intTypePromotion=1

Bài giảng: Những nguyện lý cơ bản của chủ nghĩa Mac - Lênin (II)

Chia sẻ: Nguyen Dac Tu | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:45

0
410
lượt xem
110
download

Bài giảng: Những nguyện lý cơ bản của chủ nghĩa Mac - Lênin (II)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

• Lao động cụ thể: là lao động có ích dưới một hình thức cụ thể của một nghề nghiệp chuyên môn nhất định • Lao động trừu tượng: là lao động của người sản xuất hàng hóa đã gạt bỏ hình thức biểu hiện cụ thể của nó để quy về cái chung đồng nhất, đó là sự tiêu phí sức lao động, tiêu hao sức cơ bắp, thần kinh của con người

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng: Những nguyện lý cơ bản của chủ nghĩa Mac - Lênin (II)

 1. HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG BÀI GIẢNG MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MAC–LÊNIN (II) Giảng viên: Nguyễn Quang Hạnh Điện thoại/E-mail: 0946782860/ hanhnq@ptit.edu.vn Bộ môn: Mac-Lênin, Khoa Cơ bản 1 Học kỳ/Năm biên soạn: II/2009 - 2010
 2. HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG BÀI GIẢNG MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN Chương 4 Ch HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ
 3. NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN CHƯƠNG 4: HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ Các nội dung chính Các • 1. Sản xuất hàng hoá: khái niệm và điều kiện ra đời phát triển. • 2. Hàng hoá: • Giá trị sử dụng, Giá trị • Tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá • Lượng giá trị của hàng hoá • 3. Tiền tệ: Bản chất, chức năng • 4. Các quy luật quy luật giá trị, cạnh tranh, cung cầu
 4. NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN CHƯƠNG 4: HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ 1.Sản xuất hàng hóa 1.S • Khái niệm sản xuất hàng hóa: Là quá trình sản xuất ra sản phẩm để bán (để trao đổi) • Trong lịch sử có: • Sản xuất tự nhiên tự cung tự cấp • Sản xuất hàng hóa • Phân biệt: sản xuất hàng hóa, kinh tế hàng hóa, kinh tế thị trường, kinh tế tự nhiên tự cung tự cấp
 5. NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN CHƯƠNG 4: HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ 1.Sản xuất hàng hóa Hai điều kiện ra đời nền sản xuất hàng hóa • Phân công lao động phát triển đến một trình độ nhất định • Sự tách biệt tương đối về kinh tế giữa những người sản xuất • C.Mácviết: “Chỉ có sản phẩm của những lao động tư nhân độc lập và không phụ thuộc nhau mới đối diện nhau như là những hàng hóa”
 6. NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN CHƯƠNG 4: HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ 1.Sản xuất hàng hóa Nhu cầu trao đổi sản phẩm Phân công lao động xã hội
 7. NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN CHƯƠNG 4: HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ 2.1. Hàng hoá và hai thuộc tính của nó 2.1. Khái niệm hàng hóa Khái niệm:hàng hóa là SP của lao động,thỏa mãn 1 nhu cầu nào đó của con người ,thông qua trao đổi bằng mua và bán • Dấu hiệu quan trọng nhất của hàng hóa:trước khi đi vào tiêu dùng phải qua mua bán
 8. NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN CHƯƠNG 4: HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ 2.Hàng hóa 2.1. Hàng hoá và hai thuộc tính của nó 2.1. • Hai thuộc tính của hàng hóa : • Giá trị sử dụng • Là công dụng của hàng hóa nhằm thỏa mãn một nhu cầu nào đó của con người • Giá trị của hàng hoá • Phân biệt giá trị trao đổi và giá trị • Thực chất của trao đổi sản phẩm là trao đổi lao động • Giá trị của hàng hóa là lao động của người SX kết tinh trong hàng hóa (chất,thực thể của giá trị)
 9. NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN CHƯƠNG 4: HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ 2.1. Hàng hoá và hai thuộc tính của nó Giá trị sử dụng của hàng hóa Tiêu dùng cho sản xuất Tiêu dùng cá nhân
 10. NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN CHƯƠNG 4: HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ 2.1. Hàng hoá và hai thuộc tính của nó 2.1. Giá trị trao đổi 1 m vải = 10 kg thóc Giá trị trao đổi là hình thức biểu hiện của giá trị,giá trị là  nội dung,là cơ sở của giá trị trao đổi
 11. NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN CHƯƠNG 4: HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ 2.1. Hàng hoá và hai thuộc tính của nó 2.1. • Đã là hàng hóa phải có 2 thuộc tính • Trước khi thực hiện giá trị sử dụng phải trả giá trị của nó • Nếu không thực hiện được giá trị sẽ không thực hiện được giá trị sử dụng
 12. NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN CHƯƠNG 4: HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ 2.2. Tính chất hai mặt của lao động sản xuất 2.2. hàng hoá • Lao động cụ thể: là lao động có ích dưới một hình thức cụ thể của một nghề nghiệp chuyên môn nhất định • Lao động trừu tượng: là lao động của người sản xuất hàng hóa đã gạt bỏ hình thức biểu hiện cụ thể của nó để quy về cái chung đồng nhất, đó là sự tiêu phí sức lao động, tiêu hao sức cơ bắp, thần kinh của con người
 13. NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN CHƯƠNG 4: HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ 2.2. Tính chất hai mặt của lao động sản xuất 2.2. hàng hoá Lao động cụ thể Mỗi lao động cụ thể tạo ra một giá trị sử dụng nhất định
 14. NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN CHƯƠNG 4: HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ 2.2. Tính chất hai mặt của lao động sản xuất 2.2. hàng hoá Lao động trừu tượng “Nếu như không kể đến tính chất cụ thể nhất định của hoạt động sản xuất, và do đó tính có ích của lao động, thì trong lao động ấy chỉ còn lại có một cái là sự tiêu phí sức lao động của con người” C.Mác Lao động trừu tượng tạo ra giá trị
 15. NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN CHƯƠNG 4: HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ 2.2. Tính chất hai mặt của lao động sản xuất 2.2. hàng hoá • Chú ý • Không phải là hai loại lao động mà là hai mặt của một quá trình lao động • Chỉ có lao động sản xuất hàng hóa mới có tính hai mặt
 16. NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN CHƯƠNG 4: HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ Hàng hoá Giá trị Giá trị sử dụng Lao động trừu Lao động cụ tượng thể Lao động tư Lao động xã nhân h ội Sản xuất hàng hoá Sự tách biệt về Phân công lao kinh tế giữa các động xã hội chủ thể sản xuất
 17. NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN CHƯƠNG 4: HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ 2.3.Lượng giá trị của hàng hoá 2.3.L Xác định lượng giá trị Lượng Lượng giá trị hàng Chất của giá lao hoá nhiều hay ít là trị hàng hoá là động do lượng lao động lao động trừu được hao phí để sản tượng kết tinh xác xuất ra hàng hoá trong hàng hoá định đó quyết định bằng thời gian lao TGLĐXHCT là thời gian cần để sản xuất ra động một đơn vị sản phẩm trong điều kiện sản xã hội xuất bình thường với trình độ LĐ trung bình cần và cường độ LĐ trung bình của xã hội thiết
 18. NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN CHƯƠNG 4: HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ 2.3.Lượng giá trị của hàng hoá 2.3.L Cơ cấu lượng giá trị W=C+V+m Giá trị Giá trị cũ TLLĐ (C1) (C) Giá trị hàng Giá trị hoá(w) ĐTLĐ (C2) Giá trị mới (V+m)
 19. NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN CHƯƠNG 4: HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ 2.3.Lượng giá trị của hàng hoá 2.3.L Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hoá • Năng suất lao động NSLĐ tăng lên, giá trị một đơn vị sản phẩm giảm • Cường độ lao động Cường độ lao động tăng giá trị một đơn vị sản phẩm không đổi • Lao động giản đơn và lao động phức tạp Trong cùng một thời gian, lao động phức tạp tạo ra nhiều giá trị hơn lao động giản đơn.
 20. NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN CHƯƠNG 4: HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ 2.Hàng hóa Nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị Gi¸ trÞ c¸ biÖt 2 hàng hóa NSL§ c¸ biÖt 1 Lao ®éng phøc t¹p Lao ®é ng NSL§ X· héi Gi¸ trÞ X· héi g i¶n ®¬n N¨ng suÊt lao ®éng Gi¸ Ct­êng ®é lao ®éng rÞ c¸ NSL§ c¸ biÖt 2 biÖt 1
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2