intTypePromotion=1

Bài giảng Kỹ năng giao tiếp - ThS. Nguyễn Quang Huy

Chia sẻ: Ngoc Khanh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:65

0
338
lượt xem
88
download

Bài giảng Kỹ năng giao tiếp - ThS. Nguyễn Quang Huy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khái niệm giao tiếp, nguyên nhân giao tiếp kém hiệu quả, kỹ năng giao tiếp hiệu quả là những nội dung chính trong bài giảng "Kỹ năng giao tiếp". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kỹ năng giao tiếp - ThS. Nguyễn Quang Huy

 1. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THÁI BÌNH Bài Giảng KỸ NĂNG GIAO TIẾP Ths. Nguyễn Quang Huy
 2. QUY ƯỚC LỚP HỌC
 3. Tiên học lễ Hậu học văn
 4. Thành công Thay ®æ i hµnh vi HỌC  HiỆU  Thay ®æ i s uy ng hÜ QuẢ Th¶o  luËn Hái Nh×n Ng he
 5. CHU TRÌNH HỌC TRẢI NGHIỆM Trải nghiệm Áp dụng Phân tích Rút ra bài học
 6. Kỹ năng giao tiếp  Khái niệm giao tiếp  Nguyên nhân giao tiếp kém hiệu quả  Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
 7. Kỹ năng giao tiếp  Khái niệm giao tiếp  Nguyên nhân giao tiếp kém hiệu quả  Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
 8. Khái niệm giao tiếp  Là một quá trình  Quan trọng với mỗi cá nhân, nhóm, xã hội  Bao gồm tạo ra và hồi đáp lại thông điệp  Thích nghi với con người và môi trường
 9. KHÁI NIỆM GIAO TIẾP Giao  tiếp  là  quá  trình  tiếp  xúc  giữa  con  người  với  con  người  nhằm  mục  đích  trao  đổi  thông  tin,  nhận  thức,  xú c  cam  ̉ anh  ̉ hưởng  và   tá c  đông  ̣ qua  lai  ̣ vớ i  nhau Xác lập, vận hành Hiện thực hoá các quan hệ xã hội
 10. 5 bé phËn hîp thµnh nĂng lùc ho¹t ®éng nghÒ nghiÖp 1. C¸c kü năng: Thµnh th¹o, tinh th«ng. 2. Tri thøc: Sù hiÓu biÕt qua tr­êng líp, qua thùc tÕ. 3. Kinh nghiÖm: Sù tõng tr¶i cuéc ®êi. Häc hái qua sai lÇm vµ thµnh c«ng. 4. Giao tiÕp: Kh¶ năng x· héi, m¹ng l­íi x· héi, ¶nh h­ëng x· héi. 5. Đ¹o ®øc nghÒ nghiÖp: Tr¸ch nhiÖm, hµnh ®éng ®óng.
 11. CÁC LOẠI GIAO TIẾP * Căn cứ vào phương tiện gt  Giao tiếp bằng ngôn ngữ - Giao tiếp bằng tín hiệu phi ngôn ngữ  Giao tiếp vật chất
 12. * Căn cứ vào khoảng cách Giao tiếp trực tiếp gián tiếp Giao tiếp  GT trung  gian
 13. * Căn cứ vào quy cách giao tiếp Giao tiếp chính thức Giao tiếp không chính thức
 14. * Theo định hướng với số đông người GT định hướng XH Giao tiếp GT định hướng cá nhân
 15. * Theo đối tượng giao tiếp Giao tiếp cá nhân – cá nhân Giao tiếp GT nhóm
 16. Bản chất của giao tiếp Bản chất của giao tiếp là quá trình nhận thức Tự nhận biết  Không tự nhận biết  được mình được mình Người khác nhận biết  II I được  KHU VỰC  KHU VỰC  TỰ DO HoẶC  MỞ MÙ III IV Người khác không nhận  KHU VỰC  KHU VỰC  biết được  BÍ MẬT KHÔNG  NHẬN BIÊT
 17. Chức năng giao  Chức tiếp năng thông tin Chức Chức năng năng phối hợp cảm hoạt xúc động CHỨC NĂNG  GIAO TIẾP Chức năng nhận Chức năng thức và điều chỉnh đánh giá hành vi lẫn nhau
 18. Quá trình giao tiếp Gửi Nhận Mã hoá Giải mã Ý tưởng Hiểu Hồi đáp Người gửi Người nhận
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2