intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị học - Chương 7: Lãnh đạo và động viên

Chia sẻ: Phạm Hồng Phương | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:29

0
411
lượt xem
38
download

Bài giảng Quản trị học - Chương 7: Lãnh đạo và động viên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị học chương 7: Lãnh đạo và động viên trình bày về lãnh đạo là gì, vai trò của người lãnh đạo, chức năng lực lãnh đạo, lãnh đạo theo tình huống, lãnh đạo theo nhóm, phát triền bản thân trở thành nhà lãnh đạo, động viên là gì, mọi người mong muốn gì ở công việc của họ, làm thế nào để động viên, thuyết mong đợi. Hãy tham khảo tài liệu này để quá trình học tập và giảng dạy thuận lợi hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị học - Chương 7: Lãnh đạo và động viên

 1. CHƯƠNG 7 : LÃNH ĐẠO VÀ ĐỘNG VIÊN I. Lãnh đạo 1. Lãnh đạo là gì? 2. Vai trò của người lãnh đạo 3. Năng lực lãnh đạo 4. Lãnh đạo theo tình huống 5. Lãnh đạo theo nhóm 6. Phát triền bản thân trở thành nhà lãnh đạo II. Động viên 1. Động viên là gì? 2. Mọi người mong muốn gì ở công việc của họ 3. Làm thế nào để động viên mọi người
 2. I. LÃNH ĐẠO 1. Lãnh đạo là gì? “Cùng với việc đề ra khuôn khổ hoạt động, các giá trị và tạo động lực cho nhân viên, phân bổ ngân sách và các nguồn lực, nhiệm vụ của người lãnh đạo là xác định phương hướng tổng thể để tạo thuận lợi cho việc lựa chọn các giải pháp, đảm bảo những nổ lực của tổ chức được thực hiện một cách trọng tâm”
 3. I. LÃNH ĐẠO 1. Lãnh đạo là gì? Trách nhiệm của nhà lãnh đạo : v. Đại diện các bên liên quan lãnh đạo tổ chức v. Chỉ đạo thực hiện chiến lược kinh doanh của Cty v. Hình thành và thực hiện những thay đổi về chiến lược của tổ chức v. Theo dõi và giám sát mọi hoạt động công ty
 4. I. LÃNH ĐẠO 2. Năng lực lãnh đạo “Những yếu tố nào làm một người trở nên nổi bật hơn những người khác và được chấp nhận làm lãnh đạo của nhóm hoặc tổ chức?” Các đặc điểm tính cách cơ bản: ü Nhiệt tình ü Chính trực ü Bền chí ü Công bằng ü
 5. I. LAÕNH ÑAÏO 3. Phong caùch laõnh ñaïo Phong caùch laõnh ñaïo laø taäp hôïp cuûa nhöõng quan ñieåm, haønh vi, phöông phaùp maø nhaø quaûn trò söû duïng ñeå taùc ñoäng vaøo nhaân vieân, coâng vieäc vaø taäp theå . Coù nhieàu caùch tieáp caän khaùc
 6. I. LAÕNH ÑAÏO 2 Caùc phong caùch laõnh ñaïo a/ Tieáp caän treân möùc ñoä quyeàn löïc (QUAN ÑIEÅM CUÛA KURT LEWIN) v Phong caùch ñoäc ñoaùn v Phong caùch daân chuû v Phong caùch töï do
 7. I. LAÕNH ÑAÏO b/ Phong caùch laõnh ñaïo theo tieáp caän cuûa Likert 4 heä thoáng phong caùch quaûn trò v Heä thoáng 1 : “quyeát ñoaùn – aùp cheá” v Heä thoáng 2 : “quyeát ñoaùn – nhaân töø” v Heä thoáng 3 : “tham vaán” v Heä thoáng 4 : “tham gia theo nhoùm”
 8. I. LAÕNH ÑAÏO c/ Tieáp caän treân möùc ñoä quan taâm ñeán coâng vieäc vaø con ngöôøi (quan ñieåm cuûa Ñaïi hoïc OHIO) Con ngöôøi cao S3 S2 thaá S4 S1 p thaá cao p Coâng vieäc
 9. I. LAÕNH ÑAÏO d/ Sô ñoà löôùi laõnh ñaïo (quan ñieåm cuûa BLAKE vaø MOUTON) Töông töï caùc bieán soá cuûa moâ hình OHIO, nhöng ñöôïc chia chi tieát ra 9 möùc cuûa moãi bieán soá. Phong caùch 1,1 v Phong caùch 1,9 v Phong caùch 9,1 v Phong caùch 5,5 v Phong caùch 9,9 v
 10. 1,9 9,9 QUAN TAÂM ÑEÁN CON 5,5 NGÖÔØI 1,1 9,1 QUAN TAÂM ÑEÁN SAÛN XUAÁT
 11. I. LÃNH ĐẠO 4. Lãnh đạo theo tình huống “Ngoài sở hữu những đặc tính của lãnh đạo, thì khả năng lãnh đạo còn phụ thuộc vào những tình huống cụ thể” Winston Churchill là nhà lãnh đạo xuất sắc trong thời chiến nhưng thời bình thì ngược lại Lãnh đạo theo tình huống gắn với 4 loại quyền lực : v Quyền lực về địa vị - đẳng cấp v Quyền lực về kiến thức v Quyền lực về nhân cách
 12. I. LÃNH ĐẠO 5. Lãnh đạo theo nhóm Tập trung 3 yếu tố
 13. I. LÃNH ĐẠO 5. Lãnh đạo theo nhóm Ba vòng trong ảnh hưởng lẫn nhau : ü Nhiệm vụ của nhóm hoàn thành sẽ thỏa mãn nhu cầu cá nhân ü Luôn nghĩ : nhiệm vụ, nhóm và cá nhân. Ba yếu tố không tách rời ü Mỗi cá nhân hoàn thành sẽ giúp nhóm đạt chỉ tiêu ü Mỗi cá nhân thành công là nhóm thành công ü Mỗi cá nhân cần hướng về lợi ích chung của nhóm
 14. I. LÃNH ĐẠO 5. Lãnh đạo theo nhóm Vai trò lãnh đạo của bạn
 15. I. LÃNH ĐẠO 6. Phát triển bản thân trở thành nhà lãnh đạo v Sẵn sàng v Tiên phong v Tư duy chiều sâu
 16. II. Động viên 1. Động viên “động viên là những gì khiến người khác hành động và cư xử theo cách của họ. Động viên dựa trên 2 khái niệm : • Nhu cầu tự có mỗi cá nhân • Những mục tiêu mà cá nhân hướng đến
 17. III. ÑOÄNG VIEÂN 1. Động vieân v Ñoäng vieân laø taïo ra söï noã löïc hôn ôû nhaân vieân trong quaù trình thöïc hieän nhieäm vuï cuûa toå chöùc treân cô sôû thoaû maõn nhu caàu caù nhaân Ø Bieát caùch ñoäng vieân ñuùng seõ taïo ra söï thay ñoåi tích cöïc trong thaùi ñoä vaø haønh vi cuûa con ngöôøi,treân cô sôû ñoù caùc muïc tieâu ñöôïc thöïc hieän Ø Muoán ñoäng vieân ñöôïc nhaân vieân , nhaø quaûn trò phaûi taïo ra ñoäng löïc thuùc ñaåy hoï laøm vieäc
 18. Ñoäng löïc laøm vieäc laø : § Nhöõng gì thuùc ñaåy chuùng ta laøm ñieàu ñoù.. § Ñieàu caàn thieát khi chuùng ta mong muoán ñaït ñöôïc moät muïc ñích naøo ñoù. § Söï khích leä khieán chuùng ta coá gaéng laøm moät ñieàu gì ñoù Muoán taïo ñoäng löïc cho ai laøm vieäc gì ñoù baïn phaûi laøm cho hoï muoán laøm coâng vieäc aáy. Taïo ñoäng löïc lieân quan nhieàu ñeán söï khích leä , khoâng theå laø söï ñe doaï hay duï doã
 19. CAÙI GÌ TAÏO NEÂN ÑOÄNG LÖÏC LAØM VIEÄC CUÛA MOÃI CAÙ NHAÂN ? Tuøy thuoäc vaøo giaù trò vaø thaùi ñoä cuûa mình, moãi caù nhaân coù theå coi nhöõng yeáu toá khaùc nhau laø taùc nhaân taïo ñoäng löïc hay trieät tieâu ñoäng löïc trong moâi tröôøng laøm vieäc cuûa mình. v Ñöôïc giao quyeàn v Phong caùch laõnh ñaïo phuø hôïp v Moät coâng vieäc yeâu thích v Thu nhaäp haáp daãn Ñoäng löïc laøm vieäc cuûa con ngöôøi ñöôïc taêng leân hay giaûm xuoáng bôûi nhöõng ñieàu khoâng gioáng nhau .
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2