intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Lập trình và thiết kế web bằng ngôn ngữ ASP: Phần 4 - GV. Dương Khai Phong

Chia sẻ: Fczxxv Fczxxv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

133
lượt xem
33
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Lập trình và thiết kế web bằng ngôn ngữ ASP: Phần 4 Kết nối database trong ASP.Net nhằm trình bày về kiến trúc ADO.Net, cơ bản kết nối database trong ASP.Net, các đối tượng liên quan đến database, các control trình bày dữ liệu (data control).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập trình và thiết kế web bằng ngôn ngữ ASP: Phần 4 - GV. Dương Khai Phong

 1. Lý thuyết: 45 tiết Thực hành: 30 tiết • GVHD: Dương Khai Phong • Email: khaiphong@gmail.com • Website: http://sites.google.com/site/khaiphong
 2. 1/ Giới thiệu tổng quan Web 2/ HTML và JavaScript 3/ Các đối tượng trong ASP.Net 4/ ADO.Net (kết nối cơ sở dữ liệu) 5/ Triển khai ứng dụng Web + Ôn tập
 3. PHẦN 4:
 4. 1. Giới thiệu. 2. Kiến trúc ADO.Net 3. Cơ bản kết nối database trong ASP.Net 4. Các đối tượng liên quan đến database. 5. Các control trình bày dữ liệu (data control)
 5.  ADO.Net (ActiveX Data Object): là một tập các lớp nằm trong bộ thư viện lớp cơ sở của .NET Framework cung cấp khả năng làm việc với dữ liệu được lưu trữ trong bộ nhớ như một CSDL thu nhỏ gọi là “dataset” làm tăng tốc độ tính toán, xử lý tính toán và hạn chế sử dụng tài nguyên trên Database Server.  ADO.Net cung cấp khả năng xử lý dữ liệu chuẩn XML (dữ liệu dạng XML có thể trao đổi giữa bất kỳ hệ thống nào  ứng dụng có nhiều khả năng làm việc với những ứng dụng khác).
 6. Tầng chứa các đối tượng như bản sao thu nhỏ của CSDL. Tầng chứa các đối tượng làm việc trực tiếp với các hệ quản trị CSDL bên dưới. Các hệ QT CSDL: • Access • SQL • Oracle, ..
 7.  Các bước cơ bản thực hiện với CSDL:  Bước 1: Tạo kết nối.  Bước 2: Tạo điều khiển truy vấn SQL  Bước 3: Mở kết nối dữ liệu  Bước 4: Thực thi truy vấn SQL  Bước 5: Đóng kết nối  Bước 6: In kết quả
 8.  Ví dụ cơ bản thực hiện kết nối với CSDL Access: Yêu cầu:  Tạo một CSDL Access 2003: database.mdb Thiết kế Dữ liệu  Tạo project website gồm: Copy tập tin CSDL Access vào đúng thư mục chứa Project
 9.  Ví dụ cơ bản thực hiện kết nối với CSDL Access: Giao diện: Label (ID: data_src): Hiển thị đường dẫn tới Database.mdb Label (ID: con_open): hiển thị thông báo kết nối CSDL thành công Thẻ (ID: content): hiển thị kết quả của việc truy vấn CSDL Label (ID: con_close): hiển thị thông báo đóng kết nối CSDL thành công
 10.  Ví dụ cơ bản thực hiện kết nối với CSDL Access: Viết code cho sự kiện Page_Load trong trang default.aspx.cs: Bước 1: Tạo kết nối CSDL string strConnection = "Provider=Microsoft.Jet.OleDb.4.0;"; strConnection += @"Data Source=" + MapPath("Database.mdb"); data_src.Text = strConnection; string strResultsHolder = ""; OleDbConnection objConnection = new OleDbConnection (strConnection); Bước 2: Tạo điều khiển truy vấn SQL string strSQL = "SELECT MaKH,Hoten FROM Khachhang"; OleDbCommand objCommand = new OleDbCommand (strSQL, objConnection); OleDbDataReader objDataReader = null; Lưu ý: cần sử dụng thư viện: System.Data.OleDb;
 11.  Ví dụ cơ bản thực hiện kết nối với CSDL Access: Viết code cho sự kiện Page_Load trong trang default.aspx.cs: Bước 3+4+5+6: try { // Bước 3: Mở kết nối dữ liệu objConnection.Open(); con_open.Text = "Connection opened successfully."; // Bước 4: Thực thi truy vấn SQL objDataReader = objCommand.ExecuteReader(); while (objDataReader.Read() == true) { // Đọc dữ liệu trong CSDL strResultsHolder += objDataReader["MaKH"]+ " ";; strResultsHolder += objDataReader["Hoten"]+ ""; } // Bước 5: Đóng kết nối objDataReader.Close(); objConnection.Close(); con_close.Text = "Connection closed."; // Bước 6: In kết quả Content.InnerHtml = strResultsHolder; } catch (Exception ex) { con_open.Text = "Connection failed to open successfully."; con_close.Text = e.ToString(); }
 12.  Ví dụ cơ bản thực hiện kết nối với CSDL SQL: Yêu cầu:  Tạo một CSDL SQL 2008: database.mdf Bước 1: RClick App_Data Bước 2: chọn Add New Item
 13.  Ví dụ cơ bản thực hiện kết nối với CSDL SQL: Yêu cầu:  Tạo một CSDL SQL 2008: database.mdf Bước 1: RClick App_Data Bước 2: chọn Add New Item Bước 3: Tạo quan hệ cho CSDL: DClick tên CSDL
 14.  Ví dụ cơ bản thực hiện kết nối với CSDL SQL: Yêu cầu:  Tạo một CSDL SQL 2008: database.mdf Bước 1: RClick App_Data Bước 2: chọn Add New Item Bước 3: Tạo quan hệ cho CSDL: DClick tên CSDL Thiết kế
 15.  Ví dụ cơ bản thực hiện kết nối với CSDL SQL: Viết code cho sự kiện Page_Load trong trang default.aspx.cs:
 16.  Các bước cơ bản thực hiện với CSDL: Access: OleDbConnection  Bước 1: Tạo kết nối. SQL: SqlConnection  Bước 2: Tạo điều khiển truy vấn SQL Access: OleDbCommand SQL: SqlCommand  Bước 3: Mở kết nối dữ liệu Dùng phương thức Open()  Bước 4: Thực thi truy vấn SQL Access: ExecuteReader()  Bước 5: Đóng kết nối SQL: ExecuteScalar()  Bước 6: In kết quả Dùng phương thức Close()
 17. a) Đối tượng kết nối CSDL Connection:  Đối tượng sử dụng:  Access: OleDbConnection  SQL: SqlConnection  Thuộc tính và phương thức : SqlConnection  Thuộc tính Tên Chức năng ConnectionString Gắn driver (chuỗi kết nối) kết nối đến CSDL Ví dụ: string driver="server=localhost; UID=sa; PWD=; database=name_database"; sqlcon=new Sqlconnection(); sqlcon.ConnectionString=driver;
 18. a) Đối tượng kết nối CSDL Connection: SqlConnection  Thuộc tính Tên Chức năng State Trạng thái kết nối đến CSDL Database Chứa đựng tên CSDL Server Tên máy chứa CSDL  Phương thức Open() Mở kết nối đến CSDL Close() Đóng kết nối tới CSDL ChangeDatabase(“Ne Thay đổi CSDL (ít dùng) w_Database_name”) CreateCommand() Trả về đối tượng SqlCommand
 19. b) Đối tượng điều khiển thực thi truy vấn SQL:  Đối tượng sử dụng:  Access: OleDbCommand  SQL: SqlCommand  Thuộc tính và phương thức : SqlCommand  Thuộc tính Tên Chức năng Connection Gắn driver (chuỗi kết nối) kết nối đến CSDL CommandType Xác định kiểu thực thi truy vấn (câu lệnh, procedure,..) CommandText Câu lệnh truy vấn
 20. b) Đối tượng điều khiển thực thi truy vấn SQL: SqlCommand  Phương thức Tên Chức năng ExecuteReader() Phương thức dùng chỉ đọc CSDL ExecuteNonQuery() Dùng thực thi các T-SQL: Insert, Update, Delete, … ExecuteScalar Thực thi truy vấn mà kết quả trả về chỉ có 1 dòng 1 cột.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2