intTypePromotion=1
ADSENSE

Chương 1- Những vấn đề cơ bản về phạm trù tài chính

Chia sẻ: Sfdsf Sdfsd | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:25

101
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung bài học nêu lên: Khái quát sự ra đời và phát triển của tài chính. Bản chất của tài chính, Chức năng của tài chính, Hệ thống tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 1- Những vấn đề cơ bản về phạm trù tài chính

 1. CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHẠM TRÙ TÀI CHÍNH
 2. NỘI DUNG  Khái quát sự ra đời và phát triển của tài chính  Bản chất của tài chính  Chức năng của tài chính  Hệ thống tài chính
 3. Khái quát sự ra đời và phát triển của tài chính
 4. Khái quát sự ra đời và phát triển của tài chính Tiền đề: nền sản xuất hàng hóa – tiền tệ. Trong bối cảnh này, mỗi chủ thể muốn tồn tại và phát triển phải gắn liền với việc tạo lập và sử dụng ít nhất một quỹ tiền tệ
 5. Bản chất của tài chính Nguồn tài chính Khái niệm Phân loại Bản chất tài chính
 6. Nguồn tài chính  Khái niệm:  Theo nghĩa hẹp, nguồn tài chính là khối lượng tiền tệ có tính lỏng cao được biểu hiện thông qua các quỹ tiền tệ như:  Quỹ tiền tệ tập trung của nhà nước  Các quỹ tiền tệ của doanh nghiệp  Các quỹ tiền tệ của các định chế tài chính  Quỹ tiền tệ của các hộ gia đình và các tổ chức xã hội
 7. Nguồn tài chính  Khái niệm:  Theo nghĩa rộng, nguồn tài chính là toàn bộ giá trị tài sản của xã hội, bao gồm:  Tiền tệ  Các tài sản khác nhưng có khả năng tiền tệ hóa dưới tác động của ngoại lực
 8. Nguồn tài chính  Phân loại:
 9. Bản chất tài chính  Phản ánh các mối quan hệ kinh tế giữa các chủ thể với nhau trong quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng các nguồn tài chính  Xét về hình thức thì tài chính phản ánh các hoạt động thu chi tiền tệ
 10. Bản chất tài chính Tài chính phản ánh ràng buộc về quan hệ kinh tế giữa các chủ thể với nhau trong quá trình phân phối và sử dụng nguồn tài chính
 11. Chức năng của tài chính Huy động nguồn tài chính Phân bổ nguồn tài chính Kiểm tra tài chính
 12. Huy động nguồn tài chính  Là quá trình tổ chức, khai thác các nguồn tài chính đáp ứng nhu cầu hoạt động nhằm thực hiện mục tiêu đã xác định  Quá trình huy động nguồn tài chính cần đảm bảo mối quan hệ về lợi ích kinh tế và đảm bảo các yêu cầu về thời gian và tính pháp lí
 13. Phân bổ nguồn tài chính  Là quá trình thiết lập kế hoạch sử dụng nguồn lực sẵn có để đạt được các mục tiêu phát triển của các chủ thể kinh tế - xã hội.  Nguồn lực có hạn >< nhu cầu vô hạn  Yêu cầu: khả thi + lợi ích cao nhất
 14. Phân bổ nguồn tài chính 14 Nguoàn löïc luoân coù giôùi haïn so vôùi nhu caàu Nhu caàu Ñöôøng giới hạn nguồn lực tài chính A Nhu caàu B Nhaän xeùt: Nguoàn löïc phaân boå cho döï aùn A taêng thì phaûi giaûm nguoàn löïc cho döï aùn B 12/19/13
 15. Phân bổ nguồn tài chính 15 Toái öu hoùa söï phaân boå nguoàn löïc taøi chính Nhu caàu A F Ñöôøng ñaúng duïng K Ñieåm phaân boå nguoàn löïc taøi chính toái öu R Nhu caàu B 12/19/13
 16. Kiểm tra tài chính  Kiểm tra tài chính là kiểm tra tất cả các quá trình huy động và phân bổ nguồn tài chính, thông qua công tác kế hoạch hóa và công tác kế toán  Mục đích: đảm bảo tính đúng đắn, hiệu quả và hiệu lực  Đối tượng, chủ thể, phương pháp?
 17. Kiểm tra tài chính  Phân loại:  Thanh tra tài chính  Kiểm toán nội bộ  Kiểm toán độc lập  Kiểm toán nhà nước  Đặc điểm:  Thực hiện thông qua các chỉ tiêu tài chính  Cần được thực hiện thường xuyên
 18. Hệ thống tài chính Khái niệm hệ thống tài chính Đặc điểm các bộ phận của hệ thống tài chính
 19. Khái niệm hệ thống tài chính  Khái niệm: hệ thống tài chính là một hệ thống gồm có thị trường và các chủ thể tài chính thực hiện chức năng gắn kết cung – cầu về vốn lại với nhau.  Cơ cấu:  Thị trường tài chính  Các chủ thể tài chính  Cơ sở hạ tầng tài chính của hệ thống tài chính.
 20. Khái niệm hệ thống tài chính Các định chế ố n V tài chính Vố n Các chủ thể Vố n Các chủ thể thừa vốn: thiếu vốn: 1. Cá nhân và hộ Thị 1. Cá nhân và hộ gia đình trường gia đình 2. Doanh nghiệp Vố n Vốn 2. Doanh nghiệp tài 3. Chính phủ chính 3. Chính phủ
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2