intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị học

Xem 1-0 trên 0 kết quả Bài giảng Quản trị học
 • Bài viết Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến phương pháp giảng dạy Lý luận chính trị ở nước ta hiện nay trình bày vai trò của việc giảng dạy Lý luận Chính trị ở nước ta hiện nay; Tác động của CMCN 4.0 đến phương pháp dạy học LLCT ở nước ta hiện nay; Một số định hướng đổi mới phương pháp giảng dạy LLCT ở nước ta hiện nay.

  pdf3p vipriyankagandhi 27-07-2022 1 1   Download

 • Các môn lý luận chính trị (LLCT) góp phần hình thành thế giới quan khoa học, trang bị phương pháp luận, ý thức hệ cho sinh viên, hình thành tư duy độc lập và vận dụng lý luận để giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tiễn. Bài viết Đổi mới giảng dạy lý luận chính trị trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0 trình bày yêu cầu đối với việc giảng dạy Lý luận chính trị.

  pdf3p vipriyankagandhi 27-07-2022 0 0   Download

 • Bài viết Sử dụng phương pháp tình huống trong giảng các học phần thạc sỹ quản trị kinh doanh tập trung làm rõ về phương pháp tình huống và quá trình triển khai phương pháp tình huống trong giảng các học phần cho thạc sỹ quản trị kinh doanh.

  pdf3p vipriyankagandhi 27-07-2022 1 1   Download

 • Bài viết Đề xuất mô hình phát triển đội ngũ giảng viên theo hướng tăng quyền tự chủ, trách nhiệm xã hội của cơ sở giáo dục đại học công lập liên hệ đến mô hình quản trị nguồn nhân lực và quản trị tri thức theo tiếp cận trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp để đề xuất mô hình phát triển đội ngũ giảng viên đặt dưới góc độ xem xét tác động của các yếu tố bên ngoài, các yếu tố bên trong, các nội dung tự chủ, trách nhiệm xã hội của Nhà trường đối với kết quả đầu ra, các bên liên quan (nhà đầu tư, đơn vị sử dụng nguồn nhân lực, các thành viên trong Nhà trường, …) và hoạt động quản lý chất lượng của...

  pdf13p viangelamerkel 18-07-2022 1 1   Download

 • Bài viết Tự chủ về nhân sự trong các trường đại học công lập ở Việt Nam hiện nay nghiên cứu về tình hình thực hiện tự chủ về nhân sự trong các trường đại học công lập ở Việt Nam hiện nay. Tự chủ về nhân sự trong trường đại học là một trong những nội dung của tự chủ đại học.

  pdf7p viangelamerkel 18-07-2022 1 1   Download

 • Bài viết Sử dụng sơ đồ tư duy để giảng dạy học phần Triết học Mác – Lênin cho sinh viên trường Đại học Khánh Hòa đề cập vai trò, vị trí, tầm quan trọng và cách thức sử dụng SĐTD để giảng dạy học phần Triết học Mác – Lênin cho sinh viên (SV) trường Đại học Khánh Hòa.

  pdf7p viangelamerkel 18-07-2022 0 0   Download

 • Bài viết Thực trạng nghiên cứu khoa học của đội ngũ nhân lực khoa học công nghệ trong các trường đại học Việt Nam thông qua các công bố quốc tế bàn về thực trạng nghiên cứu khoa học trong các trường đại học Việt Nam thông qua các công bố quốc tế do giảng viên và cán bộ quản lí trong các cơ sở giáo dục đại học thực hiện những năm gần đây.

  pdf8p vimelindagates 18-07-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Phương pháp nghiên cứu và biên soạn Lịch sử địa phương: Phần 2 là phần thực hành, nêu lên vị trí, tầm quan trọng và tác dụng của công tác thực hành lịch sử địa phương đối với việc nghiên cứu, giảng dạy, giáo dục lịch sử, các nội dung và hình thức thực hành lịch sử địa phương như học tập, tham quan tại các di tích lịch sử, bảo tàng, nhà truyền thống; các phương pháp tiến hành các hoạt động thực hành lịch sử địa phương bao gồm thực hành sưu tầm tài liệu lịch sử địa phương, thực hành biên soạn bài giảng, thực hành các hoạt động ngoại khóa lịch sử địa phương.

  pdf78p runordie4 05-07-2022 1 1   Download

 • Bài viết Hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên khoa Kinh tế & QTKD trường Đại học Hùng Vương đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ tập trung chủ yếu vào các đề tài nghiên cứu giải pháp phát triển kinh tế tỉnh Phú Thọ, hạch toán kế toán trong doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro trong ngân hàng, phát triển tiềm năng kinh tế du lịch, vấn đề khởi nghiệp trong sinh viên và định hướng cho lao động của tỉnh Phú Thọ.

  pdf6p vigeneralmotors 13-07-2022 13 1   Download

 • Bài giảng Thương mại điện tử (Electronic Commerce) - Chương 1: Tổng quan về thương mại điện tử. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: sự phát triển của thương mại điện tử; sự khác biệt giữa thương mại truyền thống và thương mại điện tử; thuận lợi/bất lợi của việc sử dụng thương mại điện tử trong kinh doanh; tính toàn cầu hóa của thương mại điện tử; chuỗi giá trị trong thương mại điện tử; các lưu ý quan trọng khi thực hiện thương mại điện tử;...

  pdf64p huyenmy221090 08-07-2022 2 0   Download

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 1 Tổng quan về quản trị chiến lược, cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số khái niệm về quản trị; quá trình hình thành triết lý kinh doanh; Triết lý kinh doanh; nội dung cơ bản của văn bản triết lý kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf18p namkimcham10 04-07-2022 10 1   Download

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 2 Hoạch định chiến lược, cung cấp cho người học những kiến thức như: quá trình hoạch định chiến lược; môi trường kinh doanh; một số sai phạm khi hoạch định chiến lược kinh doanh; thay đổi chiến lược. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p namkimcham10 04-07-2022 5 1   Download

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 3 Các chiến lược kinh doanh cơ bản, cung cấp cho người học những kiến thức như: phân tích cấu trúc kinh doanh; chiến lược tăng trưởng hội nhập; chiến lược hội nhập hàng ngang; chiến lược tăng trưởng đa dạng hóa;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf30p namkimcham10 04-07-2022 8 1   Download

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 4+5 Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh + Chiến lược cấp chức năng, cung cấp cho người học những kiến thức như: Chiến lược dẫn đầu chi phí thấp; Chiến lược tạo sự khác biệt; Chiến lược chi phí thấp kết hợp với tạo sự khác biệt đầu ra. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p namkimcham10 04-07-2022 9 1   Download

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 6 Công cụ hoạch định chiến lược, cung cấp cho người học những kiến thức như: Ma trận các yếu tố bên trong; Ma trận các yếu tố bên ngoài; Ma trận SWOT; Ma trận các yếu tố cạnh tranh; Ma trận hoạch định chiến lược có thể định lượng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf29p namkimcham10 04-07-2022 9 1   Download

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 1: Tổng quan về quản trị học. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: định nghĩa quản trị; tổ chức quản trị; sự cần thiết của quản trị; các chức năng của quản trị; nhà quản trị; bối cảnh của quản trị trong thời đại hiện nay;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf46p huyenmy221090 07-07-2022 31 3   Download

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 2: Môi trường quản trị của doanh nghiệp. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: môi trường vĩ mô; môi trường vi mô; môi trường ngành/đặc thù của doanh nghiệp; môi trường nội bộ của doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf20p huyenmy221090 07-07-2022 24 2   Download

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 3: Thông tin và quyết định Vai trò của thông tin đối với việc ra quyết định. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm, vai trò, yêu cầu, hệ thống thông tin trong quản trị; tổng quan về quyết định quản trị; quá trình ra và thực hiện quyết định; phương pháp ra quyết định;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf24p huyenmy221090 07-07-2022 24 2   Download

 • Bài giảng Quản lý trang trại: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát về trang trại; cơ sở khoa học của quản trị trang trại; một số lý thuyết kinh tế và ứng dụng; kế hoạch sản xuất kinh doanh trang trại. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf49p namkimcham10 04-07-2022 13 1   Download

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế nâng cao (Advanced international business) - Chương 5: Quản trị rủi ro trong kinh doanh quốc tế. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm, nguyên tắc, mục đích của quản trị rủi ro trong kinh doanh quốc tế; nội dung quản trị rủi ro trong kinh doanh quốc tế; quản trị rủi ro trong một số hoạt động kinh doanh quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p hidetoshidekisugi 15-06-2022 12 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Quản trị học
p_strCode=baigiangquantrihoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2