intTypePromotion=1
ADSENSE

CÁC BÀI TẬP QUẤN DÂY ROTOR ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU VÀ ĐỘNG CƠ VẠN NĂNG

Chia sẻ: Nguyễ Tuấn Kha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:79

115
lượt xem
564
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Định Nghĩa Các Đại Lượng * Phân loại dây quấn: Dây quấn xếp: Xếp đơn giản và xếp phức tạp. Dây quấn sóng: Sóng đơn giản và sóng phức tạp. Dây quấn hỗn hợp: Kết hợp giữa xếp đơn giản và sóng phức tạp cùng nối lên 1 cổ góp. Phần tử ( bối dây). Rãnh thực – rãnh phần tử ( rãnh nguyên tố ): Rãnh thực Z: là rãnh hiện hữu trên kết cấu của Rotor nhìn thấy được. Rãnh phần tử Znt: là rãnh tưởng tượng chỉ chứa 1 cạnh tác dụng trên và 1 cạnh tác...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CÁC BÀI TẬP QUẤN DÂY ROTOR ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU VÀ ĐỘNG CƠ VẠN NĂNG

 1. CÁC BÀI TẬP QUẤN DÂY ROTOR ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU VÀ ĐỘNG CƠ VẠN NĂNG
 2. Khoa Ñieän TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM CAÙC BAØI TAÄP QUAÁN DAÂY ROTOR ÑOÄNG CÔ MOÄT CHIEÀU VAØ ÑOÄNG CÔ VAÏN NAÊNG ë I/ TOÙM TAÉT LYÙ THUYEÁT LIEÂN QUAN : 1/ Ñònh Nghóa Caùc Ñaïi Löôïng * Phaân loaïi daây quaán : - Daây quaán xeáp : Xeáp ñôn giaûn vaø xeáp phöùc taïp . - Daây quaán soùng : Soùng ñôn giaûn vaø soùng phöùc taïp . - Daây quaán hoãn hôïp : Keát hôïp giöõa xeáp ñôn giaûn vaø soùng phöùc taïp cuøng noái leân 1 coå goùp . * Phaàn töû ( boái daây ) : * Raõnh thöïc – raõnh phaàn töû ( raõnh nguyeân toá ) : - Raõnh thöïc Z : laø raõnh hieän höõu treân keát caáu cuûa Rotor nhìn thaáy ñöôïc . - Raõnh phaàn töû Znt : laø raõnh töôûng töôïng chæ chöùa 1 caïnh taùc duïng treân vaø 1 caïnh taùc duïng döôùi cuûa 2 boái daây khaùc nhau . Moät raõnh thöïc coù theå chöùa 1 raõnh hay nhieàu raõnh nguyeân toá . * Caùc böôùc daây vaø böôùc phieán goùp : - Böôùc thöù nhaát y1 : laø khoaûng caùch giöõa 2 caïnh taùc duïng cuûa boái daây . - Böôùc thöù hai y2 : laø khoaûng caùch giöõa caïnh chöùa ñaàu ra cuûa boái tröôùc ñeán caïnh chöùa ñaàu vaøo cuûa boái keá tieáp . - Böôùc toång hôïp y : laø khoaûng caùch giöõa 2 caïnh taùc duïng cuøng chöùa ñaàu vaøo hoaëc ñaàu ra cuûa 2 boái daây keá tieáp nhau . - Böôùc phieán goùp yG : laø khoaûng caùch giöõa 2 caïnh taùc duïng cuûa 1 phaàn töû noái leân phieán goùp . Trang 1 BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
 3. Khoa Ñieän TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM 2/ Coâng Thöùc Tính Toaùn Caùc Böôùc : * Daây quaán xeáp : * m = 1,ta coù daây quaán xeáp ñôn . Duøng daáu (+) → quaán tieán (quaán phaûi) * m ≥ 2,ta coù daây quaán xeáp phöùc . Duøng daáu (- ) → quaán luøi (quaán traùi) * Daây quaán soùng : * m = 1,ta coù daây quaán soùng ñôn. Duøng daáu (+) → quaán tieán (quaán phaûi) * m ≥ 2,ta coù daây quaán soùng phöùc. Duøng daáu (- ) → quaán luøi ( quaán traùi) 3/ Caùch laäp sô ñoà noái caùc phaàn töû : ∗ Goïi soá thöù töï raõnh nguyeân toá chöùa caïnh taùc duïng treân laø lôùp treân – cuõng laø soá thöù töï phieán goùp noái vôùi ñaàu daây yaøo lôùp treân . Goïi soá thöù töï raõnh chöùa caïnh taùc duïng döôùi laø lôùp döôùi . * Toång quaùt ta coù : - Daây quaán xeáp : Neáu m = 2 (daây quaán xeáp phöùc ) thì ta coù 2 maïch kín . - Daây quaán soùng : Neáu m = 2 (daây quaán soùng phöùc ) thì ta coù 2 maïch kín . Trang 2 BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
 4. Khoa Ñieän TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Chuù yù : Neáu soá thöù töï raõnh tìm ñöôïc laø soá 0 , soá aâm hay soá döông coù giaù trò lôùn hôn G ( raõnh nguyeân toá ) thì ta quy ñoåi : Neáu soá thöù töï coù giaù trò laø 0 hay soá aâm thì : Soá quy ñoåi = soá hieän coù + G Neáu soá thöù töï coù giaù trò döông lôùn hôn G thì : Soá quy ñoåi = soá hieän coù – G 4/ Caùch xaùc ñònh vò trí ñaàu daây cuûa boái daây noái leân phieán goùp : * Ñoäng cô 1 chieàu : - Daây quaán xeáp : Choïn 1 cuoän daây baát kyø laøm chuaån roài tìm truïc cuûa noù. Choïn phieán goùp saùt beân traùi truïc noái vôùi ñaàu ñaàu boái daây . Choïn phieán goùp saùt beân phaûi truïc noái vôùi ñaàu cuoái boái daây ( neáu xeáp tieán ) . Caùc boái daây coøn laïi ñaáu töông töï nhö cuoän chuaån . Neáu daây quaán xeáp ñoâi thì ñaàu cuoái caùch ñaàu ñaàu 1 phieán goùp ( Vd : Ñaàu noái vôùi phieán goùp soá 1 thì cuoái noái phieán goùp soá 3 ) . Vd : Ñoäng cô Z = 12 , G = 12 , 2p = 2 , quaán xeáp ñôn giaûn , thöïc hieän caùc böôùc nhö treân ta coù sô ñoà sau : Sô ñoà veõ ñöôïc nhö sau : - Daây quaán soùng : Döïng truïc cuûa boái daây töï choïn ( cuoän chuaån ) . Töø vò trí phieán goùp truøng vôùi truïc, ta ñeám veà phía phaûi ( yG + 1 ) :2 phieán taïi goùp ,taïi ñoù ta noái ñaàu cuoái boái daây. Töông töï, ta ñeám veà phía traùi truïc soá löôïng phieán goùp nhö treân , taïi ñoù ta noái ñaàu ñaàu cuûa boái daây . Trang 3 BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
 5. Khoa Ñieän TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Vd : yG = 13 thì töø truïc boái daây ta ñeám veà phía phaûi 7 phieán goùp , taïi ñoù noái ñaàu cuoái boái daây ; cuõng töø truïc ta ñeám veà phía traùi 7 phieán goùp, taïi ñoù ta noái ñaàu ñaàu boái daây(xem sô ñoà döôùi ñaây ) Sô ñoà daây quaán soùng ñôn giaûn ñoäng cô ñieän 1 chieàu Z = 12 , G = 12 , 2p =2 . * Ñoäng cô vaïn naêng : Z , Znt : raõnh thöïc, raõnh nguyeân toá - Ñeå phaân bieät vôùi ñ/c DC ta kyù hieäu : K : phieán goùp . yC : böôùc phieán goùp . - Ñaàu daây vaøo ñoäng cô vaïn naêng noái leân phieán goùp seõ laø1 trong 3 vò trí : hoaëc leân thaúng , hoaëc ñaù leäch phaûi , hoaëc ñaù leäch traùi tuøy thuoäc vaøo vò trí ñaët oå choåi than . - Lyù thuyeát : khi truïc phaân chia 2 nhoùm doøng treân Rotor truøng vôùi trung tính hình hoïc thì Rotor cho ngaãu löïc quay cöïc ñaïi . - Neáu truïc phaân chia 2 nhoùm doøng ñieän khoâng truøng vôùi trung tính hình hoïc , ta phaûi dôøi truïc theo caùc böôùc nhö sau : B1 : Döïng sô ñoà traûi coù ñaàu daây vaøo leân thaúng phieán goùp roài cho doøng ñòeân vaøo ñeå xaùc ñònh truïc phaân chia 2 nhoùm doøng ñieän treân Rotor . B2 : Xaùc ñònh vò trí truïc choåi than thöïc teá treân ñ/cô so vôùi trung tính hình hoïc. B3 : Bieåu dieãn caùc ñöôøng truïc treân sô ñoà troøn ñeå xaùc ñònh höôùng vaø soá löôïng raõnh caàn dôøi truïc phaân chia 2 nhoùm doøng ñieän veà truøng vôùi trung tính hình hoïc theo quy taéc sau : Quy taéc : Muoán dôøi truïc phaân chia 2 nhoùm doøng ñieän treân Rotor veà höôùng traùi thì ñaàu daây vaøo noái leân phieán goùp phaûi ñaù leäch veà phía phaûi; soá raõnh caàn dôøi truïc veà höôùng traùi baèng soá raõnh caàn ñaù leäch phaûi cho ñaàu daây vaøo noái leân phieán goùp . Trang 4 BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
 6. Khoa Ñieän TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Töông töï cho höôùng dôøi truïc ngöôïc laïi . Ví duï 1 : Ñoäng cô vaïn naêng Z = 12 , K = 12 , 2p = 2 coù truïc choåi than leäch 60° so vôùi trung tính hình hoïc, ta xaùc ñònh ñöôïc truïc phaân chia 2 nhoùm doøng ñieän naèm ôû raõnh 6 vaø raõnh 12 nhôø veõ sô ñoà traûi daây leân thaúng va øcho doøng ñieän vaøo (xem hình ) : Sô ñoà xaùc ñònh truïc phaân chia 2 nhoùm doøng ñieän treân Rotor * Veõ sô ñoà bieåu dieãn caùc ñöôøng truïc : Löu yù : Chieàu ñaùnh soá thöù töï raõnh vaø soá thöù töï phieán goùp ngöôïc vôùi chieàu quay cuûa Rotor . Sô ñoà xaùc ñònh vò trí ñaàu daây vaøo noái leân phieán goùp Trang 5 BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
 7. Khoa Ñieän TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Sô ñoà cho thaáy höôùng dôøi truïc laø höôùng traùi ;soá löôïng raõnh caàn rôøi laø 1 ⇒ Ñaàu daây vaøo leân phieán goùp phaûi ñaù leäch veà höôùng phaûi, soá löôïng raõnh caàn ñaù laø 1 raõnh . Veõ laïi sô ñoà vaø cho doøng ñieän vaøo, thaáy truïc phaân chia 2 nhoùm doøng ñieän naèm ôû raõnh 5 vaø raõnh 11, truøng vôùi trung tính hình hoïc nhö mong muoán . Sô ñoà khai trieån daây quaán Rotor ñoäng cô vaïn naêng coù ñaàu daây vaøo ñaù phaûi 1 raõnh Z = 12 , K = 12 , 2p = 2 . Trang 6 BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
 8. Khoa Ñieän TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Ví duï 2 : Xaùc ñònh ñaàu daây vaøo leân phieán goùp cho ñoäng cô vaïn naêng coù Z =12 , k =12, 2p = 2 coù truïc choåi than truøng trung tính hình hoïc . Giaûi: ∗ Cuõng töø sô ñoà daây leân thaúng ta xaùc ñònh ñöôïc truïc phaân chia 2 nhoùm doøng ñieän naèm ôû raõnh 6 vaø 12 . ∗ Döïng sô ñoà bieåu dieãn caùc ñöôøng truïc Sô ñoà cho thaáy muoán dôøi truïc phaân chia 2 nhoùm doøng ñieän veà truøng vôùi trung tính hình hoïc ta phaûi ñaù phaûi 1 raõnh ⇒ Ñaàu daây vaøo leân phieán goùp ñaù leäch traùi 1 raõnh . Sô ñoà khai trieån daây quaán Rotor ñoäng cô vaïn naêng Trang 7 BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
 9. Khoa Ñieän TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM coù ñaàu daây vaøo ñaù traùi 1 raõnh Z = 12 , K = 12 , 2p = 2 . ÑÒNH MÖÙC VAÄT TÖ ( Tính cho 2 SV ) * ø Daây ñieän töø • Daây coù ñöôøng kính Φ = 0,50 mm duøng quaán ñoäng cô DC : Söû duïng 4 boä daây/11 baøi taäp . Moãi boä 0.15kg ⇒ Möùc tieâu toán cho 11 baøi taäp laø : 0,15kg x 4boä = 0,6 kg . • Daây coù döôøng kính Φ = o,25mm duøng quaán doäng cô vaïn naêng :Söû duïng 5 boä (1 boä daây chæ söû duïng 1 laàn ) . Möùc tieâu toán cho 5 baøi taäp laø : 0.04kg x 5boä = 0,2kg . ⇒ Toång coäng löôïng daây caàn duøng laø : 0,6kg + 0,2kg = 0,8kg . * Caùc vaät tö thöù yeáu khaùc goàm coù : giaáy caùch ñieän , chì haøn , daây daãn ñieän ñöôïc keâ ôû baûng döôùi ñaây: STT Teân vaät tö Quy caùch Soá löôïng Ñ/v tính Ghi chuù 1 Daây ñieän töø φ50 0,6 Kg Quaán ñoäng cô DC 2 Daây ñieän töø φ20 0,2 Kg Quaán ñoäng cô vaïn naêng m2 3 Giaáy caùch ñieän 0,25 0,5 m2 4 Giaáy caùch ñieän 0,10 1 5 Chì haøn φ1 10 m Ruoät coù nhöïa thoâng 6 Daây boïc caùch ñieän 2 x 32 0,6 m 7 Sôn caùch ñieän 0,3 lít Trang 8 BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
 10. Khoa Ñieän TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Baøi Taäp 1 : QUAÁN XEÁP ÑÔN GIAÛN Z = 12 , G = 12 , 2p = 2 . I/ Muïc ñích yeâu caàu : - Muïc ñích : ∗ Giuùp HSSV naém ñöôïc caùc böôùc quaán daây ( phaàn Rotor ) ñeå quaán hoaøn thieän 1 ñoäng cô daïng quaán xeáp ñôn giaûn coù soá raõnh baèng soá phieán goùp vaø soá cöïc töø 2p = 2 . ∗ Reøn luyeän kyõ naêng tay ngheà quaán daây cho HSSV thoâng qua heä thoáng baøi taäp thöïc haønh taïi lôùp . ∗ Hoïc xong baøi taäp thöïc haønh naøy , HSSV coù khaû naêng quaán môùi hoaøn chænh , ñaáu daây vaän haønh vaø söûa chöõa caùc hö hoûng ñoäng cô loaïi naøy . - Yeâu caàu : ∗ HSSV phaûi xaây döïng ñöôïc sô ñoà traûi daïng daây quaán xeáp ñôn giaûn ñoäng cô coù soá lieäu nhö treân . ∗ HSSV phaûi thöïc hieän ñaày ñuû , nghieâm tuùc vaø ñuùng ñaén caùc böôùc quaán daây ñöôïc giôùi thieäu döôùi ñaây ∗ Ñaûm baûo an toaøn moïi maët trong hoïc taäp . II/ Giôùi thieäu thieát bò vaät tö vaø duïng cuï hoïc taäp : Vaät tö Duïng cuï , thieát bò ∗ Daây quaán ñieän töø Φ50 * Ñoäng cô Z=12,G=12,2p=2. * Giaáy caùch ñieän daøy 0,25 ; 0,10 * Nguoàn AC vaø DC . * Tre khoâ laøm neâmvaø dao tæa . * Keùo , buùa ( nhöïa + saét ) . * Daây daãn boïc caùch ñieän 2x32 . * Ñoàng hoà VOM , MΩ . * Chì haøn ( ruoät coù nhöïa thoâng ) * Côø leâ,kìm,tuoác vít . * Sôn caùch ñieän ( verni ) . * Tuû saáy . III/ Thôøi gian : - Höôùng daãn 45’ . - Thöïc haønh 185’. IV/ Trình töï thöïc haønh : A/ Chuaån bò : 1) Xaây döïng sô ñoà traûi : Trang 9 BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
 11. Khoa Ñieän TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Hình 1 : Sô ñoà daây quaán xeáp ñôn giaûn ñoäng cô ñieän 1 chieàu Z = 12 , G = 12 , 2p = 2 . 2)Veä sinh maët ngoaøi ñoäng cô , ñaùnh daáu caùc vò trí caàn thieát ñeå thuaän tieän khi raùp laïi. 3)Thaùo ñoäng cô vaø xeáp ñaët caùc boä phaän theo trình töï ñeå tieän khi raùp laïi . 4)Laøm veä sinh raõnh . 5)Xeáp ñaët caùc duïng cuï vaät tö caàn thieát vaøo nôi laøm vieäc sao cho goïn gaøng , ngaên naép vaø khoa hoïc . B/ Caùc böôùc thöïc haønh : Trang 10 BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
 12. Khoa Ñieän TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Böôùc Quaán Daây Höôùng Daãn Thöïc Hieän * Ño , caét theo hình beân : B1 : Ño , caét giaáy loùt caùch ñieän raõnh Rotor . D = L + 0.6mmx2 . H = ab + bc + cd + ( 1 ÷ 2mm ) * Gaáp mí taïo gôø : Gaáp moãi beân 3mm ( theo ñöôøng neùt ñöùt ) ñeå taïo gôø nhaèm cho mieáng giaáy khi ñaõ loùt vaøo raõnh seõ khoâng chaïy ra ngoaøi khi bò ñaåy tôùi ñaåy lui. * Nheùt giaáy vaøo raõnh : Giaáy loùt ñaït yeâu caàu khi duøng tay ñaåy tôùi ñaåy lui theo chieàu doïc raõnh vaø ñaåy töø ñaùy raõnh leân mieäng raõnh khoâng bò tuoät ra ngoaøi . B2 : Quaán caùc boái daây leân raõnh . * Döïa vaøo sô ñoà traûi , laàn löôït quaán 12 ( Choïn phöông phaùp quaán theo sô ñoà traûi ) boái daây leân 12 raõnh : • Boái daây1:ñaàu vaøo soá 1 , ñaàu ra soá 1’ quaán leân raõnh 1-6 . • Boái daây 2 : ñaàu vaøo soá 2 , ñaàu ra soá 2’ quaán leân raõnh 2-7 . • Caùc boái daây coøn laïi quaán tuaàn töï leân caùc raõnh 3-8 , 4-9 , 5-10 , 6-11 ,7-12 , 8-1 ,9-2, 10-3 , 11- 4 , 12-5 . * Löu yù: Caùc caïnh taùc duïng cuaû caùc boái daây khaùc nhau naèm chung trong cuøng 1 raõnh phaûi ñöôïc loùt caùch ñieän nhau * Duøng neâm tre neâm chaët mieäng raõnh laïi . Ghi chuù : - Daáu + : kyù hieäu ñaàu daây vaøo . - Daáu • : kyù hieäu ñaàu daây ra . B3: Noái caùc ñaàu daây leân phieán goùp . ∗ Phieán goùp soá 1 naèm truøng ñöôøng trung tröïc cuûa daây cung noái raõnh 1 vôùi raõnh 6 (Truøng ñöôøng keùo daøi raõnh soá 3 ). * Noái caùc ñaàu daây ra leân phieán goùp: •Ñaàu 1’ noái vôùi phieán goùp soá 2 . •Ñaàu 2’ noái vôùi phieán goùp soá 3 . ----- • Caùc ñaàu coøn laïi noái theo quy luaät nhö hình beân. * Loùt caùch ñieän lôùp ñaàu daây ra vôùi lôùp ñaàu daây vaøo. Trang 11 BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
 13. Khoa Ñieän TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM * Noái ñaàu daây vaøo leân phieán goùp : •Ñaàu daây1 noái leân phieán goùp soá 1 •Ñaàu daây2 noái leân phieán goùp soá 2 . …… • Ñaàu daây12 noáivaøophieángoùpsoá 12 ( xem hình beân ) . * Haøn chì caùc moái noái treân phieán goùp. Löu yù : Taát caû caùc ñaàu daây noái leân phieán goùp ñeàu phaûi ñöôïc luoàn trong oáng caùch ñieän . * Kieåm tra toång theå treân Rotor : B4 : Laép raùp ñoäng cô , ñaáu daây vaän haønh thöû . •Kieåm tra ñoä caùch ñieän giöõa boä daây quaán vôùi phaàn kim loaïi cuûa Rotor : Duøng MΩ. nhö hình veõ beân • Kieåm tra söï chaéc chaén caùc neâm ôû mieäng raõnh . • Kieåm tra caùc moái haøn treân phieán goùp . ∗ Laép raùp ñoäng cô * Kieåm tra tröôùc khi ñoùng ñieän : • Kieåm tra phaàn cô : Duøng tay xoay truïc Rotor neáu thaáy nheï laø ñöôïc . • Kieåm tra caùch ñieän boä daây vôùi voû ñoäng cô ( duøng MΩ ) . • Kieåm tra thoâng maïch ( duøng VOM ) . • Kieåm tra ñieän aùp nguoàn . * Ñoùng ñieän cho ñoäng cô chaïy vaø ñaùnh giaù caùc chæ tieâu kyõ thuaät . • Rotor phaûi quay ñuùng chieàu . • Löïc quay phaûi maïnh . • Tia löûa ñieän treân phieán goùp phaûi nhoû . * Ñeøn coù tim thaép trong tuû ñöôïc caáp ñieän aùp 70÷80% ñieän aùp ñònh möùc . * Taåm saáy boä daây baèng veni : • Laøm noùng boä daây quaán 40÷50°C . • Taåm sôn caùch ñieän boä daây quaán treân Rotor khi coøn noùng . • Thôøi gian saáy khoaûng 12h . * Duøng MΩ 500V ño ñoä caùch ñieän khi coøn noùng , giaù trò phaûi ñaït treân 1MΩ . Trang 12 BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
 14. Khoa Ñieän TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Baøi Taäp 2 : QUAÁN XEÁP ÑÔN GIAÛN Z = 12 , G = 24 , 2p = 2 . I/ Muïc ñích yeâu caàu : - Muïc ñích : ∗ Giuùp HSSV naém ñöôïc caùc böôùc quaán daây ( Rotor ) ñeå quaán hoaøn thieän 1 ñoäng cô daïng quaán xeáp ñôn giaûn coù soá phieán goùp gaáp ñoâi soá raõnh vaø coù soá cöïc töø 2p = 2 . ∗ Reøn luyeän kyõ naêng tay ngheà quaán daây cho HSSV thoâng qua heä thoáng baøi taäp thöïc haønh taïi lôùp . ∗ Hoïc xong baøi taäp thöïc haønh naøy , HSSV coù khaû naêng quaán môùi hoaøn chænh , ñaáu daây vaän haønh vaø söûa chöõa caùc hö hoûng ñoäng cô loaïi naøy - Yeâu caàu : ∗ HSSV phaûi xaây döïng ñöôïc sô ñoà traûi daïng daây quaán xeáp ñôn giaûn ñoäng cô coù soá lieäu nhö treân . ∗ HSSV phaûi thöïc hieän ñaày ñuû , nghieâm tuùc vaø ñuùng ñaén caùc böôùc quaán daây ñöôïc giôùi thieäu döôùi ñaây ∗ Ñaûm baûo an toaøn moïi maët trong hoïc taäp . II/ Giôùi thieäu thieát bò vaät tö vaø duïng cuï hoïc taäp : Vaät tö Duïng cuï , thieát bò ∗ Daây quaán ñieän töø Φ50 * Ñoäng cô Z=12,G=24 ,2p=2. * Giaáy caùch ñieän daøy 0,25 ; 0,10 * Nguoàn AC vaø DC . * Tre khoâ laøm neâmvaø dao tæa . * Keùo , buùa ( nhöïa + saét ) . * Daây daãn boïc caùch ñieän 2x32 . * Ñoàng hoà VOM , MΩ . * Chì haøn ( ruoät coù nhöïa thoâng ) * Côø leâ,kìm,tuoác vít . * Sôn caùch ñieän ( verni ) . * Tuû saáy . III/ Thôøi gian : - Höôùng daãn 45’ . - Thöïc haønh 185’. IV/ Trình töï thöïc haønh : A/ Chuaån bò : 1) Xaây döïng sô ñoà traûi : Trang 13 BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
 15. Khoa Ñieän TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Hình 2 : Sô ñoà daây quaán xeáp ñôn giaûn ñoäng cô ñieän 1 chieàu Z = 12 , G = 24 , 2p = 2 . 2)Veä sinh maët ngoaøi ñoäng cô , ñaùnh daáu caùc vò trí caàn thieát ñeå thuaän tieän khi raùp laïi. 3)Thaùo ñoäng cô vaø xeáp ñaët caùc boä phaän theo trình töï ñeå tieän khi raùp laïi . 4)Laøm veä sinh raõnh . 5)Xeáp ñaët caùc duïng cuï vaät tö caàn thieát vaøo nôi laøm vieäc sao cho goïn gaøng , ngaên naép vaø khoa hoïc . B/ Caùc böôùc thöïc haønh : Trang 14 BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
 16. Khoa Ñieän TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Böôùc Quaán Daây Höôùng Daãn Thöïc Hieän * Ño , caét theo hình beân : B1 : Ño , caét giaáy loùt caùch ñieän raõnh Rotor . D = L + 0.6mmx2 . H = ab + bc + cd + ( 1 ÷ 2mm ) * Gaáp mí taïo gôø : Gaáp moãi beân 3mm ( theo ñöôøng neùt ñöùt ) ñeå taïo gôø nhaèm cho mieáng giaáy khi ñaõ loùt vaøo raõnh seõ khoâng chaïy ra ngoaøi khi bò ñaåy tôùi ñaåy lui. * Nheùt giaáy vaøo raõnh : Giaáy loùt ñaït yeâu caàu khi duøng tay ñaåy tôùi ñaåy lui theo chieàu doïc raõnh vaø ñaåy töø ñaùy raõnh leân mieäng raõnh khoâng bò tuoät ra ngoaøi . B2 : Quaán caùc boái daây leân raõnh . ∗ Quaán tuaàn töï : ( Choïn phöông phaùp quaán theo sô ñoà traûi ) • Raõnh 1- 6 : quaán boái 1: Ñaàu 1→ 1’ . • Raõnh 1- 7 : quaán boái 2 :Ñaàu 2 → 2’. • Raõnh 2 -7 : quaán boái 3 : Ñaàu 3 → 3’ . • Raõnh 2 - 8 : quaán boái 4: Ñaàu 4 → 4’ • Raõnh 3 - 8 : quaán boái 5: Ñaàu 5 → 5’ • Raõnh 3 - 9 : quaán boái 6: Ñaàu 6→ 6’ • Raõnh 4 - 9 : quaán boái 7: Ñaàu 7 → 7’ • Raõnh 4 - 10 :quaán boái 8: Ñaàu 8 → 8’ • Raõnh 5 - 10 : quaán boái 9 : Ñaàu 9 →9’ ------- • Raõnh 11- 4 : quaán boái 21:Ñaàu 21 →21’ • Raõnh 11-5 : quaán boái 22: Ñaàu 22 →22’ • Raõnh 12-5 : quaán boái 23 :Ñaàu 23 →23’ • Raõnh 12-6 : quaán boái 24: Ñaàu 24 →24’ * Löu yù: Caùc caïnh taùc duïng cuaû caùc boái daây khaùc nhau naèm chung trong cuøng 1 raõnh phaûi ñöôïc loùt caùch ñieän nhau . * Duøng neâm tre neâm chaët mieäng raõnh . Ghi chuù : - Daáu + : kyù hieäu ñaàu daây vaøo . - Daáu • : kyù hieäu ñaàu daây ra . Trang 15 BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
 17. Khoa Ñieän TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM B3 : Noái caùc ñaàu daây leân phieán goùp . ∗ Phieán goùp soá 1 naèm treân ñöôøng trung tröïc cuûa daây cung noái raõnh 1 vôùi raõnh 6 (truøng ñöôøng keùo daøi raõnh soá 3 ) * Noái caùc ñaàu daây ra leân phieán goùp : • Ñaàu daây 1’ noái vôùi phieán goùp soá 2 . • Ñaàu daây 2’ noái vôùi phieán goùp soá 3 . ……. • Ñaàu daây 24’ noái vôùi phieán goùp soá 1 . * Loùt caùch ñieän lôùp ñaàu daây ra vôùi lôùp ñaàu daây vaøo. * Noái caùc ñaàu daây vaøo leân phieán goùp : • Ñaàu daây 1 noái vôùi phieán goùp soá 1. • Ñaàu daây 2 noái vôùi phieán goùp soá 2 . ……. • Ñaàu daây 24 noái vôùi phieán goùp soá 24 * Haøn chì caùc moái noái treân phieán goùp . Löu yù : Taát caû caùc ñaàu daây noái leân phieán goùp ñeàu phaûi ñöôïc luoàn trong oáng caùch ñieän . B4 : Laép raùp ñoäng cô ñaáu daây vaän haønh . ∗ Kieåm tra toång theå treân Rotor : •Kieåm tra ñoä caùch ñieän giöõa boä daây quaán vôùi phaàn kim loaïi cuûa Rotor : Duøng MΩ nhö hình veõ beân . • Kieåm tra söï chaéc chaén caùc neâm ôû mieäng raõnh . • Kieåm tra caùc moái haøn treân phieán goùp . ∗ Laép raùp ñoäng cô ∗ Kieåm tra tröôùc khi ñoùng ñieän : • Kieåm tra phaàn cô : Duøng tay xoay truïc Rotor neáu thaáy nheï laø ñöôïc . • Kieåm tra caùch ñieän boä daây vôùi voû ñoäng cô ( duøng MΩ ) . • Kieåm tra thoâng maïch ( duøng VOM ) . • Kieåm tra ñieän aùp nguoàn . .∗ Ñoùng ñieän cho ñoäng cô chaïy vaø ñaùnh giaù caùc chæ tieâu kyõ thuaät . • Rotor phaûi quay ñuùng chieàu . • Löïc quay ph aûi maïnh . • Tia löûa ñieän treân phieán goùp phaûi nhoû Trang 16 BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
 18. Khoa Ñieän TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM * Ñeøn coù tim thaép trong tuû ñöôïc caáp ñieän aùp 70÷80% ñieän aùp ñònh möùc . ∗ Taåm saáy boä daây baèng veni : • Laøm noùng boä daây quaán 40÷50°C . • Taåm sôn caùch ñieän boä daây quaán treân Rotor khi coøn noùng . • Thôøi gian saáy khoaûng 12h . ∗ Duøng MΩ 500V ño ñoä caùch ñieän khi coøn noùng , giaù trò phaûi ñaït treân 1MΩ . Baøi Taäp 3 : QUAÁN XEÁP ÑÔN GIAÛN Z = 14 , G = 28 , 2p = 4 . I/ Muïc ñích yeâu caàu : - Muïc ñích : ∗ Giuùp HSSV naém ñöôïc caùc böôùc quaán daây ( Rotor ) ñeå quaán hoaøn thieän 1 ñoäng cô daïng xeáp ñôn giaûn coù soá phieán goùp gaáp ñoâi soá raõnh vaø coù soá cöïc töø laø 2p = 4. ∗ Reøn luyeän kyõ naêng tay ngheà quaán daây cho HSSV thoâng qua heä thoáng baøi taäp thöïc haønh taïi lôùp . ∗ Hoïc xong baøi taäp thöïc haønh naøy , HSSV coù khaû naêng quaán môùi hoaøn chænh , ñaáu daây vaän haønh vaø söûa chöõa caùc hö hoûng ñoäng cô loaïi naøy - Yeâu caàu : ∗ HSSV phaûi xaây döïng ñöôïc sô ñoà traûi daïng daây quaán xeáp ñôn giaûn ñoäng cô coù soá lieäu nhö treân . ∗ HSSV phaûi thöïc hieän ñaày ñuû , nghieâm tuùc vaø ñuùng ñaén caùc böôùc quaán daây ñöôïc giôùi thieäu ∗ Ñaûm baûo an toaøn moïi maët trong hoïc taäp . II/ Giôùi thieäu thieát bò vaät tö vaø duïng cuï hoïc taäp : Vaät tö Duïng cuï , thieát bò ∗ Daây quaán ñieän töø Φ50 * Ñoäng cô Z=14,G=28,2p=4. * Giaáy caùch ñieän daøy 0,25 ; 0,10 * Nguoàn AC vaø DC . * Tre khoâ laøm neâmvaø dao tæa . * Keùo , buùa ( nhöïa + saét ) . * Daây daãn boïc caùch ñieän 2x32 . * Ñoàng hoà VOM , MΩ . * Chì haøn ( ruoät coù nhöïa thoâng ) * Côø leâ,kìm,tuoác vít . * Sôn caùch ñieän ( verni ) . * Tuû saáy . Trang 17 BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
 19. Khoa Ñieän TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM III/ Thôøi gian : - Höôùng daãn 45’ . - Thöïc haønh 185’. IV/ Trình töï thöïc haønh : A/ Chuaån bò : 1) Xaây döïng sô ñoà traûi: - Noái caùc phaàn töû : Trang 18 BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
 20. Khoa Ñieän TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Hình 3 : Sô ñoà daây quaán xeáp ñôn giaûn ñoäng cô ñieän 1 chieàu Z = 14 , G = 28 , 2p = 4 . 2)Veä sinh maët ngoaøi ñoäng cô , ñaùnh daáu caùc vò trí caàn thieát ñeå thuaän tieän khi raùp laïi. 3)Thaùo ñoäng cô vaø xeáp ñaët caùc boä phaän theo trình töï ñeå tieän khi raùp laïi . 4)Laøm veä sinh raõnh . 5)Xeáp ñaët caùc duïng cuï vaät tö caàn thieát vaøo nôi laøm vieäc sao cho goïn gaøng , ngaên naép vaø khoa hoïc . B/ Caùc böôùc thöïc haønh : Böôùc Quaán Daây Höôùng Daãn Thöïc Hieän * Ño , caét theo hình beân : B1 : Ño , caét giaáy loùt caùch ñieän raõnh Rotor . D = L + 0.6mmx2 . H = ab + bc + cd + ( 1 ÷ 2mm ) * Gaáp mí taïo gôø : Gaáp moãi beân 3mm ( theo ñöôøng neùt ñöùt ) ñeå taïo gôø nhaèm cho mieáng giaáy khi ñaõ loùt vaøo raõnh seõ khoâng chaïy ra ngoaøi khi bò ñaåy tôùi ñaåy lui. * Nheùt giaáy vaøo raõnh : Giaáy loùt ñaït yeâu caàu khi duøng tay ñaåy tôùi, ñaåy lui theo chieàu doïc raõnh vaø ñaåy töø ñaùy raõnh leân mieäng raõnh khoâng tuoät ra ngoaøi . Trang 19 BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2