intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kinh tế vi mô: Độ co giãn của cung và cầu - Đặng Văn Thanh

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

353
lượt xem
52
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kinh tế vi mô: Độ co giãn của cung và cầu thảo luận các vấn đề về độ co giãn của cầu theo giá; độ co giãn chéo của cầu; độ co giãn của cầu theo thu nhập; độ co giãn của cung (theo giá) và gánh nặng của thuế, lợi ích của trợ cấp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế vi mô: Độ co giãn của cung và cầu - Đặng Văn Thanh

  1. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi giaûng 6 ÑOÄ CO GIAÕN CUÛA CUNG VAØ CAÀU 10/17/2012 Đặng Văn Thanh 1 CAÙC NOÄI DUNG CHÍNH  Ñoä co giaõn cuûa caàu theo giaù  Ñoä co giaõn cheùo cuûa caàu  Ñoä co giaõn cuûa caàu theo thu nhaäp  Ñoäï co giaõn cuûa cung (theo giaù)  Gaùnh naëng cuûa thueá, lôïi ích cuûa trôï caáp 10/17/2012 Đặng Văn Thanh 2 Ñaëng Vaên Thanh 17.10.2012 1
  2. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi giaûng 6 Ñoä co giaõn cuûa caàu  Khaùi nieäm: Ñoä co giaõn cuûa caàu theo bieán soá x laø % thay ñoåi cuûa löôïng caàu khi bieán soá x thay ñoåi 1%.  Coâng thöùc tính: Ex = %DQD/ %Dx 10/17/2012 Đặng Văn Thanh 3 Ñoä co giaõn cuûa caàu theo giaù  Khaùi nieäm: Laø phaàn traêm thay ñoåi trong löôïng caàu cuûa moät haøng hoùa hoaëc dòch vuï khi giaù cuûa noù thay ñoåi 1%.  Coâng thöùc tính: EP  (%DQ)/(%DP) DQ/Q DQ P EP   * DP/P DP Q 10/17/2012 Đặng Văn Thanh 4 Ñaëng Vaên Thanh 17.10.2012 2
  3. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi giaûng 6 Ñoä co giaõn cuûa caàu theo giaù  Nhaän xeùt 1) Do moái quan heä giöõa P vaø Q laø nghòch bieán neân EP < 0. 2) EP khoâng coù ñôn vò tính 10/17/2012 Đặng Văn Thanh 5 Ñoä co giaõn cuûa caàu theo giaù  Caùc tröôøng hôïp co giaõn cuûa caàu theo giaù  Neáu EP 1: phaàn traêm thay ñoåi cuûa löôïng caàu lôùn hôn phaàn traêm thay ñoåi cuûa giaù. Caàu co giaõn nhieàu, khaùch haøng phaûn öùng maïnh.  Neáu EP >- 1 hay /Ep/
  4. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi giaûng 6 Ñoä co giaõn cuûa caàu theo giaù P EP  -  4 Khi di chuyeån xuoáng Ep < -1 döôùi ñöôøng caàu, ñoä co giaõn caøng giaûm. Ep = -1 2 Ep > -1 Ep = 0 4 8 Q 10/17/2012 Đặng Văn Thanh 7 Ñoä co giaõn cuûa caàu theo giaù P P Caàu co giaõn hoaøn toaøn Caàu hoaøn toaøn khoâng co giaõn P* D EP  0 EP  -  Q Q Q 10/17/2012 Đặng Văn Thanh 8 Ñaëng Vaên Thanh 17.10.2012 4
  5. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi giaûng 6 Ñoä co giaõn cuûa caàu theo giaù  Nhöõng nhaân toá chính aûnh höôûng ñeán ñoä co giaõn cuûa caàu theo giaù  Tính chaát cuûa haøng hoaù.  Tính thay theá cuûa haøng hoaù.  Möùc chi tieâu cuûa maët haøng trong toång möùc chi tieâu  Tính thôøi gian 10/17/2012 Đặng Văn Thanh 9 Ñoä co giaõn cuûa caàu theo giaù  Moái quan heä giöõa doanh thu (chi tieâu) vaø giaù baùn phuï thuoäc vaøo Ep  EP-1: TR ñoàng bieán vôùi P (nghòch bieán vôùi Q)  Taïi möùc giaù vaø löôïng baùn coù EP= -1 TR theá naøo? 10/17/2012 Đặng Văn Thanh 10 Ñaëng Vaên Thanh 17.10.2012 5
  6. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi giaûng 6 Ñoä co giaõn cheùo cuûa caàu  Ñoä co giaõn cheùo giöõa hai maët haøng X vaø Y laø phaàn traêm thay ñoåi cuûa löôïng caàu maët haøng X khi giaù maët haøng Y thay ñoåi 1%. E XY  (%DQX )/(%DPY ) DQ X /Q X DQ X PY E XY   * DPY /PY DPY Q X 10/17/2012 Đặng Văn Thanh 11 Ñoä co giaõn cheùo cuûa caàu  EXY = 0 : X vaø Y laø hai maët haøng khoâng lieân quan  EXY < 0 : X vaø Y laø hai maët haøng boå sung  EXY > 0 : X vaø Y laø hai maët haøng thay theá Quan heä giöõa hai doanh nghieäp laø gì? 10/17/2012 Đặng Văn Thanh 12 Ñaëng Vaên Thanh 17.10.2012 6
  7. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi giaûng 6 Ñoä co giaõn cuûa caàu theo thu nhaäp  Ñoä co giaõn cuûa caàu theo thu nhaäp laø phaàn traêm thay ñoåi cuûa löôïng caàu khi thu nhaäp thay ñoåi 1%. E I  (%DQ)/(%DI ) DQ/Q DQ I EI   * DI/I DI Q 10/17/2012 Đặng Văn Thanh 13 Ñoä co giaõn cuûa caàu theo thu nhaäp  EI < 0: haøng caáp thaáp  EI > 0: haøng thoâng thöôøng  EI 1: haøng cao caáp 10/17/2012 Đặng Văn Thanh 14 Ñaëng Vaên Thanh 17.10.2012 7
  8. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi giaûng 6 Ñoä co giaõn cuûa cung  Ñoä co giaõn cuûa cung (theo giaù) laø phaàn traêm thay ñoåi cuûa löôïng cung khi giaù thay ñoåi 1%.  Ñoä co giaõn cuûa cung coù daáu döông do giaù vaø löôïng cung quan heä ñoàng bieán ES  (%DQ)/(%DP) DQ/Q DQ P ES   * DP/P DP Q 10/17/2012 Đặng Văn Thanh 15 Ñoä co giaõn cuûa cung  ES>1: cung co giaõn nhieàu  ES
  9. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi giaûng 6 Taùc ñoäng cuûa thueá giaùn thu P S1 * Saûn löôïng giaûm S * Giaù caàu (giaù ngöôøi PD1 mua phaûi traû) taêng P * Giaù cung (giaù ngöôøi 0 t baùn nhaän ñöôïc sau PS1 khi ñaõ noäp thueá) giaûm D Q Q1 Q0 10/17/2012 Đặng Văn Thanh 17 Ai chòu thueá nhieàu hôn tuyø thuoäc vaøo ñoä co giaõn cuûa cung vaø caàu P D P S PD1 S t PD1 P0 P0 PS 1 D t Caàu co giaõn ít Cung co giaõn ít hôn cung, ngöôøi hôn caàu, nhaø PS 1 tieâu duøng chòu saûn xuaát chòu thueá nhieàu hôn thueá nhieàu hôn Q1 Q0 Q Q1 Q0 Q 10/17/2012 Đặng Văn Thanh 18 Ñaëng Vaên Thanh 17.10.2012 9
  10. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi giaûng 6 Trôï caáp Gioáng nhö thueá, lôïi ích cuûa trôï caáp ñöôïc phaân chia cho caû ngöôøi mua vaø ngöôøi baùn, tuøy thuoäc vaøo ñoä co giaõn cuûa cung vaø caàu. P * Saûn löôïng taêng S * Giaù caàu (giaù ngöôøi mua phaûi traû) giaûm PS 1 S1 s * Giaù cung (giaù ngöôøi P0 baùn nhaän ñöôïc sau khi PD1 ñaõ nhaän trôï caáp) taêng D Q Q0 Q1 10/17/2012 Đặng Văn Thanh 19 Ñaëng Vaên Thanh 17.10.2012 10
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=353

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2