intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Vi điều khiển 8051 : 8051 Microcontroller - TS. Lê Thế Vinh

Chia sẻ: Le Vinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

270
lượt xem
45
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giới thiệu về 8051, lập trình cho 8051, phần mềm đảm bảo về phần cứng, bộ thực tập MDA-EMS51, một số bài tập thực hành là những nội dung chính trong bài giảng "Vi điều khiển 8051 : 8051 Microcontroller". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Vi điều khiển 8051 : 8051 Microcontroller - TS. Lê Thế Vinh

 1. ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh 21 April 2009 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH PHÒNG ĐÀO TẠO - KHOA ĐIỆN TỬ Bài giảng VI ĐIỀU KHIỂN 8051 8051 Microcontroller TS. Lê Thế Vinh 21 April 2009 L.T.Vinh 1 Nội dung 1. Giới thiệu về 8051 2. Lập trình cho 8051, phần mềm 3. Đảm bảo về phần cứng 4. Bộ thực tập MDA-EMS51 5. Một số bài tập thực hành 21 April 2009 L.T.Vinh 2 L.T.Vinh 1
 2. ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh 21 April 2009 1. Giới thiệu về 8051 - Vi điều khiển 8051 là một máy tính được tích hợp trên một chíp (là 1 IC, integrated circuit, có 40 chân) - Khác với Vi xử lý, CPU Ứng dụng: trong nhiều dụng cụ điện tử, thiết bị điện, ôtô, máy giặt, lò vi sóng, điện thoại, đầu đọc DVD, thiết bị đa phương tiện, dây chuyền tự động, v.v. 21 April 2009 L.T.Vinh 3 1. Giới thiệu về 8051 Communication- truyền thông Avionics- đ.tử hàng không Automobile - ôtô Consumer Electronics – TB đ.tử tiêu dùng Household Appliances – dụng cụ gia đình 21 April 2009 L.T.Vinh 4 L.T.Vinh 2
 3. ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh 21 April 2009 1. Giới thiệu về 8051 Today’s high-end automobile have > 80 microprocessors: 4-bit microcontroller checks seat belt; microcontrollers run dashboard devices; 16/32-bit microprocessor controls engine. Millions lines of code 21 April 2009 L.T.Vinh 5 1. Giới thiệu về 8051 Một số thông số trên máy bay 21 April 2009 L.T.Vinh 6 L.T.Vinh 3
 4. ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh 21 April 2009 1. Giới thiệu về 8051 Một số thông số trên máy bay 21 April 2009 L.T.Vinh 7 1. Giới thiệu về 8051 Đặc điểm: 4K Bytes ROM 128 Bytes RAM 4 cổng 8-bit I/O 2 bộ định thời 16-bit Cổng nối tiếp … Sơ đồ khối 8051 21 April 2009 L.T.Vinh 8 L.T.Vinh 4
 5. ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh 21 April 2009 2. Lập trình cho 8051 Ví dụ: Ngôn ngữ lập trình ORG 2000H MOV SP,#50H MOV PSW,#00H CLR P1,00H ; LED on ; SETB P1,0FH ;LED off END 21 April 2009 L.T.Vinh 9 2. Lập trình cho 8051 Các bước: • Viết chương trình • Dịch chương trình ra file hex • Nạp chương trình vào VĐK • Chạy chương trình 21 April 2009 L.T.Vinh 10 L.T.Vinh 5
 6. ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh 21 April 2009 3. Đảm bảo về phần cứng 1. Nạp chương trình dạng Hex cho VĐK 2. Cấp nguồn: Vcc=+5V; (40) GND=0V (20) (mass) 3. Cấp xung nhịp (Mạch dao động, 18,19) 4. Tín hiệu khởi động (ban đầu, khi xảy ra lỗi, 9) 21 April 2009 L.T.Vinh 11 4. Bộ thực tập MDA-EMS51 + MDA - EMS51 là TB thực hành VĐK 8051 (cty Midas Engineering, Hàn Quốc). + Kit MDA - EMS51 gồm các khối giao tiếp cơ bản để tìm hiểu về bộ vi điều khiển 8051 + Có 2 chế độ làm việc: KIT và PC + Có phần cứng + mềm 21 April 2009 L.T.Vinh 12 L.T.Vinh 6
 7. ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh 21 April 2009 4. Bộ thực tập MDA-EMS51 + CPU & MEMORY CPU sử dụng bộ vi điều khiển 8051 với xung nhịp 11,0592 MHz. Khối bộ nhớ gồm bộ nhớ ROM và SRAM. ROM chứa các chương trình cơ sở cho phép người sử dụng điều khiển kit MDA - EMS51 bằng bàn phím Hex, khối hiển thị LCD để trao đổi dữ liệu. SRAM dùng để chứa các chương trình ứng dụng do người dùng tạo ra + LED: 4 LEDs nối với các cổngn P1.0-P1.3 + Dot Matrix: Khối ma trận điểm sử dụng các LED để hiện thị. Kích thước của ma trận điểm là 8x8. Khối này giao tiếp với với bus hệ thống thông qua vi mạch 8255A. Các bài tập tìm hiểu cấu trúc và nguyên lý hiển thị của ma trận điểm sẽ được thực hiện trên khối này. + Keyboard: Khối bàn phím có 25 phím gồm: 16 phím dữ liệu số Hex, 8 phím chức năng và 1 phím khởi động lại (RESET). Phím RESET nằm ở góc trên bên phải và tách rời với các phím khác. Các thông tin điều khiển và dữ liệu được nhập vào hệ thống thông qua bàn phím. 21 April 2009 L.T.Vinh 13 4. Bộ thực tập MDA-EMS51 1. Bật máy tính 2. Mở nắp Bộ thực tập 3. Bật công tắc nguồn (off -> on) 4. Suy nghĩ về bài toán cần làm, viết ra giấy thuật toán 5. Viết mã lệnh (lập trình) trên Notepad 6. Dùng phần mềm (chương trình) MDA-EMS51 để chuyển mã lệnh sang mã hex, nạp vào VĐK, chạy thử 7. Quan sát kết quả trên Bộ thực hành 8. Xem xét, phân tích và sửa chương trình cho phù hợp (lặp lại các bước 4-8) 9. Làm bài tập khác (các bước 4-8) 10. Kết thúc buổi thực hành: Đóng phần mềm, Tắt Bộ thực tập- đậy nắp hộp, Tắt máy tính 21 April 2009 L.T.Vinh 14 L.T.Vinh 7
 8. ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh 21 April 2009 4. Bộ thực tập MDA-EMS51 Một số giao diện: … F2, F3, - F5, F6. 21 April 2009 L.T.Vinh 15 4. Bộ thực tập MDA-EMS51 Một số giao diện: … F2, F3, - F5, F6. 21 April 2009 L.T.Vinh 16 L.T.Vinh 8
 9. ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh 21 April 2009 4. Bộ thực tập MDA-EMS51 Một số giao diện: … F2, F3, - F5, F6. 21 April 2009 L.T.Vinh 17 4. Bộ thực tập MDA-EMS51 Một số giao diện: … F2, F3, - F5, F6. 21 April 2009 L.T.Vinh 18 L.T.Vinh 9
 10. ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh 21 April 2009 4. Bộ thực tập MDA-EMS51 Một số giao diện: … F2, F3, - F5, F6. 21 April 2009 L.T.Vinh 19 4. Bộ thực tập MDA-EMS51 Một số giao diện: … F2, F3, - F5, F6. 21 April 2009 L.T.Vinh 20 L.T.Vinh 10
 11. ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh 21 April 2009 4. Bộ thực tập MDA-EMS51 Một số giao diện: … F2, F3, - F5, F6. 21 April 2009 L.T.Vinh 21 Mục đích môn học M«n häc nµy, cung cÊp cho SV: - KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ V§K 8051 vµ kh¶ n¨ng øng dông - Ph-¬ng ph¸p triÓn khai c¸c øng dông ®iÒu khiÓn - Lµm quen víi lËp tr×nh cho 8051, xem xÐt, ph©n tÝch thuËt to¸n, h×nh thµnh kü n¨ng lµm viÖc - RÌn luyÖn ý thøc chÊp hµnh kü luËt trong lao ®éng, häc tËp 21 April 2009 L.T.Vinh 22 L.T.Vinh 11
 12. ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh 21 April 2009 Mục đích môn học §Þnh h-íng: - §èi t-îng nghiªn cøu: V§K 8051 vµ ®èi t-îng cÇn ®iÒu khiÓn: LED, LED ma trËn, Bµn phÝm,… - C«ng viÖc cÇn lµm: HiÓu môc ®Ých bµi to¸n, lËp tr×nh cho V§K, lµm béc lé b¶n chÊt cña qu¸ tr×nh ®iÒu khiÓn - Nghiªn cøu: Dùa vµo ho¹t ®éng cña ®èi t-îng cÇn ®iÒu khiÓn, ph©n tÝch mèi quan hÖ, sù phô thuéc thuËt to¸n, ¶nh h-íng ®Õn kÕt qu¶ mong muèn cña bµi to¸n ntn? tèt hay ch-a tèt? dù ®o¸n t¹i sao? vµ ®-a ra c¸c ph-¬ng ¸n gi¶i quyÕt. 21 April 2009 L.T.Vinh 23 5. Một số bài tập thực hành Giao tiếp với LED đơn Bật ORG 2000h MOV SP,#50h MOV PSW,#0 ; Bank 0 CLR P1.3 ; Led on END Tắt: ORG 2000h MOV SP,#50h MOV PSW,#0 ; Bank 0 SETB P1.3 ; Led off END 21 April 2009 L.T.Vinh 24 L.T.Vinh 12
 13. ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh 21 April 2009 5. Một số bài tập thực hành Làm sao cho LED nhấp nháy? ORG 2000h MOV SP,#50h MOV PSW,#0 ; Bank 0 LOOP: CLR P1.3 ; Led on CALL DELAY SETB P1.3 ; Led off CALL DELAY JMP LOOP DELAY: PUSH PSW MOV PSW,#18h ; Bank 3 MOV R7,#0 DLY1: MOV R6,#0 DLY2: NOP NOP NOP DJNZ R6,DLY2 DJNZ R7,DLY1 POP PSW RET END 21 April 2009 L.T.Vinh 25 5. Một số bài tập thực hành Một số bài tập ? 1- Thuật toán? 2- Lưu đồ? 3- Chương trình? 4- Chạy thử nghiệm? 5- Xe xét, điều chỉnh (lặp đi, lặp lại) 21 April 2009 L.T.Vinh 26 L.T.Vinh 13
 14. ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh 21 April 2009 5. Một số bài tập thực hành Giao tiếp với LED ma trận 21 April 2009 L.T.Vinh 27 5. Một số bài tập thực hành Kết nối với VĐK 21 April 2009 L.T.Vinh 28 L.T.Vinh 14
 15. ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh 21 April 2009 5. Một số bài tập thực hành ; chuong trinh: Bat LED (0,0) Bật sáng ;---- Khai bao Bien dia chi --- HANGA EQU 0C014h ; Port A LED (0,0) COTC TuDK EQU EQU 0C016h 0C017h ; Port C ; Control Word Register ;---- Khoi dong --- ORG 2000h MOV SP,#50h MOV PSW,#0 ; Bank 0 ;---- Khoi dong 8255A ---- MOV DPTR,#TuDK MOV A,#80h ; Tu dieu khien MOVX @DPTR,A ; Khoi tao cho 8255A ;---- Dua gia tri DK ra Port A --- MOV A,#00000001B MOV DPTR,#HANGA MOVX @DPTR,A ; PA = 0FFh ;---- Dua gia tri DK ra Port C --- MOV DPTR,#COTC ; DPTR tro vao PC MOV A,#11111110B ; Gia tri lieu cho PC MOVX @DPTR,A ; PC = A END 21 April 2009 L.T.Vinh 29 5. Một số bài tập thực hành ; chuong trinh: Bat LED (7,7) Bật sáng ;---- Khai bao Bien dia chi --- HANGA EQU 0C014h ; Port A LED (7,7) COTC TuDK EQU EQU 0C016h 0C017h ; Port C ; Control Word Register ;---- Khoi dong --- ORG 2000h MOV SP,#50h MOV PSW,#0 ; Bank 0 ;---- Khoi dong 8255A ---- MOV DPTR,#TuDK MOV A,#80h ; Tu dieu khien MOVX @DPTR,A ; Khoi tao cho 8255A ;---- Dua gia tri DK ra Port A --- MOV A,#10000000B MOV DPTR,#HANGA MOVX @DPTR,A ; PA = 0FFh ;---- Dua gia tri DK ra Port C --- MOV DPTR,#COTC ; DPTR tro vao PC MOV A,#01111111B ; Gia tri lieu cho PC MOVX @DPTR,A ; PC = A END 21 April 2009 L.T.Vinh 30 L.T.Vinh 15
 16. ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh 21 April 2009 5. Một số bài tập thực hành Bật sáng Thuật toán Quét nhu bai truoc LED (0,0) ;---- BAT LED (0,0) --- LP: MOV A,#00000001B Và LED (7,7) MOV MOVX MOV DPTR,#HANGA @DPTR,A ; PA = 0FFh DPTR,#COTC ; DPTR tro vao PC MOV A,#11111110B ; DL cho PC MOVX @DPTR,A ; PC = A CALL DELAY ; Luu y Do dai ;---- BAT LED (7,7) --- MOV A,#10000000B MOV DPTR,#HANGA MOVX @DPTR,A ; PA = 0FFh MOV DPTR,#COTC ; DPTR tro vao PC MOV A,#01111111B ; DL cho PC MOVX @DPTR,A ; PC = A JMP LP END 21 April 2009 L.T.Vinh 31 5. Một số bài tập thực hành Quét nhanh - chậm ; chuong trinh con tao tre. DELAY: PUSH PSW MOV PSW,#18h ; Bank 3 MOV R7,#0 DLY1: MOV R6,#0 DLY2: NOP NOP NOP DJNZ R6,DLY2 DJNZ R7,DLY1 POP PSW RET Tổng độ dài thời gian trể: t=R7 x R6 (1-256), lưu ý: 0=256, 1 bé nhất 21 April 2009 L.T.Vinh 32 L.T.Vinh 16
 17. ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh 21 April 2009 5. Một số bài tập thực hành Cột LED chạy? PA=1 màu đỏ PB=1 m. xanh PA=PB=1 vàng 21 April 2009 L.T.Vinh 33 5. Một số bài tập thực hành Lưu đồ thuật toán – Chương trình 21 April 2009 L.T.Vinh 34 L.T.Vinh 17
 18. ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh 21 April 2009 5. Một số bài tập thực hành Một số bài tập ? 1- Bật/tắt một điểm LED bất kỳ, với các màu 1- Thuật toán? đỏ, xanh, vàng. Ví dụ: LEDs (1,3); 2- Lưu đồ? (2,6); (5,5); v.v. 2- Thử nghiệm thuật toán 3- Chương trình? QUÉT cho 2 điểm LED bất kỳ không 4- Chạy thử nghiệm? cùng hàng, cột với thời gian trể nhanh – 5- Xe xét, điều chỉnh chậm khác nhau (lặp đi, lặp lại) 21 April 2009 L.T.Vinh 35 5. Một số bài tập thực hành KT Lập trình cho VĐK Cấu trúc chương trình Ví dụ: X EQU 0C014H; Định nghĩa, khai báo biến, hằng Y DB 00100001B; ORG 2000H Bắt đầu: ORG 2000h MOV SP,#50H MOV PSW,#00H Chương trình chính CLR P1,00H CALL Delay Các chương trình con Delay: ; chuong trinh delay Kết thúc END END 21 April 2009 L.T.Vinh 36 L.T.Vinh 18
 19. ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh 21 April 2009 5. Một số bài tập thực hành KT Lập trình cho VĐK 1. Truy cập bít 2. Mảng 1 chiều CLR P1.0 CLR P1 CLR P1.1 Hoặc CLR P1.2 MOV a,#00000000h CLR P1.3 MOV P1,a 21 April 2009 L.T.Vinh 37 5. Một số bài tập thực hành HANGA EQU 0C014H MANG2: DB 00000000B KT Lập trình cho VĐK DB 11111100B DB 00010010B
 20. ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh 21 April 2009 5. Một số bài tập thực hành Hiện ra chữ A trên ma trận LED 21 April 2009 L.T.Vinh 39 5. Một số bài tập thực hành Hiện ra chữ A trên ma trận LED 21 April 2009 L.T.Vinh 40 L.T.Vinh 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2