intTypePromotion=1

Bài tập ôn tập môn học Kinh tế lượng

Chia sẻ: LPT Anh Khoa Nguyễn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
793
lượt xem
240
download

Bài tập ôn tập môn học Kinh tế lượng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

a. Giải thích ý nghĩa các hệ số của mô hình tổng thể b. Ước lượng các hệ số bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất c. Giải thích ý nghĩa các ước lượng nhận được d. Tính các giá trị ước lượng biến phụ thuộc, phần dư và giải thích ý nghĩa e. Tìm ước lượng điểm mức chi tiêu trung bình khi thu nhập là 26 f. Tính các giá trị sai số của hồi quy, sai số chuẩn các ước lượng Cho kết quả ước lượng: Ŷi = 3,091 + 0,594 Xi Se (1,311) (0,082) n =...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập ôn tập môn học Kinh tế lượng

  1. Bài tập Kinh tế lượng – Bổ sung kiến thức BẢI TẬP KINH TẾ LƯỢNG - BỔ SUNG KIẾN THỨC Bài tập 1 Với X là thu nhập, Y là chi tiêu (đơn vị là USD/tuần) 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 X 7 9 9 10 9 12 13 17 18 16 Y Mô hình hồi quy: Yi = β1 + β2 Xi + ui a. Giải thích ý nghĩa các hệ số của mô hình tổng thể b. Ước lượng các hệ số bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất c. Giải thích ý nghĩa các ước lượng nhận được d. Tính các giá trị ước lượng biến phụ thuộc, phần dư và giải thích ý nghĩa e. Tìm ước lượng điểm mức chi tiêu trung bình khi thu nhập là 26 f. Tính các giá trị sai số của hồi quy, sai số chuẩn các ước lượng Cho kết quả ước lượng: Ŷi = 3,091 + 0,594 Xi n = 10 Se (1,311) (0,082) RSS = 17,588 Với α = 5% g. Chi tiêu có phụ thuộc vào thu nhập không? h. Thu nhập tăng thì chi tiêu trung bình có tăng không? i. Thu nhập tăng 1 USD thì chi tiêu trung bình tăng trong khoảng bao nhiêu? k. Hệ số chặn của mô hình có ý nghĩa thống kê không? l. Khi không có thu nhập thì chi tiêu trung bình tối thiểu bao nhiêu? m. Có thể cho rằng khuynh hướng tiêu dùng là 0,7 hay không? n. Tính hệ số xác định và kiểm định về sự phù hợp của hàm hồi quy o. Dự báo chi tiêu trung bình khi thu nhập là 26 Kết quả ước lượng bằng chương trình Eviews4. Kết quả [1] Dependent Variable: Y Method: Least Squares Sample: 1 10 Included observations: 10 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 3.090909 1.311036 2.357608 0.0461 X 0.593939 0.081622 7.276748 0.0001 R-squared 0.868747 Mean dependent var 12.00000 Adjusted R-squared 0.852341 S.D. dependent var 3.858612 S.E. of regression 1.482729 Akaike info criterion 3.802502 Sum squared resid 17.58788 Schwarz criterion 3.863019 Log likelihood -17.01251 F-statistic 52.95107 Durbin-Watson stat 1.610068 Prob(F-statistic) 0.000086 p. Đọc các thông tin có trong bảng q. Giải các câu (g), (k), (n) dựa trên các thông tin trong bảng 1 Bùi Dương Hải – Toán kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân
  2. Bài tập Kinh tế lượng – Bổ sung kiến thức Bài tập 2 Cho bảng số sau đây, với Q là lượng hàng bán được (nghìn chiếc), P là giá bán của cửa hàng (USD), PC là giá của cửa hàng cạnh tranh (USD) trong 24 tháng. P PC Q P PC Q P PC Q P PC Q i i i i 12 17 190 15 14 152 13 12 179 18 18 186 1 7 13 19 12 17 201 16 15 148 14 14 184 22 20 147 2 8 14 20 14 16 168 14 14 172 15 15 179 24 21 127 3 9 15 21 15 16 155 13 13 181 17 16 160 23 22 154 4 10 16 22 15 15 157 12 13 198 16 17 190 22 23 182 5 11 17 23 17 15 129 11 12 204 15 17 216 25 23 139 6 12 18 24 Và kết quả [2] như sau Dependent Variable: Q Method: Least Squares Sample: 1 24 Included observations: 24 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 196.8505 17.50745 11.24381 0.0000 P -8.581141 1.734056 -4.948595 0.0001 PC 6.886668 2.159923 3.188386 0.0044 R-squared 0.591982 Mean dependent var 170.7500 Adjusted R-squared 0.553123 S.D. dependent var 24.01856 S.E. of regression 16.05614 Akaike info criterion 8.506528 Sum squared resid 5413.793 Schwarz criterion 8.653785 Log likelihood -99.07834 F-statistic 15.23413 Durbin-Watson stat 0.503434 Prob(F-statistic) 0.000082 Hiệp phương sai ước lượng hai hệ số góc bằng (– 3,294) a. Viết hàm hồi quy và giải thích ý nghĩa các hệ số góc b. Giải thích ý nghĩa hệ số xác định c. Hàm hồi quy có phù hợp không? d. Các hệ số có ý nghĩa thống kê không? e. Giá bán tăng một USD, giá cửa hàng cạnh tranh không đổi thì lượng bán trung bình có giảm không? Nếu có thì trong khoảng nào? e. Giá cửa hàng cạnh tranh tăng một USD, giá bán không đổi thì lượng bán trung bình có tăng không? Nếu có thì tối đa bao nhiêu? f. Nếu giá bán và giá của cửa hàng cạnh tranh cùng tăng một USD thì lượng bán có thay đổi không? Nếu có thì trong khoảng nào? g. Kiểm định giả thuyết cho rằng khi giá bán tăng một USD, yếu tố khác không đổi thì lượng bán trung bình giảm 10 nghìn chiếc? 2 Bùi Dương Hải – Toán kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân
  3. Bài tập Kinh tế lượng – Bổ sung kiến thức h. Khi bỏ biến PC khỏi mô hình thì RSS của mô hình mới là 8034,534. Bằng kiểm định thu hẹp hồi quy, có nên bỏ biến PC không? g. Khi bỏ biến P khỏi mô hình thì R2 của mô hình mới bằng 0,116. Vậy có nên bỏ biến P đi không? h. Thêm 2 biến PA, PB vào mô hình thì hệ số xác định R2 bằng 0,62. Vậy có nên thêm 2 biến đó không? Bài tập 3 Cho kết quả hồi quy [3] sau, so sánh với [2] và nhận xét về dấu hiệu của đa cộng tuyến thể hiện thế nào? Dependent Variable: Q Method: Least Squares Sample: 1 24 Included observations: 24 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 877.4331 522.9046 1.677998 0.1089 P -8.487751 1.707528 -4.970784 0.0001 PC -15.58412 17.38572 -0.896375 0.3807 QC -2.274491 1.746586 -1.302249 0.2076 R-squared 0.623874 Mean dependent var 170.7500 Log likelihood -98.10167 F-statistic 11.05790 Durbin-Watson stat 0.691119 Prob(F-statistic) 0.000170 Bài tập 4 Với kết quả hồi quy mô hình bảng [1] trong bài tập 1 Dependent Variable: Y Included observations: 10 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 3.090909 1.311036 2.357608 0.0461 X 0.593939 0.081622 7.276748 0.0001 R-squared 0.868747 Mean dependent var 12.00000 Durbin-Watson stat 1.610068 Prob(F-statistic) 0.000086 Đánh giá về hiện tượng phương sai sai số thay đổi qua kết quả sau White Heteroskedasticity Test: F-statistic 0.861009 Probability 0.463110 Obs*R-squared 1.974334 Probability 0.372631 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Included observations: 10 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -2.102259 4.651929 -0.451911 0.6650 X 0.414102 0.678822 0.610031 0.5611 X^2 -0.009110 0.022312 -0.408314 0.6952 R-squared 0.197433 Prob(F-statistic) 0.463110 3 Bùi Dương Hải – Toán kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân
  4. Bài tập Kinh tế lượng – Bổ sung kiến thức Đánh giá về hiện tượng tự tương quan qua kết quả sau Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 0.165679 Probability 0.696139 Obs*R-squared 0.231212 Probability 0.630626 Test Equation: Dependent Variable: RESID Presample missing value lagged residuals set to zero. Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.088812 1.402337 0.063331 0.9513 X -0.007401 0.088138 -0.083970 0.9354 RESID(-1) 0.165022 0.405421 0.407037 0.6961 R-squared 0.023121 Prob(F-statistic) 0.921388 Đánh giá về định dạng hàm qua kết quả sau Ramsey RESET Test: 1 fitted term F-statistic 0.549568 Probability 0.482618 Log likelihood ratio 0.755802 Probability 0.384646 Test Equation: Dependent Variable: Y Included observations: 10 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 5.121144 3.053119 1.677348 0.1374 X 0.096490 0.676264 0.142682 0.8906 FITTED^2 0.034898 0.047074 0.741329 0.4826 R-squared 0.878302 Prob(F-statistic) 0.000629 Bài tập 5 Đánh giá kết quả của mô hình [2] Dependent Variable: Q Included observations: 24 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 196.8505 17.50745 11.24381 0.0000 P -8.581141 1.734056 -4.948595 0.0001 PC 6.886668 2.159923 3.188386 0.0044 R-squared 0.591982 Mean dependent var 170.7500 Durbin-Watson stat 0.503434 Prob(F-statistic) 0.000082 White Heteroskedasticity Test: no cross term F-statistic 1.343864 Probability 0.290249 Obs*R-squared 5.292656 Probability 0.258565 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: AR(1) F-statistic 21.98971 Probability 0.000141 Obs*R-squared 12.56863 Probability 0.000392 Ramsey RESET Test: 1 fitted term F-statistic 4.418040 Probability 0.048432 Log likelihood ratio 4.790159 Probability 0.028623 4 Bùi Dương Hải – Toán kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân
  5. Bài tập Kinh tế lượng – Bổ sung kiến thức Bài tập 6 Cho kết quả mô hình [3], kiểm định về các khuyết tật của mô hình Dependent Variable: Q Sample(adjusted): 2 24 Included observations: 23 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -19.30369 25.88916 -0.745628 0.4650 P -13.32081 1.205515 -11.04989 0.0000 P(-1) -14.19590 1.539375 -9.221857 0.0000 Q(-1) 1.062326 0.108963 9.749392 0.0000 R-squared 0.905194 Mean dependent var 169.9130 Adjusted R-squared 0.890225 S.D. dependent var 24.19788 Durbin-Watson stat 1.636795 Prob(F-statistic) 0.000000 White Heteroskedasticity Test: no cross term F-statistic 0.565484 Probability 0.751766 Obs*R-squared 4.023988 Probability 0.673430 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: AR(1) F-statistic 0.152323 Probability 0.700906 Obs*R-squared 0.193001 Probability 0.660430 Ramsey RESET Test: 1 fitted term F-statistic 0.379939 Probability 0.545353 Log likelihood ratio 0.480425 Probability 0.488230 Bài tập 7 Cho kết quả hồi quy sau của Canada, với UNE là tỉ lệ thất nghiệp (%), CPI là chỉ số giá, GGDP là tỉ lệ tăng trưởng GDP (%) Dependent Variable: UNE Sample(adjusted): 1981 2009 Included observations: 29 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 14.44504 1.299015 11.12000 0.0000 CPI -0.059433 0.013358 -4.449196 0.0001 GGDP -0.165055 0.118250 -1.395812 0.1746 R-squared 0.440045 Mean dependent var 8.693897 Durbin-Watson stat 0.557480 Prob(F-statistic) 0.000532 White Heteroskedasticity Test: no cross term F-statistic 2.380082 Probability 0.080001 Obs*R-squared 8.236480 Probability 0.083290 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: AR(1) F-statistic 34.22426 Probability 0.000004 Obs*R-squared 16.75840 Probability 0.000042 Ramsey RESET Test: 1 fitted term F-statistic 5.621197 Probability 0.025765 Log likelihood ratio 5.881683 Probability 0.015299 5 Bùi Dương Hải – Toán kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân
  6. Bài tập Kinh tế lượng – Bổ sung kiến thức a. Giải thích ý nghĩa ước lượng các hệ số góc b. Biến độc lập nào thực sự giải thích cho biến phụ thuộc? c. Mô hình giải thích bao nhiêu % sự biến động của tỉ lệ thất nghiệp? d. Khi CPI tăng thêm 1 đơn vị thì tỉ lệ thất nghiệp có giảm không? Nếu có thì giảm trong khoảng nào? e. Kiểm định về các khuyết tật của mô hình bằng tất cả các kiểm định f. Hãy cho biết kiểm định White được tính cụ thể như thế nào? g. Hãy cho biết kiểm định BG được thực hiện trên hồi quy phụ nào h. Kiểm định Ramsey RESET thực hiện thế nào? Bài tập 8 Cho kết quả sau của US, với CAB là cán cân tài khoản vãng lai (tỉ USD), GDP (tỉ USD), CPI là chỉ số giá. Dependent Variable: CAB Method: Least Squares Sample(adjusted): 1981 2009 Included observations: 29 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 189.6890 77.48779 2.447986 0.0217 GDP -0.196670 0.038687 -5.083645 0.0000 CPI 17.72435 3.812472 4.649043 0.0001 CAB (-1) 0.587901 0.102526 5.734177 0.0000 R-squared 0.957045 Mean dependent var -270.1782 Durbin-Watson stat 1.357637 Prob(F-statistic) 0.000000 White Heteroskedasticity Test: no cross term F-statistic 4.677365 Probability 0.003293 Obs*R-squared 16.25636 Probability 0.012442 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: AR(1) F-statistic 1.085045 Probability 0.307952 Obs*R-squared 1.254385 Probability 0.262717 Ramsey RESET Test: 1 fitted term F-statistic 14.62459 Probability 0.000821 Log likelihood ratio 13.79922 Probability 0.000203 a. Giải thích ý nghĩa ước lượng các hệ số góc và hệ số xác định b. Hàm hồi quy phù hợp không? c. Tăng trưởng kinh tế có làm tăng thâm hụt tài khoản vãng lai không? d. Tăng trưởng kinh tế 1 tỉ USD làm thay đổi cán cân tài khoản vãng lai trong khoảng nào? e. Chỉ số giá tăng 1 đơn vị thì cán cân tài khoản vãng lai có tăng không? Nếu có thì tối thiểu bao nhiêu? f. Cán cân năm trước tăng 1 tỉ USD thì năm nay hi vọng sẽ tăng tối đa bao nhiêu? g. Hãy kiểm định về các khuyết tật của mô hình h. Nêu mô hình hồi quy phụ kiểm định các khuyết tật? i. Nêu cách khắc phục các khuyết tật (nếu có) 6 Bùi Dương Hải – Toán kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân
  7. Bài tập Kinh tế lượng – Bổ sung kiến thức Bài tập 9 Cho kết quả sau, với AGR là giá trị gia tăng ngành Nông nghiệp (triệu USD), IM là nhập khẩu (triệu USD), EXG là tỉ giá (VND/USD). Nguồn: World Bank. Cho α = 5%. Dependent Variable: AGR Sample(adjusted): 1986 2008 Included observations: 23 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 9083.415 1048.336 8.664606 0.0000 IM 0.228889 0.026562 8.617149 0.0000 EXG -0.481061 0.107606 -4.470574 0.0002 R-squared 0.791099 Mean dependent var 8279.859 Durbin-Watson stat 1.066533 Prob(F-statistic) 0.000000 Cho hiệp phương sai ước lượng hai hệ số góc xấp xỉ bằng 0 a. Giải thích ước lượng các hệ số góc và hệ số xác định? b. Nhập khẩu tăng 1 đơn vị thì AGR có tăng không? Nếu có thì tối đa bao nhiêu? c. Tỉ giá giảm 1 đơn vị thì AGR có tăng không? Nếu có thì tối đa bao nhiêu? d. Khi IM và EXG cùng tăng 1 đơn vị của chúng, thì AGR có thay đổi không? e. Có thể cho rằng khi EXG tăng 1 đơn vị thì AGR giảm 0,8 đơn vị không? f. Đánh giá về các khuyết tật của mô hình thông qua kết quả dưới đây? Nếu mức ý nghĩa là 10% thì kết luận có thay đổi không? Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 5.258519 Probability 0.033418 Obs*R-squared 4.985710 Probability 0.025557 White Heteroskedasticity Test: F-statistic 2.641215 Probability 0.067814 Obs*R-squared 8.506668 Probability 0.074685 Ramsey RESET Test: F-statistic 2.119907 Probability 0.161722 Log likelihood ratio 2.432873 Probability 0.118815 Khi thêm biến EXG(-1) tỉ giá thời kỳ trước vào mô hình, được kết quả sau đây: Dependent Variable: AGR Included observations: 22 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 10810.67 1172.582 9.219542 0.0000 IM 0.213351 0.023458 9.095076 0.0000 EXG -1.702752 0.402307 -4.232473 0.0005 EXG(-1) 1.175416 0.374620 3.137619 0.0057 R-squared 0.863910 Mean dependent var 8200.552 Durbin-Watson stat 1.149906 Prob(F-statistic) 0.000000 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 2.331073 Probability 0.145205 Obs*R-squared 2.652911 Probability 0.103360 White Heteroskedasticity Test: F-statistic 1.232676 Probability 0.344010 Obs*R-squared 7.265262 Probability 0.297011 7 Bùi Dương Hải – Toán kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân
  8. Bài tập Kinh tế lượng – Bổ sung kiến thức Ramsey RESET Test: F-statistic 0.220225 Probability 0.644831 Log likelihood ratio 0.283167 Probability 0.594633 g. Dùng kiểm định thu hẹp hồi quy, đánh giá xem có nên thêm biến mới vào mô hình không? h. Kết quả mô hình mới có tốt hơn mô hình trước hay không? Tại sao? Bài tập 10 Cho kết quả sau của Việt Nam với GDP là tổng sản phẩm quốc nội, AGR là giá trị gia tăng ngành Nông nghiệp, IND là giá trị gia tăng ngành Công nghiệp (đơn vị: triệu USD, giá so sánh 2000, nguồn: World Bank). Cho α = 5%. Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares Sample(adjusted): 1986 2008 Included observations: 23 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 1.792441 0.118698 15.10080 0.0000 LOG(AGR) 0.323991 0.026277 12.32971 0.0000 LOG(IND) 0.608307 0.016270 37.38819 0.0000 R-squared 0.998482 Mean dependent var 10.15456 Adjusted R-squared 0.998330 F-statistic 6575.953 Durbin-Watson stat 0.617030 Prob(F-statistic) 0.000000 Hiệp phương sai ước lượng hai hệ số góc xấp xỉ bằng 0 a. Viết hàm hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu với các biến số GDP, AGR, IND b. Giải thích ý nghĩa ước lượng các hệ số góc. c. Các biến độc lập có giải thích cho sự biến động của biến phụ thuộc không? d. Khi AGR tăng thêm 1% thì GDP tăng tối đa bao nhiêu %? e. Phải chăng IND tăng 1% thì GDP tăng chưa đến 1%? f. Có thể nói khi AGR và IND cùng tăng 1% thì GDP tăng 1%? Cho các kết quả sau đây với cùng mô hình trên White Heteroskedasticity Test: F-statistic 0.853000 Probability 0.510369 Obs*R-squared 3.665048 Probability 0.453230 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 14.02489 Probability 0.001372 Obs*R-squared 9.767555 Probability 0.001776 Ramsey RESET Test: F-statistic 0.008663 Probability 0.926819 Log likelihood ratio 0.010484 Probability 0.918445 g. Hãy kiểm định hiện tượng tự tương quan bằng tất cả các kiểm định có thể h. Mô hình có phương sai sai số thay đổi hay không đổi? i. Có thể cho rằng mô hình thiếu biến, dạng hàm sai hay không? 8 Bùi Dương Hải – Toán kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2