intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài thuyết trình: Những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về văn hóa

Chia sẻ: Nguyen Thi Thuy Nhi | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:24

275
lượt xem
29
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Định nghĩa về văn hóa và quan điểm về xây dựng nền văn hóa mới, quan điểm của Hồ Chí Minh về các vấn đề chung của văn hóa, quan điểm của Hồ Chí Minh về một số lĩnh vực văn hóa là những nội dung chính trong bài thuyết trình "Những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về văn hóa". Tham khảo nội dung bài thuyết trình để nắm bắt thông tin chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thuyết trình: Những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về văn hóa

 1. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Giảng viên: Phan Thị Thanh Lý NHÓM 2 1. Nguyễn Thị Thúy Nhi 2. Nguyễn Thị Minh Thâu
 2. Những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về Văn Hóa
 3. 1. ĐỊNH NGHĨA VỀ VĂN HÓA VÀ QUAN ĐIỂM VỀ XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA MỚI a. Định nghĩa “Trong ý nghĩa rộng nhất, văn hoá hôm nay có thể coi là tổng thể những nét riêng biệt, tinh thần và vật chất, trí tuệ và xúc cảm quyết định tính cách của một xã hội hay của một nhóm người trong xã hội. Văn hoá bao gồm nghệ thuật và văn chương, những lối sống, những quyền cơ bản của con người, những hệ thống các giá trị, những tập tục và những tín ngưỡng. Văn hoá đem lại cho con người khả năng suy xét về bản thân. Chính văn hoá làm cho chúng ta trở thành những sinh vật đặc biệt nhân bản, có lý tính, có óc phê phán và dấn thân một cách đạo lý. Chính nhờ văn hoá mà chúng ta xét đoán được những giá trị và thực thi những sự lựa chọn. Chính nhờ văn hoá mà con người tự thể hiện, tự ý thức được bản thân, tự biết mình là một phương án chưa hoàn thành đặt ra để xem xét những thành tựu của bản thân, tìm tòi không biết mệt những ý nghĩa mới mẻ và sáng tạo nên những công trình vượt trội lên bản thân”.
 4. a. Định nghĩa Nghĩa rộng Nhà tù Tưởng Giới Nghĩa hẹp Thạch 8-1943 “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày về ăn, mặc, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hoá. Văn hoá là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra. Nhằm thích ứng với những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn” Là đời sống tinh thần của xã hội, là thuộc về kiến trúc thượng tầng của xã hội. Đây là quan điểm nhất quán của Hồ Chí Minh kể từ sau Cách mạng Tháng Tám.
 5. Một số Di sản văn hóa Việt Nam được Thế Giới công nhận VĂN HÓA
 6. 1. ĐỊNH NGHĨA VỀ VĂN HÓA VÀ QUAN ĐIỂM VỀ XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA MỚI b. Quan điểm về xây dựng nền VH mới
 7. 2. QUAN ĐIỂM CỦA HCM VỀ CÁC VẤN ĐỀ CHUNG CỦA VĂN HÓA a. Vị trí, vai trò của Văn hóa trong đời sống Xã Hội Một là, văn hóa là đời sống tinh thần của xã hội, thuộc kiến trúc thượng tầng.
 8. a. Vị trí, vai trò của Văn hóa trong đời sống Xã Hội Muốn tiến lên chủa nghĩa xã hội thì →Trong quan hệ với kinh phải phát triển kinh tế và văn hóa. Vì tế sao không nói phát triển văn hóa và kinh tế. Tục ngữ ta có câu:’có thực mới vực được đạo’ vì thế kinh tế phải đi trước Văn hóa Kinh tế
 9. a. Vị trí, vai trò của Văn hóa trong đời sống Xã Hội Chính trị, xã hội được giải phóng thì →Trong quan hệ với chính trị, văn hóa mới được giải phóng. Chính xã hội trị giải phóng mở đường cho văn hóa phát triển.
 10. a. Vị trí, vai trò của Văn hóa trong đời sống Xã Hội Hai là, văn hóa không thể đứng ngoài mà phải ở trong kinh tế và chính trị, phải phục vụ nhiệm vụ chính trị và thúc đẩy sự phát triển của kinh tế.
 11. 2. QUAN ĐIỂM CỦA HCM VỀ CÁC VẤN ĐỀ CHUNG CỦA VĂN HÓA b. Tính chất của nền văn hóa
 12. 2. QUAN ĐIỂM CỦA HCM VỀ CÁC VẤN ĐỀ CHUNG CỦA VĂN HÓA c. Chức năng của văn hóa 1 BỒI DƯỠNG TƯ TƯỞNG ĐÚNG ĐẮN VÀ TÌNH CẢM CAO ĐẸP Chức năng cao quý nhất của văn hóa là phải bồi dưỡng, nêu cao tư thưởng đúng đắn và tình cảm cao đẹp cho nhân dân, loại bỏ được những sai lầm và thấp hèn có trong tư tưởng, tình cảm mỗi con người
 13. c. Chức năng của văn hóa 2 MỞ RỘNG HIỂU BIẾT, NÂNG CAO DÂN TRÍ Nâng cao dân trí là để nhân dân có thể tham gia sáng tạo và hưởng thụ văn hóa với mục tiêu ‘Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủa văn minh’
 14. c. Chức năng của văn hóa 3 BỒI DƯỠNG NHỮNG PHẨM CHẤT, PHONG CÁCH VÀ LỐI SỐNG TỐT ĐẸP, LÀNH MẠNH; HƯỚNG CON NGƯỜI DẾN CHÂ, THIỆN, MỸ ĐỂ HOÀN THIỆN BẢN THÂN  Phẩm Phong chất cách Phải làm thế nào cho văn hóa thấm sâu vào quốc dân, nghĩa Ø Đạo đức là văn hóa phải sửa đổi những Ø Lối sống tham nhũng, lười biếng, phù Ø Thói quen hoa xa xỉ, văn hóa phải soi Ø Phong tục tập quán đường cho quốc dân đi
 15. a. Văn hóa giáo dục Ø Tầm chương Ø Kinh viện Ø Xa rời thực tế Ø Bất bình đẳng Ø Trọng nam khinh nữ Nền giáo dục phong kiến Ø Ngu dân Ø Đồi bại Ø Xảo trá Ø Nguy hiểm hơn cả sự dốt nát Nền giáo dục thực dân
 16. a. Văn hóa giáo dục → Trong những năm của Nền giáo dục sẽ “…làm cho TK XX dân tộc chúng ta trở nên một dân dộc dũng cảm, yêu nước, yêu lao động, một dân tộc xứng đáng với nước Việt Nam độc lập”
 17. b. Văn hóa văn nghệ 1 2 3 Văn hóa- văn nghệ là một Văn nghệ phải gắn với thực Phải có những tác mặt trận, nghệ sĩ là chiến tiễn đời sống của nhân dân phẩm văn nghệ xứng sĩ, tác phẩm văn nghệ là với thời đại mới của đất vũ khí sắc bèn trong đấu nước và dân tộc tranh cách mạng
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2