intTypePromotion=1

Biện pháp quản lí đào tạo theo tiếp cận CIPO tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội

Chia sẻ: ViMessi2711 ViMessi2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
30
lượt xem
3
download

Biện pháp quản lí đào tạo theo tiếp cận CIPO tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở thực trạng, bài viết trình bày những biện pháp quản lí đào tạo theo tiếp cận CIPO tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật. Những biện pháp đề xuất nhằm đáp ứng những yêu cầu trước mắt, lâu dài, cơ bản trong phát triển sự nghiệp đào tạo nhân lực các ngành nghệ thuật cho Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biện pháp quản lí đào tạo theo tiếp cận CIPO tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội

BIÏÅN PHAÁP QUAÃN<br /> AÅO THEO<br /> LÑ ÀAÂO<br /> TIÏËP T<br /> CÊÅN CIPO<br /> TAÅI TRÛÚÂNG CAOTÀÙÈNG<br /> HAÂ NÖÅI<br /> NGHÏÅ THUÊ<br /> ÀAÂM THÕ DIÏÅU THUÁY*<br /> <br /> Ngaây nhêån baâi: 15/08/2017; ngaây sûãa chûäa: 05/09/2017; ngaây duyïåt àùng: 06/09/2017.<br /> Abstract:<br /> The article mentions situation of training management under CIPO (Context - Input - Process - Output) approach at H<br /> Based on the current situation, the paper presents measures to improve quality of training management under the CIPO approa<br /> aim to meet requirements of human resources for arts industries in Hanoi in particular and in our country in general.<br /> Keywords:<br /> Measures; training management; CIPO approach; college of Arts.<br /> 1. Àùåt vêën àïì<br /> 2. Kïët quaã nghiïn cûáu<br /> Thûåc hiïån Nghõ quyïët söë 29-NQ/TW cuãa Höåi nghõ lêìn<br /> 2.1. Möåt söë khaái niïåm lñ luêån vïì QLÀT theo mö<br /> thûá 8 Ban Chêëp haânh Trung ûúng Àaãng khoáa XI, caác cú súã hònh CIPO<br /> giaáo duåc trong caã nûúác àaä coá nhûäng thay àöíi trong àaâo taåo àïí - Quaãn lñlaâ sûå taác àöång coá töí chûác coá hûúáng àñch cuãa<br /> àaáp ûáng nhûäng yïu cêìu àùåt ra, trong àoá coá àöíi múái cöng taác chuã thïí quaãn lñ lïn àöëi tûúång quaãn lñ nhùçm àaåt muåc tiïu àïì<br /> quaãn lñ àaâo taåo (QLÀT). Trïn thïë giúái àaä coá nhiïìu lñ thuyïët vïìra [1; tr 12].<br /> quaãn lñ chêët lûúång GD-ÀT. Vêën àïì laâ vêån duång lñ thuyïët naâo - Àaâo taåolaâ quaá trònh hoaåt àöång coá muåc àñch, coá töí chûác,<br /> cho phuâ húåp vúái àiïìu kiïån cuãa Viïåt Nam noái chung vaâ caác cúnhùçm hònh thaânh vaâ phaát triïín coá hïå thöëng caác tri thûác, kô<br /> súã àaâo taåo noái riïng. Hiïån nay, QLÀT theo mö hònh CIPO nùng, kô xaão, thaái àöå... àïí hoaân thiïån nhên caách cho möîi caá<br /> (Context - Input - Process - Output/Outcome) cuãa UNESCO<br /> nhên, taåo àiïìu kiïån cho hoå coá thïí vaâo àúâi haânh nghïì möåt<br /> laâ xu thïë quaãn lñ chêët lûúång giaáo duåc tiïn tiïën trïn thïë giúái vaâ àaä<br /> caách coá nùng suêët vaâ hiïåu quaã [2; tr 45].<br /> àûúåc nhiïìu töí chûác giaáo duåc, caác nhaâ khoa hoåc haâng àêìu thïë - QLÀT laâ taác àöång cuãa chuã thïí quaãn lñ àïën caác thaânh töë<br /> giúái khuyïën khñch vêån duång. Khaác vúái caác mö hònh àaâo taåo<br /> cuãa quaá trònh àaâo taåo nhùçm àaãm baão chêët lûúång àaâo taåo.<br /> khaác, CIPO àaä àûa thïm thaânh phêìn  Taácàöångcuãaböëi caãnh Nùm 2000, UNESCO àûa ra mö hònh CIPO [3]. Trïn<br /> (Context); nghôa laâ, khi vêån duång vaâo QLÀT nghïì, mö hònh cú súã nghiïn cûáu mö hònh naây, chuáng töi àûa ra àõnh<br /> CIPO coá tñnh chêët kiïím soaát quaá trònh àaâo taåo vaâ têët caã caác<br /> nghôa: QLÀT theo tiïëp cêån CIPO laâ taác àöång cuãa nhaâ<br /> yïëu töë taác àöång tûâ möi trûúâng KT-XH lïn quaá trònh àaâo taåo àïíquaãn lñ àïën quaá trònh àaâo taåo thöng qua quaãn lñ àêìu vaâo;<br /> hûúáng túái chêët lûúång àaáp ûáng àûúåc yïu cêìu cuãa thûåc tiïîn saãnquaãn lñ quaá trònh daåy vaâ hoåc; kiïím tra àaánh giaá; quaãn lñ àêìu<br /> xuêët vaâ nhu cêìu doanh nghiïåp. Khi àoá, QLÀT àûúåc àùåt trong ra dûúái taác àöång cuãa böëi caãnh nhùçm àaãm baão chêët lûúång<br /> möåt möi trûúâng “vêån àöång” coá yá nghôa toaân diïån hún...<br /> àaâo taåo. Tûâ àoá, chuáng töi àûa ra nöåi dung QLÀT theo tiïëp<br /> Trûúâng Cao àùèng Nghïå thuêåt Haâ Nöåi laâ trûúâng duy nhêëtcêån CIPO taåi Trûúâng Cao àùèng Nghïå thuêåt Haâ Nöåi bùçng<br /> cuãa Thuã àö Haâ Nöåi àaâo taåo taâi nùng nghïå thuêåt cho thuã àömö hònh sau ( hònh 1):<br /> vaâ caã nûúác úã trònh àöå cao àùèng. Trong nhûäng nùm qua,<br /> Đầu vào (Input)<br /> Quá trình (Process)<br /> Đầu ra (Output)<br /> - Hoạt động dạy;<br /> - Cấp phát văn bằng, chứng chỉ;<br /> Nhaâ trûúâng àaä tiïëp cêån dêìn vúái mö hònh CIPO; tuy nhiïn, - Người học;<br /> - Nội dung, CTĐT;<br /> - Hoạt động học;<br /> - Thông tin phản hồi từ cơ sở<br /> cöng taác QLÀT theo mö hònh naây coân nhiïìu bêët cêåp nhû: - Người dạy;<br /> - Hoạt động kiểm tra, đánh giá<br /> sử dụng lao động<br /> - Cơ sở vật chất và trang thiết bị<br /> cöng taác tuyïín sinh chûa àûúåc àêìu tû àöìng böå; chûúng<br /> dạy học<br /> trònh àaâo taåo (CTÀT) theo hïå thöëng tñn chó chûa àûúåc thûåc<br /> Tác động của bối cảnh (Context)<br /> hiïån thöëng nhêët trong toaân khöëi cao àùèng; quaãn lñ quaá trònh<br /> - Thể chế, chính sách;<br /> daåy - hoåc chûa coá sûå àöìng böå tûâ cêëp khoa lïn cêëp trûúâng;<br /> - Sự tiến bộ của khoa học và công nghệ;<br /> - Trình độ quản lí của lãnh đạo nhà trường;<br /> nhaâ trûúâng chûa quan têm àuáng mûác àïën quaãn lñ thöng tin<br /> - Hội nhập giao lưu quốc tế;<br /> - Môi trường nghệ thuật;<br /> cuãa sinh viïn (SV) sau khi töët nghiïåp...<br /> - Nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực;<br /> Trûúác thûåc traång trïn, cêìn coá nhûäng biïån phaáp QLÀT<br /> - Mối quan hệ giữa nhà trường với các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật khác.<br /> theo tiïëp cêån CIPO taåi Trûúâng Cao àùèng Nghïå thuêåt Haâ Nöåi<br /> Hònh 1. Mö hònh CIPO trong QLÀT taåi Trûúâng Cao àùèng<br /> nhùçm àaáp ûáng nhûäng yïu cêìu trûúác mùæt, lêu daâi, cú baãn<br /> Nghïå thuêåt Haâ Nöåi<br /> trong phaát triïín sûå nghiïåp àaâo taåo nhên lûåc caác ngaânh nghïå<br /> thuêåt cho Thuã àö noái riïng vaâ caã nûúác noái chung.<br /> * Trûúâng Cao àùèng Nghïå thuêåt Haâ Nöåi<br /> <br /> 14<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc söë 419<br /> <br /> (kò 1 - 12/2017)<br /> <br /> 2.2. Caác biïån phaáp QLÀT theo tiïëp cêån CIPO taåi<br /> 2.2.2. Töí chûác hoaåt àöång giaãng daåy àaáp ûáng chuêín<br /> Trûúâng Cao àùèng Nghïå thuêåt Haâ Nöåi<br /> àêìu ra:<br /> 2.2.1. Töí chûác khaão saát thõ trûúâng lao àöång vaâ tuyïín<br /> - Muåc àñch:+ Àaãm baão cho SV àûúåc hoåc têåp lônh höåi<br /> sinh àaáp ûáng nhu cêìu xaä höåi:<br /> kiïën thûác, hònh thaânh nùng lûåc, thaái àöå tûå chuã àaáp ûáng yïu<br /> - Muåc àñch:+ Nùæm àûúåc khaã nùng àaáp ûáng thõ trûúângcêìu cuãa ngaânh nghïì àaâo taåo vaâ àaáp ûáng nhu cêìu cuãa xaä<br /> lao àöång cuãa lônh vûåc nghïå thuêåt maâ nhaâ trûúâng àang àaâo höåi; + Giuáp cho GV coá khaã nùng ûáng duång caác phûúng<br /> taåo; + Dûå baáo nhu cêìu nhên lûåc vùn hoáa nghïå thuêåt cuãa thuãphaáp daåy hoåc tñch cûåc; aáp duång cöng nghïå vaâo quaá trònh<br /> àö; + Lêåp kïë hoaåch vaâ töí chûác tuyïín sinh caác ngaânh nghïì daåy hoåc; töí chûác kiïím tra, àaánh giaá SV khaách quan theo<br /> àaáp ûáng yïu cêìu cuãa xaä höåi.<br /> chuêín quy àõnh.<br /> - Nöåi dung:+ Khaão saát trûåc tiïëp nhu cêìu tuyïín duång<br /> - Nöåi dung, caách thûác thûåc hiïån:<br /> + Trïn cú súã khung<br /> nhên lûåc lao àöång taåi caác àoaân nghïå thuêåt chuyïn nghiïåp, trònh àöå quöëc gia Viïåt Nam, nhaâ trûúâng xêy dûång chuêín<br /> trûúâng tiïíu hoåc, trung hoåc cú súã trïn àõa baân thuã àö; + Khaão àêìu ra phuâ húåp vúái tûâng ngaânh nghïì àaâo taåo, múâi caác chuyïn<br /> saát thöng tin tûâ caác ngaây höåi viïåc laâm, thöng tin tûâ caácgia trong lônh vûåc giaáo duåc vaâ caác cú súã sûã duång lao àöång höî<br /> trûúâng trung hoåc phöí thöng (THPT); + Khaão saát SV coá viïåc trúå trong quaá trònh xêy dûång chuêín àêìu ra cho caác ngaânh<br /> laâm sau khi töët nghiïåp, coá viïåc laâm àuáng ngaânh nghïì àaâoàaâo taåo; + Cöng khai chuêín àêìu ra trïn trang thöng tin àiïån<br /> taåo taåi buöíi trao bùçng töët nghiïåp cuãa nhaâ trûúâng haâng nùm;tûã nhaâ trûúâng. GV chõu traách nhiïåm xêy dûång kïë hoaåch<br /> + Àùng kñ chó tiïu tuyïín sinh, tuyïn truyïìn quaãng baá tuyïín<br /> giaãng daåy, àïì cûúng mön hoåc vaâ thûåc hiïån giaãng daåy theo<br /> sinh caác ngaânh nghïì trïn cú súã phên tñch söë liïåu khaão saát. chuêín àêìu ra tûâng ngaânh nghïì; + Nêng cao nhêån thûác cuãa<br /> - Caách thûác thûåc hiïån:+ Thaânh lêåp caác töí cöng taác vïì toaân thïí caán böå GV nhaâ trûúâng vïì viïåc thûåc hiïån hoaåt àöång<br /> caác trûúâng THPT trïn àõa baân caác tónh thuöåc vuâng tuyïín giaãng daåy àaáp ûáng theo tiïu chuêín múái. Ban Giaám hiïåu nhaâ<br /> cuãa trûúâng àïí tiïën haânh tuyïn truyïìn, vêån àöång, giúái thiïåu, trûúâng quaán triïåt chuã trûúng túái caác têåp thïí, àún võ; àöìng thúâi<br /> tû vêën tuyïín sinh; + Phaát phiïëu àiïìu tra SV töët nghiïåp vaâ khuyïën khñch töí chûác caác höåi thaão cêëp trûúâng, cêëp khoa<br /> phoãng vêën trûåc tiïëp nhaâ tuyïín duång trong buöíi lïî phaát bùçngnhùçm giuáp caán böå GV nhêån thûác roä hún sûå thay àöíi trong<br /> töët nghiïåp haâng nùm laâm cùn cûá àïí dûå baáo nhu cêìu xaä höåi;hoaåt àöång giaãng daåy, tûâ àoá hoå coá thaái àöå chuã àöång vúái cöng<br /> + Phaát phiïëu àiïìu tra, phoãng vêën trûåc tiïëp hoåc sinh lúáp 12 viïåc cuãa mònh; + Nhaâ trûúâng töí chûác caác lúáp böìi dûúäng hoùåc<br /> möåt söë trûúâng THPT taåi buöíi tû vêën hûúáng nghiïåp cuãataåo àiïìu kiïån cho GV hoåc têåp nêng cao trònh àöå chuyïn<br /> trûúâng; + Thaânh lêåp Ban cöë vêën tham mûu cho laänh àaåo mön, cêåp nhêåt nhûäng phûúng phaáp giaãng daåy tñch cûåc,<br /> nhaâ trûúâng vïì caác ngaânh nghïì tuyïín sinh trïn cú súã söë liïåu hiïån àaåi. Coá thïí múâi caác chuyïn gia nûúác ngoaâi daåy caác lúáp<br /> khaão saát.<br /> Master Class, àïí GV coá cú höåi tiïëp xuác vúái caác phûúng phaáp<br /> - Àiïìu kiïån thûåc hiïån:+ Phoãng vêën, lêëy yá kiïën cuãa caáctiïn tiïën cuãa thïë giúái; + Cung cêëp cho SV thöng tin vïì khoáa<br /> nhaâ tuyïín duång vïì SV sau khi töët nghiïåp àaáp ûáng àûúåc hoåc àïí hoå coá kïë hoaåch chuêín bõ cho quaá trònh hoåc têåp cuãa<br /> bao nhiïu phêìn trùm yïu cêìu cuãa võ trñ tuyïín duång àïí tûâ mònh. Trong tuêìn lïî cöng dên àêìu nùm hoåc múái, Phoâng<br /> àoá coá nhûäng àiïìu chónh, böí sung cho chûúng trònh giaãng Cöng taác hoåc sinh, SV cung cêëp cho SV  Söí tay SV giuáp hoå<br /> daåy. Ngoaâi ra, cêìn àùåc biïåt lûu yá àïën nhu cêìu ngùæn haåncoá àêìy àuã thöng tin vïì CTÀT cuãa ngaânh nghïì theo hoåc;<br /> cuäng nhû daâi haån àïí àaâo taåo àaáp ûáng töët nhu cêìu xaä höåi;<br /> thöng tin cuãa toaân böå GV nhaâ trûúâng; + Thûåc hiïån kiïím tra,<br /> + Chó tiïu tuyïín sinh haâng nùm àöëi vúái tûâng chuyïn ngaânh giaám saát nghiïm tuác hoaåt àöång giaãng daåy cuãa GV tûâ khêu<br /> cêìn cùn cûá trïn caác chó söë àaä thûåc hiïån khaão saát tûâ caác nhaâ<br /> lêåp kïë hoaåch àïën khêu hoaåt àöång trïn lúáp, kiïím tra chêët<br /> tuyïín duång; + Nhoám chõu traách nhiïåm tuyïín sinh phaãi lûúång SV. Phoâng Àaâo taåo phöëi húåp vúái phoâng Thanh tra<br /> àûúåc àaâo taåo vïì chuyïn mön vaâ nghiïåp vuå. Viïåc àaâo taåo khaão thñ & Àaãm baão chêët lûúång töí chûác caác àúåt dûå giúâ vaâ coá<br /> naây laâ hïët sûác cêìn thiïët nhùçm giuáp caác caán böå, giaãng viïn<br /> baáo caáo nhêån xeát nhùçm giuáp Ban Giaám hiïåu coá nhûäng àiïìu<br /> laâm nhiïåm vuå nùæm roä caác àùåc thuâ cuãa tûâng chuyïn ngaânh,<br /> chónh kõp thúâi; + Cho pheáp SV lûåa choån hoåc phêìn vaâ lûåa<br /> caác mön thi cuãa tûâng ngaânh àïí giúái thiïåu, tû vêën túái caácchoån GV trïn Cöíng thöng tin SV. SV coá àiïìu kiïån àùng kñ<br /> em hoåc sinh giuáp caác em coá caái nhòn roä hún àöëi vúái caác<br /> hoåc têåp vaâ gûãi phaãn höìi thöng tin vïì GV, quaá trònh giaãng daåy<br /> chuyïn ngaânh nghïå thuêåt àïí tûâ àoá coá lûåa choån chñnh xaác, cuãa GV túái ban biïn têåp cuãa trûúâng; trïn cú súã àoá nhaâ<br /> phuâ húåp vúái khaã nùng cuãa baãn thên; + Cöng taác tuyïín sinh trûúâng seä coá caác biïån phaáp àiïìu chónh kõp thúâi; + Thiïët lêåp<br /> phaãi àûúåc lïn kïë hoaåch, àûúåc “thöng tin” túái toaân thïí caán möi trûúâng giaãng daåy vaâ hoåc têåp àïí löi cuöën ngûúâi hoåc vaâo<br /> böå, giaãng viïn (GV) vaâ hoåc sinh, SV. Cêìn nhêån thûác roä quaá trònh lônh höåi tri thûác möåt caách chuã àöång, coá traách nhiïåm.<br /> möîi caá nhên laâ möåt kïnh thöng tin quan troång trong viïåc Àiïìu naây seä giuáp SV bïn caånh nùæm vûäng kiïën thûác, seä hònh<br /> nùæm bùæt nhu cêìu xaä höåi cuäng nhû goáp phêìn quaãng baá<br /> thaânh nùng lûåc tûå chuã vaâ thaái àöå chõu traách nhiïåm vúái baãn<br /> tuyïín sinh cho nhaâ trûúâng.<br /> thên vaâ nhûäng ngûúâi xung quanh. Bïn caånh hoaåt àöång hoåc<br /> <br /> (kò 1 - 12/2017)<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc söë 419 15<br /> <br /> têåp trïn lúáp, nhaâ trûúâng thûúâng xuyïn töí chûác caác hoaåt + Àêíy maånh sûå saáng taåo cuãa caá nhên, cuãa têåp thïí: möîi<br /> àöång thi taâi nùng treã, thi ban nhoám hoùåc caác höåi diïîn cuãathaânh viïn trong töí chûác phaãi thay àöíi trong tû duy vaâ haânh<br /> khoa nhùçm taåo möi trûúâng thûåc haânh cho SV ngay tûâ àöång. Cêìn àêíy luâi têm lñ súå sai, luön coá xu hûúáng “an toaân”,<br /> nhûäng nùm àêìu tiïn.<br /> khöng muöën thûã nghiïåm caái múái.<br /> - Àiïìu kiïån thûåc hiïån:+ Laänh àaåo nhaâ trûúâng yá thûác - Caách thûác thûåc hiïån:+ Bïn caånh caác höåi nghõ giao<br /> àûúåc têìm quan troång cuãa viïåc hoåc têåp böìi dûúäng cuãa GV, tûâban vúái caán böå chuã chöët, laänh àaåo nhaâ trûúâng cêìn töí chûác<br /> àoá taåo àiïìu kiïån vïì thúâi gian vaâ höî trúå kinh phñ cho GV cêåpcaác cuöåc toåa àaâm, noái chuyïån vúái caán böå<br /> , GV tûâng phoâng,<br /> nhêåt kiïën thûác, nêng cao trònh àöå chuyïn mön, kô nùng<br /> ban àïí lùæng nghe nhûäng yá kiïën cuãa hoå vïì nhûäng thuêån lúåi,<br /> nghïì àaáp ûáng àoâi hoãi ngaây caâng cao cuãa xaä höåi noái chung vaâ<br /> khoá khùn trong quaá trònh laâm viïåc; àöìng thúâi giaãi thñch cho<br /> ngûúâi hoåc noái riïng; + Cêìn coá chïë àöå khen thûúãng vaâ biïíu hoå vïì chiïën lûúåc phaát triïín nhaâ trûúâng, àùåc biïåt laâ nhûäng<br /> dûúng nhûäng gûúng saáng trong viïåc hoaåt àöång giaãng daåy, chïë àöå àaäi ngöå khen thûúãng, kó luêåt àöëi vúái viïn chûác; + Àïí<br /> àöìng thúâi coá hònh thûác khiïín traách, kó luêåt àöëi vúái caác trûúâng<br /> tùng tñnh hiïåu quaã trong viïåc uãy quyïìn cho nhên viïn,<br /> húåp khöng thûåc hiïån theo chuã trûúng cuãa nhaâ trûúâng; ngûúâi àûúåc uãy quyïìn cêìn coá baáo caáo àõnh kò theo thaáng<br /> + Xêy dûång böå cöng cuå àaánh giaá àöëi vúái GV (GV àaánh giaá<br /> hoùåc theo quyá vúái caán böå quaãn lñ cêëp cao hún; Haâng quyá<br /> GV, SV àaánh giaá GV,...) àïí GV coá hûúáng àiïìu chónh kõp hoùåc àêìu vaâ cuöëi möîi kò hoåc,<br />  Phoâng Thanh tra khaão thñ vaâ<br /> thúâi cuäng nhû laâm cùn cûá cûã ài böìi dûúäng, têåp huêën, àöìngÀaãm baão chêët lûúång phöëi húåp vúái phoâng Àaâo taåo vaâ Quaãn<br /> thúâi coá biïån phaáp àöëi vúái nhûäng GV trong nhiïìu kò coá söë<br /> lñ khoa hoåc töí chûác khaão saát, lêëy yá kiïën ngûúâi hoåc vïì GV;<br /> lûúång SV lûåa choån ñt; + Böå phêån cöë vêën hoåc têåp cuãa nhaâ<br /> àöìng thúâi cho pheáp SV tûâ nùm thûá 2 àûúåc àùng kñ GV àïí<br /> trûúâng cêìn nùæm vûäng CTÀT, àùåc thuâ cuãa ngaânh, trao àöíi coá<br /> hoåc têåp. Hiïån nay, nhaâ trûúâng àaä cho pheáp SV àùng kñ<br /> tñnh àõnh hûúáng vúái SV àïí giuáp SV lûåa choån caác hoåc phêìn/GV caác hoåc phêìn àaåi cûúng, coân mön chuyïn ngaânh vêîn<br /> module coá nöåi dung gùæn liïìn, böí sung töëi àa kiïën thûác cho theo sûå sùæp xïëp cuãa <br /> Phoâng Àaâo taåo vaâ Quaãn lñ khoa hoåc;<br /> ngaânh nghïì àang theo hoåc vaâ phuâ húåp vúái khaã nùng taåi tûâng+ Xêy dûång hïå thöëng vùn baãn quaãn lñ thöëng nhêët khñch lïå<br /> thúâi àiïím cuãa SV.<br /> sûå àöíi múái, sûå saáng taåo trong hoaåt àöång giaãng daåy cuãa GV<br /> 2.2.3. Xêy dûång nhaâ trûúâng thaânh töí chûác “biïët hoåc hoãi”:cuäng nhû trong caác hoaåt àöång khaác. Trong möi trûúâng<br /> - Muåc àñch:+ Phaát huy töëi àa cú chïë têåp trung dên chuã vùn hoáa nghïå thuêåt, viïåc taåo àiïìu kiïån àïí GV phaát huy<br /> trong nhaâ trûúâng nhùçm taåo ra möåt têåp thïí àoaân kïët thöëngàû úåc hïët tñnh saáng taåo cuãa hoå seä goáp phêìn lúán taåo nïn<br /> nhêët trong moåi haânh àöång; + Phaát huy tñnh tûå chuã vaâ tinhnhûäng saãn phêím nghïå thuêåt coá giaá trõ. Chñnh nhûäng con<br /> thêìn chõu traách nhiïåm cuãa tûâng caá nhên àöëi vúái sûå phaát triïín<br /> ngûúâi àoá seä àaâo taåo cho nhaâ trûúâng, xaä höåi thïë hïå SV taâi<br /> cuãa nhaâ trûúâng; + Thuác àêíy tñnh saáng taåo cuãa moåi thaânh<br /> nùng, laâm nïn thûúng hiïåu cho nhaâ trûúâng trong giai<br /> viïn, têån duång töëi àa vaâ coá hiïåu quaã nguöìn lûåc cuãa trûúâng.àoaån caånh tranh giûäa caác trûúâng vùn hoáa nghïå thuêåt<br /> - Nöåi dung:+ Laänh àaåo nhaâ trûúâng chia seã têìm nhòn àïën tûúng àöëi khöëc liïåt; + Cêìn coá böå phêån thûåc hiïån viïåc<br /> têåp thïí caán böå, GV. Têìm nhòn úã àêy laâ sûá mïånh phaát triïíntuyïn truyïìn chuã trûúng khñch lïå sûå àöíi múái túái toaân böå<br /> nhaâ trûúâng trong caác giai àoaån, caác kïë hoaåch ngùæn haån, caáccaán böå, GV; ngûúâi àûáng àêìu àún võ, phoâng, khoa phaãi<br /> chuã trûúng lúán cuãa trûúâng. Viïåc chia seã têìm nhòn tûác laâthöng baáo hûúáng dêîn cho nhên viïn, GV mònh trûåc tiïëp<br /> ngûúâi laänh àaåo quyïët àõnh caác kïë hoaåch nùm, kïë hoaåch quaãn lñ. Hiïån nay, viïåc thöng baáo caác chuã trûúng, quy<br /> trung daâi haån trïn cú súã kïë hoaåch cuãa tûâng böå phêån phoâng,àõnh múái cuãa nhaâ trûúâng trong nùm hoåc àûúåc thûåc hiïån<br /> ban gûãi lïn; xêy dûång caác quy àõnh, quy chïë trïn cú súã phaãn<br /> chuã yïëu qua caác buöíi giao ban caán böå chuã chöët àún võ.<br /> höìi cuãa têåp thïí caán böå, GV. Àöëi vúái nhûäng phaãn höìi khöng<br /> Caác chuã trûúng àoá seä àûúåc hiïån thûåc hoáa bùçng vùn baãn<br /> húåp lñ, laänh àaåo cêìn coá caác buöíi tiïëp xuác àïí giaãi thñch nhùçm<br /> àûa lïn trang thöng tin nhaâ trûúâng, àöìng thúâi giao cho<br /> giaãi quyïët thoãa àaáng mong muöën cuãa têåp thïí; + UÃy quyïìnmöåt böå phêån cuãa Phoâng Haânh chñnh thöng baáo bùçng loa<br /> cho caác thaânh viïn, tûác laâ möîi thaânh viïn cuãa nhaâ trûúâng seähaâng ngaây trong baãn tin giûäa giúâ; + Nhên röång caác àiïín<br /> phaãi tûå chõu traách nhiïåm vúái cöng viïåc cuãa mònh. Viïåc àaánhhònh vïì saáng taåo, àöíi múái thaânh cöng túái toaân nhaâ trûúâng;<br /> giaá möîi viïn chûác seä àûúåc thûåc hiïån trïn cú súã khöëi lûúång vaâàöìng thúâi cêìn sûå tïë nhõ trong viïåc ruát kinh nghiïåm àöëi vúái<br /> chêët lûúång cöng viïåc maâ ngûúâi àoá thûåc hiïån trong hoåc kò,nhûäng sûå viïåc khöng àaåt àûúåc nhû muåc tiïu ban àêìu,<br /> nùm hoåc. Àöëi vúái GV, thaânh tñch cuöëi nùm seä àûúåc àaánh giaá<br /> traánh laâm nhuåt chñ caán böå, GV.<br /> cùn cûá vaâo chêët lûúång hoåc têåp cuãa SV - chêët lûúång cuãa - Àiïìu kiïån thûåc hiïån:+ Laänh àaåo nhaâ trûúâng laâ ngûúâi<br /> nhûäng taác phêím maâ hoå taåo ra. Àêy laâ viïåc laâm cêìn thiïët búãi<br /> khöng ngaåi thay àöíi vaâ daám àûúng àêìu vúái nhûäng khoá<br /> nïëu quaãn lñ nhûäng nghïå sô vïì thúâi gian haânh chñnh thò hiïåu khùn vaâ thêët baåi; + Viïåc àaánh giaá caán böå, GV phaãi àûúåc<br /> quaã hoå taåo ra seä rêët thêëp, khöng àaãm baão chêët lûúång búãi<br /> thûåc hiïån cöng bùçng, minh baåch cùn cûá trïn böå tiïu chñ<br /> àaánh mêët sûå hûng phêën, saáng taåo trong cöng viïåc cuãa hoå; àaánh giaá, trong àoá cêìn àùåc biïåt quan têm àaánh giaá theo<br /> <br /> 16<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc söë 419<br /> <br /> (kò 1 - 12/2017)<br /> <br /> caác yïu cêìu vïì nùng lûåc; muåc tiïu vaâ chêët lûúång cöng thöng tin vïì thõ trûúâng lao àöång möåt caách khoa hoåc vaâ<br /> viïåc. Chêët lûúång cöng viïåc cuãa GV chuã yïëu àûúåc ào tûúng àöëi àêìy àuã àïí nhaâ trûúâng coá àûúåc söë liïåu töíng quan vïì<br /> lûúâng thöng qua caác saãn phêím àêìu ra nhû chêët lûúång nhu cêìu cuãa cú súã sûã duång lao àöång trûúác mùæt vaâ lêu daâi. <br /> SV, caác giaáo trònh, àïì taâi, saáng kiïën...; + Àöëi vúái viïåc Àïí thûåc hiïån àûúåc caác cöng viïåc trïn, Phoâng Cöng taác<br /> àaánh giaá chêët lûúång cuãa SV, cêìn àaãm baão tñnh khaáchhoåc sinh, SV phöëi húåp vúái Phoâng Thanh tra khaão thñ vaâ<br /> quan, cöng bùçng, do àoá cêìn coá höåi àöìng àaánh giaá àöåc Àaãm baão chêët lûúång lûåa choån böå phêån chuyïn traách vïì quaãn<br /> lêåp laâ nhûäng ngûúâi coá uy tñn vaâ kinh nghiïåm trong nghïìlñ SV sau töët nghiïåp vaâ húåp taác doanh nghiïåp. Nhaâ trûúâng<br /> do laänh àaåo nhaâ trûúâng múâi; + Coá chïë àöå àaäi ngöå vúái<br /> cêìn khuyïën khñch caác khoa, GV tùng cûúâng húåp taác vúái caác<br /> nhûäng caá nhên, têåp thïí coá nhûäng àoáng goáp to lúán laâm lúåi<br /> doanh nghiïåp àïí löi cuöën àûúåc ngûúâi taâi, coá uy tñn trong<br /> cho nhaâ trûúâng; + Laänh àaåo nhaâ trûúâng phaãi trûåc tiïëp chónghïì vïì giaãng daåy. Hún nûäa, nhaâ trûúâng coá thïí cûã caác ban,<br /> àaåo viïåc xêy dûång möi trûúâng vùn hoáa laânh maånh (vùn nhoám biïíu diïîn cuãa trûúâng phuåc vuå caác chûúng trònh theo<br /> hoáa trong giao tiïëp, ûáng xûã; vùn hoáa trong thûåc thi nhiïåm yïu cêìu cuãa doanh nghiïåp:<br /> vuå...), trong àoá moåi thaânh viïn coá thïí tin cêåy lêîn nhau,<br /> - Àiïìu kiïån thûåc hiïån:+ Laänh àaåo nhaâ trûúâng vaâ cú súã sûã<br /> chia seã thöng tin vaâ cuâng nhau húåp taác àïí hoaân thaânh duång lao àöång cêìn coá nhêån thûác àuáng àùæn vïì nhu cêìu, lúåi ñch<br /> muåc tiïu, nhiïåm vuå cuãa nhaâ trûúâng; + Taåo möi trûúâng, cuãa möëi quan hïå naây trong cú chïë thõ trûúâng àïí cuâng nhau<br /> àiïìu kiïån, phûúng tiïån laâm viïåc thuêån lúåi àïí GV phaát huy tòm kiïëm vaâ thöëng nhêët mö hònh, cú chïë vaâ nöåi dung húåp taác<br /> töëi àa nùng lûåc, súã trûúâng cuãa mònh trong giaãng daåy, giûäa àöi bïn cho phuâ húåp vúái àiïìu kiïån thûåc tïë cuãa möîi bïn;<br /> nghiïn cûáu khoa hoåc, quaãn lñ vaâ phuåc vuå cöång àöìng. + Cú súã sûã duång lao àöång cêìn trao àöíi, chia seã thöng tin vïì<br /> Ngoaâi viïåc àêìu tû xêy dûång cú súã vêåt chêët, kô thuêåt phuåcnhu cêìu viïåc laâm nhû: söë lûúång cêìn tuyïín duång theo ngaânh,<br /> vuå giaãng daåy, hoåc têåp, nghiïn cûáu khoa hoåc, laänh àaåoyïu cêìu vïì thïí lûåc, trñ lûåc, cuäng nhû caác nùng lûåc khaác;<br /> nhaâ trûúâng cêìn phaãi quan têm xêy dûång bêìu khöng khñ + Xêy dûång mö hònh, cú chïë liïn kïët phuâ húåp àïí khuyïën<br /> laâm viïåc thên thiïån trong nhaâ trûúâng àïí taåo àöång lûåc laâmkhñch phaát triïín möëi quan hïå giûäa cú súã sûã duång lao àöång<br /> viïåc cho GV.<br /> vúái nhaâ trûúâng nhû chñnh saách àöëi vúái nhaâ trûúâng, vúái caác<br /> 2.2.4. Thiïët lêåp möëi quan hïå chùåt cheä giûäa nhaâ trûúângnghïå sô, nghïå nhên,... tham gia giaãng daåy; + Böå phêån<br /> vúái cú súã sûã duång lao àöång:<br /> chuyïn traách phaãi àûúåc böìi dûúäng kiïën thûác vaâ kô nùng vïì<br /> - Muåc àñch:+ Hònh thaânh àûúåc hïå thöëng thöng tin àêìu phaát triïín quan hïå húåp taác doanh nghiïåp; + Nhaâ trûúâng cêìn<br /> ra coá sûå phöëi húåp cuãa caác àoaân biïíu diïîn nghïå thuêåt àïí quaãncoá quy àõnh riïng àöëi vúái viïåc chi traã húåp àöìng giaãng daåy,<br /> lñ caác thöng tin, dûä liïåu khaách quan vaâ chên thûåc nhùçm àaánh chêëm töët nghiïåp, phaãn biïån chûúng trònh cho caác cöång taác<br /> giaá chñnh xaác chêët lûúång àaâo taåo vaâ hiïåu quaã àaâo taåo, qua<br /> viïn tûâ cú súã sûã duång lao àöång, búãi nïëu thûåc hiïån theo quy<br /> àoá coá nhûäng àiïìu chónh kõp thúâi trong quaá trònh àaâo taåo;chïë chi tiïu nöåi böå hiïån nay seä rêët khoá coá thïí múâi àûúåc<br /> àöìng thúâi goáp phêìn xaác àõnh nhu cêìu àêìu vaâo; + Taåo àiïìu nhûäng ngûúâi coá uy tñn vïì tham gia àaâo taåo cuâng nhaâ trûúâng.<br /> kiïån cho SV àûúåc thûåc haânh, thûåc têåp nghïì nghiïåp àuáng<br /> 2.2.5. Phaát triïín CTÀT dûåa trïn thöng tin phaãn höìi cuãa<br /> ngaânh nghïì àaâo taåo; + Gùæn kïët àaâo taåo vaâ sûã duång lao<br /> cú súã lao àöång vaâ SV töët nghiïåp:<br /> àöång, dûå baáo sûå thay àöíi cuãa thõ trûúâng lao àöång.<br /> - Muåc àñch:+ SV coá nhiïìu cú höåi àïí tòm àûúåc viïåc<br /> - Nöåi dung, caách thûác thûåc hiïån:<br /> + Khuyïën khñch caác cú laâm sau khi töët nghiïåp; + SV sau khi töët nghiïåp laâm viïåc<br /> súã sûã duång lao àöång caác ngaânh nghïå thuêåt tham gia vaâo taåi caác cú súã, doanh nghiïåp coá thïí sûã duång nhûäng kiïën<br /> ngaây höåi hûúáng nghiïåp vaâ tû vêën tuyïín sinh cuãa nhaâ trûúâng;thûác cuäng nhû kô nùng àaä àûúåc reân luyïån trong quaá trònh<br /> + Múâi giaám àöëc, laänh àaåo caác cú súã sûã duång lao àöång thamhoåc têåp àïí phaát triïín nghïì nghiïåp; + Nhaâ trûúâng coá àûúåc<br /> gia àaánh giaá, phaãn biïån CTÀT. Àiïìu naây giuáp cho CTÀT CTÀT hiïån àaåi, phuâ húåp vúái thûåc tiïîn cuãa cú súã sûã duång<br /> cuãa nhaâ trûúâng ngaây caâng saát vúái yïu cêìu cuãa nghïì nghiïåp, lao àöång, laâ möåt trong nhûäng cú súã àïí kiïím àõnh chêët<br /> taåo àiïìu kiïån cho SV sau khi töët nghiïåp khöng phaãi àaâo taåo lûúång giaáo duåc cuãa nhaâ trûúâng; + CTÀT àûúåc cêåp nhêåt<br /> laåi; + Múâi nhûäng nghïå sô nhên dên, giaám àöëc caác nhaâ haáttheo hûúáng àaáp ûáng nhu cêìu xaä höåi seä taåo nïn thûúng<br /> Kõch àïën giaãng daåy möåt söë hoåc phêìn thûåc haânh, tham giahiïåu cho nhaâ trûúâng, laâ cú súã àïí thu huát nguöìn tuyïín<br /> vaâo Höåi àöìng chêëm töët nghiïåp. Nhaâ trûúâng vaâ caác Àoaân húåp<br /> sinh haâng nùm cho nhaâ trûúâng.<br /> taác vúái nhau àïí SV àûúåc thûåc têåp nghïì nghiïåp taåi caác Àoaân; - Nöåi dung:+ Tiïëp nhêån thöng tin phaãn höìi cuãa cú súã sûã<br /> + Múâi àaåi diïån caác àoaân biïíu diïîn nghïå thuêåt tham gia Lïî duång lao àöång vaâ SV töët nghiïåp coá viïåc laâm; + Thiïët kïë, caãi<br /> phaát bùçng töët nghiïåp cho hoåc sinh, SV haâng nùm vaâ phoãng tiïën muåc tiïu, nöåi dung CTÀT caác ngaânh theo hûúáng àaáp<br /> vêën vïì nhu cêìu sûã duång lao àöång; + Húåp taác vúái caác cú súã sûã<br /> ûáng nhu cêìu cuãa cú súã lao àöång; giaãm taãi caác hoåc phêìn<br /> duång lao àöång àïí múã caác lúáp àaâo taåo ngùæn haån, àaáp ûáng<br /> mang nùång tñnh lñ thuyïët, khöng aáp duång vaâo thûåc tïë nghïì<br /> theo yïu cêìu; + Cùn cûá kïët quaã khaão saát xêy dûång hïå thöëng nghiïåp; böí sung caác hoåc phêìn tûå choån trïn nguyïn tùæc àaãm<br /> <br /> (kò 1 - 12/2017)<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc söë 419 17<br /> <br /> baão tiïu chuêín cuãa Khung trònh àöå quöëc gia Viïåt Nam; quan hïå biïån chûáng àan xen nhau. Vò vêåy, khi töí chûác thûåc<br /> + Xêy dûång múái CTÀT theo yïu cêìu xaä höåi. Viïåc biïn soaån hiïån, cêìn phaãi triïín khai möåt caách àöìng böå vaâ nhêët quaán thò<br /> múái möåt CTÀT àûúåc thûåc hiïån trïn cú súã khaão saát thõ trûúângmúái coá thïí mang laåi hiïåu quaã cao. Biïån phaáp thûá nhêët laâ<br /> lao àöång, phaãn höìi cuãa SV àaä töët nghiïåp cuäng nhû nhu cêìu biïån phaáp xuêët phaát àiïím nhùçm khùæc phuåc nguyïn nhên<br /> vïì nguöìn nhên lûåc cuãa caác cú súã sûã duång lao àöång.<br /> àaâo taåo vûâa thûâa vûâa thiïëu, khiïën SV ra trûúâng khoá tòm viïåc<br /> - Caách thûác thûåc hiïån:+ Thaânh lêåp Ban biïn têåp chõu laâm. Trïn cú súã àêìu vaâo theo yïu cêìu xaä höåi, biïån phaáp thûá<br /> traách nhiïåm cöng viïåc phaát triïín CTÀT - laâ böå phêån cuãa Höåihai vaâ ba laâ 2 biïån phaáp quaãn lñ quaá trònh töí chûác àaâo taåo<br /> àöìng khoa hoåc vaâ àaâo taåo nhaâ trûúâng. Thaânh phêìn cuãa Ban àaáp ûáng caác tiïu chñ cuãa chuêín àêìu ra. Biïån phaáp thûá tû<br /> laâ caác GV coá hoåc haâm, hoåc võ, coá kinh nghiïåm trong nghïì,vûâa laâ biïån phaáp quaãn lñ àêìu vaâo, vûâa quaãn lñ àêìu ra. Biïån<br /> caác chuyïn viïn thuöåc böå phêån Quaãn lñ khoa hoåc àûúåc àaâo phaáp thûá nùm laâ biïån phaáp quaãn lñ àêìu ra, taác àöång ngûúåc<br /> taåo hoùåc böìi dûúäng kiïën thûác vïì phaát triïín CTÀT; + Trïn cú laåi caác biïån phaáp trïn. <br /> <br /> súã thiïët lêåp möëi quan hïå giûäa nhaâ trûúâng vúái caác àoaân nghïå<br /> Taâi liïåu tham khaão<br /> thuêåt chuyïn nghiïåp, caác trûúâng phöí thöng, böå phêån phoâng<br /> [1] Buâi Minh Hiïìn (chuã biïn) - Vuä Ngoåc Haãi - Àùång<br /> cöng taác hoåc sinh, SV vaâ phoâng Thanh tra, khaão thñ vaâ kiïím Quöëc Baão (2006).<br /> Quaãn lñ giaáo duåc<br /> . NXB Àaåi hoåc<br /> àõnh chêët lûúång töíng húåp yá kiïën, phên loaåi trònh Höåi àöìng<br /> Sû phaåm.<br /> khoa hoåc vaâ àaâo taåo cuãa trûúâng; + Trïn cú súã caác phên tñch [2] Nguyïîn Minh Àûúâng (1996).Böìi dûúäng vaâ àaâo<br /> Chûúng<br /> cuãa böå phêån chuyïn mön vïì phaãn höìi cuãa cú súã lao àöång vaâ taåo àöåi nguä nhên lûåc trong àiïìu kiïån múái.<br /> trònh<br /> khoa<br /> hoåc<br /> cöng<br /> nghïå<br /> cêëp<br /> Nhaâ<br /> nûúác,<br /> maä söë<br /> phaãn höìi cuãa cûåu SV, Höåi àöìng khoa hoåc vaâ àaâo taåo hoåp<br /> KX07-14.<br /> thöëng nhêët quyïët àõnh raâ soaát, àiïìu chónh vaâ böí sung CTÀT;<br /> [3] Zhang Jinbao (2009). Evaluation Framework for<br /> + Viïåc raâ soaát, böí sung, chónh sûãa nöåi dung CTÀT phaãi the Use of ICT in Education: CIPO Model, Prepare<br /> àûúåc thûåc hiïån àõnh kò vaâ thûúâng xuyïn, àaãm baão CTÀT for 2009 AECT Convention - Louisville, Kentucky.<br /> àûúåc xeát duyïåt, thêím àõnh, ban haânh vaâ triïín khai àuáng quy School of Educational Technology Beijing Normal<br /> àõnh vïì biïn soaån, chónh sûãa CTÀT; + Cú súã sûã duång lao University, China.<br /> àöång tham gia vúái nhaâ trûúâng trong viïåc xêy dûång muåc tiïu, [4] Nguyïîn Trung Thaânh (2016).Quaãn lñ chêët lûúång<br /> chuêín àêìu ra caác CTÀT vaâ tham gia àaánh giaá chêët lûúång àaâo taåo sinh viïn khoa kiïën truác quy hoaåch trûúâng<br /> àaåi hoåc xêy dûång theo tiïëp cêån CIPO<br /> . Taåp chñ Giaáo<br /> ngûúâi hoåc. Nhúâ vêåy, CTÀT thûúâng xuyïn àûúåc cêåp nhêåt,<br /> duåc, söë àùåc biïåt thaáng 5/2016, tr 63-65.<br /> taåo àiïìu kiïån cho ngûúâi hoåc sau khi töët nghiïåp coá cú höåi tòm[5] Nguyïîn Thanh Huâng (2017).Möåt söë biïån phaáp<br /> àûúåc viïåc laâm. <br /> nêng cao chêët lûúång böìi dûúäng caán böå chuã chöët cêëp<br /> - Àiïìu kiïån thûåc hiïån:+ Laänh àaåo nhaâ trûúâng phaãi nhêån huyïån theo tiïëp cêån mö hònh CIPO<br /> . Taåp chñ Giaáo duåc,<br /> söë àùåc biïåt thaáng 6/2017, tr 277-280.<br /> thûác roä têìm quan troång cuãa viïåc phaát triïín CTÀT, tûâ àoá coá kïë<br /> hoaåch chó àaåo thûåc hiïån vaâ quan têm àêìu tû cho hoaåt àöång<br /> naây. Phoâng Àaâo taåo vaâ Quaãn lñ khoa hoåc cuãa trûúâng tham<br /> mûu cho Ban  Giaám hiïåu kïë hoaåch chónh sûãa, böí sung CTÀT<br /> KÑNH MÚÂI BAÅN ÀOÅC ÀÙÅT MUA<br /> cuäng nhû xêy dûång caác CTÀT múái nhùçm àaáp ûáng nhu cêìu<br /> TAÅP CHÑ GIAÁO DUÅC NÙM 2018<br /> cuãa ngûúâi hoåc; + Viïåc phaát triïín CTÀT phaãi àûúåc thûåc hiïån<br /> àöìng böå, thöëng nhêët theo quy trònh tûâ àún võ khoa àïën caác<br /> Taåp chñ Giaáo duåc<br /> ra 1 thaáng 2 kò, àùåt mua<br /> phoâng chûác nùng. Hiïåu trûúãng nhaâ trûúâng thaânh lêåp höåi àöìng<br /> phûúng<br /> söë (<br /> chuyïn mön vaâ höåi àöìng khoa hoåc vaâ àaâo taåo àïí thêím àõnh thuêån tiïån taåi caác bûu cuåc àõaMaä<br /> C192<br /> )<br /> hoùåc<br /> àùåt<br /> mua<br /> trûåc<br /> tiïëp<br /> taåi<br /> Toaâ soaån<br /> CTÀT coá sûå tham gia cuãa chuyïn gia laâ nghïå sô nhên dên,<br /> TAÅP<br /> chó:CHÑ GIAÁO DUÅC,<br /> nhaâ giaáo nhên dên vaâ caác trûúãng àún võ sûã duång lao àöång (söë lûúång lúán) theo àõa<br /> trong lônh vûåc nghïå thuêåt; àöìng thúâi chó àaåo, hûúáng dêîn, töí 4 Trõnh Hoaâi Àûác, quêån Àöëng Àa, Haâ<br /> . Nöåi<br /> chûác phaát triïín CTÀT thöng suöët tûâ <br /> Ban Giaám hiïåu, phoâng,<br /> Kñnh múâi baån àoåc, caác àún võ giaáo duåc,<br /> khoa, böå mön thöng qua caác vùn baãn quy àõnh, quy chïë vaâ<br /> trûúâng hoåc àùåt Taåp<br /> mua chñ Giaáo duåc<br /> nùm<br /> quy trònh thûåc hiïån keâm theo biïíu mêîu thöëng nhêët; + Cú súã<br /> 2018. Moåi liïn hïå xin gûãi vïì àõa chó trïn hoùåc<br /> sûã duång lao àöång cung cêëp caác thöng tin phaãn höìi vïì nùng lûåc<br /> liïn laåc qua söë àiïån thoaåi:<br /> 24.37345363;<br /> 0<br /> cuãa ngûúâi hoåc àang laâm viïåc taåi cú súã giuáp nhaâ trûúâng àiïìu<br /> Fax: 024.37345363.<br /> chónh kõp thúâi CTÀT cho caác khoaá tiïëp theo.<br /> Xin trên troång caãm ún.<br /> 3. Kïët luêån<br /> Caác giaãi phaáp QLÀT theo tiïëp cêån CIPO taåi Trûúâng<br /> TAÅP CHÑ GIAÁO DUÅC<br /> Cao àùèng Nghïå thuêåt Haâ Nöåi maâ chuáng töi àïì xuêët úã trïn coá<br /> <br /> 18<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc söë 419<br /> <br /> (kò 1 - 12/2017)<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2