intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Nguyên lý kế toán (2012) - Chương 4: Tính giá các đối tượng kế toán

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

91
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 4: Tính giá các đối tượng kế toán trình bày khái niệm và ý nghĩa của phương pháp tính giá, nguyên tắc tính giá một số đối tượng kế toán chủ yếu. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý kế toán (2012) - Chương 4: Tính giá các đối tượng kế toán

  1. 06/05/2012 CHƯƠNG 4 CHƯƠNG 4 TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN Mục tiêu chương 4: 4.1 KHÁI NIỆM ☺Khái niệm và ý nghĩa của phương pháp tính giá. Tính giá là một phương pháp kế toán ☺Nguyên tắc tính giá một số đối nhằm biểu hiện các đối tượng kế toán tượng kế toán chủ yếu bằng tiền theo những nguyên tắc và * Tài sản cố định. yêu cầu nhất định. * Hàng tồn kho. * Các loại chứng khoán. * Ngoại tệ. CHƯƠNG 4 CHƯƠNG 4 TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN 4.2 Ý NGHĨA CỦA PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ 4.3 NGUYÊN TẮC TÍNH GIÁ - Về mặt hạch toán: phản ánh và xác định những chỉ tiêu tổng hợp phục vụ cho công tác quản lý sản 4.3.1 Quy trình thực hiện nguyên tắc tính xuất kinh doanh và quản lý tài chính. giá - Về mặt quản lý nội bộ: những căn cứ hoặc Bước 1: Xác định đối tượng tính giá những chỉ tiêu để thực hiện hạch toán nội bộ, đánh Bước 2: Xác định chi phí cấu thành của giá hiệu quả hoạt động ở từng bộ phận hoặc giai đối tượng kế toán đoạn sản xuất cụ thể. - Về mặt quản lý bằng đồng tiền: toàn bộ tài sản, - Gồm: chi phí mua, chi phí chế biến (nếu có) toàn bộ kết quả hoạt động kinh doanh của doanh và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát nghiệp đều được biểu hiện dưới hình thức tiền tệ ð sinh để có được tài sản ở địa điểm và trạng phản ánh, quản lý một cách thường xuyên, nhanh thái hiện tại chóng và có hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp CHƯƠNG 4 CHƯƠNG 4 TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN 4.3.1 Quy trình thực hiện nguyên tắc tính giá (tt) 4.3.2 Vận dụng nguyên tắc tính giá một Bước 3: Tập hợp chi phí theo đối tượng tính giá số đối tượng kế toán chủ yếu: Bước 4: Xác định giá trị thực tế các đối tượng 4.3.2.1 Tài sản cố định tính giá A. Nguyên tắc tính giá tài sản cố định hữu hình: - Giá thực tế (nguyên tắc giá gốc). - Tài sản cố định hữu hình: Là những tài sản -Khi kế toán đã tập hợp chi phí theo từng đối có hình thái vật chất do doanh nghiệp nắm giữ tượng kế toán, lúc hoàn thành hoặc cuối kỳ để sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh phải xác định các khoản làm tăng giảm chi phí, doanh phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ đánh giá chi phí dở dang, … để xác định chính hữu hình. xác giá trị thực tế của đối tượng kế toán. - Nguyên tắc tính giá: TSCĐ hữu hình phải được xác định giá trị ban đầu theo nguyên giá. 1
  2. 06/05/2012 CHƯƠNG 4 CHƯƠNG 4 TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN A. Nguyên tắc tính giá tài sản cố Ví duï: DN mua moät taøi saûn coá ñònh höõu hình định hữu hình: (tt) giaù mua chöa thueá 200tr, thueá GTGT 10% a/ TSCĐ hữu hình mua sắm chöa thanh toaùn tieàn cho ngöôøi baùn. Chi phí Nguyeân giaù = Giaù mua thöïc teá + Caùc khoûan vaän chuyeån chöa thueá 2tr, thueá GTGT 10% thueá (khoâng bao goàm thueá GTGT theo phöông thanh toùan baèng tieàn maët phaùp khaáu tröø) + Chi phí tröôùc khi söû duïng - Caùc khoûan ñöôïc giaûm tröø •Nguyeân giaù TSCÑ = 200tr + 2 tr = 202 tr Chi phí tröôùc khi söû duïng bao goàm: chi phí vaän chuyeån, boác dôõ, laép ñaët, chaïy thöû, caùc khoaûn phí, leä phí phaûi noäp ñöôïc tính vaøo giaù trò TSCÑ …… CHƯƠNG 4 CHƯƠNG 4 TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN A. Nguyên tắc tính giá TSCĐ: (tt) * Trường hợp doanh nghiệp dùng b/ TSCĐ HH tự xây dựng hoặc tự chế sản phẩm do mình sản xuất ra để Nguyên giá = Giá thành thực tế của TSCĐ tự xây chuyển thành TSCĐ: dựng, hoặc tự chế cộng (+) chi phí lắp đặt, chạy thử. Nguyên giá = Chi phí sản xuất sản phẩm đó + các chi phí trực tiếp liên Ví duï: DN tieán haønh xaây döïng cô baûn moät TSCÑ, caùc chi phí phaùt sinh bao goàm: tieàn löông coâng nhaân xaây quan đến việc đưa TSCĐ vào trạng döïng 20tr, chi phí vaät lieäu söû duïng cho xaây döïng 100tr, thái sẵn sàng sử dụng chi phí khaùc phuïc vuï cho coâng trình xaây döïng 10tr Nguyeân giaù = 20tr + 100tr + 10tr = 130tr CHƯƠNG 4 CHƯƠNG 4 TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN A. Nguyên tắc tính giá tài sản cố định hữu A. Nguyên tắc tính giá tài sản cố định hình: (tt) hữu hình: (tt) c/ TSCĐ hữu hình mua dưới hình thức trao đổi d/ TSCĐ hữu hình tăng từ các nguồn c.1/ TSCĐ hữu hình nhận về không tương tự khác (được tài trợ, được biếu tặng,...) Nguyên giá = Giá trị hợp lý của TSCĐ hữu hình nhận về = Giá trị hợp lý của tài sản đem trao Nguyên giá = Giá trị hợp lý ban đầu đổi (sau khi điều chỉnh các khoản tiền hoặc tương Nguyên giá = Giá trị danh nghĩa + các đương tiền trả thêm hoặc thu về). chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài c.2/ TSCĐ hữu hình nhận về tương tự sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng Nguyên giá = Giá trị còn lại của TSCĐ đem trao đổi 2
  3. 06/05/2012 CHƯƠNG 4 CHƯƠNG 4 TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN 4.3.2.1 Tài sản cố định (tt) B. Nguyên tắc tính giá TSCĐ vô B. Nguyên tắc tính giá tài sản cố định vô hình: hình (tt) - Tài sản cố định vô hình: Là tài sản không có hình a. TSCĐ vô hình mua riêng biệt thái vật chất nhưng xác định được giá trị và do doanh nghiệp nắm giữ, sử dụng trong sản xuất, kinh Nguyeân giaù = Giaù mua thöïc teá + Caùc khoûan doanh, cung cấp dịch vụ hoặc cho các đối tượng khác thuê phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô thueá (khoâng bao goàm thueá GTGT theo hình. phöông phaùp khaáu tröø) + Chi phí tröôùc khi - Nguyên tắc tính giá: TSCĐ hữu hình phải được xác söû duïng - Caùc khoûan ñöôïc giaûm tröø định giá trị ban đầu theo nguyên giá (là toàn bộ các chi phí mà DN bỏ ra để có được TSCĐ vô hình tính đến thời điểm đưa TS đó vào sử dụng) CHƯƠNG 4 TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN CHƯƠNG 4 TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN B. Nguyên tắc tính giá TSCĐ vô hình (tt) c. TSCĐ vô hình hình thành từ việc trao B. Nguyên tắc tính giá TSCĐ vô hình (tt) đổi (thanh toán bằng chứng từ liên b. TSCĐ vô hình mua sắm được thanh toán theo quan đến quyền sở hữu vốn của đơn vị) phương thức trả chậm, trả góp Nguyên giá = Là giá trị hợp lý của các Nguyên giá = Giá mua trả tiền ngay tại thời chứng từ được phát hành liên quan đến điểm mua quyền sở hữu vốn của đơn vị * Khoản chênh lệch giữa giá mua trả chậm và giá d. TSCĐ vô hình được Nhà nước cấp mua trả tiền ngay được hạch toán vào chi phí SXKD hoặc được tặng, biếu theo kỳ hạn thanh toán, trừ khi số chênh lệch đó được tính vào nguyên giá TSCĐ vô hình (vốn hóa) Nguyên giá = Giá trị hợp lý ban đầu + theo quy định của chuẩn mực kế toán “Chi phí đi Các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa vay”. tài sản vào sử dụng theo dự tính CHƯƠNG 4 CHƯƠNG 4 TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN B. Nguyên tắc tính giá TSCĐ vô hình 4.3.2.2 Vận dụng nguyên tắc tính giá (tt) (tt) 4.3.2.2 Hàng tồn kho e. Trường hợp quyền sử dụng đất mua * Khái niệm hàng tồn kho : HTK là những cùng với mua nhà cửa, vật kiến trúc trên đất tài sản thì giá trị quyền sử dụng đất phải được xác định riêng biệt và ghi nhận là TSCĐ vô hình - Được giữ để bán trong kỳ sản xuất, kinh f. TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất có doanh bình thường ; thời hạn – Đang trong quá trình sản xuất, kinh doanh Nguyên giá = Giá trị quyền sử dụng đất khi dở dang ; được giao đất = Số tiền phải trả khi nhận – Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ để chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp sử dụng trong quá trình sản xuất kinh doanh từ người khác = Giá trị quyền sử dụng đất hay cung cấp dịch vụ . nhận góp vốn liên doanh. 3
  4. 06/05/2012 CHƯƠNG 4 CHƯƠNG 4 TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN A. Phương pháp tính giá nhập HTK A. Phương pháp tính giá nhập HTK a Giá mua + 1 Chi phí mua b Thuế không được hoàn lại Giá + Chi 2 Chi phí chế biến gốc c Chi phí vận chuyển, bốc xếp phí mua + 3 Chi phí liên quan trực tiếp d Chi phí khác có liên quan - e CKTM, GGHB CHƯƠNG 4 CHƯƠNG 4 TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN A. Phương pháp tính giá nhập HTK A. Phương pháp tính giá nhập HTK a Chi phí nhân công trực tiếp a Chi phí thiết kế SP Chi + phí Chi liên phí ch + quan b Chi phí SX chung cố định biến trực b Chi phí khác ngoài chi phí thu + tiếp mua và chi phí chế biến hàng khác tồn kho c Chi phí SX chung biến đổi CHƯƠNG 4 TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN CHƯƠNG 4 TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN 4.3.2.2 Hàng tồn kho (tt) 4.3.2.2 Hàng tồn kho (tt) B. Phương pháp tính giá xuất HTK B. Phương pháp tính giá xuất HTK a. PP hạch toán và Quản lý HTK a. PP hạch toán và Quản lý HTK - Phương pháp kê khai thường xuyên: - Phương pháp kiểm kê định kỳ: Theo dõi và phản ánh một cách thường Trong kỳ kế toán chỉ theo dõi nghiệp vụ xuyên và liên tục tình hình nhập, xuất, tồn nhập vào, cuối kỳ tiến hành kiểm kê tình kho của nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, hình tồn kho, định giá sau đó mới xác định thành phẩm, hàng hóa trên sổ kế toán sau giá trị hàng đã xuất trong kỳ mỗi lần phát sinh nghiệp vụ nhập hay xuất Trị giá tồn cuối kỳ = Trị giá tồn đầu kỳ + Trị giá xuất trong kỳ= Trị giá tồn đầu kỳ + Trị giá nhập trong kỳ - Trị giá xuất trong kỳ Trị giá nhập trong kỳ - Trị giá tồn cuối kỳ 4
  5. 06/05/2012 CHƯƠNG 4 TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN CHƯƠNG 4 TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN b. Phương pháp tính giá hàng tồn kho (tt) B. Phương pháp tính giá xuất HTK (1) Phương pháp tính theo giá đích danh: được áp dụng đối với doanh nghiệp có ít loại mặt : hàng hoặc b. Phương pháp tính giá hàng tồn kho mặt hàng ổn định và nhận diện được. - Đặc điểm : (1) Phương pháp tính theo giá đích danh + Khi có thể nhận diện được chính xác vật tư của (2) Phương pháp bình quân gia quyền mỗi lần xuất kho và giá của nó khi nhập vào thì ta chỉ việc nhân số lượng xuất với giá của nó để xác định trị (3) Phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO giá xuất kho, sau đó tính trị giá tồn kho _ First In First Out) + Vật liệu xuất ra thuộc lần nhập kho nào thì lấy giá của lần nhập kho đó làm giá xuất kho . (4) Phương phá nhập sau xuất trước (LIFO _ + Phải chỉ ra được vật liệu tồn kho cuối tháng thuộc Last In First Out) lần nhập kho nào để xác định trị giá vật liệu tồn kho cuối tháng và từ đó xác định trị giá vật liệu xuất trong tháng . CHƯƠNG 4 TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN CHƯƠNG 4 TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN (2) Phöông phaùp bình quaân gia quyeàn : Ví duï: DN coù soá dö TK 152 goàm 1.000 kg * Bình quaân gia quyeàn lieân hoaøn : vaät lieäu, ñôn giaù 15.000 ñ/kg. trong kyø coù tình hình xuaát nhaäp vaät lieäu nhö sau: Moãi laàn xuaát phaûi tính laïi ñôn giaù bình quaân ( neáu coù phaùt NHAÄP XUAÁT sinh nhaäp môùi). Trò giaù VL toàn ñaàu kyø + Trò giaù VL nhaäp trong kyø Ngaøy Soá löôïng Ñôn giaù Ngaøy Soá löôïng ÑGBQ = SLVL toàn ñaàu kyø + SLVL nhaäp trong kyø 1 2.000 14.000 Trò giaù VL xuaát trong kyø = Soá löôïng VL xuaát trong kyø x ÑGBQ Ví duï: Trò giaù xuaát theo phöông phaùp BQGQ lieân hoaøn: 9 2.000 16.000 Ngaøy 10: 10 2.700 (1.000 x 15.000) + (2.000 x 14.000) + (2.000 x 16.000) ÑGBQ = 12 1.000 15.500 1.000 + 2.000 + 2.000 15 1.500 = 15.000 ñ. 16 1.300 VL xuaát = 2.700 x 15.000 = 40.500.000ñ. Ngaøy 15: (2.300 x 15.000) + (1.000 x 15.500) CHƯƠNG 4 ÑGBQ = = 15.152ñ 2.300 + 1.000 TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN VL xuaát = 1.500 x 15.152 = 22.728.000 ñ. b. Phương pháp tính giá hàng tồn kho (tt) Ngaøy 16: (3) Phương pháp Nhập trước xuất trước (FIFO) VL xuaát = 1.300 x 15.152 = 19.697.600 ñ. - Phương pháp nhập trước, xuất trước áp dụng Toàn cuoái kyø: 500 x 15.152 = 7.576.000 ñ. dựa trên giả định là hàng tồn kho được mua *. Bình quaân gia quyeàn coá ñònh : trước hoặc sản xuất trước thì được xuất trước, Ví duï: (Ñôn vò tính : 1.000 ñ) và hàng tồn kho còn lại cuối kỳ là hàng tồn kho (1.000 x 15) + (2.000 x 14) + (2.000 x 16) + (1.000 x 15,5) được mua hoặc sản xuất gần thời điểm cuối kỳ. ÑGBQ = 1.000 + 2.000 + 2.000 + 1.000 -Theo phương pháp này thì giá trị hàng xuất kho = 15.083 ñ. được tính theo giá của lô hàng nhập kho ở thời Ngaøy 10: VL xuaát = 2.700 x 15.083 = 40.724.100 ñ. điểm đầu ky, giá trị của hàng tồn kho được tính Ngaøy 15: VL xuaát = 1.500 x 15.083 = 22.624.500 ñ. theo giá của hàng nhập kho ở thời điểm cuối kỳ Ngaøy 16: VL xuaát = 1.300 x 15.083 = 19.607.900 ñ. hoặc gần cuối kỳ còn tồn kho. Toàn cuoái kyø: 500 x 15.083 = 7.541.500 ñ. 5
  6. 06/05/2012 NHAÄP XUAÁT Ngaøy Soá löôïng Ñôn giaù Ngaøy Soá löôïng CHƯƠNG 4 1 2.000 14.000 TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN 9 2.000 16.000 b. Phương pháp tính giá hàng tồn kho (tt) 10 2.700 (4) Phương pháp nhập sau, xuất trước(LIFO): 12 1.000 15.500 - áp dụng dựa trên giả định là hàng tồn kho được mua sau hoặc sản xuất sau thì được xuất trước, và 15 1.500 hàng tồn kho còn lại cuối kỳ là hàng tồn kho được 16 1.300 mua hoặc sản xuất trước đó. - Theo phương pháp này thì giá trị hàng xuất kho Trò giaù xuaát theo phöông phaùp FIFO: được tính theo giá của lô hàng nhập sau hoặc gần Ngaøy 10 :(1.000 x 15.000) + (1.700 x 14.000) = 38.800.000 ñ. sau cùng, giá trị của hàng tồn kho được tính theo Ngaøy 15 : ( 300 x 14.000) + (1.200 x 16.000) = 23.400.000 ñ. giá của hàng nhập kho đầu kỳ hoặc gần đầu kỳ Ngaøy 16 : ( 800 x 16.000) + ( 500 x 15.500) = 20.550.000 ñ. còn tồn kho. Toàn cuoái kyø : 500 x 15.500 = 7.750.000 ñ. NHAÄP XUAÁT Ngaøy Soá löôïng Ñôn giaù Ngaøy Soá löôïng B. Phöông phaùp kieåm keâ ñònh kyø: 1 2.000 14.000 9 2.000 16.000 Aùp duïng thích hôïp ñoái vôùi caùc doanh nghieäp thöông 10 2.700 maïi kinh doanh caùc maët haøng coù giaù trò thaáp, soá löôïng lôùn, nhieàu chuûng loaïi qui caùch, caùc ñôn vò saûn 12 1.000 15.500 xuaát nhoû chæ saûn xuaát vaø tieâu thuï 1 loaïi saûn phaåm. 15 1.500 Phöông phaùp tính : 16 1.300 a.Phöông phaùp FIFO : Ví duï: Trò giaù xuaát theo phöông phaùp LIFO: Theo phöông phaùp naøy soá toàn cuoái thaùng seõ ñöôïc caên Ngaøy 10 : (2.000 x 16.000) + (700 x 14.000) = 41.800.000 ñ. cöù vaøo laàn nhaäp cuoái cuøng cuûa thaùng. Ngaøy 15 : (1.000 x 15.500) + (500 x 14.000) = 22.500.000 ñ. Ví duï: Theo ví duï treân ta coù :(Ñôn vò tính : 1.000 ñ) Ngaøy 16 : ( 800 x 14.000) + (500 x 15.000) = 18.700.000 ñ. Trò giaù xuaát = (1.000 x 15) + [(2.000 x 14) + (2.000 x 16) +(1.000 x 15,5)]-(500 x 15,5) = 82.750.000 ñ. Toàn cuoái kyø : 500 x 15.000 = 7.500.000 ñ. CHƯƠNG 4 CHƯƠNG 4 TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN c.Phöông phaùp bình quaân gia quyeàn : b.Phöông phaùp LIFO : Theo phöông phaùp naøy toàn cuoái thaùng seõ caên Theo phöông phaùp naøy soá toàn cuoái thaùng seõ cöù ñôn giaù bình quaân. ñöôïc tính theo thöù töï vaät tö trong kho coù maët tröôùc Ví duï: Theo ví duï treân ta coù :(Ñôn vò tính : 1.000 nhaát. ñ) Ví duï: Theo ví duï treân ta coù :(Ñôn vò tính : 1.000 ñ) Ñôn giaù bình quaân = 15.083 ñ/kg. Trò giaù xuaát = (1.000 x 15) + [(2.000 x 14) + (2.000 Trò giaù xuaát = (1.000 x 15)+[(2.000 x 14)+ x 16) +(1.000 x 15,5)]-(500 x 15) = 83.000.000 ñ. (2.000 x 16) +(1.000 x 15,5)]-(500 x 15,083) = 82.958.500 ñ. 6
  7. 06/05/2012 CHƯƠNG 4 CHƯƠNG 4 TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN 4.3.2 Vận dụng nguyên tắc tính giá một số d.Phöông phaùp thöïc teá ñích danh : đối tượng kế toán chủ yếu (tt) Ví duï: Giaû söû haøng toàn kho cuoái thaùng ñöôïc xaùc 4.3.2.3 Các loại chứng khoán đầu tư ñònh laø cuûa loâ haøng nhaäp ngaøy 9. - Là hoạt động tài chính dùng vốn để mua chứng khoán Trò giaù xuaát = (1.000 x 15)+[(2.000 x 14)+(2.000 - Nguyên giá = Giá mua + Các chi phí đầu x 16) +(1.000 x 15,5)]-(500 x 16.000) tư (nếu có) 82.500.000 ñ. - Cuối niên độ kế toán, nếu giá trị thuần có thể thực hiện được của các loại chứng khoán < giá ghi sổ kế toán thì các chứng khoán đầu tư phải được đánh giá theo giá trị thuần có thể thực hiện được bằng cách kế toán lập dự phòng giảm giá chứng khoán CHƯƠNG 4 CHƯƠNG 4 TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN 4.3.2 Vận dụng nguyên tắc tính giá một số 4.3.2.4 Ngoại tệ (tt) đối tượng kế toán chủ yếu (tt) 4.3.2.4 Ngoại tệ: - Nguyên tắc ghi sổ kế toán: Là đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ + Bên Có các TK vốn bằng tiền thì kế toán của một doanh nghiệp. phải ghi sổ theo TGTT lúc xuất ngoại tệ. - Nguyên tắc ghi sổ kế toán: + Bên Có TK phải thu, bên Nợ TK + Vật tư, hàng hoá, TSCĐ, doanh thu, chi phí, bên Nợ các TK vốn bằng tiền, bên Nợ các phải trả thì phải ghi sổ theo TGTT lúc khoản phải thu, bên Có các TK phải trả, các ghi sổ kế toán khoản thuế phải nộp khi phát sinh nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ … thì phải ghi sổ theo TGTT lúc phát sinh nghiệp vụ CHƯƠNG 4 CHƯƠNG 4 TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN BÀI TẬP 1 BÀI TẬP 1 (tt) Có tình hình phát sinh các nghiệp vụ kinh tế tại 1 DN (2) Nhập kho vật liệu phụ :800kg, giá 400đ/kg. như sau: Doanh nghiệp chưa trả tiền cho người bán. Số dư đầu tháng 3/2000: (3) DN xuất kho vật liệu chính(X) 11.000kg và Vật liệu chính (X): 10.000kg x 400đ/kg = 4.000.000đ vật liệu chính(Y) 1.200kg dùng để sả xuất sản Vật liệu chính (Y): 2.500kg x 500đ/kg = 1.250.000đ phẩm. Vật liệu phụ (A): 500kg x 300đ/kg = 150.000đ (4) DN xuất kho vật liệu phụ dùng để sản xuất SP Phụ tùng(B): 100kg x 300đ/kg = 300.000đ 600kg, dùng để quản lý tại phân xưởng 400kg. Trong tháng 3/2000 phát sinh các nghiệp vụ sau: (5) DN xuất kho một số phụ tùng dùng cho quản (1) Nhập kho vật liệu chính(X) : 1.800kg, giá 500đ/kg và lý tại phân xưởng 40kg, cho quản lý DN 30kg. 1.200kg vật liệu chính(Y) giá 600đ/kg. Doanh nghiệp đã chi trả cho người bán bằng tiền gửi ngân hàng. YÊU CẦU: Lập định khoản và phản ánh vào các tài khoản tổng hợp và chi tiết. Phýng php Xuất Kho: FIFO 7
  8. 06/05/2012 CHƯƠNG 4 TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ CHƯƠNG 4 TOÁN TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN BÀI TẬP 2: Có BCĐKT 31/12/04 như sau BÀI TẬP 2 (tt) TAØI SAÛN SOÁ TIEÀN NGUOÀN VOÁN SOÁ TIEÀN Trong tháng 01/2005 DN phát sinh các nghiệp vụ 1. Tieàn maët 26.000 1. Phaûi traû cho ngöôøi baùn 12.800 kinh tế sau: 2. TGNH 65.000 2.Caùc khoaûn phaûi noäp NN 9.400 (1) Nhập kho nguyên vật liệu trị giá 13.600.000đ, DN đã trả bằng tiền mặt 9.800.000đ, số còn 3.Phaûi thu khaùch haøng 5.700 3. Phaûi traû CNV 30.000 lại thiếu nợ người bán. 4. Taïm öùng 6.800 4. Phaûi traû, phaûi noäp khaùc 3.400 (2) Vay ngắn hạn để trả nợ người bán 5. Nguyeân vaät lieäu 32.000 5. Nguoàn voán kinh doanh 90.400 12.000.000đ và trả các khoản khác 6. Chi phí SXKD dôû 2.100.000đ. 9.500 6. Quyõ ñaàu tö phaùt trieån 14.000 dang (3) Khách hàng trả nợ cho DN bằng tiền mặt là 7. TSCÑ 48.000 7. Laõi chöa phaân phoái 15.000 5.000.000đ. 8. Kyù quyõ, kyù cöôïc daøi 6.000 8. Quyõ khen thöôûng, phuùc lôïi 24.000 (4) Chi tiền mặt trả lương CNV 15.000.000đ. haïn (5) Rút tiền ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt TOÅNG TAØI SAÛN 199.000 TOÅNG NGUOÀN VOÁN 199.000 50.000.000đ. CHƯƠNG 4 CHƯƠNG 4 TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN BÀI TẬP 2 (tt) BÀI TẬP 2 (tt) (6) Nhập kho một số công cụ trị giá 7.300.000đ chưa trả tiền cho người bán. (12) DN đã chuyển quỹ đầu tư phát triển (7) Nhà nước cấp cho DN 1 TSCĐ hữu hình trị giá 30.000.000đ. để bổ sung nguồn vốn đầu tư XDCB (8) Dùng lãi bổ sung quỹ đầu tư phát triển 5.000.000đ và quỹ 16.000.000đ khen thưởng phúc lợi 8.000.000đ. (9) DN dùng TGNH trả nợ vay ngắn hạn 8.000.000đ và thanh YÊU CẦU: toán các khoản với nhà nước 5.400.000đ. Lập định khoản và phản ánh các (10) Chi tiền mặt tạm ứng cho CNV 14.000.000đ để mua phụ tùng thay thế. nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sơ (11) Báo cáo thanh toán tạm ứng do CNV lập: đồ tài khoản chữ T. + Mua nguyên vật liệu nhập kho: 15.600.000đ + Số còn lại chưa nộp phòng tài vụ. Rút các số dư tài khoản và lập bảng CĐKT ngày 31/01/2005. 8
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2