intTypePromotion=1

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - Nguyễn Kim Nam

Chia sẻ: Xvdxcgv Xvdxcgv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:64

0
247
lượt xem
28
download

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - Nguyễn Kim Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong bài giảng Nguyên lý kế toán Chương 1 Đối tượng, phương pháp và các nguyên tắc kế toán nhằm trình bày về lịch sử của kế toán, các định nghĩa và phân loại kế toán, đối tượng của kế toán, các phương pháp kế toán.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - Nguyễn Kim Nam

 1. NGUYÊN LÝ K TOÁN T ng h p b i Nguy n Kim Nam
 2. 1. Th i lư ng chương trình: 30 ti t 2. Tài li u tham kh o: Giáo trình Nguyên lý k toán, trư ng ðHKT, TP.HCM Bài gi ng Nguyên lý k toán Bài t p Nguyên lý k toán, trư ng ðHKT, TP.HCM 3. Hình th c ki m tra ñánh giá: ði m quá trình và gi a kỳ: 30% ði m cu i kỳ: 70% 4. Hình th c thi: Thi tr c nghi m và t lu n T ng h p b i Nguy n Kim Nam
 3. CHƯƠNG 1 ð I TƯ NG, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN T C K TOÁN T ng h p b i Nguy n Kim Nam
 4. M c tiêu Chương này nh m gi i thi u: • L ch s ra ñ i c a k toán • Các ñ nh nghĩa và phân lo i k toán • ð i tư ng c a k toán • Các phương pháp k toán • Các khái ni m và nguyên t c k toán • Nhi m v c a k toán và ñ o ñ c ngh nghi p T ng h p b i Nguy n Kim Nam
 5. 1.1. L ch s H th ng k toán kép ra ñ i c a k toán H ch toán k toán theo ki u Keá toaùn thöïc söï ra ñôøi vaø phaùt trieån ghi ñơn. khi coù söï hình thaønh cuûa chöõ vieát vaø soá hoïc sô caáp. K toán ra ñ i cách ñây 6000 năm T ng h p b i Nguy n Kim Nam
 6. • Luca Pacioli và tác ph m Summa de Arimethica Geomatria Proportioni et Proportionalità (1494) • S phát tri n c a n n kinh t th k 19 d n ñ n s phát tri n các k thu t k toán tài Luca Paciloi (1445-1510) chính và k toán qu n tr ph c v cho n n kinh t . T ng h p b i Nguy n Kim Nam
 7. 1.2. ð nh nghĩa và phân lok i k toán 1.1.2. Các khái ni m v toán 1.2.1. ð nh nghĩa v k toán 1.2.2. Phân lo i k toán T ng h p b i Nguy n Kim Nam
 8. 1.1.2. Các nh nghĩa v v k k toán 1.2.1. ð khái ni m toán Theo Lu t k toán Vi t Nam: “K toán là vi c thu th p, x lý, ki m tra, phân tích và cung c p thông tin kinh t tài chính dư i hình th c giá tr , hi n v t và th i gian lao ñ ng”. T ng h p b i Nguy n Kim Nam
 9. 1.1.2. ð nh nghĩa veà k toán Ngaøy nay keá toaùn ñöôïc ñònh nghóa nhö laø moät heä thoáng thoâng tin duøng ñeå ño löôøng, xöû lyù vaø truyeàn ñaït nhöõng thoâng tin veà taøi chính cuûa moät ñôn vò kinh teá. H th ng thông tin Các quy t ñ nh Ngư i s d ng ð u tư ch ng khoán thông tin Nh ng thông tin Chính sách thu Nhà ñ u tư ñư c cung c p Phân ph i các ngu n Ch n Tình hình tài chính l c Ban qu n tr K t qu kinh doanh Quan h lao ñ ng (ngư i ch và nhân Khách hàng Dòng ti n viên) Nhân viên Quy t ñ nh tài tr , Chính ph vay mư n. T ng h p b i Nguy n Kim Nam
 10. 1.2.2. Phân lo i k toán 1.2.2.1. Phân lo i theo tính ch t và ñ i tư ng s d ng thông tin 1.2.2.2. Phân lo i theo lĩnh v c ho t ñ ng 1.2.2.3. Phân lo i theo phương pháp ghi nh n T ng h p b i Nguy n Kim Nam
 11. 1.2.2.1. Phân lo i theo tính ch t và ñ i tư ng s d ng thông tin Theo cách phân lo i này k toán ñư c chia làm hai lo i: K toán tài chính K toán qu n tr . T ng h p b i Nguy n Kim Nam
 12. K toán tài chính K toán tài chính là vi c thu th p x lý ki m tra phân tích và cung c p thông tin kinh t -tài chính b ng các báo cáo tài chính cho các ñ i tư ng có nhu c u s d ng thông tin k toán c a ñơn v . T ng h p b i Nguy n Kim Nam
 13. K toán qu n tr K toán qu n tr là vi c thu th p x lý phân tích và cung c p thông tin kinh t tài chính theo yêu c u qu n tr và quy t ñ nh kinh t tài chính trong n i b ñơn v k toán. T ng h p b i Nguy n Kim Nam
 14. Nh ng ñi m gi ng nhau C hai ñ u có liên h v i h th ng thông tin k toán C hai ñ u liên quan ñ n trách nhi m và vi c qu n lý doanh nghi p. K toán tài chính liên quan trách nhi m qu n lý toàn ñơn v , k toán qu n tr liên quan trách nhi m qu n lý t ng b ph n. T ng h p b i Nguy n Kim Nam
 15. Nh ng ñi m khác nhau K toán qu n tr ñư c s d ng cho nhà qu n tr . K toán qu n tr ñ t tr ng tâm cho tương lai. K toán qu n tr c n s li u thích h p và linh ñ ng. K toán qu n tr ít chú tr ng ñ n tính chính xác c a s li u mà chú tr ng ñ thônng tin phi ti n t . T ng h p b i Nguy n Kim Nam
 16. Nh ng ñi m khác nhau K toán qu n tr chú tr ng ñ n t ng b ph n hơn là toàn doanh nghi p K toán qu n tr xu t phát t nhi u ngành khác nhau K toán qu n tr không tuân th các nguyên t c chung c a k toán tài chính nên không có tính pháp l nh như k toán tài chính T ng h p b i Nguy n Kim Nam
 17. 1.2.2.2. Phân lo i theo lĩnh v c ho t ñ ng K toán doanh nghi p K toán công trong các ñơn v hành chính s nghi p T ng h p b i Nguy n Kim Nam
 18. 1.2.2.3. Phân lo i theo phương pháp ghi nh n K toán d a trên cơ s ti n: Là vi c ghi nh n nghi p v d a trên s ti n th c thu hay th c chi K toán d n tích: Là vi c ghi nh n nghi p v không ph thu c vào s ti n trong nghi p v ñã th c thu hay th c chi. T ng h p b i Nguy n Kim Nam
 19. 1.3. ð I TƯ NG NGHIÊN C U C A K TOÁN 1.3.1. Nghi p v kinh t 1.3.2. Thư c ño s d ng trong k toán 1.3.3. ð i tư ng k toán T ng h p b i Nguy n Kim Nam
 20. 1.3.1. Nghi p v kinh t Nh ng ho t ñ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p laøm phaùt sinh caùc söï kieän maø laøm aûnh höôûng ñeán tình hình taøi chính cuûa doanh nghieäp môùi ñöôïc goïi laø nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh. T ng h p b i Nguy n Kim Nam
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2