intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học (Học phần 2)- ĐH Phạm Văn Đồng

Chia sẻ: Đồng Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:52

95
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức của người học, kích thích óc sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề, tự giám sát và đánh giá kết quả học tập của người học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học (Học phần 2)- ĐH Phạm Văn Đồng

TR ̀NGăĐ̣IăḤCăPḤMăVĔNăĐ̀NG<br /> KHOAăS ăPḤMăṬăNHIÊN<br /> ***************<br /> TR ̀NGăĐ̣IăḤCăPḤMăVĔNăĐ̀NG<br /> KHOAăS ăPḤMăṬăNHIÊN<br /> ***************<br /> <br /> ăB̀IăGỈNG<br /> NGăPH́PăḌYăḤCă<br /> ăB̀IăGỈNG<br /> <br /> ăPH<br /> TÍNGăVỊTẳăTỈUăḤC<br /> MÔN:ăPH (Ḥcăph̀năII)<br /> NGăPH́PăḌYăḤCă<br /> TÍNGăVỊTẳăTỈUăḤC<br /> D̀ngăchoăḥăCaoăđ̉ngăngƠnhăGíoăḍcăTỉuăḥc<br /> (Ḥcăph̀năII)<br /> D̀ngăchoăḥăCaoăđ̉ngăngƠnhăGíoăḍcăTỉuăḥc<br /> <br /> ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăNg ̀iătḥcăhịn:ăPḥmăTh̉yăT̀n<br /> Bộămôn:ăGíoăḍcăTỉuăḥc<br /> <br /> Ng ̀iătḥcăhịn:ăPḥmăTh̉yăT̀n<br /> T̉:ăGD Tỉuăḥc<br /> Qủng Ng̃i, 6/2015<br /> <br /> 1<br /> <br /> L̀IăGÍIăTHỊU<br /> Đ̉ ǵp ph̀n đ̉i ḿi công t́c đ̀o ṭo, b̀i d ̃ng gío viên Tỉu ḥc v̀ pḥc<br /> ṿ t́t cho vịc ḥc ṭp, thi ḱt th́c ḥc ph̀n Phương ph́p ḍy ḥc tíng Vịt ̉<br /> Tỉu ḥc, ḥc ph̀n 2 (g̣i t́t: Phương ph́p ḍy ḥc tíng Vịt ̉ Tỉu ḥc 2) đ̀ng<br /> th̀i nh̀m nâng cao năng ḷc chuyên môn v̀ nghịp ṿ s pḥm cho ćc sinh viên<br /> ng̀nh Gío ḍc Tỉu ḥc, Cao đ̉ng ch́nh quy, ch́ng tôi t̉ ch́c biên sọn b̀i<br /> gỉng Phương ph́p ḍy ḥc tíng Vịt ̉ Tỉu ḥc 2.<br /> Đ̉ biên sọn b̀i gỉng ǹy, ch́ng tôi đư ḍa v̀o ṇi dung ch ơng tr̀nh c̉a<br /> Ḅ Gío ḍc v̀ Đ̀o ṭo c̀ng Gío tr̀nh “Ph ơng ph́p ḍy ḥc Tíng Vịt - Ṭp 2<br /> - Gío tr̀nh đ̀o ṭo gío viên Tỉu ḥc ḥ CĐSP v̀ SP 12+2 - Ḅ Gío ḍc v̀ Đ̀o<br /> ṭo”.<br /> Đ̣c bịt l̀n biên sọn ǹy, ch́ng tôi đư ć sọn theo h ́ng tinh gỉn v̀ cô<br /> đ̣ng trong kh̉ năng cho ph́p, nh̀m t́ch c̣c h́a họt đ̣ng nḥn th́c c̉a ng ̀i<br /> ḥc, ḱck th́ch ́c śng ṭo v̀ kh̉ năng gỉi quýt v́n đ̀, ṭ gím śt v̀ đ́nh gí<br /> ḱt qủ ḥc ṭp c̉a ng ̀i ḥc, nh̀m gíp ng ̀i ḥc ńm b́t v́n đ̀ ṃt ćch g̣n,<br /> nhanh, ch́c v̀ d̃ hỉu nh́t ph̀ ḥp v́i ḥc theo ḥc ch́ t́n ch̉.<br /> L̀n đ̀u tiên, b̀i gỉng đ ̣c biên sọn theo h ́ng ph̀ ḥp v́i ng ̀i ḥc:<br /> ḥc theo ḥc ch́ t́n ch̉, ch́c ch́n không tŕnh kh̉i nh̃ng thíu śt nh́t đ̣nh.<br /> Ch́ng tôi ŕt mong nh̃ng ́ kín đ́ng ǵp chân th̀nh c̉a ḅn đ̣c, đ̣c bịt l̀ đ̣i<br /> ng̃ gỉng viên, sinh viên s pḥm v̀ gío viên Tỉu ḥc trong v̀ ngòi t̉nh.<br /> Xin trân tṛng c̉m ơn!<br /> <br /> T́c gỉ<br /> Pḥm Th̉y T̀n<br /> <br /> 2<br /> <br /> ṂCăḶC<br /> Trang<br /> L̀i gíi thịu<br /> <br /> 2<br /> <br /> Ḥc ph̀n Ph ơng ph́p ḍy ḥc tíng Vịt ̉ Tỉu ḥc 2<br /> <br /> 4<br /> <br /> Ph̀n I: Gíi thịu ḥc ph̀n<br /> <br /> 4<br /> <br /> Ph̀n II: Ṃc tiêu ḥc ph̀n<br /> <br /> 5<br /> <br /> Ph̀n III: Ḱ họch ḍy ḥc<br /> <br /> 6<br /> <br /> Ph̀n IV: Ṇi dung ḍy ḥc<br /> <br /> 9<br /> <br /> Ch ơng I: Quan đỉm giao típ trong ḍy ḥc tíng Vịt<br /> <br /> 9<br /> <br /> Ch ơng II: S̉ ḍng thít ḅ v̀ đ̀ d̀ng ḍy ḥc đ̉ ḍy tíng Vịt<br /> <br /> 20<br /> <br /> Ch ơng III: Họt đ̣ng ngọi kh́a môn Tíng Vịt<br /> <br /> 27<br /> <br /> Ch ơng IV: B̀i d ̃ng ḥc sinh gỉi môn Tíng Vịt<br /> <br /> 35<br /> <br /> Ch ơng V: Ḍy tíng Vịt cho ḥc sinh dân ṭc<br /> <br /> 42<br /> <br /> 3<br /> <br /> PH<br /> <br /> NGăPH́PăḌYăḤCăTÍNGăVỊTẳăTỈUăḤC<br /> (Ḥcăph̀nă2)<br /> PH̀NăI:ăGÍIăTHỊUăḤCăPH̀N<br /> <br /> Ḥc ph̀n Phương ph́p ḍy ḥc tíng Vịt ̉ Tỉu ḥc 2 đ ̣c biên sọn theo<br /> “Ch ơng tr̀nh khung Gío ḍc Đ̣i ḥc ng̀nh Gío ḍc Tỉu ḥc tr̀nh đ̣ Cao<br /> đ̉ng” ban h̀nh theo quýt đ̣nh ś 39/2006/QĐ-ĐHPVĐ ng̀y 10/9/2012 c̉a Hịu<br /> tr ̉ng Tr ̀ng Đ̣i ḥc Pḥm Văn Đ̀ng.<br /> Ch ơng tr̀nh ḥc ph̀n g̀m 5 ch ơng:<br /> Ch ơng I: Quan đỉm giao típ trong ḍy ḥc tíng Vịt<br /> Ch ơng II: S̉ ḍng thít ḅ v̀ đ̀ d̀ng ḍy ḥc đ̉ ḍy tíng Vịt<br /> Ch ơng III: Họt đ̣ng ngọi kh́a môn tíng Vịt<br /> Ch ơng IV: B̀i d ̃ng ḥc sinh gỉi môn tíng Vịt<br /> Ch ơng V: Ḍy tíng Vịt cho ḥc sinh dân ṭc<br /> <br /> T̀IăLỊUăTHAMăKH̉O<br /> <br /> [1] Ḅ Gío ḍc v̀ Đ̀o ṭo - 2000 - Phương ph́p ḍy ḥc tíng Vịt - Ṭp hai Nh̀ xút b̉n Gío ḍc - H̀ Ṇi.<br /> [2] Ṽ Kh́c Tuân - 2002 - Tr̀ chơi tḥc h̀nh tíng Vịt ĺp 1 (ph̀n Luỵn ṭp<br /> t̉ng ḥp) - Nh̀ xút b̉n Gío ḍc - Th̀nh ph́ H̀ Ch́ Minh.<br /> [3] Ṽ Kh́c Tuân - 2004 - Tr̀ chơi tḥc h̀nh tíng Vịt ĺp 3 - Ṭp ṃt - Nh̀ xút<br /> b̉n Gío ḍc - Th̀nh ph́ H̀ Ch́ Minh.<br /> <br /> 4<br /> <br /> PH̀N II:ăṂCăTIÊUăḤCăPH̀N<br /> 1/ăKínăth́c:<br /> Sau khi ḥc xong ṇi dung ǹy, ng ̀i ḥc s̃ ć thêm ṃt ś kín th́c cơ b̉n v̀:<br /> - Ḍy ḥc tíng Vịt h ́ng v̀o họt đ̣ng giao típ.<br /> - Ńm ch́c t̀m quan tṛng, ́ ngh̃a c̃ng nh ph ơng ph́p b̀i d ̃ng ḥc sinh gỉi<br /> môn tíng Vịt.<br /> - Ć kín th́c v̀ t̀m quan tṛng v̀ ́ ngh̃a c̉a vịc s̉ ḍng ćc ph ơng tịn thít ḅ - đ̀ d̀ng ḍy ḥc đ̉ ḍy tíng Vịt. Bít ćc lọi thít ḅ v̀ đ̀ d̀ng ḍy<br /> ḥc môn tíng Vịt ̉ Tỉu ḥc c̀ng ́ng ḍng c̉a ch́ng trong ḍy - ḥc.<br /> - Bít đ ̣c ćc h̀nh th́c họt đ̣ng ngọi kh́a môn tíng Vịt ̉ Tỉu ḥc.<br /> - Ńm ch́c ph ơng ph́p ḍy tíng Vịt cho ḥc sinh dân ṭc.<br /> 2/ K̃ănĕng:<br /> - Ć ph ơng ph́p v̀ k̃ năng trong vịc sọn - gỉng môn Tíng Vịt ̉ tr ̀ng Tỉu<br /> ḥc h ́ng v̀o họt đ̣ng giao típ.<br /> - Ć k̃ năng lên ch ơng tr̀nh, sọn gío ́n v̀ tḥc hịn họt đ̣ng b̀i d ̃ng ḥc<br /> sinh gỉi môn Tíng Vịt.<br /> - Bít l̀m v̀ s̉ ḍng đ̀ d̀ng ḍy ḥc đ̉ ḍy tíng Vịt ph̀ ḥp v́i yêu c̀u: đ́ng<br /> ĺc, đ́ng lìu l ̣ng v̀ ć ngḥ thụt.<br /> - Xây ḍng đ ̣c ćc h̀nh th́c họt đ̣ng ngọi kh́a ph̀ ḥp v́i ṇi dung ḥc ṭp.<br /> Ć ph ơng ph́p, k̃ năng trong vịc sọn gío ́n v̀ t̉ ch́c ḍy - ḥc tíng Vịt<br /> cho ḥc sinh dân ṭc.<br /> 3/ăTh́iăđộ:<br /> Ć ́ th́c trong vịc r̀n luỵn nâng cao tr̀nh đ̣ chuyên môn, năng ḷc s pḥm đ̉<br /> ć th̉ đ́p ́ng đ ̣c yêu c̀u ng̀y c̀ng cao trong đ̀o ṭo Gío viên Tỉu ḥc, ph̀<br /> ḥp v́i ṃc tiêu c̉a Gío ḍc Tỉu ḥc.<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2