intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 3 - TS. Nghiêm Thị Thà

Chia sẻ: Dfvcx Dfvcx | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:23

201
lượt xem
29
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính của Bài giảng Tài chính doanh nghiệp Chương 3 Phân tích chính sách tài chính doanh nghiệp nhằm phân tích chính sách huy động vốn của doanh nghiệp, phân tích chính sách đầu tư của doanh nghiệp. Phân tích chính sách phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 3 - TS. Nghiêm Thị Thà

 1. CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP  3.1. Phân tích chính sách huy động vốn của doanh nghiệp.  3.2. Phân tích chính sách đầu tư của doanh nghiệp.  3.3. Phân tích chính sách phân ph ối l ợi nhuận của doanh nghiệp 04/28/14 TS. NGHIẤM THỊ THÀ
 2. 3.1.PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH HUY ĐỘNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP 3.1.1. Các nguồn vốn doanh nghiệp huy động SXKD  Mục tiêu: đủ lớn, chi phí thấp, tránh phụ thuộc quá lớn vào đối tác huy động vốn ( trừ khi đó là điều mong muốn)  Các nguồn huy động:  Nguồn vốn CSH : Vốn góp ban đầu, lợi nhuận không chia, phát hành cổ phiếu , liên doanh liên kết, sáp nhập…;  Nguồn vốn nợ: tín dụng ngân hàng, tín dụng thương mại, phát hành trái phiếu doanh nghiệp , thuê tài chính… 04/28/14 TS. NGHIẤM THỊ THÀ
 3. 3.1.2.PHÂN TÍCH NGUỒN VỐN Tính toán: bảng phân tích cơ cấu và sự biến động nguồn vốn của doanh nghiệp (Các chỉ tiêu chủ yếu của B01- phần nguồn vốn: có 8 cột sử dụng phương pháp so sánh: kỹ thuật phân tích dọc: xác định tỉ trọng của từng loại trong tổng số của nó và kỹ thuật phân tích ngang so sánh từng chỉ tiêu CN với ĐN). 04/28/14 TS. NGHIẤM THỊ THÀ
 4. 3.1.2. PT NGUỒN VỐN. BẢNG 1; PHÂN TÍCH NGUỒN VỐN ChØ Sè TØ Sè TØ So So s¸nh tØ So tiªu tiÒn träng tiÒn träng s¸nh lÖ (%) s¸nh cuèi cuèi ® Çu ® Çu sè tiÒn tØ năm năm năm năm träng (%) (%) (%) 1 2 3 4 5 6=2-4 7=6*100/4 8=3-5 04/28/14 TS. NGHIẤM THỊ THÀ
 5. 3.1.2.PHÂN TÍCH NGUỒN VỐN CỦA DN +Phân tích tổng quát: đánh giá tổng quy mô (A+B), cơ cấu nguồn vốn của DN (A và B) + Phân tích chi tiết: sự biến động, cơ cấu, nội dung từng loại nguồn đánh giá chính sách tài chính doanh nghiệp đang thực hiện có hợp lý và hiệu quả không? nguyên nhân và xu hướng biến động của chính sách tài chính. Trọng điểm quản lý của công tác huy động vốn của doanh nghiệp. + Kết luận: Thực trạng và xu hướng biến động của tổng nguồn, cơ cấu nguồn vốn và xu hướng biến động nguồn vốn của doanh nghiệp có đảm bảo an toàn về tài chính và tăng trưởng ổn định hay không? Biện pháp nào cho chính sách tài chính tối ưu của doanh nghiệp? 04/28/14 TS. NGHIẤM THỊ THÀ
 6. 3.1.3 Phân tích chính sách sử dụng CCTC  Khái niệm:Chính sách sử dụng công cụ tài chính thể hiện sự lựa chọn các công cụ tài chính để huy động vốn của DN theo mục tiêu huy động đã đề ra (Nhu cầu vốn = LN để lại+ Nvốn khấu hao + nguồn vốn hđộng từ bờn ngoài).  Chỉ tiêu phân tích: Nv = Nn + Nd Trong đó: Nv: nguồn vốn huy động từ bên ngoài Nn: nguồn vốn ngắn hạn huy động từ bên ngoài Nd: nguồn vốn dài hạn huy động từ bên ngoài Nn=Vay NH ngân hàng+Ph tngh+Thương phiếu+ N. khác Nd=Vay DH +Trái phiếu+Thuê tài chính +Cổ phiếu+NKhác 04/28/14 TS. NGHIẤM THỊ THÀ
 7. Lựa chọn công cụ tài chính gồm 2 bước: Bước 1: XĐ lượng nguồn vốn cần huy động từ bên ngoài (Nv) Nv = Nhu cầu vốn – Nv huy động BT Bước 2: Lựa chọn công cụ tài chính 04/28/14 TS. NGHIẤM THỊ THÀ
 8. CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH  Công cụ tài chính dài  Công cụ tài chính ngắn hạn hạn - Vay dài hạn - Vay ngắn hạn - Phát hành trái phiếu - Các khoản phải trả - Phát hành cổ phiếu người bán - Người mua trả tiền - Nhận vốn góp - Thuê tài chính trước - … - Các khoản phải trả CNV TS. NGHIẤM THỊCác khoản phải nộp… 04/28/14 - THÀ - …
 9. CÁC YẾU TỐ CẦN XEM XÉT KHI LỰA CHỌN CÔNG CỤ TÀI CHÍNH  Thời hạn  Chi phí  Mức giới hạn của từng nguồn  Mục tiêu về mức độ tự chủ tài chính 04/28/14 TS. NGHIẤM THỊ THÀ
 10. PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG CÔNG CỤ TÀI CHÍNH Bước 3:  Phương pháp phân tích: - So sánh tổng số cũng như từng nguồn giữa CN với ĐN để XĐ tăng giảm tuyệt đối và tương đối - XĐ tỷ trọng từng nguồn chiếm trong tổng số - Nhận xét về công tác lựa chọn các công cụ tài chính của DN 04/28/14 TS. NGHIẤM THỊ THÀ
 11. 3.1.4. PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH TÀI TRỢ  Mục đích: Đánh giá sự ổn định và an toàn và hiệu quả của CSTT?  Nội dung: 3 chỉ tiêu phân tích: n 1. CPvbq = ∑ Ttri × Nvi i =1 2. Vốn lưu chuyển (VLC) được xác định bằng công thức: VLC = Nguồn vốn dài hạn(NVDH) – Tài sản dài h ạn (TSDH) Hay VLC = VCSH + Nợ DH - TSDH Hoặc VLC =TSNH - Nguồn vốn ngắn hạn 3. Nhu cầu về vốn lưu chuyển (NCVLC) : NCVLC= HTK + CKPTh(ng. hạn) - CKPTr (ng. hạn). 04/28/14 TS. NGHIẤM THỊ THÀ
 12. Chỉ tiêu VLC: Trường hợp 1: VLC
 13. TRƯỜNG HỢP 2: VLC>0 TSNH NVNH VLC NVDH TSDH 04/28/14 TS. NGHIẤM THỊ THÀ
 14. TRƯỜNG HỢP 3: VLC=0 TSNH NVNH TSDH NVDH 04/28/14 TS. NGHIẤM THỊ THÀ
 15. Các giai đoạn của chu kỳ SXKD tạo ra NCVLC: t2+t3+t4-t1 Nhập kho Trả Nhập kho Bán Thu NVL tiền TP TP tiền t0 t1 t2 t3 t4 Hàng tồn kho Phải trả Phải thu Cung ứng – Sản xuất Thương mại 04/28/14 TS. NGHIẤM THỊ THÀ
 16.  Phương pháp phân tích: + So sánh thực tế với kế hoạch hoặc kỳ này với kỳ trước chỉ tiêu chi phí sử dụng vốn binh quân, đồng thời so sánh cuối năm với đầu năm của các chỉ tiêu: VLC, NCVLC VLC1 – VLCo = ∆ NCVLC1 – NCVLC0 = ∆ (∆ > 0; ∆ < 0; ∆ = 0) + Sử dụng phương pháp phân tích nhân tố: số chênh lệch để tính mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố (tti và cfi); số cân đối để xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến sự biế 04/28/14n động của VLC và NCVLCTHÀ TS. NGHIẤM THỊ
 17. ĐỐI CHIẾU VLC VỚI NCVLC  So sánh VLC với NCVLC VLC – NCVLC = ∆ (Khi VLC > 0 và NCVLC > 0)  Nếu ∆ > 0  Nếu ∆ < 0  Nếu ∆ = 0 04/28/14 TS. NGHIẤM THỊ THÀ
 18. BẢNG 2; PHÂN TÍCH CSTT ChØ tiªu PT CN ĐN CL TL (1) (2) (3) (4 =2-3) (5=4*100/3) 1.TSNH (NVDH) 2.Nî NH (TSDH) 3. VLC=1-2 4. HTK 5. Ph¶i thu Ng¾n h¹n 6.Ph¶i tr¶ Ng¾n h¹n 7. NCVLC =4+ 5-6 8. VLC - NCVLC 04/28/14 TS. NGHIẤM THỊ THÀ
 19. NHẬN XÉT CHÍNH SÁCH TÀI TRỢ Đánh giá khái quát: Thời gian vận động của tài sản phải luôn > hoặc = thời gian hoàn trả nguồn vốn( VLC >0, NCVLC luôn < hoặc = VLC). Chi phí sử dụng vốn phải nhỏ hơn khả năng sinh lời của vốn. Đánh giá chi tiết: Đánh giá tính chất ảnh hưởng của từng nhân tố ảnh hưởng đến từng chỉ tiêu trên bảng phân tích, xác định nguyên nhân. Kết luận: Chính sách tài trợ của DN có đạt được các mục tiêu đặt ra hay không, nguyên nhân chủ yếu và biện pháp khắc phục. 04/28/14 TS. NGHIẤM THỊ THÀ
 20. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN NGHIÊN CỨU 1. Nguồn vốn dài hạn DN cần phải huy động được xác định như thế nào để chính sách tài trợ vừa có thể tiết kiệm được chi phí sử dụng vốn vừa đem lại sự ổn định và an toàn về tài chính cho DN? 2. Các biện pháp giảm NCVLC nhằm giảm NVDH cần huy động trong chính sách tài trợ? 04/28/14 TS. NGHIẤM THỊ THÀ
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2