intTypePromotion=1

Bài giảng Tâm lý học nhân cách - ThS. Phạm Thị Xuân Cúc

Chia sẻ: Va Ha Nguyen | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:59

0
654
lượt xem
163
download

Bài giảng Tâm lý học nhân cách - ThS. Phạm Thị Xuân Cúc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu Bài giảng Tâm lý học nhân cách: Nêu khái niệm về nhân cách, các khái niệm có liên quan & các đặc điểm của nhân cách; trình bày sự hình thành & phát triển nhân cách, các yếu tố ảnh hưởng; trình bày các thuộc tính của nhân cách; ứng dụng vào thực tế LS.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tâm lý học nhân cách - ThS. Phạm Thị Xuân Cúc

 1. TÂM LÝ HỌC NHÂN CÁCH Ths. Phạm thị Xuân Cúc
 2. MỤC TIÊU: 1. Nêu khái niệm về nhân cách, các khái niệm có liên quan & các đặc điểm của nhân cách 2. Trình bày sự hình thành & phát triển nhân cách, các yếu tố ảnh hưởng 3. Trình bày các thuộc tính của nhân cách 4. Ứng dụng vào thực tế LS
 3. I. KHÁI NIỆM CHUNG 1. CON NGƯỜI:  Bao gồm ytố SVật & cả ytố XH  Chỉ mọi cá thể: từ trẻ sơ sinh  người trưởng thành từ người chậm phát triển về trí tuệ  bậc tài ba lỗi lạc
 4. 2. CÁ NHÂN: Chỉ con người riêng lẻ, cụ thể; gồm 2 mặt: sinh học & XH tâm lý.  Mặt sinh học: ytố BS-DT  Mặt XH: h.th quan hệ XH  Mặt tâm lý: là những nét h.th tlý ổn định như: năng lực, nhu cầu, tính cách…
 5. 3. CÁ TÍNH:  Những đđ thể trạng & tlý độc đáo, ko lập lại ở người khác  Hình thành dựa trên cs tố chất DT, dưới ảnh hưởng của GD, hoàn cảnh sống & HĐ cá nhân
 6. 4. NHÂN CÁCH: Khi xem xét 1 con người với tư cách là thành viên của 1 XH nhất định, là chủ thể các mối q.hệ XH, giao tiếp & HĐ có ý thức ⇒ nhân cách của người đó
 7. 1số khái niệm về nhân cách:  NC là tư cách & phẩm chất của con người, là toàn bộ những phẩm chất về ĐĐ & tlý của cá nhân được hình thành & phát triển trong XH.  NC là toàn bộ những đđiểm, phẩm chất tlý đã ổn định của cá nhân qui định giá trị XH & hành vi XH của người đó
 8.  NC laø k ie å u s u y n g h ó , CG & h a ø n h v i ñaëc tröng cho loái soáng & caùch thích nghi cuûa rieâng töøng ngöôøi; do nhöõng ytoá theå traïng, mtr gaén vôùi söï phaùt trieån cuûa caù nhaân & nhöõng kno trong XH hình thaønh neân.
 9. CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA NHÂN CÁCH:  Tính ổn định, bền vững  Tính thống nhất  Tính tích cực  Tính giao lưu
 10.  Tín h o å n ñ ò n h , b e à n v ö õ n g : NC phaûi laø nhöõng neùt tlyù ñieån hình, oån ñònh & beàn vöõng trong 1khoaûng t.gian daøi, trong hoaøn caûnh nhaát ñònh; ko phaûi laø h.töôïng ngaãu nhieân, nhaát thôøi.
 11.  Sự k.hợp các h.t tlý x.h được t.hợp lại, dần dần h.th nét tlý ổn định  đặc điểm ổn định  NC  Dự kiến trước h.vi của 1 NC
 12.  Tín h t h o á n g n h a á t : Nhöõng neùt tlyù trong NC coù moái l.quan maät thieát, chaët cheõ vôùi nhau thaønh 1 heä thoáng taïo neân tính thoáng nhaát cuûa NC
 13. NC ko phải là dấu cộng của nhiều thuộc tính, phẩm chất riêng lẻ mà là 1ht thống nhất  mỗi nét NC đều l.quan ko tách rời với nét NC khác  Cần GD con người như 1NC hoàn chỉnh
 14.  Tín h t íc h c ö ïc : NC laø nhöõng phaåm chaát tlyù giuùp con ngöôøi giöõ vai troø chuû theå tích cöïc trong caùc moái q.heä XH, trong HÑ, giao löu. Noù qui ñònh h.vi XH & g.trò XH cuûa caù nhaân.
 15.  Thể hiện ở những HĐ muôn màu muôn vẻ & đa dạng  biến đổi, cải tạo TG xq, cải tạo bản thân & những đặc trưng tlý của mình.  Con người sống  con người HĐ  NC phát triển  Nguồn gốc tính tích cực/NC là nhu cầu
 16.  Tín h g ia o lö u : Giöõa caùc caù nhaân coù söï giao löu, taùc ñoäng, aûnh höôûng laãn nhau, töø ñoù töøng NC daàn daàn tröôûng thaønh & hoaøn thieän hôn.
 17.  Qua giao lưu cá nhân lĩnh hội các chuẩn mực ĐĐ & HT giá trị của XH  Qua giao lưu mỗi cá nhân được đ.giá, được nhìn nhận theo quan điểm của XH  Ko có nhu cầu giao lưu & sự HĐ tập thể với MĐ nhất định ko có ngôn ngữ, ko có LĐ
 18. II. CẤU TRÚC CỦA NHÂN CÁCH: A. Kiểu phổ biến hiện nay: Gồm 4 thuộc tính tlý điển hình: 1. Xu hướng 2. Năng lực 3. Tính khí 4. Tính cách
 19. CAÁU TRUÙC NHAÂN CAÙCH XU HÖÔÙNGNAÊNG LÖÏC KHÍ CHAÁT TÍNH CAÙCH NHU CAÀU NAÊNG LÖÏC CHUNG LINH HOAÏT HÖÙNG THUÙÙ NAÊNG LÖÏC CHUYEÂN BIEÄT BÌNH THAÛN LYÙ TÖÔÛNG NOÙNG NAÛY THEÁ GIÔÙI QUAN ÖU TÖ NIEÀM TIN
 20. 1. XU HƯỚNG: Chiều hướng phát triển của 1 cá nhân, là những ytố tlý thúc đẩy bên trong; khiến ý thức & h.vi của cá nhân nghiêng về hướng này mà ko theo hướng khác
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2