intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

MẪU BIỂU: TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:1

1.579
lượt xem
124
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu biểu: tài sản cố định', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU BIỂU: TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

  1. SOÅ THEO DOÕI TAØI SAÛN COÁ ÑÒNH Ñeán 31/9/2004 Nhaø cöûa, Maùy moùc PTvaän taûi, Caây laâu STT CHÆ TIEÂU vaät kieán thieát bò duïng cuï quaûn naêm Khaùc Toång truùc lyù I Nguyeân giaù TSCÑ 1 Soá dö ñaàu kyø #REF! #REF! #REF! 2 Soá taêng trong kyø 0 trng ñoù: - Mua saém môùi 0 - Xaây döïngmôùi 0 3 Soá giaûm trong kyø 0 trong ñoù: - Thanh lyù 0 - Nhöông baùn 0 4 Soá dö cuoái kyø 0 #REF! #REF! 0 0 #REF! Trong ñoù: - Chöa söû duïng heát 0 - Ñaõ khaáu hao heát 0 - Chôø thanh lyù 0 II Giaù trò ñaõ hao moøn 0 Ñaàu kyø 59,609,055 36,734,555 96,343,610 Taêng trong kyø #REF! #REF! #REF! Giaûm trong kyø 0 0 Soá dö cuoái kyø #REF! #REF! #REF! III Giaù trò coøn laïi 0 0 Ñaàu kyø 0 #REF! #REF! 0 0 #REF! Cuoái kyø 0 #REF! #REF! 0 0 #REF! Tp HCM, ngaøy 08 thaùng 10 naêm 2002 Laäp bieåu Keá toaùn tröôûng GIAÙM ÑOÁC
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2