intTypePromotion=1
ADSENSE

bảo vệ chống sét trạm biến áp 110/35 kv, chương 14

Chia sẻ: Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

224
lượt xem
79
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảo vệ chống sóng truyền vào trạm có yêu cầu rất cao, cao hơn nhiều so với đường dây tải điện. Bởi vì trong trạm có các thiết bị đắt tiền và quan trọng như máy biến áp, máy cắt, các thiết bị đo lường, thiết bị bảo vệ. Mặt khác phóng điện trên cách điện trong trạm tương đương với ngắn mạch trên thanh góp và ngay cả khi có phương tiện bảo vệ hiện đại cũng có thể đưa đến sự cố làm máy cắt nhảy gây nên gián đoạn cấp điện. Mặt khác thì có sóng truyền...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: bảo vệ chống sét trạm biến áp 110/35 kv, chương 14

  1. Ch-¬ng 14 b¶o vÖ chèng sãng truyÒn vµo tr¹m 110/35 tõ ®-êng d©y 110kV I – Giíi thiÖu chung 1. Kh¸i qu¸t chung B¶o vÖ chèng sãng truyÒn vµo tr¹m cã yªu cÇu rÊt cao, cao h¬n nhiÒu so víi ®-êng d©y t¶i ®iÖn. Bëi v× trong tr¹m cã c¸c thiÕt bÞ ®¾t tiÒn vµ quan träng nh- m¸y biÕn ¸p, m¸y c¾t, c¸c thiÕt bÞ ®o l-êng, thiÕt bÞ b¶o vÖ. MÆt kh¸c phãng ®iÖn trªn c¸ch ®iÖn trong tr¹m t-¬ng ®-¬ng víi ng¾n m¹ch trªn thanh gãp vµ ngay c¶ khi cã ph-¬ng tiÖn b¶o vÖ hiÖn ®¹i còng cã thÓ ®-a ®Õn sù cè lµm m¸y c¾t nh¶y g©y nªn gi¸n ®o¹n cÊp ®iÖn. MÆt kh¸c th× cã sãng truyÒn vµo tr¹m tõ ®-êng d©y cã biªn ®é lín hoÆc ®é dèc lín cã thÓ ph¸ háng c¸c thiÕt bÞ trong tr¹m. Ngoµi ra mÆc dï trong kÕt cÊu cña thiÕt bÞ th-êng cè g¾ng sao cho møc c¸ch ®iÖn trong thiÕt bÞ bÒn h¬n møc c¸ch ®iÖn ngoµi, nh-ng trong qu¸ tr×nh vËn hµnh cã sù giµ cçi c¸ch ®iÖn, nªn sù phèi hîp cã thÓ bÞ ph¸ ho¹i vµ d-íi t¸c dông cña qu¸ ®iÖn ¸p cã thÓ x¶y ra chäc thñng ®iÖn m«i mµ kh«ng chØ phãng ®iÖn men theo bÒ mÆt ngoµi. Tuy kh«ng thÓ ®¹t møc an toµn tuyÖt ®èi
  2. nh-ng khi tÝnh to¸n chän c¸c biÖn ph¸p phèi hîp chèng sÐt gi¶m x¸c suÊt sù cè tíi møc thÊp nhÊt vµ n©ng cao kh¶ n¨ng chÞu sÐt cña tr¹m, sè n¨m vËn hµnh an toµn kh«ng xuÊt hiÖn qu¸ ®iÖn ¸p nguy hiÓm víi c¸ch ®iÖn cña tr¹m ph¶i ®¹t hµng chôc ®Õn hµng tr¨m n¨m . Néi dung cña chèng sãng truyÒn vµo tr¹m biÕn ¸p bao gåm: b¶o vÖ chèng sÐt ®¸nh th¼ng, b¶o vÖ chèng sãng truyÒn tõ ®-êng d©y vµo tr¹m. B¶o vÖ chèng sÐt ®¸nh th¼ng cho tr¹m ®-îc tÝnh to¸n trong ch-¬ng tr-íc. §Ó b¶o vÖ chèng sãng truyÒn vµo tr¹m ng-êi ta dïng c¸c lo¹i sau nh-: chèng sÐt van, chèng sÐt èng, khe hë c¸ch ®iÖn. Tuy nhiªn hiÖn nay ta Ýt dïng hai lo¹i sau do chóng cã nh÷ng nh-îc ®iÓm cè h÷u nh-: ®é dèc cña ®-êng ®Æc tÝnh V-S lín hoÆc kh«ng cã bé phËn dËp hå quang (®èi víi khe hë c¸ch ®iÖn). Møc c¸ch ®iÖn xung kÝch cña tr¹m ®-îc chän theo trÞ sè ®iÖn ¸p d- cña chèng sÐt van vµ cã chiÒu h-íng ngµy cµng gi¶m thÊp do chÊt l-îng cña chèng sÐt van ngµy cµng ®-îc n©ng cao. Bëi vËy møc c¸ch ®iÖn cña tr¹m kh«ng phô thuéc vµo møc c¸ch ®iÖn cña ®-êng d©y mµ cßn thÊp h¬n nhiÒu. Qu¸ ®iÖn ¸p do sÐt ®¸nh th¼ng vµo d©y chèng sÐt sÏ g©y phãng ®iÖn ng-îc tíi d©y dÉn hoÆc d-íi h×nh thøc c¶m øng khi cã sÐt ®¸nh gÇn ®-êng d©y sÏ lan truyÒn tõ bÞ sÐt ®¸nh vµo tr¹m. Trong qu¸ tr×nh ®ã, nÕu cßn gi÷ trÞ sè qu¸ ®iÖn ¸p lín h¬n møc c¸ch ®iÖn cña ®-êng ®©y th× nã sÏ g©y nªn phãng ®iÖn (nghÜa lµ biªn ®é cña qu¸ ®iÖn ¸p gi¶m dÇn tíi møc ®iÖn ¸p xung kÝch cña ®-êng d©y (U 50% )). §Ó ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn lµm viÖc
  3. b×nh th-êng cña chèng sÐt van ta cÇn h¹n chÕ dßng qua chèng sÐt van ph¶i n»m trong ph¹m vi cho phÐp cña nã 510kA. Dßng ®iÖn sÐt qu¸ lín cã thÓ ph¸ háng chèng sÐt van. 2 . §Æc ®iÓm ChØ tiªu chèng sãng truyÒn vµo tr¹m lµ mét chØ tiªu quan träng, nã cho phÐp ®¸nh gi¸ møc ®é an toµn cña c¸ch ®iÖn tr¹m víi sãng qu¸ ®iÖn ¸p. Tuy nhiªn do tham sè cña sãng qu¸ ®iÖn ¸p truyÒn vµo tr¹m lµ rÊt kh¸c nhau, nã phô thuéc vµo tham sè cña dßng ®iÖn sÐt, kÕt cÊu cña tr¹m, vÞ trÝ bÞ sÐt ®¸nh (khi sÐt ®¸nh xa tr¹m th× do kho¶ng c¸ch tíi lµ lín nªn cã thÓ kh«ng cßn g©y nguy hiÓm ®Õn tr¹m n÷a)... v× vËy viÖc tÝnh to¸n qu¸ ®iÖn ¸p trong tr¹m kh«ng ph¶i lµ mét vµi sãng mµ ph¶i tÝnh to¸n víi sãng cã c¸c tham sè kh¸c nhau. Do ®ã ®Ó x¸c ®Þnh mét c¸ch chÝnh x¸c th× khèi l-îng tÝnh to¸n lµ rÊt lín. Sau khi tÝnh to¸n ta dùa vµo ®ã t×m tham sè giíi h¹n nguy hiÓm cña sãng truyÒn vµo tr¹m. Víi trÞ sè tíi h¹n cña tham sè sãng sÐt, biÕt ph©n bè x¸c suÊt chóng ta cã thÓ tÝnh ®-îc chØ tiªu sãng truyÒn vµo tr¹m. Tuy nhiªn kh«ng gièng nh- tham sè cña dßng ®iÖn sÐt, tham sè sãng truyÒn vµo tr¹m kh«ng cã ph©n bè x¸c suÊt chung cho c¸c sãng sÐt truyÒn ®Õn tr¹m v× nã rÊt kh¸c nhau ®èi víi tõng l-íi vµ tõng tr¹m cô thÓ .ViÖc x¸c ®Þnh ph©n bè nµy ®èi víi tõng tr¹m còng rÊt phøc t¹p nªn ng-êi ta ph¶i dïng mét sè gi¶ thiÕt ®Ó ®¬n gi¶n ho¸:
  4. +Do kho¶ng c¸ch trong tr¹m lµ kh«ng lín vµ ®iÖn ¸p chän lµ U50% cña chuçi sø nªn coi qu¸ tr×nh sãng truyÒn vµo tr¹m lµ kh«ng biÕn d¹ng (biªn ®é vµ ®é dèc cña sãng lµ kh«ng ®æi). Mét khã kh¨n n÷a cña viÖc tÝnh to¸n b¶o vÖ chèng sãng truyÒn vµo tr¹m lµ khèi l-îng tÝnh to¸n lín. Tr-íc hÕt bµi to¸n truyÒn sãng trong tr¹m víi mét sãng cã tham sè cho tr-íc truyÒn vµo tõ ®-êng d©y ®· lµ kh¸ phøc t¹p (khi s¬ ®å thay thÕ cã nhiÒu nót), khèi l-îng tÝnh to¸n lín. Thùc tÕ ng-êi ta sö dông ph-¬ng ph¸p ®o trùc tiÕp trªn m¸y m« h×nh hay trªn m¸y tÝnh ®iÖn tö. Víi nh÷ng tr¹m ®¬n gi¶n h¬n ng-êi ta cã thÓ tÝnh to¸n b»ng ph-¬ng ph¸p lËp b¶ng. Trong ®å ¸n nµy ta sÏ tÝnh to¸n víi nhiÒu d¹ng sãng kh¸c nhau ®Ó tõ ®ã ta t×m ®-îc mèi quan hÖ U vµ ang.h b»ng ®å thÞ. So s¸nh sãng qu¸ ®iÖn ¸p nµy víi ®Æc tÝnh phãng ®iÖn cña thiÕt bÞ t-¬ng øng ®Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng phãng ®iÖn. Coi r»ng tr¹m sÏ rÊt an toµn nÕu tÊt c¶ c¸c ®-êng cong ®iÖn ¸p xuÊt hiÖn trªn c¸ch ®iÖn ®Òu n»m d-íi ®Æc tÝnh V- S cña chóng. 4.Kho¶ng c¸ch giíi h¹n Nh- nãi ë trªn th× ta kh«ng thÓ b¶o vÖ tr¹m mét c¸ch tuyÖt ®èi mµ chØ cã thÓ h¹n chÕ sù cè ®Õn møc thÊp nhÊt. Trong c¸c ph-¬ng ¸n b¶o vÖ tr¹m th× chØ b¶o vÖ ®-îc sãng qu¸ ®iÖn ¸p tíi mét ®é dèc nhÊt ®Þnh, nÕu v-ît qu¸ gi¸ trÞ ®ã th× tr¹m bÞ nguy hiÓm. Gi¸ trÞ ®ã gäi lµ ®é dèc tíi h¹n: ath. T-¬ng øng víi ath ta cã gi¸ trÞ lth. Khi sÐt ®¸nh trong ph¹m vi chiÒu dµi l  xth sÏ g©y nªn phãng ®iÖn trong tr¹m v× sãng truyÒn vµo tr¹m cã ®é dèc a  ath. V× thÕ ®o¹n ®-êng
  5. d©y nµy th-êng ph¶i ®-îc t¨ng c-êng b¶o vÖ nh»m gi¶m x¸c suÊt sÐt ®¸nh vµo d©y dÉn hoÆc phãng ®iÖn ng-îc tõ d©y chèng sÐt vµo d©y dÉn.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2