BÀI GIẢNG SỐ 6 - PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN - KHÍ NÉN

Chia sẻ: Le Thi Cam Nhung Nhung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

2
1.034
lượt xem
221
download

BÀI GIẢNG SỐ 6 - PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN - KHÍ NÉN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. MỤC TIÊU : - SV hiểu được phương pháp thiế kế mạch Điện - khí nén điều khiển theo nhịp và theo tầng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI GIẢNG SỐ 6 - PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN - KHÍ NÉN

  1. BÀI GIẢNG SỐ 6 SỐ TIẾT : 04 I. TÊN BÀI GIẢNG : CHƯƠNG 6 CAÙC PH NG PHÁP THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN - KHÍ NÉN ƯƠ MỤC TIÊU : II. - SV hiểu được phương pháp thiế kế mạch Điện - khí nén điều khiển theo nhịp và theo tầng. III. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC - Giáo trình Khí nén - Điện khí nén ĐHCNTPHCM - Giáo trình Hệ thống điều khiển bằng khí nén - Nguyễn Ngọc Phương - Máy chiếu projector IV.NỘI DUNG BÀI GIẢNG. 6.1 PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN - KHÍ NÉN ĐIỀU KHIỂN THEO NHỊP 6.1.1 Nguyên lý điều khiển theo nhịp : Trong kỹ thuật điều khiển theo nhịp, thì tín hệu sẽ được thực hiện trong nhịp đó, khi nhịp tiếp theo được thực hiện thì nhịp trước đó phải được xóa và phải có tín hiệu thông báo gửi tới nhịp tiếp sau. 6.1.2 Các bước thực hiện B1 : Lập biểu đồ trạng thái, xác định số nhịp. B2 : Lập bảng điều khiển B3 : Vẽ sơ đồ : - Vẽ mạch động lực – Mạch khí nén - Vẽ mạch điều khiển – Mạch điện VD: Cho biểu đồ trạng thái. Thiết kế mạch khí nén điều khiển theo nhịp. B1 : lập biểu đồ trạng thái, xác định các CTHT. S0 + Mạch điều khiển 4 nhịp A S3 _ START S1 + B S2 _ 1 2 3 4 B2 : Lập bảng điều khiển. Nhịp thực hiện 1 2 3 4 Xy lanh A+ B+ B- A- Nhận tín hiệu START S0 S1 S2 Cuộn dây điều khiển Y1 Y3 Y4 Y2 B3 : Vẽ sơ đồ
  2. S0 S2 S1 5 0% 50 % 4 2 4 2 Y3 Y4 Y1 Y2 5 3 5 3 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 +24V START S0 K2 K1 K2 S1 K1 K3 K4 K3 S2 SET K4 K1 K4 K2 K3 K2 K3 K4 K1 Y1 K1 K2 K4 Y3 Y4 Y2 K3 0V 7 2 1 4 3 6 5 1 3 5 7 8 10 11 12 13 Xóa nhịp trước : Chuẩn bị nhịp sau : 6.1.3. Bài tập : Thiết kế mạch Điện - khí nén điều khiển theo nhịp : + 1.Cho biểu đồ tạng thái : A _ START + B _ 1 2 3 4
  3. 2. Cho biểu đồ tạng thái : + A _ Start + B _ 1 2 3 4 thời gian trễ 3. Moät cô caáu maùy hoaït ñoäng nhö sau: Moät chi tieát caàn khoan moät loå khoan vaø ñöôïc ñieàu khieån bôûi heä thoáng ñieàu khieån sau: Caùc chi tieát ñöôïc ñaët trong moät giaù ñôõ, nhaán moät nuùt nhaán xy lanh taùc ñoäng keùp A ñi ra ñaåy chi tieát vaøo vò trí gia coâng ñoàng thôøi cuõng keïp chaët chi tieát, sau ñoù xy lanh taùc ñoäng keùp B ñöôïc gaén vôùi ñaàu khoan ñi ra chaäm ñeå thöïc hieän coâng vieäc chuyeån ñoäng chaïy dao; cuoái haønh trình xy lanh B töï quay veà nhanh; sau ñoù xy lanh A quay veà ñeå thaùo keïp; cuoái cuøng xy lanh taùc ñoäng ñôn C seõ ñi ra ñaåy chi tieát vöøa thöïc hieän xong vaøo thuøng ñaët keá beân vaø lập tức quay về hoaøn taát moät chu trình. 4. : moät cô caáu maùy hoaït ñoäng nhö sau: Taám theùp X ñöôïc uoán caùc goùc 900 baèng heä thoáng ñieàu khieån sau: Taám theùp ñöôïc ñöa vaøo baèng tay, sau khi nhaán nuùt Start, xy lanh taùc ñoäng ñôn A keïp taám theùp, xy lanh B ñi ra uoán chi tieát goùc 900 vaø laäp töùc quay trôû veà, xy lanh C ñi ra uoán tieáp ñeå hoaøn taát, cuoái cuøng laàn löôït xy lanh C vaø A quay trôû veà, chi tieát ñöïôc laáy ra baèng tay. 5. : Moät cô caáu maùy hoaït ñoäng nhö sau: Chi tieát caàn khoan 2 loå gioáng nhau, ñöôïc ñieàu khieån bôûi heä thoáng sau: Chi tieát ñöôïc ñöïng trong giaù ñôû; sau khi nhaán nuùt Start xy lanh taùc ñoäng keùp A ñi ra ñaåy chi tieát vaøo vò trí gia coâng, ñoàng thôøi chi tieát cuõng ñöïôc keïp chaët, xy lanh B ñöôïc gaén vôùi ñaàu khoan ñi ra ñeå thöïc hieän chuyeån ñoäng chaïy dao, cuoái haønh trình töï quay trôû veà; sau ñoù xy lanh C ñi ra ñeå di chuyeån chi tieát sang vò trí thöù 2; luùc naøy xy lanh B laïi ñi ra ñeåû khoan loå thöù 2, cuoái
  4. haønh trình xy lanh B quay veà; cuoái cuøng xy lanh C roài xylanh A laàn löôït ñi vaøo hoaøn taát 1 chu trình. 6.2 PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN - KHÍ NÉN ĐIỀU KHIỂN THEO TẦNG. Nguyên tắc thiết kế mạch theo tầng là chia các bước thực hiện có cùng chức năng thành từng tầng riêng biệt, như vậy khi hoạt động thì nguồn cung caapscho hệ đảo tầng chỉ có ở tầng đang thực hiện các chuyển động, còn các tầng khác thì không có nguồn. phần tử cơ bản của điều khiển theo tầng là phần tử nhớ- van đảo chiều 4/2 hoặc 5/2. điều khiển theo tầng là bước hoàn thiện của điều khiển tùy động theo hành trình. 6.2.1. Biểu diễn hệ đảo tầng. Khi sơ đồ hành trình bước đã được chia ra làm n tầng, thì sẽ có ( n-1 ) phần tử nhớ ( n- 1 RELAY TRUNG GIAN ) Ký hiệu e1 là tín hiệu vào tầng 1, T1 là tín hiệu ra tầng 1, tương tự e2 là tín hiệu váo tầng 2, T2 là tín hiệu ra tầng 2…….. Ta có mạch Số tầng n=2 1 2 3 4 +24V K STATR-E1 K K E2 T2 T1 K 0V 4 2 3 Số tầng n = 3
  5. 1 2 3 7 +24V K1 K1 STATR-E1 4 T52 T1 K1 E2 K2 K2 K2 T3 T2 T1 E3 K1 K2 0V 7 2 5 4 3 6 Số tầng n = 4 1 2 3 +24V K1 K1 STATR-E1 4 T52 T1 E3 K2 K2 6 7 E4 E2 K3 10 K1 K3 K3 K2 T4 T3 T2 T1 K1 K2 K3 0V 10 2 5 4 7 6 3 9 8 6.2.2 Các bước thực hiện : B1. lập biểu đồ trạng thái và chia tầng. B2. Xác định các tín hệu điều khiển, các công tắc hành trình B3. Vẽ sơ đồ mạch: - Mạch động lực.- Mạch khí nén
  6. Mạch điều khiển. – Mạch điện - • Lưu ý : - Công tắc hành trình nào nằm giữa danh giới 2 tầng, sẽ là tín hiệu đảo tầng phía sau. VD : Cho biểu đồ trạng thái, thiết kế mạch khí nén theo tầng ? - Lập biểu đồ trạng thái S0 + - Xác định các tín hiệu điều khiển : A S3 _ + Start → e1 → xylanh A đi ra ( Y1) START S1 + + S0 : → xác định vị trí ngoài A B S2 _ → điều khiển B đi ra (Y3) S4 + + S1 → e2 → xác định vị trí ngoài B C _ → điều khiển B đi vào (Y4) 2 4 5 6 3 1 + S2 → xác định vị trí trong B T2 T1 T3 → điều khiển A đi vào (Y2) + S3 → xác định vị trí trong A → điều khiển C đi ra (Y5) + S4 → e3 → xác định vị trí ngoài C → điều khiển C đi vào. (Y6) - Vẽ sơ đồ mạch :
  7. B A C S3 S0 S2 S1 S4 50% 50% 4 2 2 4 2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y1 Y2 5 3 1 3 5 3 1 1 1 2 3 10 +24V K1 K1 STATR-E1 K1 4 T52 T1 S1 K2 K2 K2 S4 S0 S2 S3 K1 K2 Y1 Y3 Y4 Y2 Y5 Y6 0V 10 2 5 4 3 7 6.2.3. Bài tập : Thiết kế mạch Điện - khí nén điều khiển theo tầng : + 1.Cho biểu đồ tạng thái : A _ START + B _ 1 2 3 4
  8. 2. Cho biểu đồ tạng thái : + A _ Start + B _ 1 2 3 4 thời gian trễ 3. Moät cô caáu maùy hoaït ñoäng nhö sau: Moät chi tieát caàn khoan moät loå khoan vaø ñöôïc ñieàu khieån bôûi heä thoáng ñieàu khieån sau: Caùc chi tieát ñöôïc ñaët trong moät giaù ñôõ, nhaán moät nuùt nhaán xy lanh taùc ñoäng keùp A ñi ra ñaåy chi tieát vaøo vò trí gia coâng ñoàng thôøi cuõng keïp chaët chi tieát, sau ñoù xy lanh taùc ñoäng keùp B ñöôïc gaén vôùi ñaàu khoan ñi ra chaäm ñeå thöïc hieän coâng vieäc chuyeån ñoäng chaïy dao; cuoái haønh trình xy lanh B töï quay veà nhanh; sau ñoù xy lanh A quay veà ñeå thaùo keïp; cuoái cuøng xy lanh taùc ñoäng ñôn C seõ ñi ra ñaåy chi tieát vöøa thöïc hieän xong vaøo thuøng ñaët keá beân vaø lập tức quay về hoaøn taát moät chu trình. 4. : moät cô caáu maùy hoaït ñoäng nhö sau: Taám theùp X ñöôïc uoán caùc goùc 900 baèng heä thoáng ñieàu khieån sau: Taám theùp ñöôïc ñöa vaøo baèng tay, sau khi nhaán nuùt Start, xy lanh taùc ñoäng ñôn A keïp taám theùp, xy lanh B ñi ra uoán chi tieát goùc 900 vaø laäp töùc quay trôû veà, xy lanh C ñi ra uoán tieáp ñeå hoaøn taát, cuoái cuøng laàn löôït xy lanh C vaø A quay trôû veà, chi tieát ñöïôc laáy ra baèng tay. 5. : Moät cô caáu maùy hoaït ñoäng nhö sau: Chi tieát caàn khoan 2 loå gioáng nhau, ñöôïc ñieàu khieån bôûi heä thoáng sau: Chi tieát ñöôïc ñöïng trong giaù ñôû; sau khi nhaán nuùt Start xy lanh taùc ñoäng keùp A ñi ra ñaåy chi tieát vaøo vò trí gia coâng, ñoàng thôøi chi tieát cuõng ñöïôc keïp chaët, xy lanh B ñöôïc gaén vôùi ñaàu khoan ñi ra ñeå thöïc hieän chuyeån ñoäng chaïy dao, cuoái haønh trình töï
  9. quay trôû veà; sau ñoù xy lanh C ñi ra ñeå di chuyeån chi tieát sang vò trí thöù 2; luùc naøy xy lanh B laïi ñi ra ñeåû khoan loå thöù 2, cuoái haønh trình xy lanh B quay veà; cuoái cuøng xy lanh C roài xylanh A laàn löôït ñi vaøo hoaøn taát 1 chu trình.
Đồng bộ tài khoản