intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài thu hoạch chính trị đầu năm: Nghị quyết đại hội X trong nửa đầu nhiệm kỳ (2006 - 2008)

Chia sẻ: Hoang Thuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

1.908
lượt xem
204
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội X là: chủ động ngăn chặn suy giảm kinh tế, phòng ngừa lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý, bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. tăng cường hợp tác và chủ động hội nhập quốc tế đạt hiệu quả ngày càng cao. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thu hoạch chính trị đầu năm: Nghị quyết đại hội X trong nửa đầu nhiệm kỳ (2006 - 2008)

 1. Bài thu hoạch chính trị Đề tài: Nghị quyết đại hội Đảng, phương hướng và nhiệm vụ trong thời gian tới
 2. Bài thu ho ch chính tr u nă m I- Tình hình và k t qu th c hi n Ngh quy t Ð i h i X trong n a u nhi m kỳ (2006 - 2008) T sau Ð i h i X c a Ð ng, tình hình th gi i và khu v c thay i nhanh chóng, di n bi n ph c t p. Cách m ng khoa h c - công ngh và toàn c u hóa di n ra m nh m ; hòa bình, h p tác phát tri n v n là xu th l n, nhưng chi n tranh c c b , xung t vũ trang, kh ng b qu c t , b t n chính tr - xã h i, tranh ch p ch quy n, lãnh th gi a m t s nư c ti p t c di n bi n ph c t p. Thiên tai, d ch b nh, kh ng ho ng năng lư ng, ô nhi m môi trư ng, nh hư ng c a bi n i khí h u tr thành nh ng v n nghiêm tr ng trên quy mô toàn c u. T cu i năm 2007, n n kinh t M lâm vào kh ng ho ng tài chính n ng n , lan r ng ra nhi u nư c, gây ra suy thoái kinh t th gi i. trong nư c, sau 2 năm 2006, 2007 phát tri n thu n l i, t cu i năm 2007 và năm 2008 kinh t g p nhi u khó khăn, m t s ch tiêu kinh t vĩ mô m t cân i, u năm l m phát cao, cu i năm suy gi m kinh t ; thiên tai, d ch b nh liên ti p x y ra; các th l c thù ch ti p t c ch ng phá và can thi p vào công vi c n i b nư c ta, kích ng b o lo n, l t và y m nh ho t ng "di n bi n hòa bình", thúc y "t di n bi n" trong n i b ta. Trong b i c nh ó, toàn Ð ng, toàn dân, toàn quân ã oàn k t, tích c c quán tri t và th c hi n Ngh quy t Ð i h i X t ư c nh ng thành t u quan tr ng. 1- Kinh t cơ b n n nh và duy trì ư c t c tăng trư ng tương i cao; năng l c s n xu t và quy mô t ng s n ph m trong nư c tăng lên, k t c u h t ng ti p t c ư c c i thi n. Huy ng các ngu n v n cho u tư phát tri n, nh t là t khu v c kinh t ngoài nhà nư c, v n u tư tr c ti p nư c ngoài (FDI) t cao. Các thành ph n kinh t u c ó bư c phát tri n. Doanh nghi p nhà nư c ti p t c ư c s p x p, i m i, c ph n hóa, ki n toàn các t ng công ty, thí i m thành l p m t s t p oàn kinh t nhà nư c các lĩnh v c then ch t, t ng bư c nâng cao hi u qu , là công c quan tr ng c a Nhà nư c i u ti t n n kinh t , c ng c m t bư c vai trò ch o c a kinh t nhà nư c trong n n kinh t nhi u thành ph n. Th ch kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa ti p t c ư c hoàn thi n. Giáo d c - ào t o ư c quan tâm nhi u hơn và t ư c m t s ti n b . Ho t ng nghiên c u, ng d ng khoa h c và công ngh có óng góp ngày càng tích c c vào phát tri n kinh t - xã h i. Công tác b o v và chăm sóc s c kh e nhân dân ư c quan tâm, hư ng th các d ch v y t c a ngư i dân tăng lên. Văn hóa, thông tin, th thao mc ti p t c phát tri n. Gi i quy t vi c làm, xóa ói, gi m nghèo, th c hi n chính sách i v i ngư i có công v i nư c và các chính sách an sinh xã h i t k t qu tích c c. Công tác b o v tài nguyên và môi trư ng ư c chú tr ng nhi u hơn, bư c u t ư c m t s k t
 3. qu . Ð c l p, ch quy n và toàn v n lãnh th c a T qu c ư c b o v v ng ch c; gi v ng n nh chính tr - xã h i; qu c phòng, an ninh ư c tăng cư ng. S c m nh t ng h p c a c h th ng chính tr , c a toàn dân trong s nghi p b o v T qu c, gi v ng n nh chính tr , tr t t an toàn xã h i ư c phát huy; th tr n lòng dân ư c c ng c ; hoàn thành phân gi i, c m m c biên gi i trên b v i Trung Qu c. Xây d ng l c lư ng vũ trang ư c y m nh và t ư c k t qu tích c c. Ho t ng i ngo i, h i nh p qu c t ti p t c phát tri n; v th , uy tín nư c ta trên th gi i ư c nâng cao. Công tác xây d ng Ð ng ư c t p trung ch o, t ư c nh ng chuy n bi n tích c c. Vi c quán tri t, c th hóa, th ch hóa, tri n khai th c hi n ngh quy t có i m i. Công tác tư tư ng, lý lu n, báo chí, ho t ng văn hóa, văn ngh ti p t c ư c y m nh, t ư c m t s k t qu . Cu c v n ng "H c t p và làm theo t m gương o c H Chí Minh" t o ư c nh ng chuy n bi n quan tr ng v nh n th c, ý th c rèn luy n, tu dư ng o c, l i s ng và bư c u "làm theo" trong cán b , ng viên và nhân dân. Lòng tin c a a s cán b , ng viên và nhân dân vào s lãnh o c a Ð ng, th ng l i c a s nghi p i m i và tri n v ng phát tri n t nư c ư c gi v ng, tư tư ng tích c c v n là xu hư ng ch o trong i s ng xã h i. Công tác t ch c, cán b ư c tri n khai tương i ng b , mang l i m t s k t qu tích c c. Các cơ quan c a Ð ng, Nhà nư c ư c s p x p l i, thu g n u m i; công tác cán b có i m i trên m t s m t, ã th ch hóa, c th hóa nhi u ch trương, gi i pháp v cán b và công tác cán b ; quy ho ch và luân chuy n cán b ư c tăng cư ng. Vi c nâng cao ch t lư ng t ch c cơ s ng và ti p t c i m i phương th c lãnh o c a Ð ng i v i ho t ng c a h th ng chính tr ư c coi tr ng, t ư c m t s k t qu . Công tác ki m tra, giám sát, thi hành k lu t trong Ð ng ư c tăng cư ng, ch t lư ng, hi u qu ư c nâng lên, góp ph n phòng ng a, ngăn ch n vi ph m c a các t ch c ng, ng viên, gi gìn oàn k t th ng nh t trong Ð ng, thúc y th c hi n nhi m v chính tr . Xây d ng và hoàn thi n Nhà nư c pháp quy n Vi t Nam xã h i ch nghĩa ư c y m nh; t ch c b máy và ho t ng c a Qu c h i, Chính ph và các cơ quan tư pháp ti p t c i m i, hi u l c, hi u qu ư c nâng lên. C i cách hành chính ti p t c ư c th c hi n trên các lĩnh v c. Công tác phòng, ch ng tham nhũng, lãng phí ư c tích c c tri n khai th c hi n, t ư c m t s k t qu bư c u. Vi c th c hi n dân ch cơ s ư c y m nh, các quy n và l i ích h p pháp c a công dân ư c b o m t t hơn. Các chính sách xây d ng và phát huy s c m nh c a kh i i oàn k t toàn dân t c ư c tri n khai r ng rãi, có k t qu . Công tác dân v n ư c coi tr ng. M t tr n T qu c và các oàn th
 4. chính tr - xã h i t ng bư c i m i n i dung, phương th c ho t ng, a d ng hóa các hình th c t p h p nhân dân, chú tr ng hư ng v cơ s , vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; t ch c ư c nhi u phong trào thi ua yêu nư c thi t th c, hi u qu . Nhìn m t cách t ng quát, trong n a u nhi m kỳ v a qua, Ngh quy t Ð i h i X ã ư c tri n khai th c hi n ng b , t nhi u k t qu tích c c. Công tác xây d ng Ð ng, nâng cao năng l c lãnh o và s c chi n u c a Ð ng ư c y m nh, có chuy n bi n tích c c. S c m nh c a kh i i oàn k t toàn dân t c ti p t c ư c c ng c , phát huy. S nghi p i m i ti p t c ư c y m nh trên m i lĩnh v c; n n kinh t cơ b n n nh, duy trì ư c t c tăng trư ng tương i cao, an sinh xã h i ư c chăm lo nhi u hơn. Ho t ng i ngo i, h i nh p qu c t ư c y m nh, th và l c, uy tín qu c t c a t nư c ư c nâng lên. Ð c l p, ch quy n, toàn v n lãnh th , n nh chính tr - xã h i ư c gi v ng. Qu c phòng, an ninh ư c tăng cư ng. Ðã t ho c g n t ư c nhi u ch tiêu Ngh quy t Ð i h i ra. t ư c còn th p so v i kh năng, ti m l c c a t nư c. 2- Tuy nhiên, nh ng k t qu n nh kinh t vĩ mô chưa th t v ng ch c, còn ti m n các y u t m t n nh. Ch t lư ng tăng trư ng, năng su t, hi u qu , s c c nh tranh c a n n kinh t th p, ch m c i thi n; cơ c u kinh t chuy n d ch ch m theo hư ng công nghi p hóa, hi n i hóa. Huy ng và s d ng các ngu n n i l c và ngo i l c vào phát tri n kinh t - xã h i còn h n tăng trư ng kinh t năm 2008 ch m l i. Chưa thu h p ch , hi u qu còn th p. T c ư c kho ng cách phát tri n so v i các nư c trong khu v c. Ð i m i, phát tri n, nâng cao hi u qu kinh t nhà nư c, kinh t t p th còn nhi u h n ch . Kinh t có v n u tư nư c ngoài tăng nhanh nhưng cơ c u u tư chưa áp ng ư c yêu c u, còn ít các d án có công ngh tiên ti n. Nh ng y u t b o m nh hư ng xã h i ch nghĩa c a n n kinh t th trư ng ch m ư c tăng cư ng. Vi c xây d ng, hoàn thi n th ch kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa chưa theo k p yêu c u c a công cu c i m i, h i nh p kinh t qu c t ; qu n lý, i u hành n n kinh t có lúc còn lúng túng, b ng. Giáo d c - ào t o còn nhi u h n ch , có m t y u kém kéo dài, gây b c xúc xã h i nhưng ch m ư c kh c ph c. Ð u tư cho khoa h c - công ngh còn th p, i m i cơ ch , chính sách qu n lý và phát tri n khoa h c - công ngh còn ch m, chưa theo k p yêu c u phát tri n t nư c. Ch t lư ng công tác b o v và chăm sóc s c kh e nhân dân, c bi t là cơ s còn th p; b o m v sinh an toàn th c ph m còn b coi nh . S phát tri n và ch t lư ng các ho t ng văn hóa, thông tin, th thao còn nhi u m t y u kém kéo dài. Chính sách ti n lương, thu nh p chưa h p lý, ch m ư c s a i; qu n lý nhà nư c v lao ng còn l ng l o; ch p hành lu t pháp v lao ng c a m t s ch doanh nghi p chưa
 5. nghiêm; cu c s ng c a nhân dân còn nhi u khó khăn, m c s ng c a m t b ph n nhân dân b gi m sút. M t s v n xã h i b c xúc ch m ư c gi i quy t. Qu n lý tài nguyên, môi trư ng l ng l o; tình tr ng khai thác tài nguyên và cơ s s n xu t, kinh doanh gây ô nhi m môi trư ng di n ra ph bi n, m t s trư ng h p gây h u qu nghiêm tr ng. Nh n th c c a m t b ph n cán b , ng viên, nhân dân v nhi m v b o v T qu c, b o v an ninh qu c gia trong tình hình m i còn h n ch . Vi c k t h p gi a phát tri n kinh t v i c ng c qu c phòng và an ninh có lúc, có nơi chưa ch t ch . Công tác b o v an ninh trên m t s lĩnh v c còn sơ h , ti m n nh ng y u t ph c t p. Công tác nghiên c u, d báo chi n lư c v i ngo i còn h n ch , y u kém, chưa áp ng ư c yêu c u. S ph i h p ho t ng i ngo i trong các lĩnh v c chính tr , kinh t , văn hóa, qu c phòng, an ninh có lúc, có nơi chưa nh p nhàng, ng b . Trong vi c tri n khai th c hi n Ngh quy t Ð i h i X, các v n văn hóa, giáo d c - ào t o chưa ư c quan tâm úng m c. Vi c c th hóa, th ch hóa Ngh quy t trên m t s lĩnh v c còn ch m, nên m t s ngh quy t ch m i vào cu c s ng. Công tác tư tư ng còn thi u s c bén, thi u s c thuy t ph c, chưa n m ch c tư tư ng cán b , ng viên và nhân dân, nh t là nh ng vi c m i phát sinh k p th i x lý. Ch o, qu n lý và ho t ng c a báo chí, xu t b n, văn hóa, văn ngh còn nhi u h n ch , y u kém, vi c kh c ph c còn ch m. M t s m t tiêu c c v tư tư ng có bi u hi n ph c t p và nghiêm tr ng hơn, ti m n nguy cơ gây m t n nh chính tr - xã h i. Tình tr ng suy thoái v chính tr , tư tư ng, o c, l i s ng trong m t b ph n không nh cán b , ng viên và nhân dân và tình tr ng tham nhũng, lãng phí, quan liêu chưa ư c ngăn ch n, y lùi; s phân hóa giàu nghèo ngày càng tăng trong xã h i; s y u kém, làm chưa h t trách nhi m trong qu n lý c a nhi u c p, nhi u ngành, trên nhi u lĩnh v c... làm tăng thêm b c xúc trong nhân dân, làm gi m lòng tin c a nhân dân i v i Ð ng và Nhà nư c. Vi c s p x p t ch c b máy v a qua gi m ư c u m i nhưng chưa t m c tiêu tinh g n, hi u qu . Nhi u h n ch , y u kém trong công tác cán b , chính sách cán b ch m ư c kh c ph c. Năng l c lãnh o và s c chi n u c a nhi u t ch c ng, nh t là cơ s còn nhi u m t y u, th m chí m t s t c h c cơ s ng m t s c chi n u, không th hi n ư c vai trò lãnh o. Ð i m i phương th c lãnh o c a Ð ng chưa theo k p yêu c u c a th i kỳ m i. Công tác ki m tra, giám sát, k lu t trong Ð ng trên m t s m t còn h n ch , thi u sót. Tình hình vi ph m Ði u l , ngh quy t, ch th c a Ð ng, lu t pháp, chính sách c a Nhà nư c còn di n ra nhi u nơi. Xây d ng và hoàn thi n nhà nư c pháp quy n xã h i ch nghĩa có m t còn lúng túng. K t qu c i cách hành chính, c i cách tư pháp t ư c còn h n ch . Nhi u n i dung trong chính sách xây d ng và phát huy s c m nh c a kh i i oàn k t toàn dân t c chưa ư c th c hi n y . Công tác dân v n, phương th c ho t ng c a
 6. M t tr n T qu c, các oàn th chính tr - xã h i i m i ch m. M t s ch tiêu quan tr ng c a Ð i h i t ư c còn th p, òi h i trong th i gian t i ph i có s n l c ph n u r t cao m i có th hoàn thành ư c. Nguyên nhân c a nh ng m t h n ch , y u kém nói trên có ph n do tác ng khách quan c a cu c kh ng ho ng tài chính và suy gi m kinh t trên th gi i, tình hình thiên tai, d ch b nh... Ð ng th i do công tác nghiên c u lý lu n chưa gi i áp có căn c khoa h c v nhi u v n quan tr ng do th c ti n t ra; công tác lãnh o, ch o, qu n lý, i u hành m t s lĩnh v c chưa t p trung, kiên quy t, d báo chưa t t; vi c t ch c th c hi n ngh quy t c a các c p, các ngành t Trung ương n a phương v n là khâu y u, k lu t, k cương chưa nghiêm; nh ng y u kém v ph m ch t, năng l c, ý th c trách nhi m c a m t b ph n cán b , ng viên ch m ư c kh c ph c... 3- T th c ti n th c hi n Ngh quy t Ð i h i X trong n a u nhi m kỳ ã mang l i nhi u kinh nghi m. Trong b i c nh tình hình chính tr và kinh t th gi i di n bi n h t t nư c phát tri n n nh, b n v ng, òi h i ph i quan tâm lãnh o, s c ph c t p, ch o, nâng cao ch t lư ng công tác d báo, quy ho ch, k ho ch, nâng cao hi u l c, hi u qu qu n lý nhà nư c trên các lĩnh v c kinh t - xã h i; ph i phát huy cao n i l c có ý nghĩa quy t nh, ng th i tranh th ngo i l c có ý nghĩa quan tr ng, xây d ng n n c l p, t ch , công nghi p hóa, hi n i hóa theo nh hư ng xã h i ch nghĩa; kinh t k t h p ch t ch gi a phát tri n kinh t v i th c hi n ti n b và công b ng xã h i, b o m qu c phòng, an ninh, quan tâm b o v môi trư ng, gi i quy t các v n an sinh xã h i; ph i tăng cư ng công tác xây d ng Ð ng, nâng cao năng l c lãnh o và s c chi n u c a Ð ng. Phát huy nh ng thành t u và kinh nghi m, kh c ph c nh ng y u kém và khuy t i m trên ây có ý nghĩa c bi t quan tr ng th c hi n th ng l i Ngh quy t Ð i h i X c a Ð ng, t o à phát tri n nhanh và b n v ng c a t nư c trong nh ng năm ti p theo. II- M c tiêu, nhi m v , gi i pháp t nay n Ð i h i XI c a Ð ng T nay n h t nhi m kỳ Ð i h i X, tình hình khu v c và th gi i còn di n bi n ph c t p, khó lư ng. Cu c kh ng ho ng tài chính và suy thoái kinh t nhi u nư c trên th gi i th i gian t i còn di n bi n ph c t p; s suy gi m vai trò c a M và xu hư ng hình thành th gi i a c c ngày càng rõ s tác ng, nh hư ng l n n tình hình chính tr và kinh t th gi i trong nh ng năm t i. Cùng v i tăng cư ng h p tác trong vi c gi i quy t các v n toàn c u, th a hi p trong vi c gi i quy t nh ng v n liên quan n l i ích c a các
 7. nư c l n, xu th c nh tranh gi a các nư c m r ng ph m vi nh hư ng, tìm ki m các ngu n nguyên li u, năng lư ng, thu hút v n u tư, th trư ng tiêu th s gay g t hơn. C nh tranh gi a các nư c l n trên các a bàn chi n lư c s ph c t p hơn. Tình hình ó s tác ng nhi u m t t i nư c ta. trong nư c, bên c nh m t thu n l i là tình hình chính tr - xã h i n nh, l m phát bư c u ư c ki m ch , kinh t vĩ mô d n n nh, an sinh xã h i ư c quan tâm gi i quy t, c ng c lòng tin c a nhân dân, các nhà u tư trong và ngoài nư c, d báo tình hình năm 2009 và m t vài năm t i có th s còn khó khăn hơn năm 2008; nh ng khó khăn trong tiêu th s n ph m, xu t kh u, thu hút v n u tư, du l ch s nh hư ng x u t i s n xu t, kinh doanh c a doanh nghi p, thu ngân sách Nhà nư c, vi c làm và i s ng c a nhân dân. Thiên tai, d ch b nh, nh hư ng c a bi n i khí h u toàn c u ti p t c di n bi n ph c t p. Các th l c thù ch ti p t c ch ng phá Ð ng, Nhà nư c, s nghi p i m i c a nhân dân ta quy t li t hơn. S suy thoái tư tư ng chính tr , o c, l i s ng c a m t b ph n cán b , ng viên, t quan liêu, tham nhũng, lãng phí, nh ng h n ch , y u kém trên m t s lĩnh v c kinh t , xã h i... gây khó khăn cho s n nh và phát tri n t nư c. Ð th c hi n th ng l i toàn di n Ngh quy t Ð i h i X c a Ð ng, hoàn thành k ho ch 5 năm 2006 - 2010, t o thu n l i cho bư c phát tri n nhanh và b n v ng trong nh ng năm ti p theo, trong n a nhi m kỳ còn l i c a Ð i h i X, toàn Ð ng, toàn dân ta ph i có quy t tâm chính tr cao th c hi n th t t t nh ng m c tiêu, nhi m v và gi i pháp ch y u sau: M c tiêu N l c ph n u th c hi n th ng l i m c tiêu, nhi m v Ngh quy t Ð i h i X ã ra cho c nhi m kỳ, c th là: Ch ng ngăn ch n suy gi m kinh t , phòng ng a l m phát, n nh kinh t vĩ mô, duy trì t c tăng trư ng kinh t h p lý, b n v ng, b o m an sinh xã h i, y m nh xóa ói, gi m nghèo, c i thi n và nâng cao i s ng v t ch t và tinh th n c a nhân dân, th c hi n ti n b và công b ng xã h i. Ti p t c hoàn thi n th ch kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa. Tăng cư ng h p tác và ch ng h i nh p qu c t t hi u qu ngày càng cao. Gi v ng n nh chính tr , b o m qu c phòng, an ninh và tr t t an toàn xã h i. T o chuy n bi n rõ r t hơn n a trong công tác xây d ng Ð ng, xây d ng Ð ng th c s trong s ch, v ng m nh v chính tr , tư tư ng và t ch c, oàn k t, th ng nh t, g n bó m t
 8. thi t v i nhân dân, có năng l c lãnh o và s c chi n u cao, phương th c lãnh o khoa h c, i ngũ cán b , ng viên có ph m ch t, năng l c áp ng yêu c u nhi m v . Ti p t c xây d ng và hoàn thi n Nhà nư c pháp quy n Vi t Nam xã h i ch nghĩa, nâng cao hi u l c, hi u qu ho t ng c a b máy nhà nư c. Ð y m nh c i cách hành chính; phòng, ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí; i m i, nâng cao ch t lư ng ho t ng c a M t tr n T qu c, các oàn th chính tr - xã h i; y m nh thi ua yêu nư c, phát huy dân ch , tăng cư ng k cương, c ng c và phát huy s c m nh kh i i oàn k t toàn dân t c. Nhi m v và gi i pháp Ti p t c th c hi n ng b các nhi m v , gi i pháp l n ã ư c Ngh quy t Ð i h i X c a Ð ng, các ngh quy t Trung ương, k t lu n c a B Chính tr (khóa X) ra, trong ó, t p trung th c hi n t t các nhi m v và gi i pháp ch y u sau ây: 1- Trong lĩnh v c kinh t ng ngăn ch n suy gi m kinh t , Tri n khai th c hi n ng b các bi n pháp nh m ch phòng ng a l m phát, n nh kinh t vĩ mô, t o thu n l i cho s n xu t, kinh doanh, duy tăng trư ng kinh t h p lý, b n v ng. Tăng cư ng và nâng cao ch t lư ng công trì t c tác d báo, quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i. Th c hi n chính sách ti n t ch ng, linh ho t, chính sách lãi su t và t giá h p lý, v a gi v ng n nh kinh t vĩ mô, phòng ng a l m phát, v a áp ng nhu c u v n cho n n kinh t phát tri n, nh t là nh ng lĩnh v c ưu tiên, s n xu t kinh doanh có th trư ng, có hi u qu ; ch n g x lý n x u và ngăn ng a n x u phát sinh trong h th ng ngân hàng thương m i, b o m an toàn h th ng ngân hàng và cán cân thanh toán qu c t . Th c hi n ti t ki m chi thư ng xuyên ch t ch hơn; rà soát, lo i b các d án u tư kém hi u qu , dãn ti n d án không c p bách, t p trung v n hoàn thành các công trình tr ng i m qu c gia; b trí v n cho các chương trình, d án c n thi t ư c xác nh trong các ngh quy t c a Trung ương, B Chính tr , Qu c h i. B trí và s d ng có hi u qu v n u tư kích c u trong nư c vào nh ng lĩnh v c có hi u qu , ch ng ngăn ch n suy gi m kinh t , góp ph n chuy n d ch cơ c u kinh t , i u hành linh ho t chính sách thu h tr doanh nghi p và ki m soát nh p siêu; ki m soát ch t ch vi c vay và tr n nư c ngoài. Ti p t c th c hi n ch trương xóa bao c p qua giá v i l trình h p lý. Tăng cư ng qu n lý th trư ng, giá c , áp ng y các m t hàng thi t y u cho s n xu t và i s ng. Ð y m nh xu t kh u, qu n lý ch t ch nh p kh u, h n ch t i a nh p siêu, coi tr ng úng m c th trư ng trong nư c.
 9. C i thi n môi trư ng u tư và s n xu t, kinh doanh, phát tri n các thành ph n kinh t , y m nh chuy n d ch cơ c u kinh t , nâng cao ch t lư ng tăng trư ng c a n n kinh t . Th c hi n nh t quán chính sách t o môi trư ng thu n l i cho ho t ng u tư, kinh các văn b n hư ng d n thi hành Lu t doanh. Ti p t c s a i, b sung, ban hành y Doanh nghi p, Lu t Ð u tư, Lu t Ð u th u và các lu t có liên quan; ơn gi n hơn n a các th t c hành chính, công khai m i quy trình, th t c c p phép ho t ng, ăng ký kinh doanh, u tư, n p thu ... Ði u ch nh, b sung, nâng cao ch t lư ng quy ho ch phát tri n các ngành, vùng, các s n ph m l n, quan tr ng và công khai hóa quy ho ch, chính sách m i thành ph n kinh t tham gia u tư. Ð y m nh chuy n d ch cơ c u kinh t , khuy n khích u tư vào k t c u h t ng kinh t - xã h i, nông nghi p, nông thôn, các ngành có hàm lư ng khoa h c - công ngh cao; khuy n khích, h tr doanh nghi p i m i công ngh , gi m chi phí s n xu t, nâng cao năng su t, ch t lư ng, hi u qu s n xu t, kinh doanh, s c c nh tranh c a s n ph m. Ban hành chính sách phù h p gi i quy t vư ng m c kéo dài trong thu h i t, b i thư ng, gi i phóng m t b ng và tái nh cư. Có chính sách các vùng c a t nư c u phát huy t t nh t l i th c a m i vùng, cùng phát tri n nhanh hơn; phát huy t t vai trò các vùng kinh t ng l c v i vi c quan tâm u tư phát tri n các vùng khó khăn, vùng ng bào dân t c thi u s . Khuy n khích phát tri n các thành ph n kinh t i ôi v i tăng cư ng i m i, phát tri n, nâng cao hi u qu kinh t nhà nư c, kinh t t p th làm t t vai trò ch o và n n t ng trong n n kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa. Huy ng và s d ng có hi u qu v n u tư c a các thành ph n kinh t ; ti p t c hoàn thi n th ch kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa và h i nh p qu c t . Tăng cư ng ho t ng xúc ti n u tư. T p trung v n u tư nhà nư c vào nh ng lĩnh v c ưu tiên xây d ng k t c u h t ng kinh t - xã h i, các chương trình, d án phát tri n các ngành, các vùng tr ng i m, các vùng c bi t khó khăn. Ð i m i cơ ch tài chính theo hư ng khuy n khích xã h i hóa, huy ng nhi u ngu n l c phát tri n các lĩnh v c d ch v công. Qu n lý ch t ch v n u tư t ngân sách và vi c s d ng v n c a các t p oàn, t ng công ty nhà nư c. Tăng cư ng qu n lý, s d ng có hi u qu các ngu n tài nguyên t, nư c, khoáng s n, r ng, bi n, b o v môi trư ng sinh thái. S a i, b sung Lu t Ð t ai, cơ ch ăng ký, chuy n d ch quy n s d ng t, tài s n g n li n v i t, phát tri n th trư ng t ai, b t ng s n, huy ng và s d ng có hi u qu ngu n l c này cho phát tri n t nư c. Ti p t c th c hi n t t Ngh quy t Trung ương 6 (khóa X) v hoàn thi n th ch kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa, Ngh quy t Trung ương 4 (khóa X) v nh ng ch trương, chính sách l n khi Vi t Nam tr thành thành viên T ch c Thương m i th gi i (WTO), Ngh quy t Trung ương 7 v nông nghi p, nông dân, nông
 10. thôn. Tăng cư ng, c ng c nh ng y u t b o nh hư ng xã h i ch nghĩa c a n n m kinh t th trư ng. 2- Trong lĩnh v c giáo d c - ào t o, khoa h c - công ngh và văn hóa, y t , xã h i T p trung nâng cao ch t lư ng giáo d c - ào t o toàn di n, phát tri n ngu n nhân l c áp ng yêu c u công nghi p hóa, hi n i hóa theo nh hư ng xã h i ch nghĩa. Ti n hành c i cách giáo d c theo tinh th n Ngh quy t Ð i h i X và Ngh quy t Trung ương 4 (khóa X). Ti p t c i m i chương trình, n i dung, phương pháp giáo d c và công tác qu n lý giáo d c; kh c ph c tình tr ng m t cân i trong cơ c u giáo d c - ào t o; nâng cao ch t lư ng giáo d c toàn di n, coi tr ng c nâng cao dân trí, phát tri n nhân l c, ào t o nhân tài, c d y ch , d y ngh , d y làm ngư i, c bi t coi tr ng giáo d c lý tư ng, nhân cách, ph m ch t o c, l i s ng. Tăng cư ng u tư c a Nhà nư c, ng th i y m nh xã h i hóa vi c huy ng các ngu n l c cho phát tri n giáo d c - ào t o; u tranh kh c ph c, y lùi các tiêu c c kéo dài trong giáo d c - ào t o. Ð y m nh ào t o ngh , áp ng yêu c u công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c. Ð nh hư ng, qu n lý ch t ch vi c h p tác v i nư c ngoài trong lĩnh v c giáo d c - ào t o; xây d ng n n giáo d c tiên ti n, dân t c, c l p, xã h i ch nghĩa. Ti p t c i m i ng b cơ ch qu n lý và chính sách phát tri n khoa h c - công ngh ; nghiên c u xây d ng, b sung, hoàn thi n các chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n khoa h c - công ngh qu c gia và các ngành, các s n ph m quan tr ng. Ð i m i cơ ch tài chính, nâng cao tính t ch cho các cơ quan nghiên c u khoa h c. Ti p t c phát huy dân ch trong nghiên c u khoa h c. Phát tri n th trư ng khoa h c - công ngh . Nâng cao ch t lư ng nghiên c u khoa h c; g n nghiên c u khoa h c v i s n xu t kinh doanh, giáo ãi ng và i u ki n làm vi c t t hơn cho cán b d c - ào t o. Có chính sách, ch nghiên c u khoa h c, nh t là cán b u ngành, có trình cao. Th c hi n t t nhi m v t o vi c làm, xóa ói, gi m nghèo và b o m an sinh xã h i, c i thi n i s ng nhân dân. Th c hi n các chính sách khuy n khích t o vi c làm; m r ng các hình th c d y ngh , h tr cho vay d y ngh , h c ngh , nh t là v i ngư i b thu h i t, không còn t s n xu t, lao ng dôi dư do suy gi m kinh t . Ð y m nh xu t kh u lao ng. Xây d ng quan h lao ng lành m nh, b o m v sinh, an toàn lao ng trong các lo i hình doanh nghi p; Nhà nư c u tư và có chính sách khuy n khích doanh nghi p xây d ng nhà , c i thi n i s ng v t ch t, tinh th n cho công nhân các khu công nghi p, khu ch xu t, cho ngư i lao ng có thu nh p th p. Ti p t c th c hi n các chính sách, chương trình xóa ói, gi m nghèo, b o m an sinh xã h i, h tr các gia
 11. ình chính sách, ngư i lao ng m t vi c làm, ngư i dân vùng khó khăn, vùng b thiên tai, ng bào dân t c thi u s ; t p trung xóa ói, gi m nghèo các a phương có t l h nghèo cao. Phát tri n và nâng cao ch t lư ng chăm sóc s c kh e nhân dân. Ti p t c i m i cơ ch , chính sách qu n lý, nâng cao ch t lư ng khám ch a b nh t tuy n cơ s n trung ương. Tăng cư ng u tư c a Nhà nư c, ng th i xã h i hóa m t cách phù h p huy ng các ngu n l c xã h i vào phát tri n y t , chăm sóc s c kh e nhân dân. Ðào t o vs lư ng và nâng cao y c, trình cán b y t , u tranh y lùi các tiêu c c trong khám, ch a b nh. Qu n lý ch t ch các ho t ng khám ch a b nh tư nhân, th trư ng thu c ch a b nh, b o m v sinh an toàn th c ph m; phòng, ch ng d ch b nh, nghi n ma túy, nhi m HIV... Ð i m i, hoàn thi n ch b o hi m y t . Th c hi n t t chính sách dân s , k ho ch hóa gia ình, ph n u t ch tiêu gi m sinh và ngăn ng a m t cân b ng gi i tính. Phát tri n và nâng cao ch t lư ng các ho t ng văn hóa, thông tin, th d c, th thao. Ð y m nh vi c tri n khai th c hi n chi n lư c văn hóa, thông tin; phát tri n văn hóa g n k t văn hóa th c s tr thành n n t ng tinh th n c a xã h i. ch t ch v i phát tri n kinh t Tăng u tư c a Nhà nư c cho văn hóa; xã h i hóa các lĩnh v c phù h p huy ng các ngu n l c cho phát tri n văn hóa. Qu n lý ch t ch các ho t ng văn hóa, vui chơi gi i trí, l h i. Phát tri n m nh m th d c, th thao qu n chúng và th thao thành tích cao. Nâng cao ch t lư ng phong trào "Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa". Làm t t công tác b o t n, phát huy giá tr các di s n văn hóa dân t c. Khuy n khích sáng t o các tác ph m văn hóa, văn h c, ngh thu t có giá tr tư tư ng, ngh thu t cao. Tăng cư ng lãnh o, qu n lý, nâng cao ch t lư ng các ho t ng thông tin, báo chí, xu t b n, u n n n, x lý k p th i các l ch l c, sai ph m. Ð y m nh thông tin i ngo i, ch ng s xâm nh p các s n ph m c h i, ph n văn hóa, ph n ng, gây phương h i tư tư ng, o c x ã h i. 3- Trong lĩnh v c b o v tài nguyên, môi trư ng Ti p t c hoàn thi n cơ ch , chính sách, pháp lu t v tài nguyên và môi trư ng, có các ch m nh ngăn ng a, kiên quy t x lý nghiêm các hành vi vi ph m. Ðưa n i dung tài b o v môi trư ng vào chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n các ngành, lĩnh v c, các chương trình, d án u tư. Tăng cư ng công tác i u tra cơ b n, bao g m c tài nguyên và môi trư ng bi n; s d ng ti t ki m, có hi u qu cao các ngu n tài nguyên, b o m n n kinh t phát tri n b n v ng. Ð y m nh xã h i hóa công tác b o v môi trư ng;
 12. xây d ng và th c hi n chương trình m c tiêu qu c gia v b o v môi trư ng, chương trình phòng, ch ng nh hư ng c a bi n i khí h u toàn c u; gi i quy t tri t các " i m en", " i m nóng" v môi trư ng; ch ng tri n khai các gi i pháp ng phó v i bi n i khí h u toàn c u; có bi n pháp tích c c h n ch thi t h i nh ng vùng thư ng x y ra thiên tai. 4- Trong lĩnh v c qu c phòng, an ninh, i ngo i V qu c phòng: Ti p t c i m i, nâng cao ch t lư ng giáo d c, b i dư ng ki n th c qu c phòng. Nâng cao nh n th c, trách nhi m v nhi m v qu c phòng, b o v T qu c xã h i ch nghĩa trong tình hình m i. Chăm lo nhi m v b o v T qu c trong các chi n lư c, chương trình, d án phát tri n kinh t - xã h i. K t h p ch t ch qu c phòng v i kinh t , an ninh, i ngo i. Ti p t c làm t t nhi m v xây d ng n n qu c phòng toàn dân, xây d ng khu v c phòng th theo Ngh quy t 28-NQ/T.Ư c a B Chính tr (khóa X), tăng cư ng ti m l c qu c phòng, c ng c "th tr n lòng dân"; xây d ng quân i nhân dân cách m ng, chính quy, tinh nhu , t ng bư c hi n i, s n sàng chi n u cao, i phó k p th i, th ng l i m i tình hu ng, b o v Ð ng, b o v ch , b o v v ng ch c c l p, ch quy n, toàn v n lãnh th c a T qu c. V an ninh: Tăng cư ng giáo d c, nâng cao nh n th c c a toàn Ð ng, toàn dân v nh ng thách th c l n i v i nhi m v b o v an ninh qu c gia, tr t t an toàn xã h i trong tình ng phát hi n, kiên quy t u tranh ngăn ch n làm th t b i m i âm mưu, hình m i. Ch ng, b t ng . Tăng cư ng ho t ng ch ng phá c a các th l c thù ch, không b công tác b o v Ð ng và b o v an ninh chính tr n i b ; ch ng âm mưu và hành ng "di n bi n hòa bình" và "t di n bi n", c ng c phong trào toàn dân b o v an ninh T qu c. Ti p t c th c hi n có k t qu các chương trình qu c gia phòng, ch ng t i ph m và các t n n xã h i. Xây d ng l c lư ng công an nhân dân cách m ng, chính quy, tinh nhu , t ng bư c hi n i, tuy t i trung thành v i T qu c, v i Ð ng và ch xã h i ch nghĩa, t n t y ph c v nhân dân. i ngo i c a Ð ng, Nhà nư c, các oàn th V i ngo i: Ti p t c m r ng quan h nhân dân, ưa các m i quan h qu c t ã ư c thi t l p vào chi u sâu, n nh, b n v ng. Tích c c và ch ng h i nh p kinh t qu c t , ng th i m r ng h p tác qu c t trên các lĩnh v c khác, phù h p yêu c u và l i ích t nư c ta. Hoàn thành các hi p nh phân gi i, c m m c biên gi i trên t li n gi a hai nư c Vi t Nam - Trung Qu c. Ð y nhanh ti n phân gi i, c m m c v i Lào, Cam-pu-chia theo th i gian ã th a thu n và xác nh ranh gi i th m l c a v i các nư c có liên quan phù h p Công ư c c a Liên
 13. H p qu c v Lu t Bi n 1982; kiên quy t u tranh góp ph n b o v v ng ch c c l p, ch quy n, toàn v n lãnh th , gi v ng môi trư ng hòa bình, n nh phát tri n t nư c. Ti p t c i m i, y m nh công tác thông tin i ngo i. Th c hi n t t chính sách v i ngư i Vi t Nam nư c ngoài. Góp ph n tích c c vào cu c u tranh chung c a nhân dân th gi i vì hòa bình, c l p dân t c, dân ch và ti n b xã h i. 5- Trong lĩnh v c công tác xây d ng Ð ng, h th ng chính tr và phát huy dân ch xã h i Chăm lo công tác t ch c xây d ng Ð ng. Ti p t c i m i, ki n toàn t ch c b máy c a Ð ng và c a c h th ng chính tr ; i m i ng b các khâu c a công tác cán b , tăng cư ng dân ch , nâng cao ch t lư ng công tác cán b ; xây d ng các quy ch , quy n h c th qu n lý cán b và thu n l i cho vi c k p th i thay th , mi n nhi m cán b năng l c, ph m ch t kém, không hoàn thành nhi m v , m t uy tín, có sai ph m và phát hi n, ào t o, b i dư ng, b nhi m, b t ư c cán b có c, có tài, tr , cán b n vào các v trí phù h p. Th c hi n t t Quy nh s 57-QÐ/T.Ư c a B Chính tr (khóa X) v công tác b o v chính tr n i b Ð ng; Ngh quy t Trung ương 6 (khóa X) v nâng cao năng l c lãnh o, s c chi n u c a t ch c cơ s ng, ch t lư ng i ngũ cán b , ng viên; K t lu n c a H i ngh Trung ương 9 v ti p t c y m nh th c hi n Chi n lư c cán b ; ti p t c c th hóa và tri n khai th c hi n Ngh quy t Trung ương 5 (khóa X) v ti p t c i m i phương th c lãnh o c a Ð ng i v i ho t ng c a h th ng chính tr .
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2