cuõng Thay ñoåi chính saùch nhö keát quaû kinh doanh vaø caùc luoàng löu chuyeån keá toaùn, ñaõ khai baùo tieàn teä trong naêm taøi chính keát thuùc taïi ngaøy ñaày ñuû 31/12/X, khoâng phuø hôïp vôùi chuaån möïc vaø cheá Thoâng tin ñính keøm ñoä keá toaùn Vieät Nam hieän haønh vaø caùc quy ñònh khoâng nhaát quaùn vôùi BCTC phaùp lyù coù lieân quan. Vuõ Höõu Ñöùc 29 8
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2