intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Chính sách cổ tức

Chia sẻ: Hà Thị Ánh Tuyết | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

848
lượt xem
167
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chinh sách cổ tức là gì? tác động của nó đến giá trị thị trường của công ty ra sao?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chính sách cổ tức

 1. Chính saùch coå töùc Diep Dung Muïc tieâu baøi giaûng Hieåu roõ caùc vaán ñeà sau: Chinh saùch coå töùc? taùc ñoäng cuûa noù ñeán giaù trò thò tröôøng cuûa coâng ty ra sao? Lyù thuyeát? Thöïc teá? Nhaân toá daãn ñeán söï khaùc bieät giöõa lyù thuyeát vaø thöïc teá? Nhöõng lôøi khuyeân höõu ích Diep Dung
 2. Khaûo saùt khía caïnh chieán löôïc cuûa chính saùch coå töùc 1. Giaû ñònh coâng ty A: Hieän ñang coù cô hoäi ñaàu tö raát toát, taïo giaù trò gia taêng lôùn cho coâng ty Chi phí ñaàu tö ban ñaàu vöôït quaù khaû naêng vay cuûa coâng ty Nhö vaäy, vaán ñeà laø phaûi xöû duïng nguoàn voán CSH: Phaùt haønh coå phieáu môùi? Nguoàn lôïi nhuaän giöõ laïi? Diep Dung Khaûo saùt khía caïnh chieán löôïc cuûa chính saùch coå töùc (tt) Neáu choïn phöông aùn phaùt haønh coå phieáu môùi + tieáp tuïc duy trì chi traû coå töùc ôû möùc cao: Nhöôïc ñieåm: 1. Gaùnh chòu chi phí phaùt haønh cao (trung bình = 15% toång giaù trò phaùt haønh) 2. Quyeàn kieåm soaùt cuûa coå ñoâng hieän höõu bò ñe doïa 3. Giaù coå phieáu coù khuynh höôùng giaûm do hieäu öùng pecking order theory Diep Dung
 3. Khaûo saùt khía caïnh chieán löôïc cuûa chính saùch coå töùc (tt) Neáu choïn phöông aùn xöû duïng lôïi nhuaän giöõ laïi, (töùc caét giaûm coå töùc) Nhöôïc ñieåm: 1. Phaûn öùng baát lôïi töø caùc coå ñoâng maø moái quan taâm haøng ñaàu cuûa hoï laø thu nhaäp töø coå töùc chöù khoâng phaûi töø lôïi voán do taêng giaù coå phieáu trong töông lai 2. Giaù coå phieáu giaûm do caùc coå ñoâng naøy baùn coå phieáu maø hoï ñang naém ra thò tröôøng. 3. Nguy cô bò thao tuùng mua (take over) Diep Dung Nhö vaäy, coâng ty neân choïn phöông aùn naøo? Lôøi khuyeân thöù nhaát: Phöong aùn naøo cuõng coù caùi giaù cuûa noù, vaán ñeà laø tuyø töøng tröôøng hôïp cuï theå maø choïn phöông aùn mang laïi lôïi ích cao nhaát cho caùc coå ñoâng. Diep Dung
 4. Khaûo sat khía caïnh phaùp lyù cuûa chính saùch coå töùc ù 1. nhaø quaûn trò coù toaøn quyeàn töï do trong vieäc ñöa ra caùc quyeát ñònh lieân quan ñeán chính saùch coå töùc? 2. Yeáu toá phaùp lyù coù aûnh höôûng ñeán quyeàn löïa choïn chính saùch coå töc cuûa coâng ty? Quy ñònh cuûa chính phuû AÙp ñaët cuûa chuû nôï Diep Dung Lyù thuyeát veà chính saùch coå töùc Ñöa ñeán 2 keát luaän quan troïng: 1. neáu khoâng toàn taïi nguoàn taøi trôï beân ngoaøi (moät ñieàu kieän raát voâ lyù, khoâng toàn taïi trong thöïc teá) – thì chính saùch coå töùc Chæ phaùt huy taùc duïng laøm taêng giaù trò cuûa coâng ty moät khi coâng ty coù cô hoäi ñaàu tö môùi coù suaát sinh lôïi treân voán ñaàu tö (ROI) lôùn hôn suaát sinh lôïi hieän haønh Ke maø coå ñoâng ñoøi hoûi 2. neáu toàn taïi nguoàn taøi trôï beân ngoaøi (töùc khaùc vôùi tình huoáng 1) thì chính saùch coå töùc seõ chaúng coù taùc ñoäng gì ñeán giaù trò cuûa coâng ty Diep Dung
 5. Lyù thuyeát veà chính saùch coå töùc (tt) Keát luaän cuoái cuøng cuûa caû 2 tình huoáng lyù thuyeát treân laø: Chính saùch coå töùc, veà maët lyù thuyeát, laø chaúng coù yù nghóa gì caû. thöïc teá coù ñuùng nhö lyù thuyeát ñaõ keát luaän khoâng? Vì sao? Diep Dung Chuùng minh lyù thuyeát OÂn laïi moâ hình chieát khaáu coå töùc: Coâng ty A, coù caùc ñaëc ñieåm sau: 1. Ngaân löu roøng CF khoâng ñoåi, vónh vieãn 2. Toaøn boä CF ñöôïc duøng ñeå traû coå töùc D 3. Loâi nhuaän giöõ laïi = 0 4. Suaát sinh lôïi ñoøi hoûi Ke Giaù trò coâng ty seõ laø: VA = D / Ke Diep Dung
 6. Chuùng minh lyù thuyeát (tt) Neáu, Coâng ty A giöõ 1 phaàn b cuûa CF laøm lôïi nhuaän giöõ laïi, khi ñoù ñaëc ñieåm cuûa A seõ laø 1. Ngaân löu roøng CF khoâng ñoåi, vónh vieãn 2. Lôïi nhuaän giöõ laïi = b * CF 3. Coå töùc ñöôïc chia = (1 – b) * CF 4. Suaát sinh lôïi ñoøi hoûi Ke 5. Suaát sinh lôïi cuûa döï aùn môùi laø ROI 6. Toác ñoä taêng tröôûng g = b * ROI Giaù trò cuûa A seõ laø VA = (1 – B) * CF / (Ke - b * ROI) Diep Dung Chuùng minh keát luaän lyù thuyeát 1 Tình huoáng 1 – Toaøn boä nguoàn ngaân löu roøng ñöôïc duøng ñeå traû coå töùc: Coâng ty A, coù caùc ñaëc ñieåm sau: 1. Ngaân löu roøng CF khoâng ñoåi, vónh vieãn = 1000 2. Toaøn boä CF ñöôïc duøng ñeå traû coå töùc D = 1000 3. Loâi nhuaän giöõ laïi = 0 4. Suaát sinh lôïi ñoøi hoûi Ke = 10% Giaù trò coâng ty seõ laø: VA = D / Ke = 1000 / 0.1 = 10,000 Diep Dung
 7. Tình huoáng 2 – 50% cuûa nguoàn ngaân löu roøng ñöôïc giöõ laïi ñeå taùi ñaàu tö Ñaëc ñieåm cuûa A seõ laø 1. Ngaân löu roøng CF khoâng ñoåi, vónh vieãn = 1000 2. Lôïi nhuaän giöõ laïi = b * CF = 0.5 * 1000 = 500 3. Coå töùc ñöôïc chia = (1 – b) * CF = 500 4. Suaát sinh lôïi ñoøi hoûi Ke = 10% 5. Suaát sinh lôïi cuûa döï aùn môùi laø ROI (Bieán khaûo saùt) 6. Toác ñoä taêng tröôûng g = b * ROI Giaù trò cuûa A seõ laø VA = (1 – B) * CF / (Ke - b * ROI) = 0.5 * 1000 / (0.1 – 0.5 * ROI) Diep Dung Neáu ROI = Ke = 10% VA = (1 – B) * CF / (Ke - b * ROI) = 0.5 * 1000 / (0.1 – 0.5 * 0.1) = 10,000 Neáu ROI = 15% > Ke = 10% VA = (1 – B) * CF / (Ke - b * ROI) = 0.5 * 1000 / (0.1 – 0.5 * 0.15) = 20,000 Neáu ROI = 5% < Ke = 10 VA = (1 – B) * CF / (Ke - b * ROI) = 0.5 * 1000 / (0.1 – 0.5 * 0.05) = 6,666 Diep Dung
 8. Keát luaän cho keát luaän lyù thuyeát 1 Roõ raøng, vôùi chính saùch coå töùc khoâng ñoåi, töùc giuõ laïi 50% ngaân löu roøng, traû coå töùc 50% phaàn coøn laïi, caùi laøm cho giaù trò cuûa voán chuû sôû höõu taêng hay giaûm chính laø suaát sinh lôïi töø ñaàu tö vaøo döï aùn môùi (ROI) töø nguoàn lôïi nhuaän giöõ laïi Nhö vaäy, caùi laøm thay ñoåi giaù trò cuûa voán CSH laø quyeát ñònh ñaàu tö chöù khoâng phaûi chính saùch coå töùc. Chính saùch coå töùc khoâng coù yù nghóa, caùi quan troïng laøm taêng hay giaûm giaù trò cuûa coâng ty laø lôïi nhuaän giöõ laïi ñöôïc ñaàu tö ra sao? Diep Dung Chuùng minh keát luaän lyù thuyeát 2 Giaû duï raèng cô hoäi ñaàu tö môùi ñoøi hoûi coâng ty A phaûi chi ñaàu tö 1000$ vaøo naêm nay, vaø nhaän ñöôïc moät nguoàn ngaân löu roøng laø 200$/naêm töø naêm tôùi cho ñeán vónh vieãn, bieát suaát sinh lôïi ñoøi hoûi cuûa coå ñoâng laø 10%, khi aáy NPV cuûa döï aùn seõ laø: NPV = -1000 + (200 / 0.1) = +1000$ Diep Dung
 9. Chuùng minh keát luaän lyù thuyeát 2 (tt) Tình huoáng 1: Neáu coâng ty A giöõ laïi toaøn boä nguoàn ngaân löu roøng cuûa naêm nay laø 1000$ ñeå ñaàu tö vaøo döï aùn môùi vaø nhö vaäy ñoàng nghóa vôùi vieäc coå ñoâng cuûa coâng ty A seõ khoâng nhaän ñöôïc coå töùc trong naêm nay Khi ñoù, giaù trò thò tröôøng cuûa voán chuû sôû höõu seõ laø: VA = Coå töùc naêm nay + (PV cuûa coå töùc töø hoaït ñoäng hieän haønh) + (PV cuûa coå töùc töø ñaàu tö môùi) = 0 + (1000 / 0.1) + (200 / 0.1) = 12,000$ Diep Dung Chuùng minh keát luaän lyù thuyeát 2 (tt) Tình huoáng 2: Chi phí ñaàu tö 1000$ cho döï aùn môùi ñöôïc huy ñoäng töø vieäc phaùt haønh coå phieáu môùi, khi ñoù: VA = Coå töùc naêm nay + (PV cuûa coå töùc töø hoaït ñoäng hieän haønh) + (PV cuûa coå töùc töø ñaàu tö môùi) – (Chi phí ñaàu tö cho döï aùn môùi coù ñöôïc töø phaùt haønh coå phieáu môùi) = 1000 + (1000 / 0.1) + (200 / 0.1) – 1000 = 12,000$ Diep Dung
 10. Keát luaän cho keát luaän lyù thuyeát 2 (tt) Roõ raøng, neáu coù söï toán taïi cuûa nguoàn voán beân ngoaøi, thì duø ban quaûn trò cuûa coâng ty A coù xöû duïng chính saùch coå töùc kieåu naøo ñi nöõa: khoâng traû coå töùc (tình huoáng 1) hay vaãn traû coå töùc (tình huoáng 2) thì giaù trò cuûa voán chuû sôû höõu cuõng khoâng ñoåi. Diep Dung Nhaân toá aûnh höôûng ñeán söï khaùc bieät giöõa lyù thuyeát vaø thöïc teá Thöïc teá cho thaáy raèng, chính saùch coå töùc coù taùc ñoäng ñeán giaù trò thòo tröôøng cuûa coâng ty, nhöõng nhaân toá khieán cho thöïc teá khaùc vôùi lyù thuyeát laø: Möùc ñoä quan taâm cuûa caùc coå ñoâng daønh cho thu nhaäp töø coå töùc ? Lieäu thu nhaäp töø coå töùc trong töông lai coù ruõi ro hôn hoâm nay? Thöïc teá laø 1 thò tröôøng khoâng hoaøn haûo =/= lyù thuyeát Chính saùch thueá aûnh höôûng tôùi chính saùch coå töùc ra sao? Lieäu caùc nhaø ñaàu tö coù suy dieãn chính saùch coå töùc cuûa coâng ty nhö laø 1 thoâng ñieäp veà söï phoàn vinh cuûa coâng ty trong töông lai khoâng? Diep Dung
 11. Möùc ñoä quan taâm cuûa coå ñoâng ñoái vôùi thu nhaäp töø coå töùc 1. Coù 1 nhoùm coå ñoâng raát quan taâm ñeán doøng thu nhaäp oån ñònh vaø ñaùng tin caäy töø coå töùc nhö: ngöôøi giaø, quõy höu boång, coâng ty baûo hieåm … 2. moät söï thay ñoåi ñoät ngoät chính saùch coå töùc cuûa coâng ty, ñaëc bieät laø caét giaûm coå töùc (cho duø vôùi lyù do laø duøng lôïi nhuaän giöõ laïi ñeå ñaàu tö vaøo moät döï aùn môùi taïo giaù trò gia taêng cho coâng ty trong töông lai ñi nöõa) thì phaûn öùng cuõng seõ baát lôïi Diep Dung Lyù thuyeát cho raèng, Thöïc teá khoâng laø thò tröôøng trong 1 thò tröôøng hoaøn hoaøn haûo, cho neân toàn taïi caùc haûo, thì: vaán ñeà sau: 1 – Coå ñoâng phaûi thay ñoåi Coå töùc coù theå bò caét danh muïc ñaàu tö cuûa hoï trong naêm nay 2 – Vaán ñeà thueá lôïi voán Nhöng buø laïi, giaù coå phieáu seõ taêng nhôø thoâng Caû hai nhaân toá treân ñeàu taïo tin töø cô hoäi ñaàu tö môùi chi phí, vaø chi phí naøy ñaõ xoaù saïch lôïi ích coù ñöôïc töø ñaàu tö môùi coå ñoâng bò thieät haïi Hai taùc ñoäng naøy buø giaù trò taøi saûn cuûa coå tröø nhau coå ñoâng ñoâng bò suït giaûm chaúng thieät thoøi gì Diep Dung
 12. Coå töùc töông lai ruõi ro hôn? 1. Baïn thích 1$ coå töùc ñöôïc nhaän ngay hoâm nay hay 1$ lôïi nhuaän giöõ laïi ñeå ñaàu tö vaøo 1 döï aùn ñöôïc ñaùnh giaù laø seõ taïo ra giaù trò gia taêng trong töông lai? Coù chaéc döï aùn mang ñeán keát quaû nhö ta thaåm ñònh khoâng? Chaéc côû naøo? Vaäy 1$ lôïi nhuaän giöõ laïi vôùi 1$ coå töùc, caùi naøo ruõi ro hôn? Baïn thích nhaän coå töùc ngay hay ñeå laïi ñeå taùi ñaàu tö? Diep Dung Thò tröôøng khoâng hoaøn haûo Phí moâi giôùi nhaø ñaàu tö phaûi chòu khi chaøo baùn coå phieáu maø hoï ñang naém giöõ. Phí giao dòch khaùc, ví duï nhö chi phí tìm kieám moät nhaø moâi giôùi laáy hueâ hoàng thaáp … Maát laõi trong quaù trình chôø baùn coå baùn Chi phí phaùt sinh do vieäc thay ñoåi danh muïc ñaàu tö Thueá lôïi voán Neáu nhaø ñaàu tö ñang naém giöõ coå phieáu cuûa moät coâng ty nhoû, chöa leân saøng thì chi phí töøng loaïi seõ coøn cao hôn. Diep Dung
 13. Hieäu öùng nhoùm khaùch haøng Chính saùch coå töùc ñöôïc thieát keá ñeå ñaùp öùng yeâu caàu cuûa nhoùm khaùch haøng thích chích saùch coå töùc oån ñònh, nhaát quaùn, ñaùng tin caäy Caùi giaù coâng ty phaûi traû laø: Boû qua cô hoäi ñaàu tö toát Neáu khoâng muoán boû qua cô hoäi ñaàu tö toát thì phaûi ñi vay hoaëc phaùt haønh coå phieáu môùi, caû hai ñeàu coù chi phí phaùt sinh: Chi phí cuûa vieäc ñi vay laø laõi suaát vay vaø söï gia taêng ruõi ro taøi chính maø coâng ty phaûi gaùnh chòu.; coøn chi phí cuûa vieäc phaùt haønh coå phieáu môùi laø chi phí phaùt haønh, nguy cô maát quyeàn kieåm soaùt … Diep Dung Thueá Neáu thueá lôïi voán cao hôn thueá thu nhaäp ñoùng treân coå töùc, baïn seõ choïn chính saùch coå töùc naøo: Thaáp hay cao? Ngöôïc laïi, neáu thueá ñoùng treân thu nhaäp coå töùc cao hôn thueá lôïi voán, baïn seõ choïn chính saùch coå töùc naøo: Thaáp hay cao? Diep Dung
 14. Nhöõng lôøi khuyeân höõu ích 1. Neân theo ñuoåi moät chính saùch coå töùc oån ñònh, nhaát quaùn, traùnh thay ñoåi ñoät ngoät chính saùch coå töùc neáu chöa caân nhaéc moät caùch kyõ löôûng taùc haïi cuûa söï thay ñoåi naøy trong daøi haïn ñoái vôùi giaù trò cuûa coâng ty. 2. Neân theo ñuoåi moät chính saùch coå töùc an toaøn. Moät chính saùch coå töùc an toaøn khoâng ñoàng nghóa vôùi 1 chính saùch coå töùc thaáp - taêng tæ leä lôïi nhuaän giöõ laïi. baát lôïi: moät laø, khieán cho nhaø ñaàu tö suy dieãn laø coâng ty beá taéc trong söï taêng tröôûng. Hai laø, coâng ty voâ tình seõ trôõ thaønh muïc tieâu cuûa moät söï thao tuùng mua (take over). Ba laø, laõng phí do giöõ tieàn maët quaù nhieàu. Taát caû nhöõng ñieàu naøy ñeàu coù aûnh höôûng khoâng toát leân giaù trò coå phieáu cuûa coâng ty. Diep Dung Nhöõng lôøi khuyeân höõu ích (tt) 3. Moät chính saùch coå töùc an toaøn laø 1 chính saùch coå töùc coù tæ leä chia coå töùc hôïp lyù sao cho vöøa thoaû maõn ñöôïc nhu caàu coù moät nguoàn thu nhaäp oån ñònh , nhaát quaùn cuûa coå ñoâng (hieäu öùng nhoùm khaùch haøng) vöøa ñaûm baûo moät tæ leä lôïi nhuaän giöõ laïi ñuû ñeå taøi trôï cho nhöõng nhu caàu ñaàu tö bình thöôøng nhaèm duy trì söï taêng tröôûng beàn vöõng cuûa coâng ty. 4. Traùnh toái ña vieäc caét giaûm coå töùc, cho duø coâng ty ñang coù moät cô hoäi ñaàu tö tuyeät vôøi. Neáu buoäc phaûi caét giaûm thì phaûi giaûi thích roõ raøng minh baïch veà lôïi ích cuõng nhö nhu caàu taøi chính cuûa döï aùn môùi. Diep Dung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2