intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài thuyết trình Hẹp eo động mạch chủ

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:45

167
lượt xem
60
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đại đa số các tr­ờng hợp hẹp eo ĐMC nằm ở ngay tr­ớc vị trí xuất phát của ống động mạch nghĩa là ở gần sát với chỗ bắt đầu của ĐMC xuống. Th­ờng gặp có sự phì đại, co thắt ở thành sau của ĐMC gây hẹp lòng mạch ĐMC ở vị trí này. Cũng có thể gặp sự thiểu sản của eo ĐMC với các mức độ khác nhau. Bệnh có thể đột ngột hoặc từ từ dẫn đến suy tim ứ huyết ở trẻ nhỏ. Động mạch d­ới đòn trái th­ờng xuất phát ngay gần chỗ hẹp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thuyết trình Hẹp eo động mạch chủ

 1. HEÏP EO ÑOÄNG MAÏCH CHUÛ NG CH BS LEÂ THÒ ÑEÏP VIEÄN TIM TPHCM 1
 2. ÑÒNH NGHÓA Heïp vuøng eo ñoäng maïch chuû (Isthme) ng ng ch 5-7,5% caùc beänh TBS. Nam nhieàu hôn nöõ (2 nam nh / 1 nöõ) Töông quan Hoäi chöùng Turner - Noonan (10-25%) ng Coù 2 beänh caûnh laâm saøng khaùc nhau nh nh ng - Heïp eo ñoäng maïch chuû ñôn thuaàn ng ch - Hoäi chöùng heïp eo ñoäng maïch chuû ng ng ch 2
 3. φ3 40% φ2 50% φ1 60% 3
 4. Type I : hypoplasia of the distal transverse arch Type II : Hypoplasia of both the proximal and distal transverse arches Type III : Absence of the proximal arch and long hypoplastic distal arch 4
 5. Phoâi thai hoïc - Giaûi phaãu beänh nh Nguyeân nhaân phoâi thai hoïc 1/ Giaû thuyeát huyeát ñoäng hoïc (RUDOLPH): ng do giaûm doøng maùu ng 2/ Giaû thuyeát cô hoïc (SKODA): di chuyeån laïc vò moâ oáng ÑM ng Hình daïng giaûi phaãu beänh lyù ng nh * Heïp taïi choã * Teo vuøng eo ng 5
 6. Phoâi thai hoïc : Hình thaønh cung ÑMC 6
 7. Phoâi thai hoïc : Hình thaønh cung ÑMC (phaùc hoïa) 7
 8. Hình thaønh heïp eo nh 8
 9. Caùc daïng heïp eo ng 9
 10. Giaùn ñoaïn cung ÑMC 10
 11. Phoâi thai hoïc - Giaûi phaãu beänh nh Baát thöôøng do haäu quaû hình thaønh heïp ng nh eo ñoäng maïch chuû ng ch * Tuaàn hoaøn baøng heä: coù theå sôùm ng * Hình thaønh tuùi phình: 10% (20 tuoåi), nh 20% (töø 30 tuoåi). Nhieàu daïng ng * Thay ñoåi caáu truùc maïch vaønh - cô tim ch nh 11
 12. Phoâi thai hoïc - Giaûi phaãu beänh nh Baát thöôøng phoái hôïp vôùi heïp eo ÑMC ng * 2/3 tröôøng hôïp heïp eo ÑMC ôû treû sô ng sinh - Giaûm saûn daïng oáng quai ÑMC ng ng - TLT, toàn taïi oáng ÑM ng - Hoäi chöùng heïp eo ng * Caùc baát thöôøng khaùc: TLN, CVÑÑM, TP ng 2 ñöôøng thoaùt , heïp van 2 laù ng * Hoäi chöùng SHONE ng 12
 13. HEÏP EO ÑOÄNG MAÏCH CHUÛ NG CH ÑÔN THUAÀN 13
 14. Sinh lyù beänh nh Taêng huyeát aùp (THA): khi đường kính < 50% - Cô hoïc, hoạt hóa heä RAA - Taêng khaùng löïc ngoaïi bieân ng Yeáu toá: Ñoä heïp - Thôøi ñieåm ñoùng oáng ÑM ng ng -Thaát traùi Thất trái thích öùng hay khoâng thích öùng ng ng 14
 15. Laâm saøng ng * Theå treû lôùn: - Ít hoaëc khoâng coù trieäu chöùng ng - THA thöôïng chi. Maïch haï chi (0) ng ch - AÂTTT ngaén LS 3 - 4. Sau löng - AÂTTT daïng phuït + click phun tâm thu cuûa ng heïp ÑMC 15
 16. Laâm saøng ng * ECG: daày TT, taêng gaùnh taâm thu TT nh * Xquang TP: Tim to - Bôø söôøn moøn, Daáu soá 3 ngöôïc # D4. Daõn ÑMC xuoáng. ng * Sieâu aâm tim : xem phaàn SAÂT 16
 17. 17
 18. Dieãn tieán * Thích öùng toát: tröôûng thaønh sau ñoù xaáu hôn ng ng nh * 25% töû vong quanh 20 tuoåi ,- 50% töû vong < 32 tuoåi ,75% < 45 tuoåi ,- 90% < 60 tuoåi * Suy tim, VNTM, vôõ hoaëc boùc taùch ÑMC, xuaát ch huyeát naõo 18
 19. Ñieàu trò (1) * Chæ ñònh PT neáu φ < 50% bình thöôøng, THA > ng 150 mmHg * Tuoåi töø 2 - 5 tuoåi * PT noái taän taän - Töû vong 1 - 2% * Bieán chöùng sau moå: ng - Sôùm: Lieät haï chi khoâng hoaøn toaøn 0,4 - 0,6% - Muoän: (ôû beänh nhaân lôùn) lieân quan toån thöông nh phoái hôïp Nong boùng? Moå laïi? (Hieäu soá HA t/h > 30) ng 19
 20. Ñieàu trò (2) Noäi - Tính chaát chôø ñôïi (tæ leä taùi phaùt cao neáu phaãu thuaät tröôùc 3 thaùng tuoåi) ng Ñieàu trò suy tim = PGE 1 - Caûi thieän vaø hoaõn chæ ñònh phaãu thuaät - Thích öùng TT ng - Treû sô sinh: Lasix Digoxin - Hoâ haáp hoã trôï - Treû nhuõ nhi - Treû lôùn - Khi coù giaûm chöùc naêng TT Ñieàu trò phaãu thuaät: 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2