intTypePromotion=1

Bài giảng Quản lý dự án Chương 2- Giới thiệu thẩm định dự án

Chia sẻ: Nguyễn Kiều Trinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
296
lượt xem
155
download

Bài giảng Quản lý dự án Chương 2- Giới thiệu thẩm định dự án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thẩm định dự án là công việc tính toán các chi phí về kinh tế- kỹ thuật, xã hội nhắm xem xét dự án có đạt được các mục tiêu đã đề ra của dự án hay không

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý dự án Chương 2- Giới thiệu thẩm định dự án

 1. Chöông 2: Gi I THI U V TH M NH D ÁN 04/08/09 Nguyen Anh Phong 1
 2. I. Vai trò c a th m nh d án II. Các giai o n trong th m nh và phê duy t d án Tìm hi u thêm v n i dung Nghiên c u ti n kh thi 04/08/09 Nguyen Anh Phong 2
 3. 1. VAI TRÒ C A TH M NH D ÁN 1.1.Khái ni m d án u tư : D án u tư là gì ? - Theo ngaân haøng theá giôùi : Döï aùn ñaàu tö laø toång theå caùc chính saùch ,hoaït ñoäng vaø chi phí lieân quan vôùi nhau ñöôïc hoaïch ñònh nhaèm ñaït ñöôïc nhöõng muïc tieâu naøo ñoù trong moät thôøi gian nhaát ñònh. - Theo Luaät ñaàu tö (2005): Döï aùn ñaàu tö laø taäp hôïp caùc ñeà xuaát boû voán trung daøi haïn ñeå tieán haønh caùc hoaït ñoäng ñaàu tö treân ñòa baøn cuï theå trong thôøi gian xaùc ñònh D án nói n hai m t : ý tư ng và hành ng D án u tư là m t ý tư ng u tư và các “hành ng” t ư c ý tư ng y. Các c i mc ad án : -D án nh m áp ng m t nhu c u ã nêu ra -D án b kh ng ch b i kỳ h n -D án thư ng b ràng bu c v ngu n l c - Luôn t n t i trong m t môi trư ng không ch c ch n. 04/08/09 Nguyen Anh Phong 3
 4. 1. VAI TRÒ C A TH M NH D ÁN 1.2.Th m nh d án là gì : -Là công vi c tính toán các tiêu chí v kinh t -k thu t , xã h i nh m xem xét d án có t ư c các m c tiêu ã ra c a d án hay không ng trên các quan i m khác nhau. -Là vi c t ch c,xem xét m t cách khách quan khoa h c và toàn di n các n i dung cơ b n c a d án tröôùc khi ra quyeát ñònh ñaàu tö. 04/08/09 Nguyen Anh Phong 4
 5. 1. VAI TRÒ C A TH M NH D ÁN 1.3.Vai trò : Ngăn ch n các d án x u Ngăn ch n nh ng d án t t kh i b lo i b Giúp o lư ng l i ích và tác h i c a d án khi d án i vào ho t ng trên các lĩnh v c : pháp lý, th trư ng, k thu t, môi trư ng,tài chính, kinh t -xã h i. 04/08/09 Nguyen Anh Phong 5
 6. 1.3.Vai trò : Giúp cơ quan qu n lý nhà nư c ánh giá tính phù h p c a d án i v i quy ho ch phát tri n chung c a ngành, c a a phương,vùng hay c nư c Giúp ch u tư l a ch n ư c phương án u tư t t nh t Giúp các nhà tài chính ra quy t nh chính xác v cho vay ho c tài tr cho d án Th m tra v tư cách pháp nhân và năng l c tài chính, kh năng s n xu t kinh doanh c a các bên tham gia. 04/08/09 Nguyen Anh Phong 6
 7. 1.4.Nhöõng yeâu caàu cuûa moät döï aùn ñaàu tö Tính phaùp lyù : döï aùn khoâng vi phaïm an ninh, quoác phoøng, moâi tröôøng, lu t phaùp cuûa Vieät Nam. Döï aùn phaûi phuø hôïp vôùi quy hoaïch, phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi . Tính khoa hoïc : Soá lieäu phaûi ñaûm baûo tính trung thöïc khaùch quan, tính toaùn phaûi mang tính khoa hoïc vaø chính xaùc, ñaûo baûo tính chaát coù theå so saùnh giöõa nhöõng chæ tieâu… Tính khaû thi : döï aùn phaûi coù khaû naêng öùng duïng vaø trieån khai trong thöïc teá. Tính hieäu quaû : phaûn aùnh thoâng qua caùc chæ tieâu hieäu quaû kinh teá, caùc chæ tieâu taøi chính, caùc chæ tieâu hieäu quaû kinh teá-xaõ hoäi. 04/08/09 Nguyen Anh Phong 7
 8. 2. NH NG GIAI O N TRONG TH M NH VÀ PHÊ DUY T D ÁN Các giai o n c a th m nh d án: a. Xác nh d án b. Nghiên c u ti n kh thi. c. Nghiên c u kh thi d. Thi t k chi ti t e. Th c hi n d án f. ánh giá trong quá trình và sau d án 04/08/09 Nguyen Anh Phong 8
 9. Khái ni m và xác nh d án Nghiên c u ti n kh thi Nghiên c u kh thi Th m nh (v m t tài chính, kinh t , xã h i) Ra quy t nh u tư 04/08/09 Nguyen Anh Phong 9
 10. 2.1. KHÁI NI M VÀ XÁC NH D ÁN Cung c p các thông tin sơ b liên quan n nhu c u d ki n v hàng hóa ho c d ch v mà d án t o ra. Là n n t ng cho giai o n k ti p Nghiên c u ti n kh thi NH NG CÂU H I CHÍNH a. âu là nhu c u? b. D án này có phù h p v i chuyên môn và chi n lư c c a công ty hay không? 04/08/09 Nguyen Anh Phong 10
 11. 2.2. NGHIÊN C U TI N KH THI ánh giá tri n v ng chung c a d án. Ch t lư ng thông tin ph i ư c duy trì m c chính xác như nhau cho nh ng phân tích khác nhau. Nên s d ng thông tin th c p khi có th . NH NG CÂU H I CHÍNH a. D án này có kh thi v m t tài chính, kinh t , xã h i không? b. âu là ngu n c a nh ng r i ro và cách gi m thi u? 04/08/09 Nguyen Anh Phong 11
 12. 2.3. NGHIÊN C U KH THI Phân tích nh y xác nh các bi n s ch y u T p trung c i thi n chính xác c a các bi n s ch y u. Xem xét chi ti t các phương án thay th nh m gi m thi u r i ro. M t s d li u sơ c p có th ư c yêu c u. NH NG CÂU H I CHÍNH Li u d án có thu hút v m t tài chính i v i t t c các bên tham gia? M c không ch c ch n c a nh ng bi n s ch y u là bao nhiêu? Li u có th quy t nh phê duy t d án ư c hay chưa? 04/08/09 Nguyen Anh Phong 12
 13. 2.4. THI T K CHI Ti T Tăng cư ng chính xác c a các d ki n ã s d ng trong các ph n trư c. Hoàn t t thi t k v m t v t ch t và lên k ho ch qu n lý hành chính, v n hành s n xu t và ti p th 04/08/09 Nguyen Anh Phong 13
 14. 2.5. TH C Hi N D ÁN Chính th c phê chu n d án. i u ph i và phân b tài nguyên d án h at ng. 04/08/09 Nguyen Anh Phong 14
 15. NGHIÊN C U TI N KH THI 04/08/09 Nguyen Anh Phong 15
 16. 3. N I DUNG NGHIÊN C U TI N KH THI a. Phân tích th trư ng/nhu c u b. Phân tích công ngh /k thu t c. Phân tích qu n tr và nhân l c d. Phân tích tài chính/ngân sách e. Phân tích kinh t - xã h i 04/08/09 Nguyen Anh Phong 16
 17. A. PHÂN TÍCH TH TRƯ NG/NHU C U Nghiên c u ngu n nhu c u, tình hình th trư ng, giá c , s lư ng. Nh ng khác bi t ch y u gi a hàng hóa, d ch v kinh doanh trên th trư ng trong nư c và qu c t . i v i kinh doanh hàng hóa qu c t thông tin th c p. i v i th trư ng n i a nghiên c u sơ c p. K t qu : L a ch n s n ph m,d ch v c a d án Phân tích môi trư ng kinh doanh D báo s lư ng và giá c cho su t quá trình th c hi n d án. Xu hư ng c a thu , tr c p, lu t l chung, công ngh . 04/08/09 Nguyen Anh Phong 17
 18. L a ch n s n ph m S n ph m có phù h p ch trương-chính sách,k ho ch phát tri n c a nhà nư c S n ph m ang n m trong giai o n nào c a vòng i s n ph m Xem xét s trư ng c a doanh nghi p có phù h p yêu c u s n ph m-d ch v Các kh năng v v n,nguyên li u,nhân l c… Các quy cách,ch t lư ng,công d ng s n ph m… 04/08/09 Nguyen Anh Phong 18
 19. Phân tích môi trư ng vĩ mô Kinh t Chính tr -Chu kỳ kinh t -Lu t l cho ngư i tiêu th -Tài tr vay -Xu hư ng thu nh p qu c -Lu t b o v môi trư ng dân -Thu khóa -T l l m phát -Lu t thương m i qu c t -Lãi su t -Lu t lao ng -Chính sách ti n t …… -Cán cân thanh toán …. 04/08/09 Nguyen Anh Phong 19
 20. Phân tích môi trư ng vĩ mô Xã h i T nhiên -Thái hành vi ngư i -Các ngu n l c tiêu dùng -Ô nhi m -L i s ng -Thi u Năng lư ng -Tính linh ho t ngư i tiêu -S tiêu phí tài nguyên dùng thiên nhiên 04/08/09 Nguyen Anh Phong 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2