Bài thuyết trình Hẹp eo động mạch chủ

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:45

0
134
lượt xem
59
download

Bài thuyết trình Hẹp eo động mạch chủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đại đa số các tr­ờng hợp hẹp eo ĐMC nằm ở ngay tr­ớc vị trí xuất phát của ống động mạch nghĩa là ở gần sát với chỗ bắt đầu của ĐMC xuống. Th­ờng gặp có sự phì đại, co thắt ở thành sau của ĐMC gây hẹp lòng mạch ĐMC ở vị trí này. Cũng có thể gặp sự thiểu sản của eo ĐMC với các mức độ khác nhau. Bệnh có thể đột ngột hoặc từ từ dẫn đến suy tim ứ huyết ở trẻ nhỏ. Động mạch d­ới đòn trái th­ờng xuất phát ngay gần chỗ hẹp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thuyết trình Hẹp eo động mạch chủ

 1. HEÏP EO ÑOÄNG MAÏCH CHUÛ NG CH BS LEÂ THÒ ÑEÏP VIEÄN TIM TPHCM 1
 2. ÑÒNH NGHÓA Heïp vuøng eo ñoäng maïch chuû (Isthme) ng ng ch 5-7,5% caùc beänh TBS. Nam nhieàu hôn nöõ (2 nam nh / 1 nöõ) Töông quan Hoäi chöùng Turner - Noonan (10-25%) ng Coù 2 beänh caûnh laâm saøng khaùc nhau nh nh ng - Heïp eo ñoäng maïch chuû ñôn thuaàn ng ch - Hoäi chöùng heïp eo ñoäng maïch chuû ng ng ch 2
 3. φ3 40% φ2 50% φ1 60% 3
 4. Type I : hypoplasia of the distal transverse arch Type II : Hypoplasia of both the proximal and distal transverse arches Type III : Absence of the proximal arch and long hypoplastic distal arch 4
 5. Phoâi thai hoïc - Giaûi phaãu beänh nh Nguyeân nhaân phoâi thai hoïc 1/ Giaû thuyeát huyeát ñoäng hoïc (RUDOLPH): ng do giaûm doøng maùu ng 2/ Giaû thuyeát cô hoïc (SKODA): di chuyeån laïc vò moâ oáng ÑM ng Hình daïng giaûi phaãu beänh lyù ng nh * Heïp taïi choã * Teo vuøng eo ng 5
 6. Phoâi thai hoïc : Hình thaønh cung ÑMC 6
 7. Phoâi thai hoïc : Hình thaønh cung ÑMC (phaùc hoïa) 7
 8. Hình thaønh heïp eo nh 8
 9. Caùc daïng heïp eo ng 9
 10. Giaùn ñoaïn cung ÑMC 10
 11. Phoâi thai hoïc - Giaûi phaãu beänh nh Baát thöôøng do haäu quaû hình thaønh heïp ng nh eo ñoäng maïch chuû ng ch * Tuaàn hoaøn baøng heä: coù theå sôùm ng * Hình thaønh tuùi phình: 10% (20 tuoåi), nh 20% (töø 30 tuoåi). Nhieàu daïng ng * Thay ñoåi caáu truùc maïch vaønh - cô tim ch nh 11
 12. Phoâi thai hoïc - Giaûi phaãu beänh nh Baát thöôøng phoái hôïp vôùi heïp eo ÑMC ng * 2/3 tröôøng hôïp heïp eo ÑMC ôû treû sô ng sinh - Giaûm saûn daïng oáng quai ÑMC ng ng - TLT, toàn taïi oáng ÑM ng - Hoäi chöùng heïp eo ng * Caùc baát thöôøng khaùc: TLN, CVÑÑM, TP ng 2 ñöôøng thoaùt , heïp van 2 laù ng * Hoäi chöùng SHONE ng 12
 13. HEÏP EO ÑOÄNG MAÏCH CHUÛ NG CH ÑÔN THUAÀN 13
 14. Sinh lyù beänh nh Taêng huyeát aùp (THA): khi đường kính < 50% - Cô hoïc, hoạt hóa heä RAA - Taêng khaùng löïc ngoaïi bieân ng Yeáu toá: Ñoä heïp - Thôøi ñieåm ñoùng oáng ÑM ng ng -Thaát traùi Thất trái thích öùng hay khoâng thích öùng ng ng 14
 15. Laâm saøng ng * Theå treû lôùn: - Ít hoaëc khoâng coù trieäu chöùng ng - THA thöôïng chi. Maïch haï chi (0) ng ch - AÂTTT ngaén LS 3 - 4. Sau löng - AÂTTT daïng phuït + click phun tâm thu cuûa ng heïp ÑMC 15
 16. Laâm saøng ng * ECG: daày TT, taêng gaùnh taâm thu TT nh * Xquang TP: Tim to - Bôø söôøn moøn, Daáu soá 3 ngöôïc # D4. Daõn ÑMC xuoáng. ng * Sieâu aâm tim : xem phaàn SAÂT 16
 17. 17
 18. Dieãn tieán * Thích öùng toát: tröôûng thaønh sau ñoù xaáu hôn ng ng nh * 25% töû vong quanh 20 tuoåi ,- 50% töû vong < 32 tuoåi ,75% < 45 tuoåi ,- 90% < 60 tuoåi * Suy tim, VNTM, vôõ hoaëc boùc taùch ÑMC, xuaát ch huyeát naõo 18
 19. Ñieàu trò (1) * Chæ ñònh PT neáu φ < 50% bình thöôøng, THA > ng 150 mmHg * Tuoåi töø 2 - 5 tuoåi * PT noái taän taän - Töû vong 1 - 2% * Bieán chöùng sau moå: ng - Sôùm: Lieät haï chi khoâng hoaøn toaøn 0,4 - 0,6% - Muoän: (ôû beänh nhaân lôùn) lieân quan toån thöông nh phoái hôïp Nong boùng? Moå laïi? (Hieäu soá HA t/h > 30) ng 19
 20. Ñieàu trò (2) Noäi - Tính chaát chôø ñôïi (tæ leä taùi phaùt cao neáu phaãu thuaät tröôùc 3 thaùng tuoåi) ng Ñieàu trò suy tim = PGE 1 - Caûi thieän vaø hoaõn chæ ñònh phaãu thuaät - Thích öùng TT ng - Treû sô sinh: Lasix Digoxin - Hoâ haáp hoã trôï - Treû nhuõ nhi - Treû lôùn - Khi coù giaûm chöùc naêng TT Ñieàu trò phaãu thuaät: 20
Đồng bộ tài khoản