intTypePromotion=1

Bài giảng Tài chính tiền tệ: Phần 1 - Nguyễn Thị Thương

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:223

0
88
lượt xem
21
download

Bài giảng Tài chính tiền tệ: Phần 1 - Nguyễn Thị Thương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tài chính tiền tệ phần 1 gồm có 4 chương với những nội dung cơ bản như sau: Chương 1 trình bày về bản chất và chức năng của tiền tệ, chương 2 trình bày các chế độ tiền tệ, chương 3 là những vấn đề về cung cầu tiền tệ và chương 4 là lạm phát. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính tiền tệ: Phần 1 - Nguyễn Thị Thương

 1. TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP. HCM KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG  TÀI CHÍNH TIỀN TỆ  P.1: TIỀN TỆ 11/15/15 Nguyễn Thị Thương 1
 2. Nội dung chi tiết từng chương  và tiểu luận 11/15/15 Nguyễn Thị Thương
 3. GV: Nguyễn Thị Thương Email:thuongnguyen.ffb @gmail.com
 4. GIỚI THIỆU MÔN HỌC: TC­ TT  P1  NỘI DUNG CHI TIẾT TỪNG CHƯƠNG CH ƯƠNG I: B ẢN CHÂT VÀ CH ỨC NĂNG  C ỦA TI ỀN T Ệ • 1.1 B ẢN CH ẤT C ỦA TI ỀN T Ệ  1.1.1 Sự ra đời của tiền tệ.  1.1.2 Bản chất của tiền tệ. • 1. 2   CH ỨC NĂNG C ỦA TI ỀN T Ệ   1.3.1 Phương tiện trao đổi.  1.3.2 Đơn vị đo lường giá trị  1.3.3 Phương tiện dự trữ về mặt giá trị
 5. GIỚI THIỆU MÔN HỌC: TC­ TT P1  NỘI DUNG CHI TIẾT TỪNG CHƯƠNG CH ƯƠNG I: B ẢN CHÂT VÀ CH ỨC NĂNG  C ỦA TI ỀN T Ệ  • 1.3 S Ự PHÁT TRI ỂN CÁC HÌNH THÁI  TI ỀN T Ệ   1.2.1 Tiền tệ dưới dạng hàng hóa tiền tệ   1.2.2 Tiền tệ kim lọai    1.2.3 Tiền giấy (Giấy bạc ngân hàng)   1.2.4 Các hình thức tiền tệ khác o  1.4 VAI TRÒ C ỦA TI ỂN T Ệ  1.4.1 Sự phát triển của vai trò tiền tệ   1.4.2  Vai trò của tiền trong nền kinh tế thị trường hiện đại
 6. GIỚI THIỆU MÔN HỌC: TC­ TT  P1  NỘI DUNG CHI TIẾT TỪNG CHƯƠNG CH ƯƠNG II: CÁC CH Ế Đ Ộ TI ỀN T Ệ •   2.1  CÁC CH Ế Đ Ộ TI ỀN T Ệ  2.1.1 Chế độ lưu thông tiền kim lọai  2.1.2 Chế độ bản vị vàng thoûi  2.1.3 Chế độ bản vị vàng hối đoái  2.1.4 Chế độ bản vị ngoại tệ  2.1.5 Chế độ bản vị tiền giấy không chuyển đổi ra  vàng
 7. GIỚI THIỆU MÔN HỌC: TC­ TT  P1  NỘI DUNG CHI TIẾT TỪNG CHƯƠNG CH ƯƠNG II: CÁC CH Ế Đ Ộ TI ỀN T Ệ •  2.2 Ch ế Đ ộ L ưu Thông Ti ền T ệ  Ở  Vi ệt Nam  2.2.1 Thôøi kyø phong kieán  2.2.2 Thôøi kyø thöïc daân Phaùp xaâm löôïc   2.2.3 Thôøi kyø caùch maïng daân toäc daân chuû  2.2.4 Thôøi kyø thoáng nhaát toå quoác töø sau 4/1975 – 1978  2.2.5 Thôøi kyø töø naêm 1979 –
 8. GIỚI THIỆU MÔN HỌC: TC­ TT  P1  NỘI DUNG CHI TIẾT TỪNG CHƯƠNG CH ƯƠNG II: CÁC CH Ế Đ Ộ TI ỀN T Ệ •  2.3 CH Ế Đ Ộ TI ỀN T Ệ VI ỆT NAM  2.3.1 Đơn vị tiền và tên gọi của đồng tiền.  2.3.2 Các quy định về hát hành tiền giấy và tiền  kim loại ở Việt Nam   2.3.3 Các nguyên tắc phát hành tiền  2.3.4 Cơ cấu lưu thông tiền tệ:
 9. GIỚI THIỆU MÔN HỌC: TC­ TT  P1  NỘI DUNG CHI TIẾT TỪNG CHƯƠNG Ch ương III: CUNG C ẦU TI ỀN T Ệ • 3.1  CUNG C ẦU TI ỀN T Ệ   3.1.2 Cầu tiền tệ   3.1.1 Cung tiền tệ • 3.2 CÂN Đ ỐI CUNG C ẦU TI ỀN T Ệ   3.2.1 Quan điểm của C.Mác   3.2.2 Quan điểm học thuyết số lượng tiền tệ hiện đại   3.2.3 Quan điểm của P.A.Samuelson • 3.3 CÂN Đ ỐI CUNG C ẦU TI ỀN T Ệ  Ở VI ỆT  NAM HI ỆN NAY.  
 10. GIỚI THIỆU MÔN HỌC: TC­ TT  P1  NỘI DUNG CHI TIẾT TỪNG CHƯƠNG Ch ương IV: L ẠM PHÁT • 4.1  L ẠM PHÁT TI ỀN T Ệ:   4.1.1 Khái niệm và các lọai lạm phát   4.1.2 Hậu quả và những biện pháp khắc phục lạm phát • 4.2 L ẠM PHÁT  Ở VI ỆT NAM.    4.2.1 Từ năm 1990 trở về trước.   4.2.2 Giai đoạn từ năm 1992 – 2001   4.2.3 Giai đoạn từ 2002 – 2006  
 11. Bài gi ảng 1 CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ  TIỀN TỆ 11
 12. 1.1 BAÛN CHAÁT CUÛA TIEÀN TEÄ 1.1.1 S ự ra đ ời c ủa ti ền t ệ: Theo C.Mác Sống thành  Bầy đàn Chưa có SX và Trao đổi HH Chưa có chiếm Hữu tư nhân Chưa có tiền tệ 12
 13. 1.1 BAÛN CHAÁT CUÛA TIEÀN TEÄ 1.1.1 S ự ra đ ời c ủa ti ền t ệ: Theo C.Mác Chưa có chiếm Sống thành  Hữu tư nhân Bộ lạc lớn Có sự SX Trao đổi HH Sự trao đổi ngẫu nhiên (Hình thái giá trị ngẫu  13 Nhiên hay giản đơn)
 14. 1.1 BAÛN CHAÁT CUÛA TIEÀN TEÄ 1.1.1 S ự ra đ ời c ủa ti ền t ệ: Sự trao đổi ngẫu nhiên (Hình thái giá trị ngẫu Nhiên hay giản đơn) Giá trị (tương đối) Lao động  Lao động  Là sự  tư nhân  Của 1 vật được biểu cụ thể trở  trao  trở  Hiện bởi giá trị sử thành hình  Đổi  thành lao  Dụng của một vật thái biểu  Giữa 2  động xã  Khác duy nhất đóng hiện của   H – H hội trực  Vai trò vật ngang lao động  Với tiếp  giá   trừu  nhau  tượng  14
 15. 1.1 BAÛN CHAÁT CUÛA TIEÀN TEÄ 1.1.1 S ự ra đ ời c ủa ti ền t ệ: Theo C.Mác Phân công LĐ XH lần thứ I Bộ lạc du mục Tách khỏi toàn  Sự trao đổi Khối bộ lạc diễn ra thường xuyên hơn Hình thái giá trị toàn 15 bộ hay mở rộng
 16. 1.1 BAÛN CHAÁT CUÛA TIEÀN TEÄ 1.1.1 S ự ra đ ời c ủa ti ền t ệ: Hình thái giá trị toàn bộ hay mở rộng Sự trao đổi  Nhược điểm  HH bây giờ  không phải là 2  loại HH với  Có quá  Sư không  nhau mà là một  nhiều loại  đồng nhất  loạt các HH  HH dùng  của các HH  với nhau  làm vật trao  dùng làm vật  đổi trao đổi 16
 17. 1.1 BAÛN CHAÁT CUÛA TIEÀN TEÄ 1.1.1 Sự ra đời của tiền tệ:   Phân công lao động XH + SX  Trao đổi trực tiếp HH ngày càng bộc lộ  nhiều nhược điểm Tất yếu xuất hiện một thứ hàng hóa đóng vai trò vật ngang giá chung cho các loại HH Khác và các HH khác có thể trao đổi với nó 17 Hình thái giá trị chung
 18. 1.1 BAÛN CHAÁT CUÛA TIEÀN TEÄ 1.1.1 Sự ra đời của tiền tệ:   Sự phân công lao động XH lần 2 (Thủ công nghiệp tách khỏi nông nghiệp) SX hàng hóa  + Thị trường mở rộng Tình trạng nhiều hàng hóa có tác dụng vật ngang giá  Chung >
 19. 1.1 BAÛN CHAÁT CUÛA TIEÀN TEÄ 1.1.1 Sự ra đời của tiền tệ: Tóm lại Tiền tệ ra đời và phát triển gắn liền với sự ra đời và phát triển của nền kinh tế hàng hóa 19
 20. • 1.1.2 Bản chất của tiền tệ:   Là vật ngang giá chung, làm phương tiện để  trao  đổi  hàng  hoá,  dịch  vụ  và  thanh  toán  các  khoản nợ.   Là sản phẩm tất yếu của nền kinh tế hàng  hĩa.   Là phương tiện trao đổi đươc luật pháp thừa  nhận 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2