intTypePromotion=1
ADSENSE

bảo vệ chống sét trạm biến áp 110/35 kv, chương 5

Chia sẻ: Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

159
lượt xem
68
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiểm tra khả năng bảo vệ đối với các thiết bị và công trình nằm ngoài phạm vi các cột Các thiết bị đều được an toàn khi đặt các cột bảo vệ như trên. * Nhận xét: các cột bảo vệ có chiều cao cụ thể như sau: h1 = h2 = h3 = h4= h5 =h6= 17m h7 = h9 = h14 = 21m h10 = h11 = h12 = h13= h15= 14 m Từ đó ta vẽ đ-ợc phạm vi bảo vệ của các cột thu sét ở phương án 1. d) Tổng chiều dài các cột chống...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: bảo vệ chống sét trạm biến áp 110/35 kv, chương 5

 1. Chương 5: KiÓm tra kh¶ n¨ng b¶o vÖ ®èi víi c¸c thiÕt bÞ vµ c«ng tr×nh n»m ngoµi ph¹m vi c¸c cét C¸c thiÕt bÞ ®Òu ®-îc an toµn khi ®Æt c¸c cét b¶o vÖ nh- trªn. * NhËn xÐt: c¸c cét b¶o vÖ cã chiÒu cao cô thÓ nh- sau: h1 = h2 = h3 = h4= h5 =h6= 17m h7 = h9 = h14 = 21m h10 = h11 = h12 = h13= h15= 14 m Tõ ®ã ta vÏ ®-îc ph¹m vi b¶o vÖ cña c¸c cét thu sÐt ë ph-¬ng ¸n 1. d) Tæng chiÒu dµi c¸c cét chèng sÐt Trong ph-¬ng ¸n nµy sö dông 15 cét chèng sÐt: + 3 cét cao 21m trong ®ã tËn dông ®-îc ®é cao cã s½n lµ 21m. + C¸c cét cßn l¹i trång ®éc lËp. VËy tæng chiÒu dµi c¸c cét ph¶i x©y dùng thªm lµ: H = 7.(17) + 5.14 = 189(m)
 2. 3.2 Ph-¬ng ¸n 2 a) S¬ ®å bè trÝ cét chèng sÐt Ph-¬ng ¸n nµy ta sö dông 12 cét thu sÐt. §Ó tËn dông ®é cao cña tr¹m ta ®Æt c¸c cét thu sÐt trªn xµ cña tr¹m, cô thÓ nh- sau: + Cét 1; 2 : ta ®Æt trªn xµ cña tr¹m víi ®é cao cã s½n lµ 10,7m + Cét 6; 8 : ta ®Æt trªn xµ cña tr¹m víi ®é cao cã s½n lµ 7,5m + Cét 4; 5; 10: Sö dông chiÒu cao cã s½n cña cét ®Ìn chiÕu s¸ng víi ®é cao cã s½n lµ 21m. C¸c cét l¹i lµ c¸c cét tù do. S¬ ®å bè trÝ c¸c cét cô thÓ nh- trªn h×nh vÏ sau:
 3. b) X¸c ®Þnh ®é cao cña cét chèng sÐt + XÐt c¸c cét (1;2;3) còng nh- nhãm cét (1,2,4) Ta cã: Nhãm cét nµy t¹o thµnh tam gi¸c cã c¸c c¹nh nh- sau: a12 = 34m a13 = 25 2  17 2 =30,23 m a23 = 25 2  17 2 =30,23 m 30,23  34  30,23 p  47,23(m) 2 ¸p dông c«ng thøc Hªr«ng cho tam gi¸c khi biÕt ba c¹nh ®Ó t×m b¸n kÝnh ®-êng trßn ngo¹i tiÕp. 34.30,23.30,23 R  18,3(m) 4. 47,23.(47,23  34).(47,23  30,23).(47,23  30,23) D = 2.R = 2.18,3 = 36,6(m) §é cao t¸c dông cña nhãm cét nµy lµ: D 36,6 h a3    4,575(m) 8 8 + XÐt c¸c cét (1;3; 4) Ta cã: Nhãm cét nµy t¹o thµnh tam gi¸c cã c¸c c¹nh nh- sau: a14 = 50 2  10 2 = 51m a13 = 25 2  17 2 =30,23 m a43 = 25 2  27 2 =36,8 m 51  30,23  36,8 p  59,01(m) 2
 4. ¸p dông c«ng thøc Hªr«ng cho tam gi¸c khi biÕt ba c¹nh ®Ó t×m b¸n kÝnh ®-êng trßn ngo¹i tiÕp. 51.30,23.36,8 R  25,8(m) 4. 59,01.(59,01  51).(59,01  30,23).(59,01  36,8) D = 2.R = 2.25,8 = 51,6(m) §é cao t¸c dông cña nhãm cét nµy lµ: D 51,6 h a3    6,45(m) 8 8 + XÐt c¸c cét (2;3; 5) Ta cã: Nhãm cét nµy t¹o thµnh tam gi¸c cã c¸c c¹nh nh- sau: a25 = 50 2  10 2 = 51m a23 = 25 2  17 2 =30,23 m a35 = 25 2  27 2 =36,8 m 51  30,23  36,8 p  59,01(m) 2 ¸p dông c«ng thøc Hªr«ng cho tam gi¸c khi biÕt ba c¹nh ®Ó t×m b¸n kÝnh ®-êng trßn ngo¹i tiÕp. 51.30,23.36,8 R  25,8(m) 4. 59,01.(59,01  51).(59,01  30,23).(59,01  36,8) D = 2.R = 2.25,8 = 51,6(m) §é cao t¸c dông cña nhãm cét nµy lµ: D 51,6 h a3    6,45(m) 8 8 +XÐt nhãm cét 4;6;7;11 ta cã:
 5. Nhãm cét nµy t¹o thµnh h×nh ch÷ nhËt cã ®-êng chÐo chÝnh nh- sau: D 5  l 26  l 211  22 2  25,5 2  32,4(m) 4 4 §é cao t¸c dông cña nhãm cét nµy lµ: D 5 33,68 h a5    4,2(m) 8 8 +XÐt nhãm cét 11;5;7;8 ta cã: Nhãm cét nµy t¹o thµnh h×nh ch÷ nhËt cã ®-êng chÐo chÝnh nh- sau: D 6  l115  l117  22 2  25,5 2  33,68(m) 2 2 §é cao t¸c dông cña nhãm cét nµy lµ: D 6 33,68 h a6    4,2(m) 8 8 +XÐt nhãm cét 6;7;9;10 ta cã: Nhãm cét nµy t¹o thµnh h×nh ch÷ nhËt cã ®-êng chÐo chÝnh nh- sau: D 7  l 69  l 67  22 2  25,5 2  33,68(m) 2 2 §é cao t¸c dông cña nhãm cét nµy lµ: D 7 33,68 h a7    4,2(m) 8 8 +XÐt nhãm cét 7;8;10;12 ta cã: Nhãm cét nµy t¹o thµnh h×nh ch÷ nhËt cã ®-êng chÐo chÝnh nh- sau: D 8  l 7 10  l 7 8  22 2  25,5 2  33,68(m) 2 2
 6. §é cao t¸c dông cña nhãm cét nµy lµ: D 8 33,68 h a8    4,2(m) 8 8 So s¸nh hai ®é cao ha ta lÊy ®é cao lín nhÊt lµ: ha = 6,45m PhÝa ®iÖn ¸p 110 kV th× ®é cao cña thiÕt bÞ cao nhÊt cÇn b¶o vÖ lµ 10,7 m nªn: §é cao cña c¸c cét lµ: h = hx + ha = 10,7+ 6,45 = 17,15(m) VËy ta chän ®é cao cña c¸c cét chèng sÐt: h = 18m. PhÝa ®iÖn ¸p 35 kV th× ®é cao cña thiÕt bÞ cao nhÊt cÇn b¶o vÖ lµ 7,5 m nªn: §é cao cña c¸c cét lµ: h = hx + ha = 7,5+ 6,45 = 13,95(m) VËy ta chän ®é cao cña c¸c cét chèng sÐt: h = 15m. * X¸c ®Þnh ph¹m vi b¶o vÖ cña c¸c cét chèng sÐt a) PhÝa ®iÖn ¸p 110 kV th× ph¹m vi b¶o vÖ nh- sau: +Ph¹m vi b¶o vÖ ®é cao 10,7m cña cét cã ®é cao 18 m lµ:  h   10,7  rx  1,5.h 1  x   1,5.18.1    6,94(m)  0,8.h   0,8.18  +Ph¹m vi b¶o vÖ ®é cao 10,7m cña cét cã ®é cao 21 m lµ:  h   10,7  rx  1,5.h 1  x   1,5.21.1    11,44(m)  0,8.h   0,8.21  + B¸n kÝnh b¶o vÖ gi÷a hai cét thu sÐt: (1,2): a 34 ho  h   18   13,14(m) 7 7 V× hx >2/3 h0 nªn ta cã ph¹m vi b¶o vÖ lµ:
 7.  10,7  r0 x  0,75.13,14.1    1,83(m)  13,14  + B¸n kÝnh b¶o vÖ gi÷a hai cét thu sÐt: (1,4): V× h1 > 2.h2/3: a’ = a- 0,75(h2 – h1) Nªn ta cã: a’ = 51 - 0,75.(21 - 18) = 48,75 a 48,75 ho  h   21   14,04(m) 7 7 V× hx 2.h2/3: a’ = a- 0,75(h2 – h1) Nªn ta cã: a’ = 51 - 0,75.(21 - 18) = 48,75 a 48,75 ho  h   21   14,04(m) 7 7 V× hx
 8.  h   7,5  rx  1,5.h 1  x   1,5.15.1    8,44(m)  0,8.h   0,8.15  +Ph¹m vi b¶o vÖ ®é cao 7,5 m cña cét cao 21 m lµ:  h   7,5  rx  1,5.h 1  x   1,5.21.1    17,44(m)  0,8.h   0,8.21  + B¸n kÝnh b¶o vÖ gi÷a hai cét thu sÐt: (4,6): V× h1 > 2.h2/3: a’ = a- 0,75(h2 – h1) Nªn ta cã: a’ = 22 - 0,75.(21 - 15) = 17,5 a 17,5 ho  h   21   18,5(m) 7 7 V× hx 2.h2/3: a’ = a- 0,75(h2 – h1) Nªn ta cã: a’ = 22 - 0,75.(21 - 15) = 17,5 a 17,5 ho  h   21   18,5(m) 7 7 V× hx
 9. + B¸n kÝnh b¶o vÖ gi÷a hai cét thu sÐt: (9,10): V× h1 > 2.h2/3: a’ = a- 0,75(h2 – h1) Nªn ta cã: a’ = 25,5 - 0,75.(21 - 15) = 21 a 21 ho  h   21   18(m) 7 7 V× hx 2.h2/3: a’ = a- 0,75(h2 – h1) Nªn ta cã: a’ = 25,5 - 0,75.(21 - 15) = 21 a 21 ho  h   21   18(m) 7 7 V× hx
 10. + B¸n kÝnh b¶o vÖ gi÷a hai cét thu sÐt: (8,12): a 22 ho  h   15   11,86(m) 7 7 V× hx < 2/3 h0 nªn ta cã ph¹m vi b¶o vÖ lµ:  7,5  r0 x  1,5.11,86.1    3,73(m)  0,8.11,86 
 11. c) KiÓm tra kh¶ n¨ng b¶o vÖ ®èi víi c¸c thiÕt bÞ vµ c«ng tr×nh n»m ngoµi ph¹m vi c¸c cét Ta thÊy tÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh ®Òu n»m trong ph¹m vi b¶o vÖ cña c¸c cét chèng sÐt. * NhËn xÐt: Víi ®é cao míi nµy ta kiÓm tra l¹i thÊy toµn bé tr¹m ®· ®-îc b¶o vÖ hoµn toµn. d) Tæng chiÒu dµi c¸c cét chèng sÐt Trong ph-¬ng ¸n nµy sö dông 12 cét chèng sÐt: + 4 cét cao 18m , trong ®ã cã 2 cét ®Æt trªn ®é cao cã s¼n lµ 10,7 m. + 5 cét cao 15m , trong ®ã cã 2 cét dÆt trªn ®é cao cã s¼n 7,5 m + 3 cét cao 21m ®-îc ®Æt trªn cét ®Ìn chiÕu s¸ng cña tr¹m cã chiÒu cao cã s½n lµ 21m. VËy tæng chiÒu dµi c¸c cét ph¶i x©y dùng thªm lµ: H = 2.(18 – 10,7) + 2.(15-7,5) + 2.18 + 3.15 = 110,6(m)
 12. 4. KÕt luËn chung + Ph-¬ng ¸n 1 Dïng 15 cét chèng sÐt trong ®ã cã 7 cét cao 17m vµ 3 cét cao 21m, 5 cét cao 14 m . Tæng chiÒu dµi cÇn x©y dùng lµ 189m. + Ph-¬ng ¸n 2 Dïng 12 cét chèng sÐt trong ®ã cã 4 cét cao 18m vµ 3 cét ®Æt trªn cét chiÕu s¸ng cã ®é cao 21m, 5 cét cao 15 m. Tæng chiÒu dµi cÇn x©y dùng lµ 110,6m. Ta thÊy c¶ 2 ph-¬ng ¸n ®Òu tho· m·n yªu cÇu kÜ thuËt ®Ò ra. Tuy nhiªn ta sÏ chän ph-¬ng ¸n 2 bëi v× ph-¬ng ¸n nµy lµ cã tÝnh kinh tÕ nhÊt vµ thÈm mü nhÊt.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=159

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2