intTypePromotion=1

Bí quyết tay trắng thành triệu phú

Chia sẻ: Nguyen Thanh Quang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:64

0
808
lượt xem
437
download

Bí quyết tay trắng thành triệu phú

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông qua quyển sách mà bạn đang cầm trên tay, chúng tôi muốn khẳng định một điều rằng: Làm giàu một cách chân chính không hề quá khó khăn như phần lớn mọi người nghĩ. Vấn đề là ở phương pháp. Bên cạnh đó, chúng tôi hiểu rằng, những người mới làm quen với dòng sách phát triển bản thân sẽ rất bỡ ngỡ trong việc hiểu và áp dụng vào thực tế nếu nội dung quyển sách được trình bày một cách khoa giáo, cứng nhắc. Chính vì thế, được sự tin tưởng, đồng tình và ủng hộ của tác giả Adam Khoo, chúng tôi đã biên...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bí quyết tay trắng thành triệu phú

 1. www.taytrangthanhtrieuphu.com Bí quyết TAY TRẮNG thành TRIỆU PHÚ Adam Khoo Dõch giaã : Trêìn Àùng Khoa Uöng Xuên Vy Trûúng Viïåt Hûúng N H A Â X U Ê Ë T B A Ã N P HUÅ NÛÄ Mua sách trực tuyến tại www.tgm.vn/mua-sach
 2. www.taytrangthanhtrieuphu.com SECRETS OF SELF-MADE MILLIONAIRES How You Can Create an Extraordinary Income & Build a Million-Dollar Net Worth... Starting From Scratch Copyright © 2006 by Adam Khoo Learning Technologies Group Pte Ltd Vietnamese Edition © 2009 by TGM Joint Stock Company All rights reserved. BÑ QUYÏËT TAY TRÙÆNG THAÂNH TRIÏåU PHUÁ Laâm thïë naâo àïí coá thu nhêåp döìi daâo vaâ gia taâi baåc tyã tûâ... söë 0? Dõch giaã: Trêìn Àùng Khoa, Uöng Xuên Vy vaâ Trûúng Viïåt Hûúng Cöng Ty Cöí Phêìn TGM giûä baãn quyïìn xuêët baãn vaâ phaát haânh êën baãn tiïëng Viïåt trïn toaân thïë giúái theo húåp àöìng chuyïín giao baãn quyïìn vúái Adam Khoo Learning Technologies Group Pte Ltd (AKLTG). Bêët cûá sûå sao cheáp naâo khöng àûúåc sûå àöìng yá cuãa TGM vaâ AKLTG àïìu laâ bêët húåp phaáp vaâ vi phaåm Luêåt Xuêët Baãn Viïåt Nam, Luêåt Baãn Quyïìn Quöëc Tïë vaâ Cöng Ûúác Baão Höå Baãn Quyïìn Súã Hûäu Trñ Tuïå Berne. CÖNG TY CÖÍ PHÊÌN TGM #00-03, Toâa nhaâ NP Tower 232/17 Voä Thõ Saáu, Phûúâng 7, Quêån 3 Thaânh phöë Höì Chñ Minh Tel: (08) 6276 9209 – Fax: (08) 6290 9962 Website: wwww.tgm.vn Mua sách trực tuyến tại www.tgm.vn/mua-sach
 3. www.taytrangthanhtrieuphu.com Lời giới thiệu Chuáng töi xin hên haånh giúái thiïåu túái baån quyïín saách: “Bñ Quyïët Tay Trùæng Thaânh Triïåu Phuá: Laâm thïë naâo àïí coá thu nhêåp döìi daâo vaâ gia taâi baåc tyã tûâ... söë 0?”. Àêy laâ quyïín saách àûúåc dõch vaâ biïn soaån búãi chñnh hai dõch giaã nöíi tiïëng Trêìn Àùng Khoa vaâ Uöng Xuên Vy (nhûäng ngûúâi àaä taåo nïn caác quyïín saách giaáo duåc baán chaåy nhêët taåi Viïåt Nam nhû “Töi Taâi Gioãi, Baån Cuäng Thïë!”, “Con Caái Chuáng Ta Àïìu Gioãi”, “Laâ m Chuã Tû Duy, Thay Àöí i Vêån Mïånh”), vaâ dõch giaã Trûúng Viïåt Hûúng, möåt gûúng mùåt treã àêìy triïín voång trong lônh vûåc dõch thuêåt. Tûâ àêìu nùm 2008, kïët húåp vúái Adam Khoo (taác giaã cuãa quyïín saách naây vaâ cuäng laâ möåt trong 25 triïåu phuá treã tuöíi vaâ giaâu coá nhêët Singapore), hai dõch giaã Trêìn Àùng Khoa vaâ Uöng Xuên Vy àaä bùæt àêìu con àûúâng laâm giaâu möåt caách chên chñnh cuãa mònh bùçng caách hoåc hoãi nhiïìu kiïën thûác àûúåc chia seã trong quyïín saách naây, vñ duå nhû: – Thaânh lêåp doanh nghiïåp chuyïn phaát haânh saách chêët lûúång cao vaâ baán chaåy nhêët taåi Viïåt Nam. (Vui loâng xem chi tiïët taåi: www.tgm.vn) – Thaânh lêåp doanh nghiïåp chuyïn vïì àaâo taåo vaâ nhanh choáng trúã thaânh möåt hiïån tûúång trong lônh vûåc phaát triïín con ngûúâi taåi Viïåt Nam. (Vui loâng xem chi tiïët taåi: www.toitaigioi.com) – Baán haâng vaâ tiïëp thõ qua maång Internet. – Àêìu tû vaâo chûáng khoaán möåt caách khön ngoan. – Quaãn lyá tiïìn baåc vaâ kiïím soaát chi tiïu hiïåu quaã. – ... Mua sách trực tuyến tại www.tgm.vn/mua-sach
 4. www.taytrangthanhtrieuphu.com Thöng qua quyïín saách maâ baån àang cêìm trïn tay, chuáng töi muöën khùèng àõnh möåt àiïìu rùçng: Laâm giaâu möåt caách chên chñnh khöng hïì quaá khoá khùn nhû phêìn lúán moåi ngûúâi nghô. Vêën àïì laâ úã phûúng phaáp. Bïn caånh àoá, chuáng töi hiïíu rùçng, nhûäng ngûúâi múái laâm quen vúái doâng saách phaát triïín baãn thên seä rêët búä ngúä trong viïåc hiïíu vaâ aáp duång vaâo thûåc tïë nïëu nöåi dung quyïín saách àûúåc trònh baây möåt caách khoa giaáo, cûáng nhùæc. Chñnh vò thïë, àûúåc sûå tin tûúãng, àöìng tònh vaâ uãng höå cuãa taác giaã Adam Khoo, chuáng töi àaä biïn soaån laåi nöåi dung quyïín saách naây tûâ baãn göëc tiïëng Anh sao cho thêåt dïî àoåc, dïî hiïíu, hûäu ñch vaâ gêìn guäi vúái àúâi söëng cuäng nhû ngön ngûä cuãa ngûúâi Viïåt úã moåi lûáa tuöíi. Trúã thaânh möåt ngûúâi thaânh cöng vaâ laâm chuã vêån mïånh cuãa mònh chùæc chùæn laâ àiïìu àa söë ai trong chuáng ta cuäng mong muöën. Vêåy thò chuáng töi xin múâi baån haäy cuâng chuáng töi ài trïn cuöåc haânh trònh kyâ diïåu naây àïí khaám phaá nhûäng con àûúâng dêîn àïën möåt cuöåc söëng giaâu coá hún, viïn maän hún. Mua sách trực tuyến tại www.tgm.vn/mua-sach
 5. www.taytrangthanhtrieuphu.com MỤC LỤC Lời cảm ơn Giới thiệu về tác giả Adam Khoo Lời mở đầu của Ron Kaufman Phần I - Bảy bước làm giàu Chương 1 – Bí quyết của một người từ tay trắng làm nên triệu đô 3 Chương 2 – Bảy bước làm giàu 13 Chương 3 – Chín thói quen của triệu phú 31 Phần II – Phương pháp kiếm tiền của triệu phú Chương 4 – Người giàu quản lý tiền bạc như thế nào 79 Chương 5 – Bốn mức độ giàu có 91 Phần III – Làm giàu nhanh chóng và bền vững Chương 6 – Hãy đưa ra mức giá cao nhất 109 Chương 7 – Thời gian là tiền bạc... Phương pháp tận dụng tối đa thời gian 131 Chương 8 – Làm thế nào để tăng thu nhập theo cấp số nhân trong bất cứ lĩnh vực gì 143 Phần IV – Tạo nhiều nguồn thu nhập thông qua Internet Chương 9 – Gây dựng việc kinh doanh sinh lợi mà không cần nghỉ làm 175 Chương 10 – Biến niềm đam mê thành nguồn thu nhập bền vững 189 Chương 11 – Cách thức xây dựng một trang web sinh lợi 211 Chương 12 – Làm thế nào để thu hút ngày càng nhiều khách hàng trên mạng 241 Phần V – Quản lý tiền bạc và kiểm soát chi tiêu Chương 13 – Nguyên tắc số một của những triệu phú tay trắng làm nên 267 Chương 14 – Cách thức quản lý tiền và kiểm soát chi tiêu 275 Phần VI – Xây dựng tài sản triệu đô Chương 15 – Tăng tài sản với lợi nhuận tiền triệu 289 Chương 16 – Thắng lợi với quỹ đầu tư 309 Chương 17 – Chọn mua cổ phiếu theo cách của Warren Buffett 315 Chương 18 – Tám tiêu chí để mua cổ phiếu tốt với giá hời 353 Phần VII – Biến ước mơ triệu phú thành hiện thực Chương 19 – Lên kế hoạch trở thành triệu phú 381 Tham khảo Mua sách trực tuyến tại www.tgm.vn/mua-sach
 6. www.taytrangthanhtrieuphu.com Lúâi àïì tùång tûâ taác giaã Adam Khoo Daânh tùång hai cö con gaá i cuã a töi - Kelly vaâ Samantha Khoo LÛU YÁ Quyïín saách naây chûáa àûång nhûäng yá tûúãng vaâ quan niïåm riïng cuãa taác giaã. Taác giaã khöng àïì nghõ mua/baán bêët cûá chûáng khoaán, doanh nghiïåp hoùåc àêìu tû naâo àûúåc àïì cêåp trong saách. Taác giaã vaâ nhaâ xuêët baãn khöng phaãi laâ möi giúái chûáng khoaán hoùåc cöë vêën àêìu tû. Chuáng töi khöng giúái thiïåu bêët cûá möåt loaåi cöí phiïëu hoùåc àêìu tû naâo. Nhûäng loaåi cöí phiïëu hoùåc àêìu tû àûúåc nhùæc àïën trong saách chó vúái muåc àñch minh hoåa vaâ giaáo duåc. Mùåc duâ chuáng töi àaä nöî lûåc hïët sûác àïí cung cêëp nhûäng thöng tin chñnh xaác nhêët vaâ cêåp nhêåt nhêët, chuáng töi khöng thïí baão àaãm tuyïåt àöëi vïì àöå chñnh xaác, tin cêåy, tñnh xaác thûåc hoùåc hoaân chónh cuãa nhûäng thöng tin àûúåc nïu trong saách. Taác giaã vaâ nhaâ xuêët baãn khöng chõu bêët kyâ traách nhiïåm gò vïì mùåt phaáp lyá trûúác nhûäng mêët maát hoùåc ruãi ro coá thïí xaãy ra, trûåc tiïëp hoùåc giaán tiïëp, tûâ viïåc sûã duång vaâ aáp duång bêët cûá yá tûúãng, chiïën lûúåc hay kyä thuêåt naâo trong quyïín saách naây. Mua sách trực tuyến tại www.tgm.vn/mua-sach
 7. www.taytrangthanhtrieuphu.com Quyïín saách “Bñ Quyïët Tay Trùæng Thaânh Triïåu Phuá” àaä thay àöíi cuöåc àúâi chuáng töi nhû thïë naâo “Taåo ra hai nguöìn thu nhêåp múái!” “Bñ Quyïët Tay Trùæng Thaânh Triïåu Phuá” giuáp töi nhêån ra rùçng CUÖÅC ÀÚÂI TÖI laâ do chñnh baãn thên töi thiïët kïë vaâ bêët cûá àiïìu gò cuäng coá thïí àaåt àûúåc vúái nhûäng chiïën lûúåc àuáng àùæn! Haäy nhòn Adam Khoo maâ xem! Anh àùåt ra muåc tiïu trúã thaânh triïåu phuá vaâ anh àaä laâm àûúåc. Vúái nhûäng phûúng phaáp thñch húåp vaâ möåt quyïët têm cao, baån coá thïí àaåt àûúåc bêët cûá àiïìu gò! Àiïím hay nhêët laâ “Bñ Quyïët Tay Trùæng Thaânh Triïåu Phuá” àaä daåy töi biïët caách tûå thiïët kïë cuöåc àúâi mònh vaâ cung cêëp cho töi nhûäng phûúng phaáp cuå thïí àïí laâm àûúåc àiïìu àoá! Trûúác àêy, töi luön tòm kiïëm con àûúâng ài àïën sûå tûå do vïì taâi chñnh. Sau khi àoåc “Bñ Quyïët Tay Trùæng Thaânh Triïåu Phuá”, têm trñ töi nhû àûúåc múã ra vúái nhûäng tiïìm nùng vö têån. Töi hoåc àûúåc caách lïn kïë hoaåch àaåt àûúåc nhûäng gò töi muöën trong cuöåc söëng, nhûäng phûúng phaáp cuå thïí vïì tiïëp thõ trïn Internet vaâ àêìu tû. Töi àaä taåo ra HAI nguöìn thu nhêåp múái vaâ coân nhiïìu hún nhûäng gò töi... coá thïí diïîn àaåt bùçng lúâi! Töi hy voång nhûäng ngûúâi xûáng àaáng coá thïí àoåc àûúåc quyïín saách naây! Sean Seah, Singapore “Hûúáng dêîn baån tûâng bûúác àaåt àûúåc sûå giaâu coá suöët àúâi!” Àiïìu töi thñch nhêët trong quyïín “Bñ Quyïët Tay Trùæng Thaânh Triïåu Phuá” chñnh laâ Adam têåp trung vaâo viïåc giuáp baån chuêín bõ sùén saâng TRÛÚÁC khi bùæt àêìu laâm giaâu. Nïëu khöng coá caách suy nghô àuáng àùæn vaâ nghiïm tuác vïì viïåc laâm giaâu, baån seä khöng bao giúâ coá khaã nùng kiïím soaát àûúåc àiïìu àoá. Mua sách trực tuyến tại www.tgm.vn/mua-sach
 8. www.taytrangthanhtrieuphu.com Sau khi tiïëp thu têët caã nhûäng gò Adam chia seã, töi nghiïåm ra rùçng anh êëy cuäng sûã duång nhûäng àiïìu maâ nhûäng ngûúâi giaâu coá khaác àaä sûã duång àïí trúã nïn giaâu coá: möåt phûúng phaáp toaân diïån vûún túái thaânh cöng. Adam khöng chó nïu ra nhûäng phûúng phaáp naây, anh coân hûúáng dêîn baån LAÂM THÏË NAÂO àaåt àûúåc muåc tiïu möåt caách chi tiïët vaâ cuå thïí àïën mûác baån coá thïí laâm theo dïî daâng. Khi töi àaä sùén saâng laâm giaâu, “Bñ Quyïët Tay Trùæng Thaânh Triïåu Phuá” giuáp töi tiïëp tuåc tiïën bûúác. Töi sùæp múã ra möåt chûúng trònh tiïëp thõ liïn kïët, vaâ àang cuâng laâm viïåc vúái àöëi taác cuãa töi àïí taåo ra möåt trang web hûäu ñch cho têët caã moåi ngûúâi! Khöng nhûäng töi khuyïn baå n nïn àoå c quyïín saách naây, töi coân muöën noái rùç n g, baå n khoá coá thïí thaânh cöng trong kinh doanh nïëu khöng àoå c noá . Adam Khoo laâ möåt trong söë rêët ñt tïn tuöíi maâ töi thêå t sûå kñnh troå n g trong lônh vûåc naây. Möåt laâ thêìy cuãa töi, Ty Hicks. Hai laâ Robert Allen, cha àeã cuãa nhiïìu nguöìn thu nhêå p khaá c nhau. Vaâ bêy giúâ töi thïm vaâo danh saách àoá caái tïn: ADAM KHOO! Brother Paul, Stanley, North Dakota, Myä “Möåt phiïn baãn cao hún cuãa “Cha giaâu, cha ngheâo” (Rich Dad, Poor Dad)!” Xin chaâo Adam, Töi chó muöën viïët cho anh àïí noái rùçng töi àaánh giaá cao quyïín saách cuãa anh: “Bñ Quyïët Tay Trùæng Thaânh Triïåu Phuá”. Àêy laâ möåt quyïín saách mang tñnh thûåc haânh rêët cao, noá tiïët löå têët caã nhûäng bñ mêåt trong viïåc laâm giaâu. Thêåt vêåy, töi thñch nghô rùçng noá laâ möåt phiïn baãn cao hún cuãa quyïín “Cha giaâu, cha ngheâo”! Mua sách trực tuyến tại www.tgm.vn/mua-sach
 9. www.taytrangthanhtrieuphu.com Quyïín saách cuãa anh thêåt àún giaãn, dïî hiïíu vaâ àûa ra möåt quy trònh tûâng bûúác thêëu àaáo. Caãm ún anh vò àaä chia seã nhûäng bñ quyïët cuãa mònh vaâ vò sûå giuáp àúä caá nhên cuãa anh. Paul Kleinmeulman, UÁc “Quyïín saách têåp húåp nhûäng thöng tin àêìy àuã nhêët!” “Bñ Quyïët Tay Trùæng Thaânh Triïåu Phuá” laâ quyïín saách têåp húåp nhûäng thöng tin àêìy àuã nhêët vïì viïåc àaåt àûúåc mûác àöå dû daã taâi chñnh maâ töi tûâng àoåc. Àïí thu thêåp möåt lûúång thöng tin phong phuá vaâ chêët lûúång nhû vêåy, baån phaãi àoåc ñt nhêët nùm hoùåc saáu quyïín saách riïng leã vïì caách thûác àaåt àûúåc nhûäng àiïìu baån muöën, tû duy triïåu phuá, caách thûác tiïëp thõ trïn maång, caách thûác àêìu tû, caách lêåp kïë hoaåch taâi chñnh vaâ kinh doanh. Khi töi mua saách, töi thûúâng coá caãm giaác chuáng khöng xûáng àaáng vúái söë tiïìn töi boã ra. Nhûng vúái “Bñ Quyïët Tay Trùæng Thaânh Triïåu Phuá”, töi coá àûúåc nhiïìu hún gêëp böåi söë tiïìn töi traã cho quyïín saách. Trûúác khi àoåc “Bñ Quyïët Tay Trùæng Thaânh Triïåu Phuá”, töi khöng chùæc mònh coá thïí têån duång taâi nùng vaâ kiïën thûác chuyïn mön cuãa mònh àïí kinh doanh hay khöng. Töi thûúâng bùn khoùn vïì viïåc têët caã nhûäng ngûúâi khaác cuäng àang cöë gùæng laâm nhûäng àiïìu tûúng tûå nhû töi vaâ töi caãm thêëy naãn loâng khöng daám àûáng ra gêy dûång viïåc kinh doanh maâ töi hùçng mú ûúác. Sau khi àoå c quyïí n saá c h naâ y , töi nhêån ra rùçng töi coá thïí aáp duång nhûä n g àiïì u töi biïë t vaâ o kinh doanh. Adam nhêën maånh rùçng baån coá thïí taå o dûå n g viïå c kinh doanh dûåa trïn niïìm àam mï cuã a baå n , nïë u baå n khaá m phaá ra caách thûác biïën niïìm àam mï êë y thaâ n h giaá trõ àöë i vúá i ngûúâi khaác. Anh têåp trung Mua sách trực tuyến tại www.tgm.vn/mua-sach
 10. www.taytrangthanhtrieuphu.com khai thaác khaái niïå m taå o ra giaá trõ lúá n cho ngûúâi khaác vaâ àiïìu àoá giuáp töi maå n h daå n duâ n g nhûä n g kinh nghiïåm cuãa mònh vúái tû caách laâ möå t taá c giaã vaâ möë i quan têm cuãa töi àöëi vúái maãng saách “phaá t triïí n baã n thên” àïí kinh doanh. Cuöëi cuâng, töi àaä coá möåt caái nhòn saáng toã vïì loaåi hònh kinh doanh maâ töi muöën gêy dûång vaâ möåt kïë hoaåch daâi haån, bïìn vûäng giuáp töi àaåt àïën mûác àöå tûå do taâi chñnh; töi cuäng khaám phaá ra möåt niïìm tin khöng gò lay chuyïín rùçng töi coá thïí àaåt àûúåc bêët cûá àiïìu gò töi muöën. Töi taåo ra möåt trang web múái vaâ bùæt àêìu phaát triïín danh saách email khaách haâng tiïìm nùng. Töi coá möåt kïë hoaåch lyá thuá laâ taåo ra nhûäng saãn phêím thöng tin nhùçm giuáp töi thaânh cöng. Töi àaä gia tùng doanh thu baán saách àiïån tûã hûúáng dêîn caách viïët cuãa töi lïn trïn 75%! Töi chùæc chùæn àïì cao quyïí n “Bñ Quyïët Tay Trùæng Thaânh Triïåu Phuá”. Andrea Rains Waggener, Ocean Shores, Washington, Myä Taác giaã quyïí n “52 baâ i hoå c quyá baá u àïí söëng khoãe, söëng giaâu vaâ söën g khön ngoan trong thïë kyã 21” (Healthy, Wealthy & Wise-52-Life-Changing Lessons For The 21st Century) (Nhaâ xuêët baãn Hazelden, 2006) “Traã dûát núå trong voâng 6 thaáng, laâm viïåc ñt hún vaâ daânh nhiïìu thúâi gian cho con caái hún!” Khi töi mua quyïín “Bñ Quyïët Tay Trùæng Thaânh Triïåu Phuá”, töi nghô noá chó chûáa àûång möåt caái nhòn khaái quaát nhû tû duy triïåu phuá, nêng cao sûå tûå tin vaâ vaâi lúâi khuyïn vïì liïn doanh. Nhûng khi töi bùæt àêìu àoåc saách, töi thêåt sûå tòm ra con àûúâng àûa töi àïën sûå giaâu coá. Àoá laâ nhûäng lúâi khuyïn thiïët thûåc, Mua sách trực tuyến tại www.tgm.vn/mua-sach
 11. www.taytrangthanhtrieuphu.com àuáng àùæn vïì caách quaãn lyá taâi chñnh trong cuöåc söëng, caách gêy dûång möåt nïìn taãng taâi chñnh vûäng vaâng vaâ laâm thïë naâo àïí tiïëp tuåc ài túái. Töi àùåc biïåt thñch phêìn noái vïì caách phöëi húåp haânh àöång àïí kiïëm tiïìn. Ngûúâi ta thêåt dïî daâng laäng phñ tiïìn baåc vaâo nhûäng viïåc chùèng hïì giuáp hoå taåo dûång möåt tûúng lai vûäng chùæc. Àêy cuäng laâ lêìn àêìu tiïn töi thêåt sûå hiïíu rùçng sûå giaâu coá cuãa baån khöng dûåa trïn töíng söë tiïìn baån kiïëm àûúåc. Adam àûa ra nhûäng phûúng phaáp cuå thïí tûâng bûúác möåt giuáp töi biïët chñnh xaác töi cêìn phaãi laâm gò àïí àaåt àûúåc nhûäng muåc tiïu taâi chñnh. Trûúác khi àoå c “Bñ Quyïë t Tay Trùæng Thaânh Triïåu Phuá”, töi phaãi laâm viïå c 40 giúâ möå t tuêì n maâ vêîn mùæc núå. Sau khi àoåc vaâ aáp duå n g lúâ i khuyïn trong saách, trong voâng nûãa nùm, töi àaä thanh toaá n têë t caã nhûä n g moán núå, giaãm giúâ laâm viïåc xuöëng coâ n 16 giúâ möå t tuêì n àïí coá nhiïìu thúâi gian chùm soác con caái hún! Töi chùæc chùæn giúái thiïåu quyïín saách naây vúái moåi ngûúâi vò àêy laâ sûå àêìu tû cho tûúng lai. Antoinette Vunderink, Apeldoorn, Haâ Lan “Nhûäng àiïìu chên thêåt vïì quaá trònh laâm giaâu!” Chaâo Adam, Töi rêët tûå haâo àûúåc àaáp laåi yïu cêìu cuãa anh vaâ viïët lúâi caãm nhêån cuãa töi (vúái tû caách möåt ngûúâi hêm möå). Àiïìu töi thñch nhêët vïì “Bñ Quyïët Tay Trùæng Thaânh Triïåu Phuá” laâ noá noái lïn sûå thêåt vïì quaá trònh laâm giaâu vaâ vïì viïåc àaåt àûúåc mûác àöå dû daã taâi chñnh möåt caách thûåc tïë vaâ maånh meä nhêët maâ töi tûâng biïët àïën. Mua sách trực tuyến tại www.tgm.vn/mua-sach
 12. www.taytrangthanhtrieuphu.com Cuöëi cuâng, töi nhêån ra rùçng thaânh cöng vïì mùåt taâi chñnh laâ möåt àiïìu khaã thi búãi vò bêy giúâ töi biïët chñnh xaác nhûäng phûúng phaáp cuå thïí giuáp töi àaåt àûúåc nhûäng muåc tiïu taâi chñnh. Àuáng laâ bñ quyïët! Muåc tiïu cuãa töi bêy giúâ hïët sûác roä raâng: töi seä trúã thaânh möåt huêën luyïån viïn vaâ nhaâ àaâo taåo cuäng nhû möåt diïîn giaã truyïìn caãm hûáng taâi nùng nhêët Chêu Êu vaâ Indonesia. Cuäng nhúâ anh, Adam aå, töi àaä khaám phaá ra àöång lûåc thuác àêíy baãn thên àïí phêën àêëu cho niïìm àam mï cuãa mònh. Töi muöën giúái thiïåu “Bñ Quyïët Tay Trùæng Thaânh Triïåu Phuá” vúái sûå àaãm baão 100,000%!!! Trên troång vaâ chuác anh tiïëp tuåc laâm töët cöng viïåc cuãa mònh! Töi laâ thuyïìn trûúãng cuãa con taâu àõnh mïånh cuãa töi Eric Seeger, Wavre, Bó Mua sách trực tuyến tại www.tgm.vn/mua-sach
 13. www.taytrangthanhtrieuphu.com GIÚÁI THIÏåU VÏÌ ADAM KHOO Adam Khoo laâ nhaâ doanh nghiïåp, taác giaã cuãa nhûäng quyïí n saá c h baá n chaå y nhêë t vaâ laâ möåt trong nhûäng chuyïn gia àaâo taåo xuêët sùæc nhêët. Trúã thaânh triïåu phuá tay trùæng laâm nïn vaâo nùm 26 tuöíi, Adam Khoo súã hûäu vaâ quaãn lyá nhiïìu cöng viïåc kinh doanh vúái töíng thu nhêåp haâng nùm laâ 30 triïåu àö. Anh laâ Chuã tõch vaâ laâ Trûúãng chuyïn gia àaâo taåo cuãa cöng ty Adam Khoo Learning Technologies Group, möåt trong nhûäng cöng ty lúán nhêët Chêu AÁ vïì giaáo duåc vaâ àaâo taåo, àöìng thúâi laâ Giaám àöëc cuãa Singapore Health Promotion Board (HPB). Adam cuäng laâ taác giaã cuãa chñn quyïín saách baán chaåy nhêët bao göìm, “I Am Gifted, So Are You!”, (baãn dõch tiïëng Viïåt – “Töi Taâi Gioãi, Baån Cuäng Thïë!”), “How to Multiply Your Childs Intelligence”, “Clueless in Starting a Business”, “Secrets of Self-Made Millionaires” (baãn dõch tiïëng Viïåt – “Bñ Quyïët Tay Trùæng Thaânh Triïåu Phuá”), “Secrets of Millionaire Investors”, “Secret of Building Multi-Million Dollar Businesses”, “Master Your Mind, Design Your Destiny” (baãn dõch tiïëng Viïåt – “Laâm Chuã Tû Duy, Thay Àöíi Vêån Mïånh”), “Profit From The Panic” vaâ “Nurturing the Winner & Genius in Your Child” (baãn dõch tiïëng Viïåt – “Con Caái Chuáng Ta Àïìu Gioãi”. Nhûäng quyïín saách cuãa anh àûúåc liïn tuåc xïëp haång trong danh saách baán chaåy nhêët toaân quöëc vaâ àaä àûúåc dõch sang saáu thûá tiïëng. Mua sách trực tuyến tại www.tgm.vn/mua-sach
 14. www.taytrangthanhtrieuphu.com Adam töët nghiïåp bùçng danh dûå ngaânh Quaãn trõ kinh doanh úã trûúâng Àaåi Hoåc Quöëc Gia Singapore (National University of Singapore - NUS). Thúâi sinh viïn, anh àûáng trong töëp 1% nhûäng hoåc sinh dêîn àêìu trûúâng vaâ àûúåc nhêån vaâo chûúng trònh Phaát Triïín Taâi Nùng (Talent Development Program), möåt chûúng trònh àaâo taåo nhûäng sinh viïn taâi nùng cuãa trûúâng. Vaâo nùm 2008, anh àûúåc trao tùång giaãi thûúãng Cûåu sinh viïn xuêët sùæc ngaânh kinh tïë trûúâng NUS (Business School Eminent Alumni Award). Trong 15 nùm qua, anh àaä àaâ o taå o hún 355.000 hoåc sinh, giaáo viïn, chuyïn gia, nhên viïn vaâ chuã doanh nghiïåp vïì viïåc phaát triïín tiïì m nùng caá nhên vaâ àaåt thaânh quaã xuêët sùæc trong nhiïìu lônh vûå c . Thaânh cöng vaâ thaânh tñch àaåt àûúåc cuãa anh thûúâng xuyïn àûúåc àùng taãi trïn caác phûúng tiïån truyïìn thöng trong khu vûåc nhû The Straits Times, The Business Times, The New Paper, Lianhe Zaobao, Channel News Asia, Channel U, Channel 8, Newsradio 938, The Hindu, The Malaysian Sun, The Star vaâ nhiïìu hún thïë nûäa. Taåp chñ “The Executive Magazine” àaä xïëp haång Adam Khoo laâ möåt trong 25 ngûúâi giaâu nhêët Singapore dûúái tuöíi 40 nùm 2007. Mua sách trực tuyến tại www.tgm.vn/mua-sach
 15. www.taytrangthanhtrieuphu.com LÚÂI GIÚÁI THIÏåU CUÃA RON KAUFMAN Taác giaã quyïín saách baán chaåy “Up Your Service” Töi khöng nhúá lêìn àêìu tiïn töi gùåp Adam Khoo laâ vaâo khi naâo, nhûng töi biïët chùæc rùçng töi seä khöng bao giúâ quïn anh. Adam laâ möåt trong söë nhûäng ngûúâi hiïëm hoi coá thïí nhêån thêëy vêën àïì trong cuöåc àúâi mònh, tòm caách giaãi quyïët noá vaâ sau àoá nhiïåt tònh truyïìn àaåt laåi cho ngûúâi khaác têët caã nhûäng àiïìu anh thu lûúåm àûúåc trong quaá trònh giaãi quyïët vêën àïì. Àoá chñnh laâ àiïì u khiïë n Adam trúã thaânh kiïíu ngûúâi maâ töi ngûúäng möå nhêë t : möå t ngûúâ i luön hùng haái vûúåt qua moåi khoá khùn trúã ngaå i cho àïë n khi thaâ n h cöng, àïí röìi sau àoá laåi laâm têët caã nhûä n g gò coá thïí àïí giuá p ngûúâi khaác cuäng àaåt àûúåc thaânh cöng tûúng tûå – hoùå c lúá n hún – trong àúâi hoå. Adam laâ möåt hoåc sinh tham voå n g khi hoå c , vaâ laâ möåt ngûúâi thêìy haâo phoáng khi daå y . Khi Adam haå quyïët têm trúã thaânh bêåc thêìy trong möåt lônh vûåc múái, anh tòm àïën têët caã nhûäng ngûúâi thaânh cöng trong lônh vûåc àoá. Anh hoåc hoãi moåi àiïìu vïì hoå vaâ nhû möåt con ong chuyïn cêìn, anh huát têët caã nhûäng mêåt ngoåt tûâ sûå truyïìn àaåt cuãa hoå, trong caác baâi viïët cuãa hoå, trïn con àûúâng àûa hoå àïën thaânh cöng, vaâ caã nhûäng kinh nghiïåm thêët baåi cuãa hoå. Möåt khi anh àaä hiïíu roä nhûäng yïëu töë taåo nïn thaânh cöng cuãa hoå, anh seä xêu chuöîi chuáng laåi vaâ àem aáp duång vaâo cuöåc söëng cuãa mònh. Anh chñnh laâ möåt phoâng thñ nghiïåm söëng, möåt nhaâ khoa hoåc chuyïn nghiïn cûáu vïì thaânh cöng, möåt con ngûúâi phiïu lûu maåo hiïím daám duâng chñnh cuöåc àúâi mònh àïí thûã nghiïåm xem àiïìu gò àem laåi hiïåu quaã, àiïìu gò khöng. Mua sách trực tuyến tại www.tgm.vn/mua-sach
 16. www.taytrangthanhtrieuphu.com Chó khi anh chùæc chùæn vaâ thêåt sûå thaânh cöng vúái möåt àiïìu gò àoá, Adam múái chia seã con àûúâng tòm toâi àêìy gian khoá cuãa mònh vúái moåi ngûúâi. Anh biïët rùçng baån khöng giöëng anh, rùçng möîi ngûúâi trong chuáng ta laâ möåt caá thïí àöåc nhêët vö nhõ. Vò thïë, Adam khöng chó cho baån con àûúâng duy nhêët dêîn túái thaânh cöng maâ veä lïn cho baån möåt bûác tranh toaân caãnh bao göìm nhûäng phûúng phaáp vaâ haânh àöång, nhûäng biïån phaáp àaä àûúåc chûáng minh hiïåu quaã, nhûäng kyä thuêåt thaânh cöng vaâ nhûäng kïë hoaåch roä raâng àïí baån coá thïí theo àoá maâ gùåt haái nhûäng thaânh cöng nhû anh àaä àaåt àûúåc trong cuöåc söëng. Khi baån tiïëp tuåc tiïën vïì phña trûúác, baån seä tòm thêëy úã Adam möåt huêën luyïån viïn têån tònh, möåt ngûúâi thêìy thöng tuïå vaâ möåt ngûúâi baån nhiïåt têm. Anh tuyïåt àöëi kñnh troång vaâ quyá mïën nhûäng ngûúâi luön vûún túái nhûäng àiïìu töët àeåp. Anh biïët àoá laâ con àûúâng khoá khùn gêåp ghïình, rùçng nhiïìu ngûúâi seä vêëp ngaä trïn àûúâng ài. Vaâ nïëu baån vêëp ngaä, anh luön sùén saâng àúä baån àûáng lïn möåt caách chên thaânh. Trong thïë giúái ngaây nay, tiïìn laâ möåt chuã àïì maâ moåi ngûúâi àïìu muöën mònh thöng toã. Àêy khöng phaãi laâ möåt chûúng trònh ngoaåi khoáa khöng bùæt buöåc, maâ laâ möåt chuã àïì cöët loäi cuãa cuöåc söëng, àoâi hoãi baån phaãi luön hoåc hoãi vaâ chuá têm àïën noá. Nhiïìu ngûúâi cöë traánh hoåc nhûäng àiïìu cêìn thiïët naây cho àïën khi quaá muöån. Möåt söë ngûúâi söëng möåt cuöåc àúâi vö tû lûå, àïí röìi bõ sûát àêìu meã traán vïì nhûäng tai naån liïn quan àïën taâi chñnh. Möåt söë khaác lï tûâng bûúác vêët vaã trong àúâi, vúái hy voång tònh hònh taâi chñnh saáng suãa hún maâ chùèng bao giúâ daám phaá raâo, bûát ra khoãi löëi moân haâng ngaây. Chó coá möåt söë rêët ñt ngûúâi tòm àûúåc sûå tûå do vïì taâi chñnh, nhûng thûúâng thò vaâo luác khaá muöån maâng. Àiïìu trúá trïu laâ baâ i hoå c lïn kïë hoaå c h cho sûå thaânh cöng vïì taâi chñnh bao giúâ cuä n g coá sùé n – trong thûåc tïë noá àang Mua sách trực tuyến tại www.tgm.vn/mua-sach
 17. www.taytrangthanhtrieuphu.com nùçm trïn tay baå n . “Bñ Quyïë t Tay Trùæ n g Thaânh Triïåu Phuá” laâ möåt quyïín saách nïn àoå c vúá i bêë t cûá ai chûa töët nghiïåp ra trûúâng vaâ bùæt buöåc phaãi àoåc vúá i bêë t cûá ai àaä hoå c xong nhûng vêîn loay hoay maäi chûa tòm thêëy sûå dû daã vaâ niïì m vui vïì taâi chñnh. Baån thên mïën, baån coá thïí thaânh cöng vúái tiïìn baåc, cuäng nhû baån coá thïí thaânh cöng trong bêët cûá lônh vûåc naâo trong cuöåc söëng. Nhûng cuöåc àúâi àoâi hoãi baån phaãi haânh àöång àïí hoåc hoãi: àoá laâ caách baån hoåc ài, hoåc àoåc vaâ hoåc hoãi moåi thûá. Àöìng tiïìn cuäng àoâi hoãi baån phaãi têåp trung têm sûác vaâ cöë gùæng hïët mònh. Vaâ trong nöî lûåc êëy, trïn chuyïën phiïu lûu àïí hoåc hoãi vaâ gùåt haái thaânh cöng, Adam Khoo seä laâ ngûúâi dêîn àûúâng thöng thaái vaâ têån tònh cuãa baån. Quyïín saách tuyïåt vúâi naây noái cho chuáng ta biïët vïì caách taåo dûång möåt cuöåc söëng sung tuác vïì vêåt chêët vaâ daåt daâo niïìm àam mï cho baån vaâ gia àònh. Noá khöng dûâng laåi úã möåt quyïín saách daåy baån caách kiïëm tiïìn maâ laâ quyïín saách daåy baån tòm hiïíu vïì baãn thên mònh, têån duång têët caã nhûäng töë chêët taâi nùng maâ cuöåc àúâi trao cho baån àïí mang laåi nhûäng giaá trõ cao nhêët maâ baån coá thïí taåo ra cho baãn thên, cho cöång àöìng vaâ cho caã thïë giúái. Töi chuác baån àaåt àûúåc têët caã nhûäng thaânh cöng, trong thûã thaách vaâ thuêån lúåi, vúái niïìm vui vaâ chiïën thùæng vïì taâi chñnh àang chúâ baån úã phña trûúác.. Ron Kaufman Singapore, 2006 Baãn quyïìn 2006 thuöåc vïì Ron Kaufman, chó àûúåc sûã duång búãi Adam Khoo àaä àûúåc sûå cho pheáp cuãa Ron Kaufman. Mua sách trực tuyến tại www.tgm.vn/mua-sach
 18. www.taytrangthanhtrieuphu.com BẢY BƯỚC LÀM GIÀU I Phần Mua sách trực tuyến tại www.tgm.vn/mua-sach
 19. www.taytrangthanhtrieuphu.com BÑ QUYÏËT CUÃA MÖÅT NGÛÚÂI CHÛÚNG TÛÂ TAY TRÙÆNG LAÂM NÏN 1 TRIÏåU ÀÖ T rûúác khi bùæt àêìu, töi muöën caãm ún baån àaä choån quyïín saách naây. Viïåc baån àêìu tû thúâi gian vaâ tiïìn baåc vaâo viïåc àoåc quyïín saách naây cho thêëy baån biïët mònh coá khaã nùng vaâ xûáng àaáng kiïëm àûúåc nhiïìu tiïìn hún vaâ trúã nïn giaâu coá hún. Baån biïët rùçng baån coá thïí àaåt àûúåc sûå giaâu coá, ài àöi vúái sûå tûå do vaâ sûå baão àaãm trong cuöåc söëng maâ baån xûáng àaáng àûúåc hûúãng. Baãn thên viïåc laâm giaâu cuäng cao àeåp nhû bêët cûá viïåc gò khaác maâ baån laâm cho baãn thên vaâ cho ngûúâi khaác. Chùèng phaãi con ngûúâi, vaâo thúâi naâo cuäng vêåy, àïìu nöî lûåc hïët mònh vúái mong muöën laâm cho cuöåc söëng trúã nïn töët àeåp hún, giaâu coá hún, àaåt chêët lûúång cao hún hay sao? Tiïìn baåc cho pheáp baån söëng theo caách maâ baån mú ûúác, laâm nhûäng viïåc maâ baån yïu thñch, mua nhûäng moán àöì maâ baån mong muöën, chia seã vúái nhûäng ngûúâi maâ baån yïu thûúng vaâ laâm cho thïë giúái naây töët àeåp hún bùçng têëm loâng röång múã cuãa baån. Phaãi, nïëu mú ûúác cuãa baån laâ kiïëm àûúåc thêåt nhiïìu tiïìn, möåt caách chñnh àaáng, thò töi coá tin vui cho baån àêy. Baån àaä coá sùén têët caã caác àiïìu kiïån cêìn vaâ àuã àïí laâm ra tiïìn, thêåt nhiïìu tiïìn. Noái caách khaác, baån coá sùén trong tay moåi “nguyïn liïåu” maâ nhûäng ngûúâi giaâu nhêët nhò thïë giúái nhû Bill Gates, Warren Buffett hay Donald Trump àaä coá khi khúãi nghiïåp. CHÛÚNG 1: BÑ QUYÏË T CUÃ A MÖÅ T NGÛÚÂ I TÛÂ TAY TRÙÆ N G LAÂ M NÏN TRIÏå U ÀÖ 003 Mua sách trực tuyến tại www.tgm.vn/mua-sach
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2