intTypePromotion=1

bí quyết làm giàu của napoleon hill

Chia sẻ: Ngọc Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:225

0
26
lượt xem
3
download

bí quyết làm giàu của napoleon hill

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

(bq) nội dung chính của này gồm 52 bài viết tương ứng với 52 tuần giúp các bạn qua mỗi tuần sẽ nổ lực hơn nữa, để đạt đến thành tích cao hơn cũng như giàu có hơn. mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: bí quyết làm giàu của napoleon hill

Công Ty Samsung Trân trọng gửi đến bạn cuốn sách này.<br /> <br /> Phiên bản ebook này được thực hiện theo bản quyền xuất bản và phát hành ấn bản<br /> tiếng Việt của công ty First News - Trí Việt với sự tài trợ độc quyền của công ty<br /> TNHH Samsung Electronics Việt Nam. Tác phẩm này không được chuyển dạng<br /> sang bất kỳ hình thức nào hay sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào.<br /> <br /> A YEAR OF GROWING RICH: 52 STEPS TO ACHIEVING LIFE’S REWARDS<br /> <br /> by Napoleon Hill<br /> Copyright © 1993 by The Napoleon Hill Foundation<br /> Originally published in 1993 by Plume, an imprint of Dutton Signet,<br /> a division of Penguin Group (USA) Inc.<br /> Vietnamese Edition © 2008 by First News - Tri Viet.<br /> Published by arrangement with Penguin Group (USA) Inc.<br /> All rights reserved.<br /> <br /> A YEAR OF GROWING RICH: 52 STEPS TO<br /> ACHIEVING LIFE’S REWARDS<br /> <br /> BÑ QUYÏËT LAÂM GIAÂU CUÃA NAPOLEON HILL<br /> Cöng ty First News - Trñ Viïåt giûä baãn quyïìn xuêët baãn vaâ phaát<br /> haânh êën baãn tiïëng Viïåt trïn toaân thïë giúái theo húåp àöìng<br /> chuyïín giao baãn quyïìn vúái Penguin Group (USA) Inc.<br /> Bêët cûá sûå sao cheáp naâo khöng àûúåc sûå àöìng yá cuãa<br /> First News vaâ Penguin àïìu laâ bêët húåp phaáp vaâ vi<br /> phaåm Luêåt Xuêët baãn Viïåt Nam, Luêåt Baãn quyïìn Quöëc<br /> tïë vaâ Cöng ûúác Baão höå Baãn quyïìn Súã hûäu Trñ tuïå<br /> Berne.<br /> CÖNG TY VÙN HOA<br /> Á SAN<br /> Á G TAO<br /> Å TRÑ VIÏT<br /> Å - FIRST NEWS<br /> <br /> 11HNguyïîn Thõ Minh Khai, Quêån 1, TP. Höì Chñ Minh<br /> Tel: (84.8) 822 7979 - 822 7980 - 823 3859 - 823 3860<br /> Fax: (84.8) 822 4560; Email: triviet@firstnews.com.vn<br /> Website: www.firstnews.com.vn<br /> <br /> NAPOLEON HILL’S A YEAR OF GROWING RICH<br /> <br /> BÑ QUYÏËT<br /> LAÂM GIAÂU CUÃA<br /> <br /> NAPOLEON<br /> HILL<br /> Biïn dõch:<br /> Haãi Vên - Minh Hùçng - Vûúng Baão Long<br /> <br /> FIRST NEWS<br /> <br /> NHAÂ XUÊËT BAÃN TREÃ<br /> <br /> 4<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2