intTypePromotion=1

Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 9 - ĐH Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Ye Ye | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
46
lượt xem
5
download

Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 9 - ĐH Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kinh doanh điện tử - Chương 9: Xã hội thông tin. Nội dung chính trong chương này gồm có: Thay đổi trong môi trường lao động, thay đổi cơ cấu tổ chức và công việc, người lao động trí thức, đo lường hiệu quả vốn trí tuệ. Mời tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 9 - ĐH Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

6/20/2016<br /> <br /> XÃ HỘI THÔNG TIN<br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> MỤC TIÊU<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> • Thay đổi trong môi trường lao động<br /> • Thay đổi cơ cấu tổ chức và công việc<br /> • Người lao động trí thức<br /> • Đo lường hiệu quả vốn trí tuệ<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 1<br /> <br /> 6/20/2016<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> THAY ĐỔI<br /> TRONG MÔI TRƢỜNG LAO ĐỘNG<br /> Biến động thị<br /> trường<br /> <br /> Tiến bộ công<br /> nghệ<br /> <br /> Biến đổi xã hội<br /> <br /> Thay đổi đối với<br /> doanh nghiệp<br /> và thị trường<br /> <br /> Tìm kiếm các phương thức làm việc<br /> & cấu trúc tổ chức mới<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> THAY ĐỔI<br /> TRONG MÔI TRƢỜNG LAO ĐỘNG<br /> Biến động thị<br /> trường<br /> <br /> • Toàn cầu hóa thị trường<br /> • Cơ cấu kinh tế thay đổi<br /> • Tính năng động / biến động<br /> • Tính phức tạp / trung gian<br /> <br /> Tiến bộ công<br /> nghệ<br /> <br /> • Giảm chi phí<br /> • Mạng toàn cầu<br /> • Không giới hạn<br /> • Số hóa chuỗi giá trị<br /> <br /> Biến đổi xã hội<br /> <br /> • Giá trị thay đổi<br /> • Phong cách sống thay đổi<br /> • Cơ cấu nhân lực thay đổi<br /> • Thái độ thay đổi<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> THAY ĐỔI CƠ CẤU TỔ CHỨC<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 2<br /> <br /> 6/20/2016<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> THAY ĐỔI CƠ CẤU TỔ CHỨC<br /> HỮU HÌNH<br /> <br /> VÔ HÌNH<br /> <br /> Kỹ<br /> năng<br /> <br /> GIÁ TRỊ<br /> <br /> Chi<br /> phí<br /> <br /> Thị<br /> trường<br /> <br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> Chất<br /> lượng<br /> <br /> Hợp tác tự nguyện<br /> Năng lực cốt lõi<br /> Mục tiêu kinh doanh<br /> Công nghệ & truyền thông<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> Giá<br /> thành<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> THAY ĐỔI CƠ CẤU TỔ CHỨC<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> THAY ĐỔI CƠ CẤU TỔ CHỨC<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 3<br /> <br /> 6/20/2016<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> THAY ĐỔI CƠ CẤU TỔ CHỨC<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> THAY ĐỔI<br /> PHƢƠNG THỨC LÀM VIỆC<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> THAY ĐỔI<br /> PHƢƠNG THỨC LÀM VIỆC<br /> <br /> • Năng suất lao động<br /> • Tiềm năng con người<br /> • Tự do sáng tạo<br /> • Động cơ làm việc<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> • Nguy cơ thất bại<br /> • Giảm cơ hội nghề nghiệp<br /> • Mất khả năng kiểm soát<br /> • Ứng xử không công bằng<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 4<br /> <br /> 6/20/2016<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> THAY ĐỔI<br /> PHƢƠNG THỨC LÀM VIỆC<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> TRI THỨC TƢỜNG MINH &<br /> TRI THỨC TIỀM ẨN<br /> Tri thức tường minh<br /> <br /> Tri thức tiềm ẩn<br /> <br /> Hữu hình<br /> <br /> Vô hình<br /> <br /> Ở dạng vật chất<br /> <br /> Ở dạng phi vật chất<br /> <br /> Độc lập với bối cảnh<br /> <br /> Phụ thuộc bối cảnh<br /> <br /> Chia sẻ dễ dàng<br /> <br /> Chia sẻ qua học tập<br /> <br /> Có thể lặp lại<br /> <br /> Không nhân rộng<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> TRI THỨC BÊN TRONG VÀ TRÍ<br /> THỨC BÊN NGOÀI<br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> • Tri thức bên trong?<br /> –…<br /> –…<br /> –…<br /> <br /> • Tri thức bên ngoài?<br /> –…<br /> –…<br /> –…<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2