intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài thuyết trình: Các phương pháp phân tích vi sinh vật

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:54

0
69
lượt xem
13
download

Bài thuyết trình: Các phương pháp phân tích vi sinh vật

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài thuyết trình: Các phương pháp phân tích vi sinh vật trình bày phương pháp nuôi cấy, phương pháp trên cơ sở kỹ thuật sinh học phân tử, phương pháp trên cơ sở miễn dịch học. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm vững nội dung chi tiết. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học học phần này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thuyết trình: Các phương pháp phân tích vi sinh vật

 1. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP  PHAÂN TÍCH VI SINH  VAÄT  1. Phöông phaùp nuoâi caáy 2. Phöông phaùp treân cô sôû kyõ thuaät  sinh hoïc phaân töû 3. Phöông phaùp treân cô sôû mieãn dòch  hoïc
 2. PHAÂN TÍCH VSV BAÈNG  PHÖÔNG PHAÙP NUOÂI CAÁY • Phöông phaùp ñoå ñóa (pour plate) • Phöông phaùp caáy beà maët (spread) • Phöông phaùp MPN (most probable number) • Phöông phaùp nuoâi caáy kî khí
 3. PHÖÔNG PHAÙP ÑOÅ ÑÓA • Muïc ñích söû duïng trong ñònh löôïng VSV • Kyõ thuaät – Moâi tröôøng agar ñöôïc ñun chaûy vaø laøm nguoäi ñeán 45±1oC – Caáy tối ña 1ml dòch maãu hay dòch pha loaõng vaøo ñóa petri troáng voâ truøng (Þ 9 – 10cm) – Ñoå 10-15ml moâi tröôøng vaøo ñóa – Laéc ngöôïc vaø xuoâi chieàu kim ñoàng hoà – Ñaët ñóa leân maët phaúng ngang cho moâi tröôøng ñoâng ñaëc
 4. PHÖÔNG PHAÙP ÑOÅ ÑÓA • Öu ñieåm – Caáy ñöôïc theå tích maãu lôùn (1ml) – Xaùc ñònh ñöôïc caùc VSV caàn dinh döôõng tieáp xaùc töø nhieàu phía – Cho pheùp ñeám ñöôïc maät ñoä VSV cao, khoaûng 150 - 300 khuaån laïc Nhöôïc ñieåm - Khoâng ñònh löôïng ñöôïc nhöõng VSV quaù nhaïy nhieät - Khoâng xaùc ñònh ñöôïc hình daïng khuaån
 5. PHÖÔNG PHAÙP CAÁY BEÀ MAËT • Moâi tröôøng phaûi ñöôïc chuaån bò treân  ñóa tröôùc 1­2 ngaøy ñeå khoâ maët • Phöông phaùp – Caáy 0,1 – 0,3ml vaøo ñóa moâi tröôøng (ñóa Þ 90mm) Caáy toái ña 1ml vaøo ñóa moâi tröôøng (ñóa Þ 140mm) – Traûi ñeàu maãu leân beà maët moâi tröôøng baèng que trang tam giaùc – Ñeå ôû nhieät ñoä phoøng 15-20 phuùt
 6. PHÖÔNG PHAÙP CAÁY BEÀ MAËT • Öu ñieåm – Ñònh löôïng ñöôïc caùc VSV nhaïy nhieät – Coù theå nhaän daïng ñöïôc daïng khuaån laïc ñaëc tröng – Deã daøng laøm thuaàn chuûng VSV muïc tieâu Nhöôïc ñieåm - Chæ caáy ñöïôc theå tích maãu nhoû (neáu duøng ñóa thoâng thöôøng Þ90-
 7. PHÖÔNG PHAÙP MPN (MOST PROBABLE NUMBER) • Khaùi nieäm – Coøn goïi laø phöông phaùp pha loaõng tôùi haïn – Giaù trò keát quaû nhaän ñöôïc laø soá löôïng VSV muïc tieâu coù xaùc suaát cao nhaát theo nguyeân taéc thoáng keâ – Giaù trò MPN laø giaù trò coù xaùc xuaát cao nhaát • Heä thoáng MPN – Goàm 3 hoaëc 5 laàn laëp laïi ôû moãi noàng ñoä – Laëp laïi ôû 3 noàng ñoä pha loaõng lieân tieáp – Choïn caùc ñoä pha loaõng sao cho trong heä
 8. PHÖÔNG PHAÙP MPN Chia theo soá löôïng oáng trong heä thoáng - Heä thoáng 9 oáng: moãi ñoä pha loaõng laëp laïi 3 laàn - Heä thoáng 15 oáng: moãi ñoä pha loaõng laëp laïi 5 laàn Nguyeân taéc - Döïa treân keát quaû ñònh tính VSV muïc tieâu ôû caùc laàn laëp laïi treân cuøng moät ñoä pha loaõng vaø ôû caùc ñoä pha loaõng khaùc nhau - Vi sinh vaät muïc tieâu phaûi coù nhöõng bieåu hieän ñaëc tröng treân moâi tröôøng nuoâi caáy loûng nhö Söï taïo hôi: Coliforms, E. coli …
 9. HEÄ THOÁNG MPN • Heä thoáng 9 oáng Heä thoáng 15 oáng 10ml moâi  tröôøng noàng  ñoä thöôøng  (ñôn)
 10. HEÄ THOÁNG MPN 10ml moâi  tröôøng noàng  ñoä ñoâi 10ml moâi tröôøng  noàng ñoä ñôn  (thöôøng)
 11. ÑÒNH LÖÔÏNG F. COLIFORM BAÈNG PP  MPN 1ml 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 10­1 1ml 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 10­2 10ml LSB 1ml 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 10­3
 12. ÑÒNH LÖÔÏNG F. COLIFORM BAÈNG PP MPN(tt) 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.1 1.2 1.5 2.2 2.3 Endo/EMB 10ml EC 2.2 3.3 1.1 1.2 2,0,0 4,5  Indol MPN/g Keát quaû 2,0,0  = 4,5
 13. Coâng thöùc tính chæ soá MPN gj MPN / g t jmj (t j gj) mj • Trong ñoù: – ∑ gj : soá löôïng oáng döông tính trong daõy daõ choïn – ∑ tjmj :Khoái löôïng maãu trong daõy ñaõ choïn – ∑ (tj-gj)mj Khoái löôïng maãu trong taát caû caùc maãu aâm tính.
 14. GIỚI HẠN TIN CẬY Trong ñoù: ∑ gj : soá löôïng oáng döông tính trong daõy daõ choïn ∑ tjmj :Khoái löôïng maãu trong daõy ñaõ choïn ∑ (tj-gj)mj Khoái löôïng maãu trong taát caû caùc maãu aâm tính.
 15. CHÆ SOÁ MPN CÔ BAÛN • Laø chæ soá tra ñöôïc töø baûng keát quaû MPN  c o ù  s o á  lö ô ïn g  m a ã u  t r o n g  t ừn g  d a õ y   la ë p  la ïi n h ö  s a u : • ­ D a õ y  1 :  1 g  h o a ë c  1 m l m a ã u • ­ D a õ y  2 :  0 , 1 g  h o a ë c  0 , 1 m l • ­ D a õ y  3   0 , 0 1 g  h o a ë c  0 , 0 1 m l
 16. COÂNG THÖÙC CHUYEÅN ÑOÅI KEÁT QUAÛ MPN • Cs =   M x F/V0 x Vs Cs: là khả năng lớn nhất của vi sinh vật có trong thể tích  Vs M : chỉ số MPN tra từ bảng đối với độ pha loãng cơ bản V0 F : nghịch đảo hệ số pha loãng tương ứng với độ pha  loãng thấp nhất của  dãy Vs: Thể tích chuẩn được chọn để biểu thị mật độ vi sinh  vật • Nếu tính kết quả là MPN/g thì Vs = 1 • Nếu tính kết quả là MPN/100g thì Vs = 100
 17. PHÖÔNG PHAÙP MAØNG LOÏC • Kích thöôùc loå loïc 0,47µm hay 0,22µm • Ñöôøng kính vaø hình daïng maøng loïc phuï thöïc vaøo ñöôøng kính pheåu loïc • Ñöôøng kính maøng thöôøng laø 45mm
 18. THIEÁT BÒ LOÏC NHIEÀU PHEÅU (MULTIFOLDER)
 19. CAÙC BOÄ PHAÄN CUÛA THIEÁT BÒ LOÏC VSV
 20. PHÖÔNG PHAÙP LOÏC VSV • Pheåu loïc, giaù ñôû maøng loïc phaûi ñöôïc voâ truøng sau moãi laàn loïc • Maät ñoä VSV trong dòch loïc thích hôïp:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản